Ef 3:14-19 – Wordt vervuld met de kracht van de Geest!

Preek gehouden in Beilen en Hooghalen, mei ’10

Tekst: Ef 3:14-21

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,  Sanne, Roelof, Sua, Gerdi, Janneke,

[Dia 1] Jullie doen vandaag belijdenis van je geloof. Iedereen mag horen en zien dat jullie bij Jezus Christus willen horen. God in de hemel is blij met deze dag, wij als gemeente zijn blij. In jullie zien we heel duidelijk dat de Pinkstergeest aan het werk is! Maar tegelijk … juist nu zal de duivel zijn best doen je weer in zijn kamp te trekken, willen verleiden tot erge zonden. Ook nu nog zul je met verschrikkelijke vormen van lijden te maken kunnen krijgen, levensgroot verdriet of verstoorde verhoudingen wat de glimlach uit je leven wegneemt. Je kunt teleurgesteld raken in Gods kerk en of in andere christenen.

Hè, waarom moet je nu met die dingen aankomen op zo’n mooie dag. Ik doe dat, omdat Paulus zelf eigenlijk ook in zo’n moeilijke situatie zit. Paulus die zo geweldig blij is met God en het geloof! Hij schrijft deze brief vanuit de gevangenis. Dan moet je niet denken aan een cel van tegenwoordig, maar een Romeinse gevangenis met slechte omstandigheden en een aantal mensen in de cel. Hij zit gevangen, omdat hij een knecht van Christus geworden was. Maar ze zaten niet te wachten op zijn boodschap. Toch zegt Hij in vers 13: Ik vraag u de moed niet te verliezen, wanneer ik lijdt omwille van u. Er kunnen allemaal tegenslagen zijn, moeite en aanvechtingen op je weg komen: maar houdt vol, geef niet op, verlies de moed niet! Dat is de boodschap voor jullie die belijdenis doen. Dat is wat God tegen iedereen wil zeggen, soms door de mond van ambtdragers of medechristenen : ‘In wat voor situatie je ook zit: houdt vol, en geef niet op. Houdt je hooft omhoog gericht, op de geweldige God die we hebben!’. En … bidt vooral tot Hem, Almachtige & vooral Liefdevolle Vader, onze God.(Gerdi).

[Dia 2] Hoe kun je moed houden? Door je kracht te zoeken in God. door te bidden. Paulus werpt zich op zijn knieën, zoals Salomo, Daniël en Petrus zich wel eens op hun knieën wierpen. Het laat zien dat je jezelf klein maakt voor God, en vooral ook dat hij groot van God denkt. God staat boven alle machten in de hemel en de aarde. Boven alle mensen en engelen. Boven alle krachten die je in verzoeking kunnen brengen. Paulus schrijft aan het eind ook heel nadrukkelijk van de geestelijke strijd die gaande is. De God tot wie Hij bidt is de God die kan helpen, als de almachtige vader, maar een God die je ook wil helpen als de liefdevolle vader in Jezus Christus.

Straks gaan jullie op de knieën. Mag je zelf ook laten zien dat je alle van die God verwacht. Maar doe dat niet alleen vandaag. Ga elke dag op je knieën, en niet alleen jullie , maar ieder van ons. Ook jullie jongens en meisjes, ’s avonds voor je gaat slapen. Laten we steeds alles van God verwachten!

Wat bidt Paulus dan? Hij richt zich op de volmaakte hemel van God, waar God woont in al zijn heerlijkheid en luister. Hij bidt om een geschenk uit die hemel. Eigenlijk vraagt Paulus hier: Heer laat nu ook gebeuren, wat er op het Pinksterfeest gebeuren. Kom met kracht uit de hoogte! Schenk uw Geest! Met Pinksteren kwam de Geest met het geluid van een geweldige wind, het klonk als een storm. De wind kun je niet zien, maar bij de wind kun je wel zien wat er allemaal omgewaaid of weggewaaid is. Zo is het ook met Gods geest: Je kunt Hem niet zien, Hij wil in je hart wonen, maar je kunt wel merken dat hij orde op zaken wil stellen. Hij wil je losmaken van je zonden, van je slechte begeerte, van alles wat niet goed en mooi is. Geef jij hem de ruimte om in jouw hart orde op zaken te stellen? Hoe dan?

Hij kwam met wind en met vuur: zoals vlammen op de hoofden van de mensen kwamen, zo wil de Geest nog steeds werken: hij wil je hart verwarmen, in vuur en vlam zetten voor Jezus Christus. Brandt uw hart voor Jezus Christus?

Paulus bidt dat je nu kracht en sterkte mag ontvangen door die Geest een kracht die je nodig hebt om … steeds weer het verlangen en de energie te hebben om je bijbeltje te pakken, te bidden, te zingen. Om echt op God gericht te blijven. De geest wil je dat verlangen en dat dorstgevoel naar God geven. Hij wil je kracht geven … als je te maken hebt met intens verdriet, met ernstige ziekte, met lijden waar je zoveel vragen bij hebt. Alle moeite die op je weg komt. Kracht om op God gericht te blijven. Hij wil je kracht geven … die Geest van God om heel je denken, doen, handelen, beslissen te vervullen en te blijven kiezen voor God. Hij wil je kracht geven ….om ja te zeggen tegen God: Met Pinksteren kregen 3000 mensen de kracht om ‘ja’ te zeggen tegen God en zich te laten dopen.

Sua brengt dat zo onder woorden Als ik denk: ‘het lukt mij niet’ zegt God: ‘Alles is mogelijk’ (Luc18:27) Dat geeft mij de kracht voor elke dag.


Hoe moet je dat nu voorstellen, dat je kracht van de Geest krijgt? Paulus maakt het duidelijk, door het met andere woorden nog een keer te zeggen in vers 17. Hij zegt: de Geest komt in je als door het geloof Christus in je hart gaat wonen. Paulus is zijn brief begonnen met Gods grote liefde, al voor dat de wereld begon. Hij heeft laten zien hoe Christus machtig is en dat Hij gekomen is omdat Gods liefde voor ons zo groot is. Door die liefde zijn we gered, als je die in geloof aanneemt. Maar wanneer Christus in jou gaat wonen, kun je zeggen: ik leef niet langer, Christus leeft in mij. Het is niet langer mijn kracht, mijn verlangen, mijn wil die bepaalt wat ik doe: maar ik laat mij leiden door Christus. Ik besef hoeveel hij voor mij heeft over gehad door aan het kruis te sterven,nu wil ik ook zelf voor worden van zijn liefde. Ik wil geworteld en gegrondvest worden in zijn liefde. Zoals een boom zijn wortels diep in de grond uitslaat en de sterkste winden kan verdragen. Zoals een gebouw met een stevig fundament niet snel wegspoelt, zo bidt ik of u door uw Geest Christus in mij wilt laten worden. Laat mij in zijn liefde blijven.

En dan weet ik er kunnen stormen in mijn leven komen, ik kan door een donker dal gaan, voor mijn gevoel kan ik God helemaal niet meer ervaren, misschien langere tijd op een dwaalspoor zitten … maar Heer, ik ben geworteld in u, u bent de grond waarop ik bouw. Wilt u mij kracht geven om door te gaan. Ik zoek het niet mijn eigen kracht, ik zoek het in uw liefde.

Dat betekent dat je eerst nee zegt tegen je eigen ik en je zwakheid erkent. Christus  vraagt dat je achter Hem aankomt. Dat je het kruis op je neemt. Dat je bereid ben om je eigen leven te verliezen, zodat je in Hem het leven zult vinden. Maar al te makkelijk kan geloven verworden tot het naleven van wetjes en regeltjes, vasthouden aan tradities of gewoontes, maar God vraagt van u en jou: kun je zeggen: ‘U genade is mij genoeg’. Ik ben bereid om af te zien van mijn eigen begeerten, verlangens, mening, gelijk, ik wil dat u met uw liefde in mij komt. Zodat ik de kracht krijg om de minste te zijn, in contacten met anderen. Zodat ik de kracht krijg om liefde te tonen, ook richting in mijn vijanden. Wilt u in mij komen zodat ik ga ontdekken wat uw doel met mijn leven is, en ik niet mijn eigen doelen nastreef.

Bidt zo maar tot God, of Christus door de Geest in je mag wonen en je leven mag gaan beheersen. Zoals Jabes als de kracht van het gebed zag en God vroeg om beschermen tegen kwaad en om Gods zegen. Roelof noemt dat gebed in het liturgieboekje: Jabes zag al de kracht van het gebed. Bij hem gaf God wat hij vroeg. Soms zijn Gods wegen anders, of verhoort God later. Soms vragen we dingen die uiteindelijk niet goed voor ons zijn. Maar bidt maar om de Geest of hij ook je gebed wil richting op God en op zijn rijk!

Wat gebeurt er dan, als je met dat gebed op de lippen belijdenis doet? Als je zo als gelovige door het leven gaat? God belooft: dan zul je met alle heiligen in staat zijn om de lengte en breedte, de hoogte en diepte te begrijpen en de liefde van Christus kunnen kennen. Dan begrijp je ook steeds beter je eigen plek in Gods plan.

Heel indringend wil ik jullie aansporen om op die manier in het geloof te blijven staan. Juist in deze tijd, als geloof soms een gevoel wordt, een vage kracht. Als je heel de brief van Paulus aan de Efeziërs leest dan zie je dat je niet als mensje alleen op deze wereld staat, maar je bent opgenomen in God grote plan, in Gods geschiedenis van redding en in zijn verbond. Sanne zegt: God heeft mij uitgekozen en Zijn hand naar mij uitgestoken met de vraag of ik bij Hem wil horen.

Het is belangrijk om dat grote plan van God steeds te blijven zien en steeds meer te gaan begrijpen. Dat je de lengte en breedte, hoogte en diepte daarvan ziet. Dat je in de kerk maar niet zit als mensje die eruit moet halen wat er in zit, maar dat je je ook opgenomen en ingeschakeld weet bij Gods grote plan. Dat je niet gericht bent op je eigen eer, maar dat God uiteindelijk alle eer en lof krijgt. Hij is het die je redt. Je leeft voor hem! Hoe meer je dat plan van God leert kennen, hoe meer je ook zult gaan geven uit dank voor zijn geweldige liefde. En dat is dan geen kennen met het verstand, maar dat is een kennen van het hart, in liefde.

Geloven doe je niet in je eentje, we hebben elkaar nodig. Daarom zeg je niet alleen ja tegen Jezus,maar beantwoord je ook te vraag: of je trouw tot de gemeente zult komen en het avondmaal zult gebruiken. Of je je dienstbaar op zal stellen in de gemeente. Zodat je elkaar ook opbouwt en stimuleert, helpt om te zoeken naar het plan van onze Heer. Zodat je luistert naar Gods woord!

Wat bedoelt Paulus dan met de hoogte en breedte, lengte en diepte? Duidelijk is dat hij het over Gods liefde in Christus heeft, maar wat moet je bij de afmetingen voorstellen? Er zijn veel uitleggingen gegeven, maar ik kwam een uitleg tegen uit de eerste eeuwen na Christus die wel heel mooi is. Augustinus zei al: ‘het gaat erom dat we kijken naar het kruis van Christus, of beter nog: naar Christus zoals Hij aan het kruis hing’. Andreas zegt: ‘Ik ken het geheim. Ik weet waarom dat kruis daar staat. U bent vastgemaakt in de aarde, omdat u de aarde weer vastmaakt. Het kruis wijst naar de hemel omdat u van de hemel komt. Uw armen breidt u uit naar links en rechts, omdat u zo de vijandelijke machten wegstuurt, maar ook volken samenbindt van links en rechts. Het kruis staat in de aarde, maar is ook gericht op de hemel. Omdat u hemel en aarde verbindt. O kruis, u laat zien hoe de hoogste God ons redt!’.

Wat is God een geweldige weg gegaan. Vanaf de schepping, maar ook in zijn Zoon Jezus Christus. Hij is geboren, gestorven, Opgestaan en opgevaren, nu geeft hij zijn Geest.

We kunnen Gods grote plan niet alleen bevatten, maar alleen samen met de heiligen. Samen met Gods kerk en zijn gemeente. Soms met de kerk van alle plaatsen, in Nederland, in Afrika, in Amerika, op alle continenten van deze wereld.

God gaat door met zijn werk. Laten we steeds gericht zijn op het kruis van Christus!

[Laatste dia] Tenslotte is het gebed dat we vol mogen stromen met Gods volkomenheid.

Christus, wil maar niet een beetje in je wonen, Hij wil je helemaal vervullen.

Hij is nog in staat om oneindig meer te doen dan wij denken of beseffen.

Hij wil je sterk maken, ook als je weg misschien door moeite heen gaat.

Hij spoort  je aan om steeds achter God en Christus aan te gaan:

Janneke: Vandaag ga ik Ja tegen God zeggen omdat ik weet dat ik niet zonder Hem kan. Ik wil graag als kind van Hem door het leven gaan.

Ga met hem door het leven, vanuit de rijke zegen die Petrus geeft:

Al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen.

Hem komt de eer toe in de kerk in Jezus Christus.

Alle generaties, tot in eeuwigheid.

Amen

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: