Zondag 11 – De allermooiste naam die ken: Jezus!

Preek gehouden in Beilen en Hooghalen, juni ’10

Tekst: Zondag 11 – Mat 1 / Fil 2

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Deze week hebben rond de verkiezingen heel wat namen geklonken. Rutte, Balkenende, Cohen, Wilders, Rouvoet, Van der Staaij. Zulke namen roepen stuk voor stuk heel wat op. Als je zo’n naam hoort, denk je niet alleen aan een paar letters, maar dan denk je aan de uitstraling van die politicus, aan wat hij belooft, waar hij voor staat.

Vanmiddag hebben we het over Jezus. Wat roept die naam bij je op? Ken je Hem? Zie je Hem? Voor Hem komen we hier in de kerk bij elkaar. Het is goed om vanmiddag na te denken over zijn naam. Het is goed om ons bij de gereformeerde leer te bepalen. Dat is de waarde van trouw naar de catechimuspreek komen luisteren. Dan laat je je niet meeslepen door allerlei wind van leer, door allerlei opmerkingen, van Jezus zou dit kunnen zijn of dat. Dan willen we via de bewoording van de catechismus terug gaan naar het geheel van de Bijbel en luisteren wat daarin over Jezus gezegd wordt.

Toch is het niet genoeg als je weet waar Jezus voor staat. Je kunt weten wat Jezus betekent, maar noem je die naam ook? Is die naam regelmatig op je lippen, noemde je Hem afgelopen week. Een naam krijgt zijn diepste betekenis doordat je hem gebruikt, doordat je hem noemt. Je kunt een mooie naam verzinnen voor je baby als die nog in de buik is, maar later ga je die naam ook gebruiken en noemen. Als dan de naam van je kind klinkt roept dat een hele belevingswereld op. Het doet je wat. Net als de naam van je vriend of vriendin. Je leert iemand kennen. Zij of hij stelt zich voor. Je hoort de naam. Maar als je verliefd bent en degene steeds beter leert kennen, dan is die naam meer dan een combinatie van een paar letters. Dan kan alleen al het noemen van die naam je hart sneller doen kloppen! Laat zo ook die naam van Jezus echt betekenis krijgen in je leven!

De allermooiste naam die ik ken: Jezus!

1. Hij verlost mij van zonde

2. Hij verlost als enige

3. Hij verlost helemaal

1. Hij verlost van de zonde.

Ik zei net al: er zijn heel wat manieren om naar Jezus te kijken. Dat zie je alleen al aan de verschillende manieren waarop Hij wordt afgebeeld. In de Rooms Katholieke kerk hangt Hij vaak aan een kruis of zit op schoot bij Maria. In Oosters Orthodoxe kerk wordt Hij op een icoon weergegeven. Dat roept het beeld op dat Hij ons de doorgang naar de hemel kan geven. Jij heb misschien een beeld van Jezus uit de kinderbijbel. Of misschien heb je een keer een film over Jezus gezien en bepaalt dat sterk wat de naam Jezus bij jou oproept.

Sommige mensen zien in de Jezus Christus vooral de het grote voorbeeld van hoe je in opstand moet komen tegen de rijken en tegen alle onderdrukking, bijvoorbeeld bevrijdingstheologen die in Zuid-Amerika veel invloed hebben gehad.

Gebedsgenezers zien Jezus vooral als degene die ziekte kan genezen.

Weer anderen verheerlijken vooral Jezus’ wonden en zijn lijden aan het kruis. Ze zouden zelf wel die wonden van Jezus in hun lichaam willen dragen.

Anderen zien Jezus als een voorbeeld van wijsheid en goed leven, maar ook niet meer dan dat. Je moet niet zeggen dat hij Zoon van God is. Als je vandaag in Nederland met iemand praat dan zal vooral gezegd worden: Hij heeft misschien wel goede dingen gezegd, maar verder geloof ik niet in Hem.

Maar laten we goed kijken naar wat we lazen in Mat 1. Wanneer Jozef merkt dat zijn verloofde, Maria, opeens zwanger is, dan zegt God zelf tegen Jozef: Ik heb dit kind gegeven. Het kind is verwekt door de Heilige Geest. Het zal de naam Jezus krijgen. Een geweldige naam! Verlosser; Jesous, Dat roept herinneringen op aan de Hebreeuwse naam Jozua. Jozua die eens het volk naar het beloofde land bracht. En ook aan priester Jozua in de tijd van Zerubbabel het volk terugbracht uit ballingschap. Wat moet dat fijn geweest zijn voor Jozef. God geeft een  Verlosser! Maar waarvan zal deze Jezus, deze Jozua verlossen? Zal Hij bevrijden van alle onderdrukking; politiek bevrijden? De Romeinen verdrijven? Zal Hij alle ziekte wegnemen? Zal Hij mensen verlossen van alle moeite?

God zegt, terwijl Jezus nog in de buik van Maria zit: je moet hem de naam Jezus geven. Want Hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden! (vs. 21). Daarom geeft God zijn Zoon: God gaat zorgen dat de zonde worden weggenomen.

Daardoor God gaat het probleem van deze wereld in de kern aanpakken. Hij doet niet aan symptoombestrijding. Hij pakt niet de gevolgen van de zonde aan, hij pakt de zonde zelf aan. De zonde is ons grootste probleem. Want door de zonde werden Adam en Eva uit het paradijs gestuurd. Door de zonde staat de mens niet meer in een open relatie met God. Door de zonde Is er een diepe koof tussen God en de mens gekomen. De zonde is een macht die zoveel ellende in de wereld heeft gebracht, die levens verwoest. Door zonden gaan levens kapot (denk aan roddel, drank, haat, leugen, jalousie). Noem het maar op! Wat kan die zonde je als een machtige kracht meenemen. Door die macht kunnen ook dingen onderling kapot gaan. Door die zonde komt er soms een kloof tussen mensen. Door de zonde kwam ziekte en zelfs de dood in de wereld!

Maar wat doet Jezus? Hij heeft die zonde op zich genomen. Hij wil ons van dat probleem van de zonden afhelpen. Hoe hij dat deed? In Filippenzen lezen we: Hij heeft zich vernederd, werd gelijk aan een mens – Hij werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. Daar aan het kruis heeft Hij volkomen verzoening over je zonden willen doen. Zijn bloed vloeide langs het kruishout voor onze zonden. Om die te betalen en van je weg te nemen.  Hij zegt: kom maar naar mij toe met je zonden. Belijd ze maar. Noem ze maar. Ik ben ervoor gestorven. Ik wil het wegnemen. Ik wil je verlossen van al je zonden. Daardoor wil Ik de kloof tussen God en mens weer overbruggen. Mag er vrede komen in je hart. Kan mijn  Geest in je wonen.

Dus vraag ik je: Denk je bij de naam Jezus niet eenzijdig aan andere dingen, maar zie je dat hij verlost van zonde en schuld? En dan vraag ik ook heel indringend en persoonlijk: Kom jij ook naar Jezus toe? Wil je die vergeving ook? Ben je bereid om van die vergeving te leven. Spel zijn naam maar! Neem die naam maar op je lippen:

Jezus, verlos mij van mijn zonden.

Jezus: help me om in u te geloven.

Jezus: ik vertrouw op u, pak ook mijn zonden radicaal aan! Verlos ook mij!

En dan mag het feest worden [zoals we vandaag feest hebben gevierd] feest, omdat het weer goed is tussen God en mij. Omdat Hij mij in liefde aanziet. Wat een geweldig feest mag dat worden!

2. Hij verlost als enige

Veel namen klinken en hebben geklonken in de geschiedenis. Maar omdat Christus voor ons gestorven is, heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat (Fil 2:9). Elke andere naam verbleekt bij de naam van Jezus. Een andere naam kan nog door zoveel mensen genoemd worden, door zoveel mensen op de lippen genomen worden. Mensen kunnen menen dat een andere naam hen wel verlossing en hulp kan brengen. Toch haalt zo’n naam het niet bij Jezus. Hij is het die de kloof tussen hemel en aarde overbrugt, die echt alles nieuw kan maken. Uiteindelijk zijn de andere namen maar klein en niets zeggend vergeleken bij Jezus. Want, lezen we ook bij Paulus, uiteindelijk zal elke knie zich moeten buigen in de naam van Jezus. Straks als Hij weerkomt met de wolken.

Welke andere namen heeft de catechismus dan in het hoofd? De catechismus duidt op Maria en andere heiligen die volgens de Rooms-katholieke kerk ook mee zouden kunnen verlossen. Toen ik begin april in Lyon was stond daar een indrukwekkende basiliek ter ere van Maria. Heel groot, heel duur, heel imposant. Met daarin verlossingsdaden van Maria in de geschiedenis en in Frankrijk. Maria zou Lyon bevrijd hebben van de pest, van de cholera en in 1870 van de Duitsers en daarom hebben zo’n basiliek gebouwd.

Mariaverering is bij ons niet populair. Maar toch kun je ook je verlossing zoeken bij andere machten. Bij namaakgoden, zoals een boek dat onlangs verscheen heet. Het gaat daarin over de lege beloften van geld, seks en macht. Veel mensen laten hun keuzes bepalen door verlangen naar geld en menen dat meer geld hun geluk zal brengen. Anderen laten zich leiden door de romantische liefde en menen dat daardoor hun geluk gebracht zal worden. Maar heel treffend noemt Tim Keller dat ‘lege beloften’. Veel geld lijkt veel te beloven, maar als je het hebt blijk je nog steeds het heil niet gevonden te hebben! Wanneer je op een verkeerde manier omgaat met sport past dat ook in het rijtje: wanneer je de namen van voetballers wel kunt dromen en je wereld instort als de gehoopte cup weer eens niet gewonnen wordt!

Hij noemt ook macht een lege belofte. We kunnen politieke leiders gaan zien als Messias en politieke theorieën en ideeen als een leer van de zaligheid. Je inzetten voor de politiek, of je steun zoeken in de politiek, kan dan een soort religie worden (p. 98). In het verleden zie dat dat gebeurt is:

1) het gebeurde met het communisme. Arbeiders meenden hun ‘heilsstaat’ te bereiken door zich te verenigen en tot revolutie te komen. Maar de heilsstaat is er nooit gekomen.

2) Het is gebeurd door het afschuwelijke fascisme van Hitler. Vanuit een vaderlandsliefde, het verheerlijken van de eigen bevolkingsgroep en het wegzetten van een andere bevolkingsgroep met een andere religie (De Joden). De consequenties van zijn beleid waren de ergste nachtmerrie die de wereld ooit getroffen heeft.

Mensen kunnen hun vertrouwen stellen op allerlei namen. Deze week hadden we verkiezingen. De uitslag liet veel verschuiving zien. Een minimalisering van de christelijke politiek. Je kunt er onzeker, je kunt er angstig van worden. Maar de vraag is: van wie verwacht je nu echt verlossing. Welke naam geeft je werkelijk hoop? Laten we ook in een veranderde tijd vooral zelf trouw Jezus naam op de lippen nemen! Zijn naam is de enige naam die redding biedt.

Dat is ook goed om in gesprek met andere godsdiensten te noemen en te belijden. Op internet stond het volgende: ‘Dit zei de profeet Mohammed over zichzelf:

“Ik ben een mens, een profeet die Gods woorden wil doorgeven aan iedereen.”

Dit zei de verlichte Boeddha volgens de overlevering over zichzelf:

“Ik ben een mens die bevrijdende inzichten wil doorgeven aan iedereen.”

Jezus zegt het volgende over zichzelf:

“Ik ben de weg, de waarheid en het leven.
Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.”

Wat is nu het grote verschil tussen deze personen

Allereerst is er het verschil in de boodschap:

Mohammed openbaart de wil van God.
Boeddha vertelt hoe je in het reine met je bestaan kunt komen.
Jezus werpt zich op als brug tussen God en de mensen.

Jezus is een persoon waarin de goddelijke en menselijke natuur volkomen samenvallen, zodat hij de ideale brug is tussen God en de mens! Als je dat niet kunt geloven, dan is de kloof tussen God en de mensen enorm. Er is dan hooguit het bereiken van verlichting (of uitdoving), of het geloof in een oordelende God, zonder zekerheid over je lot. Maar als het wel waar is, dan ontstaat er plotseling een opening; een brug naar een ondenkbaar bestaan waarin de kloof tussen God en de mens opgeheven is, voor eens en voor altijd.’

3. Hij verlost helemaal

Aan het begin noemde ik al die verschillende beelden die mensen bij Jezus  hebben. Moeten we dat allemaal vergeten en alleen Jezus zien die als de Zoon van God aan het kruis hing? En alle onderdrukking dan? Alle politieke onrecht? Hoe moeten we dan omgaan met ziekte? Wat met die wijze lessen die Jezus geeft?

Ik noemde al dat het belangrijkste is dat Jezus verlost van de zonde. Laten we daar niet klein over denken! Wat een rust mag het geven als je mag weten dat je zonden vergeven zijn. Ook die zonden waar je bijna geen vergeving voor durfde te vragen. Ook die zonde die zo met je persoon verweven is. Hij wil het weg doen. Hij bevrijd je van de schuld van de zonden. Je hoeft niet meer gebukt door het leven te gaan.

Hij wil je ook helpen om er tegen te strijden. Hij geeft je de wapens van het gebed, van de Bijbel, van zijn woord. Hij wil die vernietigende kracht uit je leven wegnemen! Hij wil je krachtig maken om je niet meer op sleeptouw te laten nemen door de zonden, maar hij wil met de Geest in je hart werken.

Daardoor is de kloof tussen God en mens overbrugd. Kan er straks een nieuwe hemel en aarde komen. Maar mag je je nu ook al in zetten voor recht en gerechtigheid. In de politiek. Door je stem te geven, of door zelf politiek actief te zijn plaatselijk of landelijk.

Soms kan God nu ook door Jezus ziektes wegnemen, mensen op een wonderlijke manier genezen. Maar in de Bijbel liet hij al zien dat zo’n genezing pas echt zijn betekenis krijgt, als ook de zonden vergeven zijn. Maar niet alleen ‘wonderlijk’, ook heel praktisch mag je je inzetten tegen ziekte: als God je inschakelt in de zorg. Als je mensen mag helpen. Als je je als militair in mag zetten in vredesmissies, als je actief mag zijn in het opvangen van vreemdelingen. Je mag Jezus liefde laten doorschijnen in je werk. Laten we zo als kinderen van God deze week allemaal aan de slag gaan. In de dingen die je maakt, die je schrijft, die doet. Hoe je je handen ook gaat gebruiken. Laat heel je leven maar vol worden van de naam van Jezus. Soms kun je ook door wat je doet laten zien dat je bij zijn naam wil horen! Dan schrijf je de naam Jezus niet met je pen, of noem je de naam niet met je mond, maar dan schrijf je die naam door de dingen die je doet.

Laten we zo God prijzen. Net als Maria blij was toen ze hoorde wat voor Zoon ze kreeg.

Mijn ziel verheft Gods eer;

mijn geest mag blij den Heer

mijn Zaligmaker noemen!

Laat volk bij volk te zaam

barmhartigheid verwachten,

nu Hij de zaligheid

voor wie Hem vreest, bereidt

door al de nageslachten.

Amen

Liturgie zondagmiddag 13 juni Beilen (HA) en Hooghalen

Votum en zegengroet

Ps 9:1,7 en 8 “ik zal met heel mijn hart o Heer” (tafel klaarmaken)

[Beilen: Formulier IV / geloofsbelijdenis + Gz 161:4 (Vader van het leven)]

[Beilen: HA – Lz Dankzegging; zingen Ps 84:3]

Gebed

Lz Mat 1:18-25

Lz Fil 2:5-11

Ps 149:1.2: Halleluja gij volk des Heren zing een nieuw lied om Hem te eren.

T Zondag 11

Preek

Gz 145 (Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam)

[Hooghalen: geloofsbelijdenis + Gz 161:4 (Vader van het leven)]

Gebed

Collecte

Ps 98:2 en 4(aangekondigd na de collecte)

Zegen

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: