Mat. 1:16-25 – Gods belofte wordt via Maria en Jozef heerlijk vervuld

Liturgie 1e kerstdag Beilen 9.30 uur en Hooghalen 14.15 uur

Voor de dienst: Gz 83 (vrolijk zingen wij ons lied)
Gedicht Maria (wil de koster microfoon klaarzetten?)
Votum en zegengroet
Zingen Ps 33:8
Zingen Gz 81:1,2m,4v, 6m,7v,8 (zingen we gelijk aansluitend aan eerste psalm)
[Beilen: Wet en Ps 130:2 en 4]
Gebed
Lezen en Tekst Mat 1:16-25
Lied 132 (er is een roos)
Preek (met beamerpresentatie)
Ps 89:1 en 2
[Hooghalen: Geloofsbelijdenis en Zingen Gz 47:1,2,3]
Collecte
[Beilen: Gz 50 (Ere zij God)]
[Hooghalen: Ps 150]
Votum en zegengroet

Preek gehouden in Beilen en Hooghalen, december ’11

Tekst: Mat. 1:18 (Lezen Mat. 1:18-25)

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, jongens en meisjes,

Lang geleden deed ik eens dat spel in het bos met de rode draad.

Ik moest die rode draad steeds blijven volgen.

Die rode draad, die van de éne boom, naar de andere boom ging.

Soms was het maar een dun draadje, koste het me moeite de draad te volgen, zaten er struiken voor. Wat moest ik goed opletten dat ik de draad niet kwijt zou raken!

Maar, uiteindelijk, na wel meer dan veertig bomen, was ik er!
Ik vond de schat die daar verstopt was! Wat was ik blij!

Vandaag zijn wij blij. We vieren feest. Het is Christus-feest!

Afgelopen weken van advent hebben we de rode draad gevolgd.

De rode draad in de Bijbel, waar Matteüs zijn boek mee begint.

We zagen Tamar, Rachab, Ruth, Batseba. We zagen zonde, vreemdelingen, afval.

We zagen hoe de draad begon, opgebouwd werd, afbrak en bijna verdween.

En toch: vandaag zijn we blij! Die lijn van die Matteüs beschrijft loopt niet dood.

Want wat is de 42ste naam? Er staat: bij Maria wordt Jezus verwekt, die de Christus is: de beloofde Messias! God doet wat Hij belooft had. Hij vervult zijn beloften, ook voor ons.

Kerst 2011 mag zo het feest van de vervulling zijn. Dat God omziet naar jou!

Als jij je ons soms heel ver van God vandaan voelt, in de duisternis.

Als u zich soms geen kracht meer voelt om de draad weer op te pakken.

Als jij pijn voelt, teleurstelling en wanhoop; als het laatste woord gesproken lijkt,

laat God zien dat Hij je leven niet overlaat aan toeval en willekeur.

Laat God zien dat verdriet, zonde en afbraak niet het laatste woord hebben.

Dat Hij niet op een afstand blijft kijken. Hij wordt Immanuël: God met ons.

Gods belofte wordt via Maria en Jozef heerlijk vervuld!

1. Christus wordt verwekt door de Heilige Geest, uit Maria

2. Christus is de Zoon van David, via Jozef

3. Christus is de Immanuël, voor ons

 

 

1. Gods belofte wordt vervuld, Jezus wordt verwekt door de Heilige Geest uit Maria

Laten we nog even wat beter naar de lijn gaan kijken zoals Matteüs die geeft.

Drie keer veertien generaties komen voorbij. Steeds staat er wie wie verwekt.

Vier keer hapert het verhaal daar even, Zou de draad verder gaan? …

Maar God schakelt dan juist heel bijzondere moeders in:

Door Tamar, die zo afschuwelijk zondigde, komt er toch een zoon voor Juda.

Door Rachab, die in God geloofde, ligt het beloofde land open.

Door Ruth, de Moabitische, komt er, ondanks de honger in Bethlehem, toch nageslacht voor Elimelech.

Door Batseba kwam Salomo, maar tegelijk zie je bij haar: David kan geen rust brengen.

Gelukkig komt dan Maria in beeld, de vijfde vrouw die genoemd wordt.

Wie is zij? Ze is niet vol levenswijsheid, maar een jong, verloofd meisje uit Nazaret.

Ze woont niet in een wereldstad, maar in het kleine dorpje Nazaret.

Ze valt niet op door lef, door levenswijsheid, ook niet door zonde.

Geen Tamar, geen Rachab, geen Ruth en geen Batseba:

Gewoon een jonge vrouw, waarvan er zoveel in Israël waren.

Maar het gaat er hier ook niet om hoe bijzonder deze vrouw is.

Het gaat om haar kind, door Hem wordt Maria wel de meest begenadigde vrouw!

Want juist bij Maria gebeurt er iets bijzonders.

Je hoort het al aankomen in het geslachtsregister.

Want steeds stond er ‘die verwekt die’, maar nu staat er ‘bij Maria wordt verwekt’.

Het goddelijk passivum. Hier komt geen man aan te pas, hier is het de heilige Geest die zelf leven wekt in de buik van Maria. De tijd is vol. Nu breekt Gods licht door. Nu geeft God zelf een kind. Nu komt Gods Zoon op aarde. Ere zij God in de hoge!

Hoe dat kan? Dat Maria zwanger wordt door God?

Dat Hij die eeuwigheid is, gebonden wordt aan de tijd?

Dat Hij die overal kan zijn, gebonden wordt aan één lichaam?

Matteüs beschrijft het heel sober, heeft Maria waarschijnlijk niet geïnterviewd zoals Lukas. Matteüs is vooral gericht op het handelen van God: Hij noemt dat wat in Maria de buik groeit een leven dat ‘verwekt is door de Heilige Geest’. De Heilige Geest is er maar niet een beetje bij betrokken, geeft maar niet een paar gaven: nee, heel het leven van de Christus ontstaat door Gods Geest! Christus is helemaal door Hem mens geworden.

Het is een geheim, een mysterie om met Timoteüs te spreken. Het woord is vlees geworden. Het is een wonder van God: elke geboorte is een wonder, maar deze geboorte zeker. Als ik het zie, dan aanbid ik het, maar doorgrond het niet dat zo de wil van God geschiedt.

Wat moet het voor Maria vreemd geweest zijn. Haar kindje, dat ze de tranen droogt, dat ze zachtjes wiegt, zal later sterven aan het kruis. Degene aan wie zij geboorte geeft, zal haar straks eeuwig leven geven. Onbegrijpelijk maar waar. Het goddelijke en het menselijke komen hier dicht bij elkaar.

Dat mag dan voor u en jou en mij ook de troost en het houvast zijn bij dit eerste punt.

Wie alleen maar ziet op wat mensen doen, kan teleurgesteld raken.

Wie meent dat God ver weg is, en dat Hij zich weinig aantrekt van wat hier gebeurt, raakt verbittert. Wat kan God soms ver weg lijken! Wat kun je soms moedeloos worden!

Maar dan laat God het wonder van kerst zien. Hij is hier maar niet aanwezig met een paar woorden. Hij is hier maar niet vaag aanwezig of op een afstand. Nee, Jezus Christus heeft de hemel verlaten en heeft ons vlees en bloed aangenomen, God zelf heeft onder ons gewoond. Dan kan je nog pijn voelen, tranen omdat het hier niet gaat zoals je zou willen, maar wie het verwacht van God die mens geworden is, zal niet teleurgesteld raken. Christus wil echt helemaal in je wonen; Laten we zo het feest van de vervulling vieren! Het feest van de 42ste naam: het Christusfeest!

2. God vervult zijn belofte, Jezus is de Zoon van David, via Jozef

Maar, dominee, Matteüs heeft toch niet naar Maria toegewerkt? Hij laat toch zien dat Jozef uit het geslacht van David is? Dat klopt! Waarom doet Matteüs dat? Veel Joden, aan wie Matteüs schrijft, kennen Jezus van de timmerwerkplaats uit Nazaret.

Ze zeggen: ‘Kijk, daar heb je Jezus, de Zoon van Jozef’.

Door nu de ‘genesis, de afkomst’ van Jezus, te vertellen wil Matteüs zeggen: Het is niet zoals je denkt. Jozef had Jezus niet al voor het trouwen bij Maria verwekt had, zoals de mensen in Nazaret misschien denken. Als dat zo was geweest, dan had er geen engel hoeven komen om hem iets te vertellen. Maar kijk eens … Jozef was zelf stomverbaasd. Hij had zich net verloofd met het mooiste, knapste en liefste meisje van Galilea, ze hoorden voor de wet al als man en vrouw bij elkaar, de voorbereidingen voor het feest en het gaan samenwonen waren in volle gang en dan … nu blijkt Maria opeens zwanger. Wat een klap in het gezicht van deze jonge handwerksman.

Daarom is het nodig dat de engel komt. Want Jozef wil haar niet beschuldigen, hij wil niet dat zijn vrouw voor overspel de doodstraf krijgt, hij levert haar niet uit aan de rechters in de poort van Nazaret. De engel is nodig om uit te leggen dat Maria zwanger is van de Heilige Geest. De engel is nodig om een opdracht van God te geven: dit kind heeft een vader nodig uit de lijn van David! Daarom Jozef: neem Maria tot je vrouw, neem dit kind aan als pleegkind. Het komt van God!

Het is misschien even slikken voor Jozef. Hij moet zorgen voor een kind dat het zijne niet is. Jezus is een pleegkind, een geadopteerd kind van Jozef (Wel mooi om te beseffen als je zelf een pleegkind bent!). Maar Jozef doet het! Hij neemt Maria tot zijn vrouw, ze hebben geen gemeenschap tot het kind geboren is. Hij wordt de wettelijke vader en geeft zijn Zoon de naam Jezus. Zo is Jezus via Jozef volgens het rabbijnse recht ook wettelijk ‘Zoon van David’.

Nu denken wij misschien, Zoon van David, dat is prima, mooi zo’n koninklijke lijn.

Maar besef je goed wat de Joden veel verwachten van de Zoon van David?

God had beloofd dat er echt een redder, een bevrijder zou komen, een nieuwe koning. Na de ballingschap: tijdens de perzen, de Grieken, de Makkabeërs, in de Romeinse tijd, was de Davidskoning was helemaal uit beeld geweest. De zonen van David waren geen koningen, maar mensen die hard werkten met hun handen, met ruwe handen. Maar nu is Hij gekomen, de Davidszoon, die eeuwig op de troon zal zitten!

Matteüs wil dat de Joden dat zien! Hij wil dat jij dat ook ziet, dat je niet stil blijft staan bij het kindje in de kribbe. Want waar loopt Matteüs boek op uit? Aan het slot horen we Jezus als koning spreken: ‘Mij is gegeven, alle macht in hemel en op aarde’. Als je van aardse machthebbers vrede of oplossingen van de crisis verwacht, kun je teleurgesteld raken. Als je vrede verwacht van je geld, van je inspanningen om het gezellig te maken, van je talenten, kom je bedrogen uit. Als je van artsen alle heil verwacht of van anderen troost van een comfortabel leven, kom je bedrogen uit. Maar God vervult zijn beloften! Christus heeft alle macht. Ik hoop dat je zegt: Here Jezus, Zoon van David, u vertrouw ik. Bij U mag ik schuilen en rustig zijn: U bent mijn Koning en de verlosser van mijn leven!

3. God vervult zijn beloften: Hij is de Immanuël voor ons.

Want wat kan het soms moeilijk zijn om echt in God te geloven. Als je er maar weinig van ziet. Als je in de moeite raakt, als mensen je pijn doen of geen oog lijken te hebben voor Gods zaak. Als het leven zwaar is. Waar is God dan? En werkt God nu wel verder? Is Hij wel bij mij? Wat zal het voor Jozef en Maria soms ook moeilijk zijn geweest!

Dan wijst de engel Jozef ook nog op de woorden van Jesaja: ‘Zie de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren en zij zal hem de naam Immanuël geven, dat wil zeggen: ‘God met ons’.’ Juist voor de Joden zijn dit bekende woorden, niet voor niets verwijst Matteüs 62x in zijn boek naar het Oude Testament. Jezus is echt de beloofde Messias.

Als je ziet wanneer Jesaja deze woorden sprak, begrijp je nog beter hoe troostvol ze zijn.

Juist bij koning Achaz, tegen wie Jesaja deze woorden sprak, kwam de vraag ook heel indringend naar voren. Was God wel bij hem? Kijk eens: Resin uit Syrië en Pekach uit Israël komen eraan en ze willen de rode draad stoppen. Ze willen de zoon van Tabeal op de troon zetten en mij vermoorden en mijn rijk verwoesten. Waar is God nu? Helpt hij mij?

En dan stuurt God Jesaja naar hem toe, die zegt: wees niet bang, huis van David! Dat gevaar, dat vuur dat in jouw ogen zo groot lijkt, dat zijn maar twee smeulende stukken hout. Ik zal je beschermen. En ook al wil je zelf misschien geen teken: dit is het teken! Een vrouw zal zwanger worden en het kind zal Immanuël heten: God is met ons, God is met jou. God laat de lijn van David niet los!

Wat mocht dat Achaz toen een troost geven. God had gesproken en wat God zegt gebeurt ook, vroeg of laat. Wat mag dat nu Jozef bemoedigen en wat mooi als hij dat later tegen Maria zegt: ‘Jezus is de Immanuël’.

Laten we de lijn weer doortrekken.

In Jezus laat God zien dat Hij met zijn volk is, de Immanuël.

En waar loopt het boek van Matteüs op uit? Daarop dat Jezus die als koning naar de hemel gaat. Want wat zijn zijn laatste woorden: Ik ben met je, ik ben de immanuel alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld! De rode draad is niet afgelopen met de geboorte van Jezus. Doordat Jezus gestorven is aan het kruis, heeft Hij voor de zonden betaald. Heeft Hij alle macht gekregen. Wil Hij ook nu nog bij je zijn. Dat kan omdat God zijn Zoon gaf, de Immanuël.

Laten we zo het kerstfeest gaan vieren. Terwijl je weet dat deze wereld overkoepeld wordt door de belofte dat God bij je is, je niet alleen laat. Zoals de hemel is boven de aarde, zo is Gods liefde over wie Hem vrezen! Van het begin tot het einde van de wereld.

Maar laat dat niet alleen boven je zijn, laat dat in je hart komen!

Vijf vrouwen werden heel bijzonder opgenomen in dat plan,

Maria zei: mij geschiede naar uw wil.

Jozef liet zich inschakelen door God.

Christus kwam uit verschillende volken, voor mannen en vrouwen, voor een wereld verloren in pijn en zonde. Wat doe jij? Wil jij Jezus ontvangen in je hart? Ik hoop dat je echt je hart voor hem opent. Dat je door hem met God verbonden wordt. Dat u en jullie daardoor ook opnieuw aan elkaar verbonden worden. Christus is met je: laat daarom zijn liefde en vrede in je hart komen. Vermijd de verkeerde plaatsen, waar het licht niet schijnt. Keer je af van de verkeerde woorden en daden, waar Christus niet bij kan zijn. Laat je zelf ook redden, uit deze donkere wereld. Want Jezus komt in heerlijkheid, zijn sjaloom wordt werkelijkheid, alle dingen maakt hij nieuw: Hij is de Heer van ons leven!

Amen

t

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: