Zondag 49, Heidelbergse Catechismus – Grote God, die liefde zijt, vervul ons hart …

Tekst: Zondag 49

Geliefden van onze Here Jezus Christus,

Eens was de Here Jezus aan het bidden. Toen Hij zijn gebed beëindigd had vroegen zijn leerlingen aan Hem: Heer, leer ons bidden. Toen leerde Hij zijn leerlingen om het Onze Vader te bidden. Het belangrijkste wat we daarin van de Here Jezus kunnen leren is dat dat gebed niet in de eerste plaats gericht is op je eigen geluk, je eigen vragen en wat je zelf wil. Het Onze Vader richt je eerst op God. Op zijn naam, zijn koninkrijk en zijn wil.

Priester Antoine Bodar werkte dat eens zo uit, toen hem gevraagd werd naar zijn gebedsleven. Hij zei toen: Ik vraag niet zoveel in gebeden. Als je oprecht kunt bidden: “Niet mijn wil, maar uw wil geschiede” dan hoef je in wezen niets meer te vragen, want dan verlang je er als het ware naar dat je de wil van God wordt. Dat is mijn streven en dat geeft een grote stabiliteit in mijn leven.’

De wil van God worden? Zou dat de bedoeling zijn van dit gebed? Laten we deze zondag stil staan en ons bezinnen op Gods wil en onze wil en wat we daarin van God mogen vragen.

Grote God, die liefde zijt, vervul ons hart dat wij altijd ons aan uw liefde geven!

1. Uw wil

2. Mijn wil

3. Vervul mij met Uw wil!

Wat is de wil van God waarop we ons in dit gebed richten? Als we naar de catechismus kijken dan zien we dat de wil van God daarin al eerder ter sprake is geweest. In zondag 1: Wij zijn van Christus, en daarom zal, zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen!

Moeten opstandige vragen over onrecht, een ernstige ziekte, over pijn en verdriet dan maar zwijgen en moeten we zeggen: “uw wil geschiede”?

Het is maar de vraag of je zo over Gods wil kunt spreken. Zondag 1 zegt: “niet zonder de wil van mijn hemelse Vader”, en dat klopt, maar dan moet je het niet omkeren en zeggen: “alles wat gebeurt is de wil van mijn hemelse Vader.”

Als je kijkt naar deze wereld is er veel kwaad. Ook veel zonde die de duivel bewerkt. De duivel wordt wel de vorst van deze wereld genoemd. Hij heeft nog veel macht gekregen om hier op aarde tekeer te gaan.

Maar, en dat wil de catechismus benadrukken, zijn macht is begrenst!

God geeft hem ruimte, maar er gebeurt niets buiten Gods wil om en de duivel zal nooit de plannen van God kunnen doorkruisen.

Maar als je Gods wil op één lijn zet met wat er gebeurt. Dan zou ook het kwaad Gods wil zijn. Dan zou je je er altijd maar bij neer moeten leggen.

Iemand [Graffmann] gebruikte daarbij eens het volgende voorbeeld: Er is een jongen die gepest wordt. Elke dag weer zitten een paar jongens in de klas hem te treiteren. Hij is er heel verdrietig onder. Hij is wat verlegen, en aarzelend, en juist daarom hebben die lui er plezier in om zijn tas af te pakken, hem op te sluiten en hem voor schut te zetten. Moet hij dan maar zeggen: “alles is Gods wil. Here, uw wil geschiede?”. Natuurlijk: ook hier is God aanwezig. En ook nu wil God hem leren om in alle situaties op Hem te vertrouwen. Maar God wil niet dat die jongens zo gemeen doen. Dat is niet zijn wil! Daarom moet die jongen zich er maar niet zomaar bij neerleggen, maar mag hij best heel boos worden! Bovendien zal hij moeten proberen, met hulp van zijn ouders en school, dat die lui eens beseffen hoe gemeen ze bezig zijn en dat ze er dan gelijk mee stoppen.

Dit gebed betekend dus niet: ‘Heer, laat alles maar komen zoals het komt’. Alsof we maar een lijdzame houding in moeten nemen. Niet zo van: als er Mexicaanse griep of Q-koorts onderweg is, dan moeten we maar afwachten en bidden “uw wil geschiede”, zonder zelf maatregelen te nemen. Als we ziek zijn mogen we bidden om genezing, is het goed om op tijd medicijnen te nemen, als het nodig is je in laten en enten en ga je op tijd naar de dokter.

Ook in grote dingen moeten we oppassen niet zelf een beeld van Gods wil te maken. Wie een beeld van Gods wil maakt vanuit de geschiedenis of vanuit de gebeurtenissen overtreedt eigenlijk het 2e gebod.

In Afrika is er honger, zou dat Gods wil zijn?

De aardbeving die Port au Prince verwoest. Gods wil?

De Duitsers bezetten Nederland, Gods wil?

Maak geen beeld van Gods wil, maar kom in actie tegen het kwaad en tegen het onrecht! Span je in voor de nood in de wereld, maar vecht tegen onrecht. Verzet je tegen discriminatie en racisme. Verzet je tegen onrecht en het kwade: want dat is niet Gods wil!

Maar wat is dan wel Gods wil? Daarvoor moeten we terug naar het paradijs. Wat wilde God met ons, met zijn schepping? Hij wilde dat we in goede harmonie en vrede met elkaar en met Hem zouden leven. Tot zijn eer! Hij wilde dat de mens Hem zou prijzen en loven. En toen Hij zag dat de mens van Hem wegliep, zocht Hij de mens op. Het was niet zijn wil dat de mens van Hem wegliep, Hij zond zijn Zoon Jezus Christus. Hij wilde dat mensen in Hem gingen geloven, daarvoor koos Hij mensen uit. De grote God zoekt ons op in liefde!

Als je ziet wat de Here Jezus op aarde doet, wordt duidelijk waarom Hij gekomen is. Hij kwam om zieken te genezen, om boze geesten uit te drijven, om het evangelie bekend te maken, om doden op te wekken. Ja, Luk 19,10: de mensenzoon is gekomen om zoeken en zalig te maken wat verloren was. Om zoals we net lazen gedood te worden, maar op de derde dag weer opgewekt te worden. Om mensen die gekweld worden door hun zonden en verkeerde dingen, vergeving te schenken. Hij kwam om als rechtvaardige te leven naar al Gods geboden! (Zingen GK gez 79:2)

2. Dat is dus Gods wil: Hij wil ons brengen naar zijn koninkrijk. Maar bij de bede om het koninkrijk zagen we al dat de duivel voortdurend op zoek is om dat rijk van God te saboteren. Kijk maar hoe Petrus in onze tekst niet wil dat Christus zijn weg wil gaan. Hoe de duivel in hem werkt!

Als we naar deze zondag van de catechismus kijken dan moeten we vooral naar onze eigen wil kijken. Die wil is vaak tegengesteld aan de wil van God.

God wil jouw redding, maar uit jezelf ben je op weg naar de ondergang.

God vraagt liefde, maar uit onszelf zijn we erop uit God en de naaste te haten. God wil een leven tot zijn eer, maar hoe vaak draait het in je leven niet om je eigen eer.

Is het niet een natuurlijke neiging om in je gebed allereerst aan je eigen wil, je eigen verlangens, je eigen wensen en dromen, je eigen neigingen en geluk te denken. En herkent u die neiging dat je in veel situaties toch vooral uit bent op genieten en er zoveel mogelijk uit halen wat er in zit. Herken je dat? Of niet? Ben je al zoveel vernieuwd door de Heilige Geest dat jouw wil anders is?

Maar laten we het hebben over hoe je van nature bent, zonder Christus. Dan is er een botsing tussen Gods wil en de wil van de mens. Tussen zijn plannen en wensen, en jouw plannen en wensen. Het kan moeilijk zijn om die twee op één lijn te brengen. Je zou ernaar kunnen streven: een beetje God dienen en een beetje doen wat je zelf wilt. Maar zo werkt dat niet. Het is niet en .. en, maar of … of. Of God dienen of jezelf. Of je eigen wil, of de wil van God.

Daarom is er ook deze uitleg bij de catechismus: het gaat erom dat we onze eigen wil verloochenen. Dat betekent: Zeg nee tegen je eigen wil! Ben je bereid om jezelf te verloochen, je kruis op je te nemen en achter Jezus aan te komen? (Mat 16:24)

Dat betekent wel dat er strijd in je leven komt. Zoals die strijd er was in het leven van Paulus: wanneer ik het goede wil doen, is het kwade bij mij aanwezig. Ik ellendig mens! (Rom. 7) De eigen wil de oude mens, moet steeds vaker “nee” te horen krijgen, moet sterven.

Als je ziet op Christus en zijn wil omhelst, dan groei je in het doen van zijn wil. Dan sta je ook steeds meer op in een nieuw leven. Waarin je niet meer allereerst gericht bent op jezelf, maar op Gods wil.

Dat is de ware bekering zoals zondag 33 die beschrijft. Dan doe je werken die tot eer van God zijn. Dat is dan niet maar 1x en voor de rest gaat het vanzelf, het is een strijd die een leven lang duurt. Zolang je in dit lichaam en bloed bent: zul je nee moeten verkopen tegen je natuurlijke begeertes en verlangens, tegen dat wat tegen God ingaat en bidt dan of God je wil vernieuwen: dat je steeds meer gericht bent op zijn eer.

Dat ‘nee’ zeggen levert een strijd op waar je dagelijks in staat. Tussen je gebed en de dingen die je elke dag doet.

Er kan zomaar een kloof komen tussen de zondag en de rest van week.

Hoe zeg je ‘nee’ tegen wat jezelf wil en ‘ja’ tegen God?

Wanneer je op je werk bent, wanneer je sport, als politicus of als wetenschapper? Als het gaat over je werk: de wil van de bedrijfsleider of manager kan soms botsten met dat wat God van je vraagt. Wanneer de wil van de economie alles gaat bepalen.

Als het gaat over sport: als de sport alles gaat beheersen kan de zondag zomaar in de verdrukking komen en je aandacht voor God en zijn dag door de TV of door zelf te sporten.

Als het gaat over je de wetenschap: er kunnen soms grenzen bereikt worden die je als christen liever niet overgaat.

Of in de politiek moeten er soms compromissen gesloten worden, wanneer de opiniepeilingen doorslag geven en komt er spanning met de wil van God.

Juist in zulke situaties komt het erop aan om te bidden. Heer, laat niet mijn wil, niet onze wil, maar uw wil gebeuren. Geef mij de kracht om naar die wil van U te leven. Om ‘nee’ te zeggen tegen mijzelf, tegen mijn verslavingen, tegen dat wat tegen uw wil ingaat, en om ‘ja’ te zeggen tegen U. Dan bestaan er voor een christen geen compromissen: een beetje vrede sluiten met je eigen wil, of met de wereld om best wil. God wil niet dat we met onze eigen wil aanpappen of ons daarmee verzoenen. Hij vraagt dat we de oorlog verklaren met onze eigen wil. Ben jij daartoe bereid: om volledig en definitief te breken met de zonden. Om echt nee te zeggen tegen je verkeerde verlangens? (Zingen GK Gz. 79:4)

3. Vervul mij met uw wil

Juist in de situatie van het dagelijks leven is deze noodroep tot God nodig: Heer vervul mij met Uw wil. Dat vraagt een helder beeld van Gods wil, dat vraagt kracht van de Geest, ook door dit gebed, om juist in ons dagelijks leven God van harte dienen.

Dan mag je met al je vragen en twijfels, je opstandigheid ook naar God toegaan en hopelijk mag er dan voor zijn troon ook verzoening komen met Hem. Dat je, ondanks de moeite, toch rust mag vinden bij zijn vaderhart.

Dat vraagt ook dat je je de wil van Gods steeds weer voor ogen laat schilderen. Hoe zou jij die wil van God kunnen ontdekken? Op wat voor manier?

Jezus leert dan niet alleen te bidden voor ons eigen hart maar voor heel de aarde. Dat Gods wil op aarde gedaan wordt, zoals in de hemel. Iedereen wil wel dat het beter gaat om aarde. We sturen onze vredesmissies, de politie doet zijn best, maar toch is er steeds weer die onrust en die ellende die mensen elkaar aandoen. Is er ook in familiekring soms zoveel boosheid waarin mensen het elkaar lastig maken. Maar zelfs de best georganiseerde vredesmacht kan de aarde niet verbeteren, de beste cursus verstoorde relaties op zich niet herstellen. Het heeft geen zin wanneer God de aarde met een grote ramp zou zuiveren: wat nodig is, is dat de wil van de mensen verandert. De u en jij en ik vervuld worden met zijn wil en zijn liefde. Dat u en jij en ik ons bekeren en ons op God richten. Dan wordt de aarde vol, door Gods geest van zijn liefde.

Daarom is het ook zo belangrijk dat die oproep tot bekering klinkt. Die uitnodiging tot het heil van God. Aan de einde der aarde, in Nederland, in je eigen buurt, tussen je collega’s en ook bij die geliefde die het koud laat of God wel of niet bestaat, of waarbij de vragen overheersen.

Alleen wanneer we onze eigen wil steeds meer verloochenen en we allen eenswillend worden met God,  wordt de aarde vol van zijn liefde. Soms breekt er iets van zijn licht en liefde door, maar straks zal in de hemel en op aarde alles vol zijn van zijn wil. Wanneer Hij weerkomt, dan wordt alles nieuw, dan wordt alles goed. Dan zullen we God voor altijd loven en prijzen om zijn wil.

Tot die tijd is het ons gebed dat het op aarde mag gaan zoals in de hemel. Zoals daar de engelen gewillig Gods bevelen volvoeren. Ps 104 spreekt over de engelen die gaan als Hij gebied. Het zijn geen zoete, zachte poppetjes met meisjesgezichten, maar sterke helden die, zoals hebr 1 zegt, alles doen voor onze redding. Engelen die gemaakt zijn om God te loven en te prijzen. Die worden ons hier als voorbeeld gesteld.

De reformatoren kozen in een uitleg daarvan duidelijk tegen de kloosters. Ons doel ligt niet daarin om een hemel op aarde te maken en weg te vluchten uit de maatschappij. Nee: juist in het gewillig en trouw vervullen van ons ambt en onze roeping wordt de wil van God gebracht. Iedereen wordt ergens toe geroepen. Op zijn of haar plaats. In werk, sport, politiek en wetenschap is het ook het moeilijkste om het niet op een akkoordje te gooien met je eigen wil. Bidt dat je daar Gods wil kunt doen: Daarin kun je al veel mensen tot hulp zijn. Daarin werk je mee naar Gods heil. Niet pas als je meezingt in een koor, maar ook al als je achter de computer zit, in de bouw werkt, dieren verzorgt, anderen helpt, voor kinderen zorgt kun je invulling geven aan dit gebed. Maar dan wel: als christen, radicaal. Terwijl je je eigen wil verloochent en bidt:

Heer laat me zien, hoe ik nu, vandaag, op mijn plek U kan dienen.

Maak mijn wil dienstbaar tot uw heil!

Dan wordt waar wat we in de inleiding zeiden:

eigen vragen, wensen en verlangens verstommen

en je wil wordt steeds meer één met Gods wil.

Kijk dan maar naar Jezus. Ook hij bad: net voor zijn kruisdood: Here, uw wil geschiede. En Hij nam zijn kruis op zich. Gods wil gebeurde op Golgotha in Jezus Christus. Daarom zullen straks als Jezus terug komt hemel en aarde vol zijn van zijn wil: vol zijn van liefde. Amen.

Liturgie Hooghalen 7-2-10 9.15 uur

Ps 81:1-4

Ps 26:2,4,6

Ps 119:42,43,47

Gz 79:2,4,5,6 (tijdens en na de preek)

Lied 481:1,3,4

Lz Mat 16:21-25

T Zondag 49

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: