Zondag 47 – Aan God alleen de eer!

Preek gehouden in Beilen en Hooghalen, maart ’11

Tekst: Ps 145 / Zondag 47

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Hoe moet je bidden?

Christus leert zijn leerlingen bidden door middel van het Onze Vader.

Hij leert jou en u om te bidden. Een leerschool die niet altijd makkelijk is.

Want gelijk als het gebed begint, leert Hij om op Hem gericht te bidden.

Als je als mens iets maakt, kun je er trots op zijn en je naam eronder zetten.

Als je nadenkt over wat je vandaag verder gaat doen, denk je snel: wat vind ik leuk? waar heb ik wat aan? Wat levert mij iets op? Je wilt zorgen dat je het goed hebt in dit leven. U, jij en ik leven makkelijk op onszelf gericht.

Het kan zomaar gebeuren dat je bidden ongemerkt dan ook zo wordt.

Geef mij Heer, waar ik naar verlang.

Geef me datgene waardoor ik het goed heb.

Jij hebt al precies bedacht wat God jou zou moeten geven. Je weet al wat voor jou het beste is.

Maar dan wordt het extra moeilijk als je niet precies krijgt wat je vraagt in je gebed. Heeft bidden dan wel zin?

Door middel van het ‘Onze Vader’ leert Jezus zijn leerlingen en zo ook ons om met een andere houding te bidden: gericht op God. Een houding van ‘alle eer aan God’, je hele hart naar boven heffen (Ps 86). Dat zijn naam groot gemaakt wordt hier op aarde. Dat zijn naam geheiligd wordt, ‘op een voetstuk’ wordt gezet. Als ik iets moois zie of wil, als er iets moeilijks in mijn leven, mijn situatie, mijn financiën is, dat ik dan bid dat Hij de eer krijgt.

Zoals Paulus kon bidden in de gevangenis: of ik nu mag blijf leven, of dat ik moet sterven, ik wil dat Christus bij alles wat mij overkomt in alle openheid geëerd zal worden (Fil 1). God die mij alles gegeven heeft, God die alles gemaakt heeft, God die wijs, machtig en liefdevol is: ik wil Hem zo kennen, dat ik Hem ga prijzen en dat Hij door mijn leven alle eer krijgt. Want als dat gebeurt komt ook mijn leven tot zijn doel.

Aan God alleen de eer!

1. Ontdek waarom

2. Geef Hem die eer

3. Draag zijn eer uit

1. Ontdek waarom

Als je God de eer wil geven, als je wilt ontdekken wat zijn doel met deze wereld is, als je Hem wil prijzen en met hem leven, dan is het goed om te ontdekken waarom God de eer zou mogen krijgen. Waarom wil David, elke dag weer, God prijzen, roemen, grootmaken? Waarom komt God al de lof toe?

David prijst God om zijn schepping. Laten wij dat ook doen:

(1) ‘die knop die op uitlopen staat, waarin al een schitterende bloem of een nieuw blad helemaal opgevouwen zit’. Wat prachtig, Heer!

(2) ‘De voorjaarszon die aan kracht wint, waardoor de natuur in beweging wordt gebracht’. Hoe heerlijk is uw naam op deze aarde!’

(3) De sneeuwklokjes, krokusjes en narcissen, die ook dit jaar weer opkomen’. Heer hoe hebt u het bedacht!?

(4) De jonge lammetjes die geboren worden. Wat geweldig! De dag vertelt aan de dag, en de nacht vertelt aan de nacht, niet in mensentaal, maar zonder woorden, uw grootheid in uw scheppende werk! (Ps 19) Ik hoop dat je in navolging van David ook zo Gods werk in de natuur ontdekt. Iedereen kijkt weer met andere ogen, ziet andere dingen. Wat geweldig als we allemaal nieuwe dingen in de schepping zien.

David zegt ook: ‘Ik wil uw machtige daden verkondigen’. Hij wil vertellen over hoe God machtige dingen heeft gedaan. Die daden kun je horen van vorige geslachten, die daden zijn opgetekend in de Bijbel.

(1) Heer wat geweldig dat u Mozes redde uit het water, in het biezen mandje. Wat een wonder!

(2) Wat een wonder dat Jericho instortte, toen het volk er zeven keer omheen gelopen was. Heer ik prijs uw machtige daden.

(3) Heer wat geweldig dat Goliath de reus verslagen werd, niet uit eigen kracht, maar omdat David op u vertrouwde.

(4) Kijk naar Jozef die verdween in de put, maar die uiteindelijk zorgde dat het volk Israël in leven bleef.

Ontdek ook zo zelf Gods machtige daden. Zijn werk van redding door heel de Bijbel heen. Dan ontdek je steeds meer hoe God ook nu maar niet was losse dingen doet in de wereld, zonder doel, maar hoe hij doelgericht bezig is om zijn kinderen door de wereld heen te leiden. Kijk hoe God gewerkt heeft in de kerkgeschiedenis, maar wijs het ook aan in je eigen leven: Zoals iemand deze week nog zei: Ik zie hoe God elke dat bij mij is geweest in mijn leven.

Daarom kan David ook zeggen: Ik prijs uw goedheid en genade. Die genade hebben we vooral mogen ontdekken in de Here Jezus. Maria zegt ook als ze van Hem hoort: Heer, hoe heilig is uw naam! De Here Jezus werd als klein mensje hier geboren, hij stierf als dertiger aan het kruis voor onze zonde. God liet zien dat Hij naar ons mensen omziet en dat Hij ons liefheeft.

Met name in vers 13-17 zie je dat David maar niet zomaar God prijst, maar dat hij dat doet omdat Hij God heeft leren kennen. Hij is koning voor altijd; Hij is een steun voor wie gevallen is; Hij geeft voedsel op de juiste tijd; Hij is nabij hen die op Hem vertrouwen; Hij hoort je klacht; Hij komt te hulp.

De catechismus zegt: als we bidden uw name worden geheiligd, dan bidden we erom dat we Gods naam naar waarheid leren kennen. Eigenlijk geeft God ons een geweldig cadeau. Hij geeft zichzelf, in hoe Hij is in zijn liefde, in zijn zorg, in zijn schepping. Hij geeft zijn eigen Zoon. Maar de vraag is: pak je dat cadeau ook uit? Leer je God ook kennen op het moment dat zich openbaart en bekend maakt: in de schepping en in de Bijbel? Of zet je in je leven dat cadeau in de hoek, maak je je eigen leven wel, en laat je het mooiste wat God geeft liggen? Daarom ontdek waarom God de eer mag hebben!!

Misschien zegt iemand wel: Is God dan zo makkelijk te kennen? Er zijn zoveel mensen die Hem niet kennen. Zoveel mensen die niet weten of er wel een God is, en als Hij er dan is wie die God dan is. Misschien vraag je je dat zelf ook wel af. Wie is die God precies tot wie ik bid? En inderdaad, soms kan het best moeilijk zijn om in God te geloven. HEER, waar bent u? HEER, wat merk ik van u? Geloven gaat over de dingen die je niet ziet. Toen Jezus was opgestaan, toen vonden Jezus eigen leerlingen het moeilijk te geloven dat God iets groot had gedaan. Tegen Thomas moest Jezus zeggen: gelukkig ben je als je gelooft, ook al heb je niet gezien. Toen het Pinksteren werd waren veel mensen verbaasd over wat er gebeurde. Maar toen God zijn Heilige Geest gaf, kwamen er mensen tot geloof in Hem. Toen gingen ze ontdekken wie Jezus was geweest.

Wat mag je blij zijn dat God zijn Geest gegeven heeft! Hij wil je helpen om je ogen open te doen voor Gods schepping, voor Gods grote daden, voor zijn wonderwerken. Hij wil je helpen om je ogen open te doen voor Jezus redding. Bidt daar maar om, dat je steeds meer van God om je heen en in je eigen leven mag ontdekken. Leef maar heel dicht bij de Bijbel. Als ik zie hoe mensen tot geloof komen, ben ik altijd weer verbaasd over al het mooie wat ze uit de Bijbel naar voren brengen. Als ik hoor over een bijbelstudie waarin je samen ‘schatten’ opdiept uit Gods woord dan ben je dus samen bezig met die ontdekkingstocht in Gods openbaring. Wat geweldig is het als er aan tafel en bij bezoeken gelezen wordt, en als jong en oud dan mag zeggen: wat een geweldige verhalen, wat een bemoediging. Wat een grote God hebben we toch!

Aan God alleen de eer! 2. Geef Hem die eer

Als je God hebt leren kennen, dan mag je Hem ook de eer geven. We bidden dat Gods naam geheiligd mag worden. Dat is best een moeilijk woord. Gods naam heiligen dat betekent niet dat we hem heilig moeten maken, of dat Gods naam ‘apart gezet’ moeten worden. Heiligen betekent dat je Hem groot maakt door de dingen die je zegt. Je noemt en roemt zijn naam. Je geeft woorden aan wat je ontdekt hebt, zoals we dat zagen in het eerste punt. Je geeft Hem alle eer. Ps 145 gebruikt allerlei verschillende woorden om dat aan te geven. Ik wil U roemen, ik wil U prijzen, ik wil U loven, U komt de lof toe.

Noem al de dingen die je ontdekt maar bij name. [Neem je daar de tijd voor?]

Vermeld alle mooie dingen in gebed.

Neem maar even de tijd, voor je gaat bidden om te denken waarom je God zou kunnen prijzen. Dus niet alleen danken voor iets wat jij gekregen hebt, nee, heel bewust je er oprichten om God groot te maken. De Engelsen hebben een mooi woord daarvoor ‘worship’. Het aanbidden en vereren van de grote God. Pak maar een lied en zing het voor God. Zing en loof met elkaar de Heer.

Ps 145 is eigenlijk een grote oproep om dat ook echt te doen. Er staan in deze psalm gedeelten tussen aanhalingstekens, dat zijn voorbeelden van hoe God geprezen wordt. Maar er zijn ook veel verzen die alleen maar oproep zijn: ‘Prijs de Heer’, vertel over Hem, Maak zijn naam groot! Bijvoorbeeld vers 4-7 en 10-12 is zo’n oproep. Een omroep die steeds breder wordt: eerst gaat het over alle geslachten, maar uiteindelijk gaat het over alle schepselen: zelfs de dieren, bloemen en vogels loven God door wat ze doen en hoe ze zijn.

Maar … kan ik God wel altijd prijzen? Als ik zie hoe mensen met elkaar omgaan en in Libië een mensenleven niet lijkt te tellen? Kan ik God wel prijzen, als er zo’n afschuwelijke aardbeving in Japan plaatsvindt. Wat een schokkende beelden: van huizen, auto’s, boten die meegezogen worden door het water. Beelden van huizen die instorten en een vreselijke brand. Als herinneringen aan 2004 bovenkomen of aan eerdere nucleaire rampen. Ook in je eigen leven kun je moeite en vragen hebben als je nood meemaakt. Er wordt wel eens gezegd: nood doet bidden, maar in veel gevallen heeft nood ook doen stoppen met bidden. Dat mensen zeiden: als God dit toelaat dan kan ik niet meer zijn naam grootmaken in mijn leven.

Wat kun je dan met je handen in het haar zitten. Wat kun je dan diep geraakt worden in gevoel, dat je maag omkeert van afschuwelijke dingen. Toch mogen we ook dan juist bij God komen … God richt op wie gevallen is, Hij is nabij degenen die hem in vast vertrouwen aanroepen. En is het dan Gods schuld dat de wereld zo verworden is, dat er zulke dingen gebeuren? Calvijn zei al: het ligt niet aan Gods gebrekkig handelen, dat God de dingen niet volmaakt of goed zou doen, maar het ligt aan de situatie waar wij als mensen in gekomen zijn. Wij zijn terechtgekomen in een situatie van een zondige, kapotte wereld. En God is juist bezig om die wereld weer nieuw te maken; God is bezig deze wereld en ook jouw leven tot het doel te brengen. Zoals Hij met Mozes, Jozef en David bezig was, zo wil Hij ook nu met ons bezig zijn. Dan zijn er geen gemakkelijk antwoorden, dan is het soms ook maar beter om te zwijgen: maar God gaat wel verder. En laten we dan in nood niet stoppen met bidden, maar juist dan erop vertrouwen dat Hij in de nood nabij wil zijn. Als we onze vragen aan Hem voorleggen, dat ook in het vertrouwen doen dat Hij hoort! Dan mag je Hem prijzen als de grote Schepper, die zijn schepping in barensnood, geteisterd door weeën, heenleidt naar die grote dag!

Laten we zijn naam heiligen en grootmaken: want Hij leidt deze wereld en zal alles nieuw maken! Laten we dan zoals in vers 2 staat: ‘Eke dag opnieuw wil ik uw naam prijzen’.

3. Draag zijn eer uit

Is de preek nu afgelopen. We hebben ontdekt waarom we God kunnen eren en gezegd dat we Hem dan mogen prijzen. Dat is toch de eerste bede?

Eigenlijk kom je hier bij de kern van het christelijke leven. God geeft wetten en geboden, God vraagt om het goede te doen, God vraagt om te ontdekken hoe groot en liefdevol Hij is. Maar pas als dat in je hart komt, als dat in je gebed komt, als je helemaal gericht raakt op Hem. kan dat heel je leven gaan doortrekken. Dan word je vervuld met de Heilige Geest en breng je Hem de eer, ook in de dingen die je doet!

Wij kunnen Gods naam niet heiliger maken dan die is.

Maar ook jij kunt laten zien wat het betekent dat je op die God vertrouwt.

Je kunt steeds meer heilig gaan leven.

Anderen mogen horen dat jij God prijst: bijvoorbeeld als je met elkaar zingt voor de Heer.

En om terug te komen bij het begin: als je iets gaat doen, kun je je afvragen: wordt God hierdoor geprezen? Kunstenaars in de middeleeuwen maakten hun schilderijen zonder een naam erop te zetten. Niet de kunstenaar die het gemaakt had was belangrijk, maar dat het gemaakt was tot eer van God!
Wij kunnen God niet heiliger maken, maar … wanneer je als christen verkeerde dingen doet kun je wel afbreuk doen aan Gods naam. Dan zeggen ze: ‘schijnheilig’ die christenen. Laten we juist kijken hoe we zo kunnen leven dat er iets vanuit gaat!

Wanneer dat zo is ben je een leesbare brief van Jezus Christus: dan kunnen mensen door je gedrag iets van Hem herkennen.

God prijzen is dus niet alleen iets van lied en gebed, het is iets van heel je leven. Dat wanneer je op vakantie bent en je bent onder de indruk van iets moois, je het ook naar elkaar benoemd en samen God prijst en dankt.

Dan wordt Gods naam om de dingen die je doet geprezen en daarom, als je de liefde van God hebt leren kennen zeg dan met David: ‘laat zo mijn mond spreken van de lof van de HEER, en alles wat leeft zijn heilige naam prijzen, tot in eeuwigheid.’ Amen

Liturgie 13 maart

Liturgie Middagdienst Hooghalen 14:15 Middagdienst Beilen 16:30
Welkom en mededelingen
Votum, zegengroet en amen
Zingen (groep 5) Ps 108:1 en 2 Ps 108:1
Avondmaal Formulier 2, belijdenis, dankz
Zingen Ps 108:2
Gebed
Lezen Psalm 145 Psalm 145
Zingen (groep 4) Gz 39 Gz 39
Tekst Zondag 47 Zondag 47
Preek + beamerpresentatie
Zingen Ps 145:1,3,5 Ps 145:1,3,5
Geloofsbelijdenis Gz 179a x
Dankgebed en voorbede Gz 181d Gz 37: 1 en 2 + Onze Vader
Collecte
Zingen (aangekondigd na col.) Lied 393 Lied 393
Zegen en amen
Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: