Zondag 20 H.C. – Die Heer is en leven maakt!

Preek gehouden in Beilen en Hooghalen, 29 augustus ’10

Tekst: Zondag 20 en Ef 4:1-6 en 17-31

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,

1. Hij die Heer is en levend maakt!

Zo noemt de geloofsbelijdenis van Nicea God de Heilige Geest. Vandaag maken we een start met het gemeenteproject: ‘Heer, U bent mijn leven’. Het zal gaan over ons leven als christen. En wat is er dan mooier dat net vandaag zondag 20 aan de beurt is: de zondag over de Heilige Geest. Want juist de Heilige Geest is het die ons aan God verbindt, door wie God echt helemaal in ons komt en heel ons doen en laten, al onze gedachten en verlangens, al onze plannen en keuzes wil leiden en sturen. Wanneer we het over de Heilige Geest hebben, dan hebben we het al snel over onze heiliging. Luther zei al: onthoud het maar op die manier ‘De Heilige Geest heiligt ons leven’. Hij helpt ons om ons leven goed en mooi te maken.

Als het over christelijke levensstijl gaat kan het zomaar gaan over regeltjes. Iemand uit onze kerk zei eens: ‘ik ben opgevoed met een regeltjes-geloof’. Geloven betekende vooral: dit mag wel en dit mag niet. Dit moet je wel doen, en dat mag je niet doen. Zo’n uiterlijke manier van geloven kan alleen veranderen, op het moment dat God zelf in je hart gaat wonen door zijn Geest. Dan komt het leven als christen steeds meer van binnenuit.

Maar laten we dan eerst goed kijken wie die Geest is! Dat de Geest van God in ons woont, betekent niet dat je maar klein over hem kunt denken. Die Geest van God, is maar niet alleen een kracht of vage macht. Nee: Hij is een persoon. Hij is God zelf. Hij is Heilig. Hij is groot. Hij is er net zo lang als de Vader en Zoon, van alle eeuwigheid. Hij mag ook geprezen worden als God. We zien Hem in het Oude Testament als werkzaam in bijzondere mensen, die mooie dingen maakten. We zien Hem als de Geest die werkt in de schepping en de aarde vernieuwd. We zien Hem op gezalfde mensen, op priesters, profeten en koningen neerdalen. Maar vanaf het pinksterfeest, wil Hij wonen in ons hart. Wie Christus aanneemt ontvangt de Geest in zich. Dan mag je hart een tempel zijn waar de Geest in woont.

Paulus had de Efeziërs bij zijn afscheid op het strand in Milete gezegd: Ik weet dat er na mijn vertrek woeste wolven bij u zullen binnendringen, die de kudde niet zullen ontzien. Uit uw eigen kring zullen mensen voortkomen die de waarheid verdraaien om de leerlingen voor zich te winnen (Hand 20:29-30). Nu schrijft hij in zijn brief over hoe het in die gemeente beter kan gaan. Dan dan zegt hij jullie hebben: één Geest! De Geest is het die jullie samen mag binden, die je helpt om goed met elkaar om te gaan en goed te leven. Het is de Geest van Jezus Christus en van de Ene God en Vader.

De drie-enige God:

Hij is boven alles – als God de Vader.

Hij is door allen – In God de Zoon

Maar hij is ook : in allen – als God de Heilige Geest.

Hij is het die met name in jullie midden de eenheid en het nieuwe leven wil bewerken!

Als de geloofsbelijdenis spreekt over de Vader en Zoon dan wordt vooral er teruggekeken naar wat ze gedaan hebben, wordt gezegd wat ze nu zullen doen. Maar als dan gezegd is: Dat Christus zal weerkomen en oordelen, dan mogen we ook weten dat de Geest heel sterk op het heden en de toekomst betrokken is. Hij wil in je komen. Hij wil je helpen om te heel de weg te gaan met Hem. Op weg naar die grote toekomst. Hij is het die Heer is en levend maakt.

2. De Heilige Geest, die evenals de Vader en de Zoon echt en eeuwig God is. Die Heer is en levend maakt. Hij wordt door de zonde diep geraakt. Als je beseft dat Hij echt God is, dat Hij woont in de hemel van eeuwigheid. Dan doet het Hem veel pijn, wanneer Hij, als hij in het hart van de gelovige komt, daar allerlei zonden aantreft.

Hij die licht is, walgt van alle duisternis.

Hij wil de duisternis wegdoen.

Hij wil je overtuigen van wat slecht en zondig is (Joh 16:8). Bidt ook dan ook de Heilige Geest om dat helder te kunnen zien met het oog op het avondmaal wat we volgende week vieren.

De Geest vindt het erg:

Als hij ziet dat je jaloers bent op wat de ander heeft.

Als hij hoort hoe jij je oordeel over de ander klaar hebt. Hij dit of zei dit.

Als hij merkt dat je je boosheid niet in kan houden en uitvalt naar een ander.

Als hij ziet hoe jij domweg steelt wat van een ander is.

Paulus begrijpt er in vers 17 tot 19 niets van hoe de mensen van Efeze een weg kunnen gaan die zo slecht is. Die eigenlijk geen verschil maakt met de manier waarop mensen die God niet kennen leven.

Stel nu dat je God niet kent …

Dat je nooit van hem gehoord hebt …

Dat het lijntje naar boven helemaal niet bestaat …

Paulus zegt dan heerst er in je geest duisternis.

Dan laat je je bij het maken van je plannen en je keuzes, bij de dingen die je doet niet leiden door het licht maar door de duisternis. Dan is God een vreemde voor je geworden. Dan ben je doof en blind en gevoelloos geworden voor dat wat God aanwijst als goed en mooi. Dan heb je je hart afgesloten voor God. Kijk dan begrijp je dat een leven leeg en oppervlakkig kan worden.

Wie niet zegt: Heilige Geest, daal neer, doe mij delen in Christus werk. Kom in mijn hart. Die krijgt een manier van leven dat getypeerd wordt als losbandig en vol van zedeloze praktijken. Een leven vol van lege en slechte pleziertjes.

Is dat nu echt zo erg als Paulus het schrijft? Natuurlijk is sluit niet iedereen die niet met Jezus leeft zijn hart helemaal af voor wat goed is. Maar … als je dat wel doet. Als je echt doof bent voor wat de Geest zegt, blind bent voor de weg die hij wijst en je je niet laat overtuigen door Hem, dan kun je zomaar alleen gaan leven voor het leven hier.

En in hoeverre zit dat ook niet heel diep in ons?

Laten we niet als eerste de vraag beantwoorden: Houdt ik mij wel aan de regeltjes van de christelijke levenstijl? Nee. Laten we vooral de vraag beantwoorden: Woont de Geest in mijn hart? Geloof ik dat Jezus als mijn zonden wil vergeven. En bid ik of Hij die zonden weg wil doen? Laat ik de Geest, die door de zonde diep geraakt wordt echt in mijn hart komen? Lees ik echt de bijbel en laat ik de Heilige Geest ook mijn keuzes bepalen?

3. Die mijn oude leven nieuw maakt.

Paulus is hevig verontwaardigd dat mensen die van Christus hebben gehoord toch zo slecht leven. Zo hebt u Christus niet leren kennen!

Hij zegt: u hebt toch over hem gehoord en onderricht over Hem gekregen?

Dat is dus een belangrijke vraag om te beantwoorden.

Heb ik Christus echt leren kennen.

Heb ik echt over Hem gehoord.

Woont hij ook echt door de Heilige Geest in mijn hart en laat ik hem daar ook steeds weer komen. Kom ik naar de kerk waar de Heilige Geest met name wil wonen en werken en bid ik: Schepper Geest, woon in uw kerk! Waar Hij je geloof wil verlichten en doen ontvlammen. Door de preek wil Hij ervoor zorgen dat je het begrijpt, aanneemt, je eraan vastklemt en er ook naar gaat leven!

De Catechismus zegt: Ik geloof dat Hij mij gegeven is.

Je mag dat zeggen,

– als je gelooft dat Christus voor je zonden gestorven is.

– als Hij in je woont dan ben je als het ware met God verbonden.

Dan ga je je leven steeds meer richten op wat goed is.

Dan zeg je nee tegen een bedrieglijk leven.

Paulus ziet die heiliging door de Geest als een nieuwe mens die je aantrekt.

Als het ware moet je je oude kleding afleggen. Al die dingen die niet goed zijn.

Als je dan Christus in je laat wonen, trek je een nieuwe mens aan.

Een mens die echt goed is.

Dat is waar de Geest voor wil zorgen.

4. Zodat ik door Hem wordt geraakt. Het mooie van het thema van dit jaar is, dat het heel praktisch is. Het gaat over je leven van elke dag. Dat maakt het tegelijk ook heel breed: het gaat over alles wat je doet. Maar het is wel mooi om te zien dat geloven niet alleen mooi praten is, veel over God weten, maar dat het ook betekent dat je door de Geest wordt geraakt. Dat het je leven verandert: dat je vieze kleren uitgaan en je leven nieuw wordt.

Heel praktisch werkt Paulus het uit met een paar voorbeelden:

– Je gaat niet meer liegen tegen elkaar. Je laat geen vuile taal meer over je lippen komen. Hoe snel kan er een vies woord uit je mond ontsnappen, jongens en meisjes. Hoe snel zeg je toch iets verkeerd. Hoe snel zeg je de dingen toch net even iets anders dan ze zijn. Ja dat is liegen. De boel mooier maken dan het is. En leugens komen van de leugenaar. De duivel, die de vader van alle leugens is: wie Christus heeft leren kennen en aan wie de Geest gegeven is, die wil dat niet meer. Die draait er niet meer omheen en verbergt de dingen niet: die is eerlijk en zoekt het goede voor de ander. Paulus zegt: dan komen er goede en opbouwende woorden uit je mond, die goed doen aan wie ze hoort. Wat hebben woorden een kracht! Probeer steeds in de contacten die je hebt de komende tijd te zorgen dat door de Geest jouw woorden een ander goed doen en opbouwen! Zodat we elkaar als gemeente opbouwen en krachtig maken! Toets je woorden daarop: lieg ik, of bouw ik op. Een christelijke levensstijl begint met goede woorden spreken om een levende, opbouwende gemeente te zijn waarin de Geest werkt!
– Als de Geest in je woont, en je wordt boos, dan wil je niet zondigen. Dan laat je alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw, gevloek en alle kwaadaardigheid. Is het nodig dat dit gezegd wordt tegen mensen die Christus hebben leren kennen? Kennelijk wel. Hoe makkelijk steekt de oude mensen de kop op. Hoe worden we steeds weer met onze zondige aard geconfronteerd. Door met Christus verbonden te zijn mag je steeds meer overvloeien van het goede. Mag ook jouw ongeduldige of opvliegende karakter gevormd worden naar zijn wil. Leer je vooral ook om in alle rust, in gebed en vertrouwen de dingen uit te spreken en uit te praten. Ook al was je boos: je laat de zon niet over je boosheid ondergaan, je geeft de duivel geen kans. Je zwijgt niet naar elkaar, je loopt niet om elkaar heen, maar als het aan jouw ligt wil je vergeven en het goed maken. Je zegt het eerlijk wat in jouw optreden niet goed was. Wat geweldig als de rust en de vergevingsgezindheid van Christus in je mag groeien.

– Het nieuwe leven door de Geest gaat ook over je geld. Als het over geld gaat, heeft iedereen zijn mening vaak wel klaar. Maar Paulus zegt door de Geest: Steel niet langer. Dus geen dingen afpakken die van de ander zijn. En Paulus zegt er dan bij: verdien eerlijk de kost door zelf hard te werken. Waarom? Om net iets luxer te kunnen leven, om het hier net iets beter voor elkaar te hebben? Nee, als je hard gewerkt hebt moet je niet allereerst zeggen: nu heb ik ook wel recht om ervan te genieten. Nee, wie hard gewerkt heeft, die heeft juist extra de mogelijkheid om weg te geven aan wie het nodig heeft. Hoe besteed je al jongere je vakantiegeld? Alleen voor jezelf, of zou God ook van jou al vragen om te geven aan je naaste of aan de kerk? Hoeveel kostte het u om Jezus te volgen, toen de vraag op u afkwam om te geven aan Pakistan? Is dat iets wat u merkte, of was het een gift vanuit de overvloed die je toch al had? Wat is het geweldig als we door de Geest niet allereerst voor onszelf leven, maar allereerst voor de naaste!
Tot slot volgen er nog meer voorbeelden van een christelijke levensstijl.

5. Maar zorg dat in al die gevallen de Geest blij kan zijn, dat je hem niet bedroeft.

[Want Hij is het stempel waarmee je gemerkt bent op de dag van de verlossing.]

De catechismus zegt: hij is mij gegeven om altijd bij te blijven.

We gaan de komende weken extra letten op ons leven.

Doe dat vanuit het geloof dat je gestempeld en verzegeld bent met de Geest.

Al vanaf de doop wil hij in je werken: Hij werkt met kracht!

Door het avondmaal volgende week wil Hij kracht geven om vol te houden.

Door zijn woord en door de preken wil hij een stralend stempel op je leven duwen.

Zijn stempel moet niet dof worden, mijn leven als christen niet zonder glans!

Heilige Geest, u die Heer bent en levend maakt,

Raak ook mijn hart aan, zodat mijn leven steeds nieuw wordt.

Bewaar ook mij tot de dag van de verlossing.

Want u bent de Geest van Christus,

Door Christus’ werk dat U in mij werkt, zullen we strakst volkomen volmaakt en volkomen verlost zijn! Amen

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: