Zondag 49 – Leer mij te doen wat uw wil is …

Preek gehouden in Beilen en Hooghalen, maart ’11

Tekst: Zondag 49

 

Laten we eerst nadenken,  voordat we gaan bidden.

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Want wat betekent het als je bidt: ‘Uw wil geschiede …’. Het betekent dat je vraagt: Here, geef dat ik ga doen wat uw wil is. Maar juist deze derde stap in het gebed, vraagt om bezinning, om eerlijk naar jezelf kijken. Is dit echt wat ik wil bidden? Wil ik echt aan God vragen dat ik zijn wil ga doen? Voor ons zondige mensen is het niet makkelijk om de weg van Gods wil te gaan!

Maar daarom is het juist zo mooi dat je zegt: in de hemel, zo ook op aarde. Je mag de engelen in de hemel als voorbeeld te nemen, ja je mag zelfs weten dat juist die engelen jouw willen helpen om het goede te gaan doen.

(1e bede) Al gelijk als je begint te bidden en God gaat prijzen, roemen en grootmaken, als je zijn naam gaat heiligen, mag je aan die engelen denken. In de hemel roepen zij steeds weer rondom Gods troon, God toe: ‘Heilig, Heilig, Heilig’. Zo mag jezelf ook gericht zijn op God.

(2e bede) De engelen dienen God in zijn koninkrijk en Hij zendt ze uit, zijn rijk doorbreekt grenzen en zal uiteindelijk heel de hemel en aarde omvatten.

(3e bede) Maar nu bij dit gebed komt het nog dichterbij: Geef dat ik, net als de engelen in de hemel, uw wil ga doen. Dat ik met mijn hart, met mijn gedachten, met mijn handen, met mijn karakter, met mijn persoonlijkheid, met mijn gevoelens, met mijn geest, met heel mijn leven steeds meer zo leef zoals u vraagt. Heer, wijs mij zelf de wegen. Heer, leer mij om als kind van Vader te leven, Neem mijn leven laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer.

Laten we erop letten hoe we juist met het voorbeeld van de engelen dit gebed in al zijn rijkdom, glorie en omvang kunnen bidden. Hoe het je leven als christen dan ook echt kan veranderen.

 

Heer, leer mij Uw wil te doen, zoals de engelen in de hemel

1. Neem weg mijn onwil

2. Dank voor Jezus’ wil

3. Vul mij met Uw wil

 

 

Al voordat God de wereld maakte waren er engelen. Als de aarde nog woest en leeg is, heeft God zijn engelen, zijn dienstknechten die Hij erop uitstuurt om te doen wat Hij zegt.

Engelen, letterlijk betekent dat boodschappers, die zijn opdrachten uitvoren. Die Hem, Vader, Zoon en Geest, Hij die is van eeuwigheid, omringen.

Engelen die er zijn in verschillende rangorden. De belangrijkste, de aartsengelen staan het dichtst bij God. We kennen de namen van Gabriel en Michaël.

Maar er zijn ook andere groepen: de serafs, de cherubijnen, de tronen, de machten, de krachten, de vorsten en de heerscharen.

 

Voor de schepping was er één engel, de satan, Gods tegenstander, die niet langer Gods wil wilde doen. Hij struikelde, en viel, kwam in opstand tegen God. In zijn opstand nam hij andere engelen mee. Zo kwam er dus verdeeldheid in de hemel. Petrus schrijft: ‘God heeft zelfs engelen die gezondigd hadden niet gespaard maar hen in de Tartarus geworpen. Daar, in de diepste duisternis, blijven ze opgesloten om hun vonnis af te wachten.’ Tartarus komt maar één keer in de Bijbel voor, maar het is een woord dat duidt op de diepste hel. In de brief van Judas staat die ook in vers 6: De engelen zijn aan hun oorspronkelijke positie ontrouw geworden. Bij hen is er dus onwil gekomen om Gods wil te gaan doen.

 

Maar deze onwil om Gods wil te doen, bleef niet beperkt tot de engelen. Toen God de mens goed gemaakt had, gemaakt had om Hem te dienen, in staat om het goede te kiezen, toen kwam de gevallen engel naar hem toe. De satan, de slang liet Adam en Eva van de boom eten. Hij zei: ‘Laat je niet klein houden door God, doe niet wat God wil, maar kies wat ik wil.’ De mens werd ontrouw aan Gods wil. Hij at van de boom. Zo sleurde satan de mens mee in zijn val. Zo kwam er verdeeldheid op aarde. En is er in de mens niet meer vanzelf de wil om het goede te doen. De mens werd vol met onwil!

 

Daarom zei ik: denk eerst na voordat je dit gaat bidden. Want dit gebed raakt je in je eigen hart. Je eigen hart waar zoveel ‘onwil’ in kan wonen. Zoals de satan in het paradijs de mens allerlei moois voorspiegelde: ‘een heerlijke vrucht, worden als God, geen regels meer over bomen waar je wel of niet van mag eten’. Zo houden de duivels om ons heen ons nog steeds een mooie wereld voor, en hij probeert dat je die ook kan krijgen: ‘Ach die éne keer mijn eigen wil doorzetten, in plaats van aan de ander te denken, moet toch kunnen’. ‘ach dat éne kraslot, of dat éne staatlot, daar zit nog niet zoveel verkeerds aan. Misschien ben ik straks wel miljonair. Dan ben ik echt gelukkig. Dat wil ik.’; ‘ach voor één keer wat teveel verslavende stof gebruiken of die verslavende website bezoeken, moet toch kunnen: ik wil dat, dat maakt me zo gelukkig’. Waar Gods wil bekend gemaakt wordt door God, via de Bijbel, via de tien geboden, via de preken, kun je soms zomaar je eigen wil hebben. Maar als we die wil volgen, loopt de weg dood. Uiteindelijk brengt onze eigen wil geen echt vrede, maar verdeeldheid. Het eerste wat dus door mag klinken in dit gebed is: Geef dat ik mijn eigen wil verloochen! Nee mag zeggen tegen mijn eigen wil.

 

Wat is het tot op de dag van vandaag te merken in deze wereld dat de wereld in zonde gevallen is. Waar God een wereld wilde waarin vrede en harmonie waren, kwam er door de zonde strijd en oorlog. Dagelijks merken we het om ons heen als we de berichten uit de Arabische landen horen. Maar ook in eigen kring kunnen strijd en conflicten zomaar de kop opsteken. Waar het Gods wil eerst was dat de mens eeuwig met Hem zou leven, kwam pijn, gemis, tranen en ziekte het leven binnen. Kunnen wij met de dood (het wapen van de duivel!) geconfronteerd worden. Door de onwil van de mens en van de duivel is de wereld niet meer zoals hij zijn moet! God wilde licht, maar wat is het vaak donker!

 

2. Dank U voor Jezus’ wil

Maar God was zo machtig dat Hij de strijd aanging met de duivel. Zijn wil is dat het goed zou komen met de wereld.

Steeds weer kwam God naar de wereld toe. Hij zond zijn engelen om bekend te maken dat Hij verder ging. Bij de aankondiging van de geboorte van Simson en Gideon. Soms zond hij zelfs legers van engelen om de strijd aan te gaan, bij Elisa in Dotan, in de visioenen van Daniël en de nachtgezichten van Zacharia. In de tempel bij Zacharias en bij de aankondiging aan Maria.

Op veel manieren heeft God zich bekendgemaakt, maar uiteindelijk heeft Hij zich het meest duidelijk laten zien in zijn Zoon. Daarin zagen we zijn wil en zijn glorie (Hebr. 1). God had de wereld zo lief, dat Hij zijn Zoon zond om de wereld die vol was met onwil te redden. Voor onze redding moeten we dus hoger kijken dan naar de engelen.

 

Hij heeft de duivel verslagen en van zijn macht beroofd. Mensen die slaaf waren van de duivel en levenslang angst voor de dood hadden, heeft Hij bevrijd (Hebr. 2). Al die zonden die vanuit onze onwil begaan worden, die wil Hij wegnemen, schoonwassen,  zegt Hebr. 1 dan. Een ruit vies kan zijn van allerlei vuil en je er niet meer goed doorheen kan kijken, zo kan ons leven vies zijn van de zonden. Maar zoals je het vuil van een ruit weg kan wassen, zo wil Jezus jou wassen en alle onreinheid wegnemen. Dat heeft Hij laten zien aan het kruis. Hij wil ook al jouw onwil vergeven!

 

Christus kon dat vergeven omdat Hij als mens voor ons geleden heeft. Omdat Hij mens is geweest kan Hij ook met ons meevoelen en weet Hij hoe moeilijk het is om je eigen wil weg te zetten. Hij zag er verschrikkelijk tegenop om het kruis op zich te nemen. Hij bad: ‘Here laat de beker aan mij voorbijgaan’. Hij had angst, Hij zweette bloed, Hij kende de strijd. Toch bad uiteindelijk dit gebed: “Laat uw wil gebeuren”. Hij kon als Zoon van God volmaakt dit gebed bidden: Hij heeft Gods wil helemaal gedaan!

 

Nadat Hij gestorven is aan het kruis, toen is Hij naar de hemel gegaan. Hij nam plaats aan de rechterhand van God, bij zijn troon, omgeven door engelen. Toen stootte Hij de duivel van troon (Hebr 2). Door Jezus overwinning en hemelvaart, werd de duivel naar de aarde gestuurd. De duivel kan niet meer bij Gods troon komen om mensen aan te klagen, zoals hij kon doen over Job. Nee! Hij is weggestuurd! En Jezus, die Gods wil gedaan heeft zit bij God: Hij is onze advocaat, Hij zoekt het goede voor je. Hem mag je vragen om vergeving van onwil en vervulling met zijn wil. Hij regeert daar de wereld, en wil ook jouw leven regeren, zodat je steeds meer Gods wil gaat doen.

 

En de engelen dan? Die staan hem ter beschikking. Hij kan zijn engelen uitsturen en zij vervullen zijn opdrachten. Het zijn de engelen die steeds opnieuw de schalen, de bazuinen en de weeën voort laten gaan, zoals dat in Openbaring beschreven wordt. Om ons heen zien we dat de aarde verder gaat. Dat God zijn gerichten geeft, dank ook wat er in Japan gebeurd. Soms stuurt Hij ze als vuur, soms als wind, soms als storm bliksem en donder. Nu zijn de engelen alleen maar trouw en helpen God op weg naar de nieuwe hemel en nieuwe aarde.

 

3. Vervul mij met uw wil

Zullen we ook bidden dat wij net zo goed ons in laten schakelen? Meewerken naar de komst van de nieuwe hemel en aarde. Dat doen wat daarop gericht is? Het leven van een groeiend christen. Je af en toe afvragen: waar ben ik nu eigenlijk mee bezig. Werk ik mee aan Gods rijk of werk ik Hem tegen? Het mooie is, de engelen willen meewerken. Een keer bad Daniël drie weken lang om uitkomst uit grote nood, als de Joden na de ballingschap bedreigd worden. Precies in diezelfde tijd waren ook twee engelen in een heftig gevecht verwikkeld, ze richtten zich tot een bepaalde duivel. Ze voerden een soort luchtoorlog met de geest die de Perzische ministers tegen het Joodse volk opzetten. Tijdens dat gevecht was Daniël aan het bidden. Zo werkten God en mensen samen (uitleg Bijl).

 

Is dat vaag? Nee, de engelen willen je echt helpen. Ze kunnen soms heel dichtbij zijn. Zeker op de grens van leven op dood of in moeilijke omstandigheden, hoor ik van mensen dat ze engelen hebben opgemerkt: in een hand op je schouder, in woorden die je opeens te binnen komen, in een bijzonder warm gevoel. Juist als je het hardst nodig hebt wil Jezus laten zien dat Hij de overwinning heeft.

 

Doordat Christus de overwinning heeft behaald, is het dus goed in de hemelen en doen de engelen Gods wil. Maar hoe is het met de aarde? Wanneer doen jij en ik, doet iedereen op aarde weer Gods wil? Wat is er soms een tegenstelling tussen wat God van ons vraagt en wat wij doen, een tegenstelling tussen de engelen in de hemel en wat wij hier op aarde doen. Ja … als het je wel past, als het je goed uitkomt, dan is het niet zo moeilijk om te doen wat God vraagt.

Maar als God nu wil dat je iets in moet leveren, ergens nee tegen moet zeggen, iets niet mag doen wat je oude wil wel heel graag zou willen. Je kruis moet dragen. Heb je dan ook geleerd om te knielen, je handen te vouwen en te bidden: Heer, laat uw wil gebeuren. Jezus zei: uw wil geschiede. En in de strijd kwam een engel om hem kracht te geven … Wat is het dan geweldig dat God door zijn engelen ook je wil helpen om het ook echt te doen, heel je leven.

God vraagt niet alleen dat je Hem liefhebt. Dat je echt met Hem leeft. Dat je tijd voor Hem neemt, door bidden, bijbellezen, kerkgang, bijbellezen. Dat je nauw aan Hem verbonden bent.

Het gaat erover hoe je je elk moment van je leven opstelt. Doe jij wat God van je vraagt als je morgen op school zit, als je op je werk zit, als je straks thuiskomt? Doe je wat God van je vraagt als je praat met of over je buren of kennissen? Doe je wat God van je vraagt als er een appel op je gedaan wordt of als er een verleiding is? Bid je dan dit gebed: Here geef dat ik net als de engelen in de hemel, zonder aarzelen, uw wil doe!

Dan zullen anderen aan je merken of je ook echt Gods wil wil doen. Overal waar je bent, thuis, onderweg of waar je naartoe moest wordt duidelijk of je christen. Daar wordt duidelijk of je bot bent, nors, hatelijk, oneerlijk, of dat je vriendelijkheid juist bij alle mensen bekend is. Dan wordt duidelijk of je lui of nalatig bent, of dat je je inzet voor je werk. Dan wordt duidelijk of je uit bent of je uit bent op je eigen belang, of juist op anderen gericht bent. Dan zullen anderen iets van het ‘engelenwerk’ in je zien.

Maar wie wil dat nu echt helemaal. Wie kan zo leven dat het is zoals God wil.

Dit gebed ook snel iets hypocriets krijgen.

Je zegt wel: Here, laat uw wil gebeuren, maar ondertussen leef je misschien naar je eigen wil. Je bidt of de Heer je wil leren naar zijn wil te leven, maar ondertussen heb je misschien wel verkeerde gedachten over iemand anders, ben je bezig je eigen plek veilig te stellen of leef je aan God voorbij.

Dus daarom nogmaals: bezin voordat je dit gaat bidden. Bidt maar dat je ook echt zo mag leven zoals God het wil. Here leer mij naar uw wil te handelen! Amen

Liturgie 27 maart

Liturgie Morgendienst Hooghalen 9.15 Middagdienst Beilen 16.30
Welkom en mededelingen
Votum, zegengroet en amen
Zingen Ps 91:1,5,6 Ps 91:1,5,6
Wet
Zingen Ps 78:2, 4 (groep 6)
Gebed
Lezen Hebr 1 Hebr 1
Zingen Gz 146 (komt laat ons) Gz 146 (komt laat ons)
Tekst Zondag 49 Zondag 49
Preek
Zingen Ps 34:1 en 3 Ps 34:1 en 3
Geloofsbelijdenis X
Zingen Gz 37:4 (Uw wil geschiede)
Dankgebed en voorbede Gz 181d (Onze Vader)
Collecte
Zingen (aangekondigd na col.) Lied 429 (wie maar) Lied 429 (wie maar)
Zegen en amen
Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: