Hand. 2:1-4 – Vervuld/gedoopt met de Heilige Geest

Preek gehouden in Beilen en Hooghalen, juni ’11

Tekst: Hand. 2:1-4

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Als je het woord ‘Heilige Geest’ hoort, kun je je afvragen, wat betekent dat?

Vandaag vieren we Pinksteren. We vieren dat God zijn Heilige Geest gegeven heeft.

Er zijn veel verschillende woorden waarmee in de teksten die we lazen, duidelijk gemaakt wordt, hoe die Geest gegeven wordt, aan mensen zoals u en ik.

Juist die manier waarop Hij gegeven wordt, laat ook veel zien van wie Hij is.

Gedoopt met de Heilige Geest,

Vervuld met de Heilige Geest,

De Heilige Geest zal u geschonken worden.  

1) Het is eerste wat we lazen is, dat de leerlingen ‘gedoopt zullen worden met de Heilige Geest’. De Here Jezus zegt dat dat zal gaan gebeuren. Daarvoor haalt Jezus de doop van Johannes aan.

Jongens en meisjes, weten jullie nog van Johannes de Doper. Hij vertelde dat het nieuwe rijk heel dichtbij was. Johannes kwam uit de woestijn, in zijn kameelharen mantel en hij riep de mensen op om zich te bekeren. Om te stoppen met verkeerd doen en om de zonden af te laten wassen. Dan waren ze klaar om de Messias, de beloofde Redder te ontvangen. Tegelijk voorzegde Johannes de Doper al dat die Messias nog veel meer zou brengen: “Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur” (Luc. 3:16). Vanaf het begin is duidelijk dat er meer nodig is, dan alleen een afwassen van de zonden.

Jezus zegt in Handelingen dat binnenkort dat moment zal komen. Hij heeft zijn werk gedaan: Hij is gekruisigd en opgestaan als de Redder en Verlosser. De mensen mogen vrede hebben met God, de zonden zijn weggewassen, maar nu wil Hij ook dat mensen in vuur en vlam raken voor God, dat ze innerlijk helemaal vol worden van de Heilige Geest. In het Grieks staat dat bij Heilige Geest nog een voorzetsel: gedoopt werden met water, maar in de Heilige Geest. Een aanwijzing waarin je kan zien dat dit veel meer hun innerlijk raakt, veel meer hun hart raakt.

Jezus zegt dit op het moment dat Hij opgestaan is uit de dood. In het begin van Handelingen beschrijft Lukas dat hij dit boek voor Theofilus schrijft om te vertellen wat Christus allemaal gedaan heeft. Nu gaat Lukas verder Christus’ grote daden beschrijven. Het gaat dus om zijn werk en niet zo zeer over de handelingen van de apostelen. Als we willen begrijpen wat gedoopt worden met de Heilige Geest betekent, dan moeten we zien dat Christus hier aan het werk is om de apostelen toe te rusten het rijk van God uit te dragen. Hij heeft al drie dingen gedaan (1) Hij heeft hen duidelijk gezegd wat hun opdracht is (2b) (2) Hij heeft laten zien dat Hij leefde. Daar mogen ze dus van vertellen en zijn ze dus getuigen van (3a) en (3) Hij spreekt met hen over het koninkrijk van God. Zodat heel duidelijk is hoe Hij verder zal werken. En in dit kader, in het kader van de apostolische instructie, past ook de belofte: jullie zullen gedoopt worden met de Geest. Daardoor zullen ze de kracht krijgen om te vertellen over de levende Heer en over zijn koninkrijk. De doop met de Heilige Geest is dan ook heel duidelijk verbonden met kracht die ze zullen krijgen. Want, ook al zegt Jezus nog niet wanneer het koninkrijk komt, ze zullen wel kracht krijgen om van dat rijk te getuigen (vs. 8). Kracht ontvangen om te getuigen in Jeruzalem, Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde!

Dit is een punt om goed vast te houden! Gedoopt worden met de Heilige Geest betekent diep in je innerlijk de kracht krijgen om te vertellen van Jezus Christus. Het is maar niet zomaar een kracht om in tongen te spreken, grote wonderen te doen, te springen en blij te zijn. Het is een innerlijke kracht, waardoor je mogelijkheden krijgt om iets te vertellen van het werk van Jezus Christus. Omdat je er zelf innerlijk door geraakt bent. Omdat God zelf door de Heilige Geest in je wil werken. Wie onder de indruk is van Gods machtige werk, van zijn redding door Jezus Christus, die wordt gedoopt door de Heilige Geest, die ontvangt de kracht om het door te geven, uit te dragen en met enthousiasme over te brengen. Thuis, om zich heen, in het verenigings of catechisatielokaal, als leerkacht op school of bij de bijbelstudie. Wie zo door de Geest gedoopt wordt, komt in beweging en dan zet de Geest ook weer anderen in beweging. Vuur ontsteekt vuur!

Gezang 105:1-3

Het tweede waar we dan op letten is dat er in 2:4 staat dat de apostelen vervuld worden van de Heilige Geest. Het woord dat hier gebruikt wordt betekent dat je iets vol giet. Zoals je een kopje koffie, een flesje of een maatbeker helemaal kan vullen, zo wordt dat hier over mensen gezegd. Zij worden helemaal vol van de Heilige Geest.

Dat je helemaal vol wordt van de Heilige Geest kun je niet zien. Bij de doop van Jezus door Johannes lezen we dat de Heilige Geest neerdaalt op Jezus. Er staat dan bij ‘in de gedaante van een duif’ (Luc. 3:22). Maar ook dat is een beeld, om aan te geven dat de persoon van de Heilige Geest, die je niet kunt zien op Jezus neerdaalt. Ook nu geeft Lukas de beelden en geluiden weer die gepaard gaan met vol worden van de Geest. Daar is het beeld van de geweldige windvlaag. Je wordt niet van je plek geblazen, je kunt hem niet voelen. Maar hij is er wel. En dan maar niet in een klein plekje van het huis. Heel het huis is vol, alle kamers en vertrekken van dat geluid. Zeg maar: tot de nok toe gevuld!

Het andere beeld dat Lukas hier beschrijft is dat je op al die mensen die daar waren, het waren er 120!, tongen als van vuur ziet. Hier ook weer geen vuur dat verbrandt, geen vuur dat heet is. Het vuur zet zich op hen: als het ware kun je zien dat ze helemaal gevuld zijn van de kracht van de Geest. Helemaal door hem geleid worden.

Wat doet het met hen als ze zo vol zijn van kracht en van vuur? Dan beginnen ze te praten. Zoals bij Jezus ook gelijk na zijn doop staat dat zijn verkondiging begint, zo staat dat ook hier gelijk als ze de Geest ontvangen hebben dat ze gaan praten. In vreemde talen. Iedereen kan het verstaan: een wonder waardoor het koninkrijk van God zich baan kan breken, beginnend in Jeruzalem, maar gericht op alle volken en talen, gericht op de uiteinden van de wereld.

Een aantal keren vaker komt het woord vervuld voor in Handelingen. De kerk ontvangt de Geest. Maar als je doorleest in de geschiedenis van de kerk, in het boek Handelingen, dan is er ook steeds tegenstand. Gelijk al aan het begin wordt Petrus opgepakt. Maar dan staat er in 4:8: ‘Petrus antwoordde, vervuld van de Heilige Geest’. Hij krijgt een speciale kracht om voor die rechtbank van de Joden te vertellen over de naam van Jezus. Ook in 4:31 staat dat ze omdat ze vervuld zijn van de Heilige Geest, vrijmoedig over God spreken. In 7:55: staat dat Stefanus vervuld is van de Heilige Geest!  In 13:9 als de zendingsgemeente van Antiochië Paulus en Barnabas naar Cyprus uitzendt, (waar Barnabas vandaan komt), dan stuiten ze op tegenstand. Een tovenaar Elymas, die de proconsul wel raadpleegde, probeert de proconsul van het geloof te houden: maar juist bij die tegenstand, juist als het werk van de zending geblokkeerd lijkt te worden, wordt Paulus opnieuw vervuld van de Heilige Geest en krijgt de kracht om de man te ontmaskeren. Die tovenaar wordt met blindheid geslagen en de proconsul neemt het geloof aan!

Wat kun je nu onthouden van dit woord ‘vervuld’? Dit is geen woord dat beschrijft dat je gelovig bent. Ook daarvoor heb je de Heilige Geest nodig. Niemand kan geloven, dan door de kracht van de Heilige Geest. Wanneer je vervuld wordt van de Heilige Geest, dan betekent dat de Heilige Geest heel je leven doortrekt, dat je tot de rand toe vol raakt van die Geest. Zoals Paulus ook aan kan sporen: ‘Laat de Geest u vervullen.’. Soms kan je geloof op een laag pitje staan, heb je er wel van gehoord, maar doe je er niet zoveel meer mee. Soms kun je te maken krijgen met tegenstand, dat mensen vinden dat je er maar niet teveel over moet zeggen. Soms kun je lauw worden: je viert misschien wel het avondmaal, bidt om vergeving, maar aan wie vertel je het geloof. Je vlammetje lijkt wel haast gedoofd en het is eerder de vraag of je hem zelf nog brandend houdt, dan dat het een aanstekend vuur is. Als je je leven vergelijkt met een huis: is het dan alleen in de woonkamer verwarmd, of kun je zeggen: heel mijn huis, al de kamers, het huis is tot de nok toe warm, God mag in heel mijn leven wonen en komen? Of houd je veel voor jezelf, en heb je ook een klein hoekje voor het geloof ingeruimd. In hoeverre doortrekt het geloof echt heel je leven en neemt het een belangrijke plaats in. Als je niet zo vol bent van de Geest: Kniel dan voor de Heer en bid of je vervuld mag worden van de Geest. Nieuw elan, een nieuwe kracht mag ontvangen.

Gezang 105:4-6

Het laatste woord waar we op letten staat in hoofdstuk 2:38, het gaat daar over dat de Heilige Geest geschonken wordt. In dit gedeelte zien we wat het met de mensen doet, dat ze horen dat Jezus de Heer is. De mensen schrikken dat ze eraan meegewerkt hebben dat Jezus gekruisigd is en ze vragen: wat moeten we doen? Anders dan bij de apostelen zie je dat zij eerst nog de omkeer moeten maken. Zij moeten zich bekeren en vergeving van zonden ontvangen. Dat is de eerste stap. Maar gelijk daar achteraan staat: ‘Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden’.

De Heilige Geest is dus niet iets wat je zo even kan pakken, het is iets wat je ontvangt van God. Het is een cadeau, een geschenk. God zelf wil het in je geven en in je bewerken! En dan staat erachteraan: ‘Want voor u is de belofte’. Over welke belofte gaat het hier? Dat woord belofte kwamen we in hoofdstuk 1 ook al tegen. Jezus zegt daar: Straks zal de belofte van de Vader, waarover jullie van mij gehoord hebben, in vervulling gaan. Dan zullen jullie de Heilige Geest ontvangen.

Wanneer heeft God die belofte gegeven? Je zou kunnen denken aan beloften dat Jezus onze zonden zou dragen (Jes 53), je zou kunnen denken aan een belofte dat we de Geest in ons hart krijgen (Jer 31). Maar welke belofte heeft God gegeven als het gaat om het Pinksterfeest? God belooft niet zomaar vergeving van zonden, Hij heeft ook iets anders voorzegt. En daarvoor moeten we naar Joël. De belofte die er is voor ons, voor onze kinderen, voor allen die ver weg zijn, die werd aangekondigd door Joël. Joël zegt: Aan het einde der tijden, zal ik over alle mensen mijn Geest uitgieten! Wat een woord! God beloofd dat Hij zijn Geest uit zal gieten. Hij zal ons er helemaal vol van maken. Hij zal ons er als het ware in onderdompelen, mee dopen. En wat gebeurt er dan? Dan worden je ogen geopend. Dan kom je onder de indruk van Gods grote werk. Ouderen en jongeren, zien wat Gods plan is met deze wereld. Mannen en vrouwen zien visioenen en dromen over Gods koninkrijk dat baanbreekt in deze wereld. En zoals Jezus toen Hij de Geest ontving zijn verkondiging begon, zoals de leerlingen daar op de pinksterdag staan te profeteren, zo zal iedereen profeteren en spreken van de grote daden van God. Want wie de Geest ontvangt, wordt geraakt, die zie het voor zich, dat God zijn eigen Zoon gegeven heeft, om daar waar zonde en nood en moeite is: vergeving en verlossing te schenken. Die houdt het niet voor zich, maar wil er over spreken. Die vertelt die boodschap tot aan de einde van de aarde! Die wordt het zout van de aarde, die laat licht schijnen in de duisternis. Die wil ook anderen doen delen in die rijkdom. Wat een geweldig geschenk: En zo zal iedereen die de naam van God aanroept, behouden worden ! Halleluja. Amen

Liturgie zondagmiddag 12 juni Pinksteren

Liturgie Middagdienst 14.15 Middagdienst 16.30
Welkom en mededelingen Gedicht
Votum, zegengroet en amen
Zingen Ps 42:1 en 5 Ps 42:1 en 5
Gebed
Lezen Hand 1:4-8Hand 2:1-4Hand 2:36-40 Hand 1:4-8Hand 2:1-4Hand 2:36-40
Zingen Ps 68:8 Ps 68:8
Tekst Hand 2:1-4 Hand 2:1-4
Preek
Zingen Gz 105 (in vuur en vlam) Gz 105 (in vuur en vlam)
Geloofsbelijdenis
Zingen Gz 165 (Machtig God) Gz 165 (Machtig God)
Dankgebed en voorbede
Collecte
Zingen (aangekondigd na col.) Gz 160 (Groot is uw trouw) Gz 160 (Groot is uw trouw)
Zegen en amen
Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: