Zondag 23 – Laat de bevrijding van het “alleen door geloof” ook jouw leven bepalen!

Preek gehouden in Beilen en Hooghalen, 30 oktober 2011

Tekst: Zondag 23

 

Geliefden van onze Here Jezus Christus,

Het is de winter van 1512-1513. In deze winter zit de monnik Maarten Luther in zijn kloostercel. Een torenkamer. Hij worstelt met God. God, die grote God, die geen zonde verdraagt. Hoe kan hij ooit weten dat God hem ook liefheeft? Hoe kan hij als mens ooit voor die grote God verschijnen? God die de zonde straft? Luther heeft het steeds al moeilijk met die vraag en doet steeds beter zijn best. Wanneer zal hij genoeg goede werken gedaan hebben om door God aangenomen te worden? Straks moet hij lesgeven over Ps 31:2 ‘HEER, bevrijd mij en doe mij recht’. Hoe kun je ooit door God gered worden? Hoe moet hij dat aan zijn studenten uitleggen? Hij weet het zelf niet eens.

 

Maar … dan … legt Luther Rom 1,17 naast Psalm 31. “De rechtvaardige zal leven uit het geloof!“ Op dat moment, valt alles op zijn plek. Het licht gaat bij hem op: op zoek naar een antwoord hoe hij aan Gods straf kan ontkomen, hoeft hij niet langer te ontdekken wat hij zelf kan doen om bij God genade te vinden, maar hij kijkt naar wat God geeft in Jezus Christus. Hij ziet dat hij niets hoeft te doen, maar alles mag ontvangen als hij gelooft. Wat een genade, wat een cadeau!

 

Toen was het voor Maarten Luther alsof de hemel voor hem openging, alsof hij in het paradijs mocht binnentreden. Wat een last viel van hem af, wat een rust vond hij bij God!

Nu we zondag 23 bekijken komt die rust ook naar voren: niet door heel goed je best te doen, van alles voor God te doen, maar alleen door te geloven in Jezus, door naar Hem te zien kun je rust vinden. Dat is ook wat Paulus zegt in 3:9: niet door mijn gerechtigheid, door de wet, word ik gered, maar door de gerechtigheid van God. Door het geloof. Door Christus!

 

Laat de bevrijding van het “alleen door geloof” ook jouw leven bepalen!

1. Want: God is het die rechtvaardigt

2. Niet op grond van werken

3. maar door het geloof

 

1. God is het die rechtvaardigt.

Wat je eraan dat je gelooft? Afgelopen weken is de geloofsbelijdenis uitgelegd. Elke zondagmiddag horen of zingen we hem. Wat geweldig als je erachter staat en van harte meezegt: ‘Ik geloof in God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest’. Maar wat heb je er nu aan dat allemaal gelooft? In 15 woorden geeft vraag en antwoord 59 het weer. In dat korte zinnetje spreekt heel de blijdschap van Paulus en Luther. Door dat geloof ben ik voor God rechtvaardig en erf ik het eeuwige leven. Wat een krachtige, prachtige samenvatting van het geloof!!! Als je het zelf zou moeten zeggen, zul je het misschien persoonlijker doen, maar zou het kernachtiger kunnen? Het gaat er toch uiteindelijk om dat God je vrijspreekt en eeuwig leven geeft.

Wanneer je met je vriendje op voetbal, je vriendin op gym, je buurman of buurvrouw spreekt over het geloof en ze vragen je: “wat heb je aan je geloof?”, wat zeg je dan? Kun je ze een antwoord geven op zo’n vraag. Heb je wel wat aan je geloof? Merk je verschil met iemand die niet gelooft, of die anders gelooft? Of maakt het allemaal niet uit, is het een God en proberen we allemaal het beste van ons leven te maken?

De catechismus helpt je om het kort en krachtig te zeggen: Wat heb je aan je geloof?

1) Dat ik het eeuwige leven krijg! Dus dat het leven met het sterven niet ophoudt, maar dat je eeuwig met God mag leven, als je nu sterft, mag je in de hemel mag komen. Dat je om met Paulus te spreken: de kracht van de opstanding mag ervaren en de hoop hebt op de opstanding uit de dood. Dat je als Jezus terugkomt mag je eeuwig met Hem leven op de nieuwe hemel en nieuwe aarde. Wat is het geweldig dat je dat mag weten! Wat een angst, troosteloosheid en leegte kan er zijn, als je die troost niet hebt. Wat een troost, een houvast en steun mag het geven als je in de hemel mag komen. Als je weet waarvoor je leeft. Wat je doel is! Als je mee kan zeggen, zoals iemand die heel ziek is, onlangs nog zei: ‘Wat de toekomst brenge moge, mij geleidt des Heren hand’.

2) Maar de catechismus zegt nog wat, en dan komen we vooral bij de vraag van Luther: Nu ben ik voor God rechtvaardig. Jongeren: Rechtvaardig vind ik een moeilijk woord om goed te begrijpen. Maar wanneer ik het vervang door onschuldig, dan begrijp ik het veel beter.

Eens zal de ‘oordeelsdag’ komen. De dag dat God ons zal oordelen. De dag waarop er over jou gezegd zal worden “schuldig” of “onschuldig”. De eeuwige dood of het eeuwige leven. Straks zul je tegenover God staan. Het kan spanning geven, wat de uitspraak zal zijn. Luther kende die spanning: zal God ons, met al ons gedoe, echt aan willen nemen? Spanning kan dat geven. Net als wanneer hier een aardse rechter rechtspreekt. Is die man schuldig of onschuldig? Je zou zelf maar in het bankje zitten en je straf af moeten wachten. Ga je voor 12 jaar de cel in of word je vrijgesproken.

God spreekt recht over ons: wat zal Hij zeggen? Hij is een eerlijk God. Als je straf verdient, ontvang je straf. Wat zegt Hij, als je dit alles gelooft, dan zegt Hij: “je ben onschuldig. Je hebt niets verkeerd gedaan. Voor jou geen straf, geen oordeel, maar er volgt vrijspraak. Je krijgt het eeuwige leven. Bij mij in de hemel.” Wat geweldig dat God dat ook van jou wil zeggen. Waarom? Omdat je gelooft wat er in de bijbel staat, gelooft dat Jezus voor jou gestorven is. Wat een wonder … God die niet straft, maar aan onze zonden voorbijgaat en eeuwig leven belooft!

 

Onze redding ligt in de handen van God: Hij is het die ons onschuldig verklaard! Maar dan moeten nu wel de kaarten op tafel komen. Wat speelt er in jou hart. Is bij u dat geloof aanwezig? Misschien zeg je: ik twijfel nog. Ik weet het niet zo goed. Maar er is hier geen grijs mogelijke, er is geen gebied tussen veroordeling en vrijspraak in, geen uitstel van het oordeel. Heeft u dat geloof? Het antwoord moet “ja” of “ nee” zijn

(NGB 22 Want één van beide:

òf in Jezus Christus is niet alles wat voor ons heil nodig is,

òf dit alles is wel in Hem

en dan heeft hij die Jezus Christus door het geloof bezit, al zijn heil.).

Heb jij dat geloof dat een zeker weten is en een vast vertrouwen op de belofte die God doet in zijn evangelie. Dat God ook jou zonden wil vergeven?

Als je dat geloof niet heb, bekeer je dan en neem Hem aan.

Neem je Christus’ liefde aan in geloof? Hij verklaart je onschuldig, en dan gaat de hemel open en zul je in nieuw Jeruzalem binnen mogen gaan!

 

2. Niet door werken

Misschien voelde je wel wat twijfel: kan ik nu zomaar “ja” zeggen tegen die uitspraak dat IK gered wordt? Als ik eerlijk naar mij zelf kijk … . Lang niet alles wat ik doe is goed … Die plek waar ik van de week was past niet zo goed bij Gods geboden, wat mijn handen deze week aannamen was niet helemaal eerlijk, waar ik met mijn ogen naar gekeken had was niet zo zuiver, wat er uit mijn hart opkwam paste niet bij de goede God. Moet ik niet eerst wat netter gaan leven, mijn leven meer op orde hebben: voordat God van mij houdt?

Maar misschien ben je juist wel als Paulus: wat somt hij een lijst van dingen op! Er zijn christenen die zich door allerlei inspanningen toch nog heel redelijk voelen: hoe vaak zijn zij niet in de kerk te vinden, hoeveel uren besteden zij niet aan de kerk, wat een tijd nemen zijn om hun naaste te helpen. Ze stellen hogen eisen als het gaat over alcohol, sigaretten, welke films ze zien. Ze proberen hun leven zuiver te houden. Wat zou het geweldig zijn, als de kerk vol zou zitten met zulk soort mensen.

Maar ook als je zo’n instelling hebt, wil het niet zeggen dat God je daarom “onschuldig” verklaart. Als alleen onze maatstaven zouden gelden, dan zouden we wel wat mensen aan kunnen wijzen. Maar God vormt ons geweten. Wanneer zijn licht op ons leven schijnt dan komt alles aan het licht: dan is er geen mens die uit zichzelf kan zeggen: ik verdien wel een plekje bij God. Dan klaagt je geweten je aan. Dan moet je zeggen: met mijn werken, red ik het niet. Lig ik reddeloos verloren.

Vandaar dat je best even wat twijfel mag kennen, als je serieus naar je leven kijkt. Als je Gods wet eerlijk bekijkt, dan klaagt je geweten je aan. En toch .. is er dan dat wonder dat God ook tegen jou zegt: jij bent onschuldig. Dat kun je alleen zeggen wanneer je leert om vanuit een andere hoek naar je leven te kijken. Niet vanuit de hoek van je geweten, maar vanuit de hoek van het kruis. Vanaf Golgotha.

Daar waar Jezus hing met spijkers door zijn handen, onder de brandende middagzon. Het kruis dat Hij eerst gedragen had, omdat de mensen geroepen hadden kruisig hebben. Omdat Pilatus en Herodes akkoord waren. Daarom hing Hij daar. Terwijl de hoofdman en soldaten toekeken. Met pijn in heel zijn lichaam, met pijn in zijn hart en pijn in zijn ziel. Hij was trouw tot in de dood. En God greep niet in. God keurde het niet af. God heeft hem verlaten …

Was hij dan schuldig? Nee. Hij was onschuldig. Ja zelfs de rechter had gezegd: hij is onschuldig, ik vind geen kwaad in hem. Waarom hing Hij daar dan? Omdat Hij met ons een wonderlijke ruil aan wil gaan. Tegenover onze zware zondelast, staat de genoegdoening van Christus. Hij heeft met zijn werken de “onschuld voor ons verdiend”. Als ik vanuit dat kruis naar mijn leven kijk, zegt God: je bent onschuldig! Al wat Christus gedaan heeft, rekent God de zijnen toe. Dat is verzoening: wat van ons is gaat naar Christus toe, wat van Christus is gaat naar de zondaar toe.

Niet door werken … dat zei Paulus ook. Hij was iemand die lang zijn winst had gezocht in zijn werken. Wat kon hij veel opnoemen. Als Farizeeër en ijveraar voor de wet. Maar dat alles vond hij geen winst. Hij achtte het als afval. Want hij wilde Christus vinden: dat was de ware winst. Alleen door zijn sterven en opstanding en door die kracht kon hij echt een nieuw leven vinden. Doordat Paulus dat geloofde, kon hij er deel aan krijgen. Het is voor de volle 100% het werk van Christus, dat om niets, alleen uit genade aan Paulus wordt toegedeeld!

Denk eens hoe Luther zichzelf afgepijnigd heeft: wat een moeite heeft hij gedaan om de gerechtigheid te vinden. Zweepslagen, vasten, bedevaarten, koude nachten, open knieën. En dan opeens ontdekt hij het … ik hoef het niet zelf te doen. God schenkt het mij. Hij geeft het cadeau: dat heet grondeloze ontferming, dat genade rijk en vrij. Dan gaat de hemel echt open!

 

3. Door het geloof

Veel mensen hebben vandaag moeite om het geloof onder woorden te brengen. Vraag maar eens aan iemand die niet gelooft, wat is nu geloof? Geloven? Dat is goed doen voor de ander. Liefde tonen. Normen en waarden in acht nemen. Veel kerken zijn ook niet anders geworden dan een soort maatschappelijk en politiek betrokken club die opkomt voor liefde en strijd tegen onrecht. Maar waarom zou je dat in de kerk doen? Waarom zou je dan nog geloven?

Wie niet ziet dat het grootste probleem van de wereld onze schuld, zonde en dood is, die gaat voorbij aan het echte probleem, en daarmee ook aan onze Redder. Jezus Christus wil je vrijspreken van je zonde, verklaart je onschuldig, en alleen via die weg is een beter en nieuw leven te verkrijgen!

En dan wijst de catechismus op het geloof: alleen door geloof in mijn Zoon Christus wordt de weg geopend.

 

Is dat een makkelijke boodschap: als je maar gelooft dan komt het wel goed? Aan de éne kant wel, voor ieder die twijfelt, gebukt gaat onder wat verkeerd ging, die onzeker is over Gods liefde voor hem of haar: alleen geloof is genoeg. Wat een rust geeft dat.

Maar dat kan ook onrust geven: als je dan denkt. Dan moet ik wel een heel groot geloof hebben! Sommige mensen maken van hun geloof weer “een goed werk”. Dat ze zich toeleggen op vroomheid. Innerlijke beleving. Dat het van de kwaliteit van hun geloof afhangt of ze genezing, bevrijding en Gods genade krijgen. Het kan een hopeloze zoektocht worden naar een diep gevoeld en beleefd geloof. Maar dat is niet wat je moet doen, niet langer zoveel mogelijk goede dingen doen, maar zoveel mogelijk mooie en vrome dingen denken! Dan word je toch weer gevangen van je eigen werken.

Nee. Het is echt heel makkelijk! Het geloof zijn de vieze handen die je uitstrekt naar Jezus of Hij je wil redden. Of met NGB 22: het is slechts een middel waarmee wij Christus, onze gerechtigheid omhelzen. Je kunt nooit te klein over het geloof spreken, en nooit te groot over Christus. En het geloof is het middel dat ons met Hem in de gemeenschap van al zijn schatten en gaven verbonden houdt.

Maar dan gebeurt er wel wat. En dat laat zien dat het maar niet zomaar makkelijk is en dat het nu niet meer uitmaakt hoe je leeft. Paulus zegt: Alles vind ik verlies, als ik Christus maar win. Hem wil ik kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren. Het echte geloof zorgt ervoor dat Christus in je gaat wonen. Dat je andere dingen wil, dat je andere dingen zegt, dat je je laat vullen met zijn liefde. Dan kunnen echt levens veranderen, dan kan er echt rust komen: want niet langer ik leef, maar Christus leeft in mij. Wanneer jij net als Paulus die opstandingskracht in je leven gaat ervaren, dan praat je niet meer over makkelijk, maar dan leef je door de kracht van zijn liefde, door de kracht van de opstanding: die zonde en dood overwon, de schuld wegnam en je een nieuw en eeuwig leven geeft. Geloof op die manier in de opgestane, levende Heer: Jezus Christus! Omhels Hem, vol van liefde en laat zo ‘Alleen uit genade’ ook jou leven bepalen!

Amen.

Liturgie 30 oktober 2011

Liturgie Morgendienst Hooghalen Middagdienst Beilen
Welkom en mededelingen
Votum, zegengroet en amen
Zingen Lied 479:1, 3, 4 Lied 479:1, 3, 4
Wet Nvt
Zingen Ps 32:1 en 5 Nvt
Gebed
Lezen Art 22  NGBFil 3:1-11 Art 22  NGBFil 3:1-11
Zingen Ps 31:2, 13, 14 Ps 31:2, 13, 14
Tekst Zondag 23 Zondag 23
Preek
Zingen Ps 118:1 en 5 Ps 118:1 en 5
Geloofsbelijdenis Nvt
Zingen Nvt Ps 67:2
Dankgebed en voorbede Gz 181d (Onze Vader Gz 181d (Onze Vader
Collecte
Zingen (aangekondigd na col.) Gz 143:1 en 4 (Een vaste Gz 143:1 en 4 (Een vaste
Zegen en amen
Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: