Zondag 20 – Het verborgen werk van de Geest in ons

Preek gehouden in Beilen en Hooghalen, oktober ’11

Tekst: Zondag 20 / Joh. 15:26-16:16

 

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Wat hadden de leerlingen een mooie tijd bij Jezus gehad. Dicht bij hun Heer, steeds zijn woorden kunnen horen, steeds zijn wonderen kunnen zien: een blinde kon weer zien, een lamme kon weer lopen. Ze hoorden Jezus zeggen: vind je rust bij mij; Ik geef eeuwig leven. Ze hadden met Hem door Palestina gelopen. Maar als Jezus dan bijna weggaat, horen de leerlingen ook een waarschuwing uit Jezus’ mond. Ze zullen het moeilijk krijgen: jullie zullen uit de Joodse gemeente, uit de synagoge worden gezet; jullie mogen er niet meer bij horen. Er zal een tijd komen dat iedereen die jullie doodt, meent dat hij God daarmee een dienst bewijst. En is het ook niet zo gegaan? Niet veel later is Stefanus gedood, hij was dienaar voor de Heer, maar de Joden gooiden hem met stenen dood. Wat is Paulus achter die christenen aangegaan en wat voelde hij zich een goede dienaar van God als hij veel christenen zou doden. Totdat, God zij dank, de Heer aan Hem verscheen.

Jezus waarschuwt de mensen vast. Hij wil niet dat ze hun geloof verliezen. Want wanneer zal het het moeilijkste zijn om te blijven geloven? Als het kruis dreigt! Als het dreigt dat we het moeilijk krijgen om het geloof! Als het je wat gaat kosten. Je goede band met de familie of buurt, je baan of extra inkomsten omdat je niet om zondag wilt werken of wilt verkopen, je plekje in de sportclub omdat jij er wat van zegt omdat er gevloekt wordt, het contact met je vriendjes omdat jij naar de christelijke school gaat, je muziekles omdat jij dan naar bijbelstudie gaat, respect van je collega’s omdat jij beweert dat een homo-relatie niet kan. Nee, niet alleen in Noord-Korea, ook hier in Nederland kan geloven je iets kosten. Betekent het soms kruis-dragen!

Het zal voor de discipelen moeilijk zijn om te blijven geloven als mensen hen willen doden en hen uit de groep zetten. Maar het zal ook moeilijk zijn om te blijven geloven, omdat Jezus straks niet meer zo dichtbij is. De leerlingen zijn verdrietig omdat Jezus er straks niet meer zal zijn. Zullen ze toch blijven geloven? Zullen ze hun geloof in Jezus straks niet verliezen als Hij begraven ligt in dat graf? Die vraag kun je ook aan jezelf stellen. Misschien zeg je wel, net als de belijdeniscatechisanten van dit jaar, ik geloof wel, ik wil er zelfs voor uitkomen, ik zal m’n geloof niet gelijk kwijtraken, maar toch … soms heb ik wel mijn twijfels: ‘Is het allemaal wel echt gebeurd?’ ‘Soms is het zo moeilijk om alles te geloven’. ‘Ik geloof wel, maar soms twijfel ik. Kon je maar wat meer zien van het geloof en van Jezus’. ‘Zeker als ik de rampen zie en van aardbevingen hoor, dan vraag ik wel ‘waarom?’. ‘Al die negatieve dingen, al die rotzooi. Waarom?’. ‘Soms kijk ik naar mijn leven en vraag me af of ik wel echt gelovig ben’. Wat kan de twijfel soms aan je knagen!

 

Vanmorgen doen we de Bijbel open en dan lezen we: ‘Dit alles heb ik jullie gezegd, om te voorkomen dat jullie je geloof verliezen!’. Wat gaaf! Jezus zelf heeft, voordat Hij ging sterven dingen verteld om de leerlingen en zo ook ons te helpen, dat we ons geloof niet gaan verliezen. Wat heeft Hij verteld? Nou het eerste hebben we eigenlijk al gehoord.

Hij heeft allereerst al mee gegeven dat er een moeilijke tijd zal komen. Een tijd van kruis dragen. Soms kun je geweldig gegrepen zijn door het geloof, rust vinden, genieten van het bij God zijn, danken voor vergeving. Maar laat niemand denken: Daarna zal de rest van mijn leven wel over rozen zou gaan. Dat er geen strijd meer zou zijn, geen twijfel en geen moeite, geen rouw en ziekte. Ik had toch de Heer leren kennen! Nee, ook de gelovigen zullen hier op aarde nog steeds te maken krijgen met aanvechting, tegenstand, hoon, moeite en verdriet. Laat niemand zeggen: ‘Ik wist niet dat geloven ook betekende dat ik zoveel kruis moest dragen’.

 

[Dia 15:26] Maar (en als ik dit type verschijnt de regenboog boven het Hoalerhoes) Christus heeft nog iets gezegd: Ik zal mijn trouw laten zien door de Heilige Geest te zenden. Ik zal je helpen. (1) Ik stuur mijn pleitbezorger! (vs. 26). Niet alleen Jezus staat in de hemel bij de Vader om het voor ons op te nemen, om voor ons te pleiten. Nee, in uw en jouw hart mag ook een pleitbezorger zijn. Een advocaat, een trooster, een helper, iemand die erbij geroepen is. Op het moment dat er moeite en strijd zal komen, twijfel zal komen: mag ik geloven dat er in mijn hart de Heilige Geest is, mag ik bidden om die Geest in mijn hart komt. En dat staat Hij mij bij, dan wil Hij mij helpen.

Dat is wat ik geloof van de Heilige Geest! Om met de catechismus te spreken: Hij is zelf ook God. God in mij. Hij is maar niet een kracht, een gevoel. (2) Nee, Hij is een persoon. Hij komt van de Vader en de Zoon: Jezus zendt Hem van de Vader (vs. 26) en de Ik mag tot Hem spreken, bidden dat Hij komt en geloven dat Hij aan mij gegeven is mij te troosten! Om mij bij te staan, te helpen mij mijn kruis te dragen!

(3) Vers 26 zegt dan ook nog hoe Hij dat zal doen: Hij is de Geest van de waarheid. Dus als ik bid of Hij mij helpt, geloof ik dat Hij de twijfels bij me wegstuurt en mij de waarheid laat zien. Waar er zoveel duisternis, vragen en moeite zijn, helpt de Geest ons weer om op Gods waarheid en trouw te zien. Zeg maar: midden in de regen, hagel en donkere wolken, laat Hij de regenboog schijnen, die je dan herinnert aan Gods verbond, Gods trouw, Gods liefde, Gods waarheid. De geest wil door zijn licht, de duisternis verdrijven.

(4) Maar dan staat er nog wat in vers 26 (en ook in 26:13 en 14): Hij zal over Mij getuigen! De Geest zal je niet zomaar een warm gevoel, een tinteling, een trilling of een lach geven. Dat kan, maar dat warme gevoel komt er dan omdat Hij je vooral weer herinneren aan Jezus Christus. God heeft zijn liefde in Hem laten zien. Jezus zelf noemde zich de waarheid. De Geest wil ons vooral weer richten op wat Jezus gezegd heeft, op wat Jezus gedaan heeft. Pas op voor mensen die hun eigen gevoel en ervaring het werk van de Geest gaan noemen en het loskoppelen van Jezus en van de Bijbel: De Geest wil ons richten op Jezus! Zoals Hij dat ook wil doen door de doop, door het avondmaal, door de preken: steeds weer wil Hij zorgen dat je Jezus ziet. Het gaat Hem niet om zichzelf, maar daarom dat Hij je helpt om je weer op Jezus te richten. Iemand zei heel mooi: ‘Hij zorgt ervoor dat je weer dorst krijgt naar het levende water’.

Heel concreet kan dat betekenen dat je bij twijfel of God wel bestaat, in de Bijbel begint te lezen en langzamerhand weer oog krijgt voor de waarheid. Dat je weer sterker gelooft: ondanks alles wat ze zeggen, ondanks mijn twijfel, al kan ik er met mijn verstand niet bij: Jezus is Heer! Het kan zijn dat de Geest je zo leidt, dat een tekst uit de Bijbel je opeens weer doet zien dat je ondanks wat er mis gaat, je geliefd mag weten door Jezus Christus. Hij stierf niet voor halve heiligen, maar voor hele zondaren. Het kan zijn dat bij keuzes die je moet maken, je je opeens sterk als een koning voelt om tegen het verkeerde te strijden, omdat de Geest je kracht geeft en omdat je vanuit de Bijbel weer heel duidelijk nee wilt zeggen tegen de zonden! Het kan zijn dat de tranen over je gezegd stromen tijdens het zingen van een lied, omdat je geraakt wordt door de woorden van God die daarin staan.

 

Wat een geweldig grote taak heeft de Heilige Geest dus gekregen. Hij werkt in mij: Hij moet de duisternis weghalen en mij wijzen op Jezus Christus. Wat een taak, wat een werk, en dan niet alleen in mij, maar in alle mensen! Als je dan zondag 20 ziet en ziet hoe lang die is, kun je wat teleurgesteld zijn. Zo kort? Als er zo weinig over de Geest gesproken wordt, kunnen we dan niet beter naar een evangelische of charismatische gemeente gaan? Hadden Casper Olevianus en Zacharius Ursinus daar in Heidelberg maar zo weinig oog voor het werk van de Geest? Toch kan dat haast niet. Ze wilden in de Pfalz de leer van de Reformatie, en dus ook van Calvijn, de theoloog van de Heilige Geest uitleggen. Juist Calvijn had het werk van de Geest zo benadrukt. In de Middeleeuwen werd gezegd: de kerk gelooft wel voor je. Als jij je maar laat dopen, het avondmaal viert, de biecht doet dan komt het wel goed. Maar dan haalt Calvijn weer naar voren dat niet vergeten moet worden dat de Bijbel ook heel duidelijk leert dat we het geloof nodig hebben. Het gaat niet buiten ons om. We hebben zelf een geloof, een vast ververtrouwen en een zeker weten nodig. De Geest moet dat in ons werken.

Maar dat is dus iets in ons. Waar je veel kan vertellen over God de Vader en de Schepping (waarbij trouwens ook de Geest actief was), waar je veel kan vertellen over het werk van de Zoon (die dat trouwens ook alleen door de Geest kon doen, die op hem neerdaalde in de gedaante van een duif), daar gaat het bij de Heilige Geest ook veel over Gods verborgen werk in ons. Wat een geweldig werk doet de Geest, maar het is een persoonlijk werk in jou, in u, in mij, in ons allemaal weer anders. De verborgen omgang met de Here, als je leest in je Bijbel, als je bidt, als je warm wordt van een lied, als je elkaar bemoedigt in geloof. Het werk van God en het werk van Christus, komt juist door zijn werk in ons. Dat is niet allemaal uitgebreid te beschrijven in een leerboekje als de catechismus, al zou je misschien tegenwoordig wel iets uitgebreider schrijven over de vrucht, de gaven van de Geest. Maar de Heilige Geest is niet minder belangrijk! Als die Geest niet meer in jou zijn werk doet, dan zou je zomaar je geloof kunnen verliezen!

 

[Dia 15:27] De Here Jezus beschrijft niet alleen dat de Geest in hun hart zal komen. De Here Jezus gaat verder: Jullie zullen zelf ook mijn getuigen zijn. Dat wat jullie van Mij gehoord hebben, van Mij gezien hebben, meegemaakt hebben aan wonderen: getuig daarvan, vertel daarvan. Laat je door de Geest ook zelf inschakelen om het door te vertellen. De Geest wekt niet alleen de dorst naar de bron van leven, door de Geest komen ook stromen van levend water uit je naar voren. Jezus zei het al in Joh 7:39: juist als de Geest is uitgestort is de Geest niet meer beperkt tot bepaalde ambten of structuren, nee dan komt hij in het hart van elke gelovige! Wie dan geholpen is in zijn geloof, gegroeid zijn kennis en geraakt zijn gevoel, door de kracht van de Geest, laat die zijn hart niet afsluiten, maar juist openen: dat je ook anderen verteld over Jezus, dat anderen merken en horen hoe jij gelooft in Hem, dat je, door de kracht van de Geest, ook helpt dat het levende water voor anderen beschikbaar komt. Leven uit de Bron, betekent niet alleen zelf drinken uit de bron, maar ook anderen naar die bron toeroepen!

De Here Jezus spreekt verder met zijn leerlingen. Zij die zo verdrietig zijn omdat Jezus zegt dat Hij weggaat. Zijn leerlingen kunnen niet alle woorden van Jezus bevatten. Straks zullen ze eerst helemaal ontdaan zijn als Jezus wordt gearresteerd. Zullen ze zelfs niet in staat zijn om even met Hem te waken. Straks als het graf leeg is, staan ze nog niet gelijk vol vuur te preken in Jeruzalem. Jezus kan nog niet alles vertellen, ze begrijpen het nog niet. Maar juist daarom zal Hij straks zijn Geest zenden. Om alles wat Hij gezegd heeft weer bij hen naar binnen te brengen. Zodat ze het zich herinneren. Zodat ze als die Geest komt, op die pinksterdag wel vol vuur kunnen vertellen over Jezus. Daarom zegt Jezus in vers 7: het is goed voor jullie dat Ik ga, want als ik niet ga, dan komt die pleitbezorger niet, maar als ik wel ga, zal ik Hem tot jullie zenden. Jezus gaat, om onze straf te dragen, om ons voor te gaan naar de hemel, en juist als Hij daarheen gaat kan hij  de Trooster zenden: Dan kan iedereen van hem gaan getuigen, dan wordt zijn vrede en heil wereldwijd. Dan kunnen steeds meer mensen het horen.

 

[Dia 16:8-11] Jezus geeft in dit gedeelte aan dat de wereld het niet wil horen. Ze geloven niet in Jezus, niet in de Vader, niet in zijn leerlingen. Maar zegt Hij, juist door de Geest zal dat veranderen, want de Geest zal de ogen openen voor zonde, gerechtigheid en oordeel.

Door die woorden kunnen we toch iets beschrijven van het werk van Geest in je hart en in de wereld. Wanneer de Geest laat zien wat zonde is, legt Jezus dat niet zo uit dat je gaat zien dat je van alles verkeerd doet. Dat je weer Gods wet niet hebt gehouden, dat je weer geen liefde hebt getoond. De Geest legt uit wat zonde is: wat is de zonde: als je niet geloof in Jezus Christus! Als je niet in Hem gelooft. Als je niet op de bron bent aangesloten. Want dan mis je het doel van je leven! Alleen als je in hem gelooft kun je werkelijk de ander liefhebben en Gods liefde doorgeven!

Wat is dan gerechtigheid: het is de bedoeling dat Christus verheerlijkt wordt, sterft aan het kruis voor onze zonden. De Heilige Geest wil ons helpen om dat te begrijpen. We zien hem niet, maar dat is Gods plan met de wereld. Want, en dat zegt Jezus ook in vers 16: straks zien jullie mij terug! Bij alle twijfels, ook de twijfels van ‘zag ik maar wat meer’ ‘had ik maar wat meer bewijzen’ wil de Geest je helpen om te zien dat dit Gods plan is, mag je ook met die boodschap de wereld in gaan.

Want, en dat is het derde punt: de Geest wil je ook duidelijk maken wat oordeel is. Wat is het grote oordeel? Het oordeel is, dat de heerser over deze wereld veroordeeld is. De duivel is verslagen, Gods vijand heeft geen poot meer om op te staan. Al gaat hij nog te keer, al is er hier nog veel moeite en leed, en zie je zoveel duivelswerk om je heen. Jezus is gestorven aan het kruis. De Geest heeft het de leerlingen en ook ons duidelijk willen maken: Het oordeel is geveld. De beslissing is gevallen. En als er dan nog moeite is en strijd, wil Hij je ook helpen om steeds weer te zien op Jezus. Hij is overwinnaar en Heer!

 

Met dat perspectief mag je op weg gaan. Door de kracht van de Geest. Terwijl Jezus in de hemel is als overwinnaar, gaat de Geest mee in je hart. Bidt of Hij daar komt. Als je je hart opent voor Hem, als je een kind van God bent, dan mag je weten: Hij verlaat je nooit, Hij zal altijd bij je blijven. Zoals de Dordste Leerregels daar ook zo schitterend van getuigen: het kan moeilijk zijn, er kunnen aanvechtingen zijn, maar God zal je helpen, door de wonderlijke werking van de Geest om te volharen! Jezus heeft zijn woord gegeven, zodat wij ons geloof niet zouden verliezen. Laten we dan sterk in zijn kracht ons kruis dragen, niet eenzaam, maar gevuld met de blijdschap van zijn Geest, op weg gaan: dan zullen we in het laatste uur, zegevierend ingaan! Amen

Liturgie zondag 9 oktober

Liturgie Morgendienst Hooghalen Middagdienst Beilen
Welkom en mededelingen
Votum, zegengroet en amen
Zingen Lied 21:1 en 7 Alles wat adem heeft. Lied 21:1 en 7 Alles wat adem heeft.
Wet  nvt
Zingen psalm 105: 3,5,6  nvt
Gebed
Zingen Lied 328:2 (Ons gevoel) Lied 328:2 (Ons gevoel)
Lezen Joh 15:26-16:16 Joh 15:26-16:16
Zingen Ps 139:2 en 4 Ps 139:2 en 4
Tekst Zondag 20 Zondag 20
Zingen Gz 106:4 (O Heilige Geest Gz 106:4 (O Heilige Geest
Preek
Zingen Gz 102a:2,4 en 5 (Looft Gz 102a:2,4,5 (Looft
Geloofsbelijdenis Nvt Nicea
Zingen Nvt Ps 67:2
Dankgebed en voorbede
Collecte
Zingen (aangekondigd na col.) Ps 138:3,4 Ps 138:3,4
Zegen en amen
Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: