Joh. 12 – Volg Jezus na!

Preek gehouden in Beilen Hooghalen 25 maart 2012

Tekst: Joh 12,25-26

 

Geliefden van onze Here Jezus Christus,

[Dia 1 – Poll] Waar je leef je voor? Wat is het doel van je leven? In de voorbereiding van deze dienst kwam ik op internet een poll tegen met die vraag. Stel dat jij die vraag tegenkwam wat zou je dan aangeklikt hebben, op de vraag: waar leef ik voor?

Je kon kiezen uit Goede cijfers;

Carrière maken;

Muziek;

Nog meer geld; Als ik er maar beroemd mee word;

voor Christus; Vrienden; Anderen helpen; Ik ga met God; Feesten!

Juist als jongere zul je keuzes moeten maken: waar leef ik voor? Hoe ga ik mijn tijd besteden? Wat voor opleiding, werk en relatie begin ik?

 

Laten we er vanuit gaan dat je niet zomaar hier op aarde bent.

Dat alles hier maar niet toevallig bij elkaar is ontstaan.

Dat je niet zonder doel geboren bent.

Dat het niet toevallig is dat je nu in de kerk zit.

Maar als we dan willen weten wat het doel is in ons leven, hoe kun je dat dan ontdekken? Wanneer je wil weten waarvoor een ingewikkelde machine gemaakt is, zul je naar zijn ontwerper moeten gaan. Zo willen we vandaag naar God luisteren: Hij die deze wereld gemaakt heeft, die ook jou gemaakt heeft en met een bepaald doel hier op aarde geboren deed worden.

God die ook Jezus Christus gegeven heeft, voor u en jou en mij. Juist door te kijken wat Christus ons leert, wat zijn doel is, mogen we ook Gods doel voor ons leven ontdekken.

[Dia 2 – Thema en verdeling] De Weg van het Leven: Leef voor Christus!

1. Christus stierf om vrucht te dragen voor heel de wereld

2. Christus roept je op het leven te vinden

3. Christus vraagt om Hem na te volgen

1. Christus stierf om vrucht te dragen voor heel de wereld

Nog een kleine twee weken en het is Goede Vrijdag: de dag dat Jezus gekruisigd werd. Hier in Johannes 12 is Jezus voor de allerlaatste keer in de tempel.

Voor de Joden was de tempel het doel in hun leven: daar konden ze bij God komen. Maar altijd al was men ervan bewust geweest dat ook andere volken in de tempel moesten kunnen komen. [Dia 3] Er was een apart plein voor mensen van andere volken: de voorhof van de heidenen.

Het is op die plek, dat er ook Grieken zijn die God willen aanbidden op het Pesach feest. Juist op de laatste dag dat Jezus in de tempel is, willen mensen van andere volken Hem ontmoeten.  Filippus en Andreas, die zelf goed Grieks kunnen omdat ze allebei uit het Griekse Betsaïda komen, aarzelen even als die Grieken aan het vragen of ze Jezus mogen spreken. Kan dat wel? Is Jezus er niet alleen voor de Joden? Ze vragen aan Jezus of Hij hen wil ontmoeten.

Je leest geen direct antwoord van Jezus. Over de Grieken hoor je niets meer.

Wat zegt Jezus?

Hij zegt: De tijd is gekomen dat de mensenzoon tot majesteit verheven gaat worden! Nu is de tijd gekomen! Nu zelfs de anderen volken tot Hem komen. Door Hem zal de tussenmuur worden weggebroken (Ef. 2:13 en 14). Nu zal de tempel niet meer het doel van ieders leven moeten zijn. Nu zal Jezus zelf koning worden. Hij zal aan het kruishout moeten gaan, maar juist daardoor zal de wereldwijde kerk opbloeien: zal niet meer de tempel, alleen aan de Joden heil geven, maar zal Koning Jezus voor alle volken redding geven.

 

Sterven om vrucht te dragen!

[Dia Graankorrel] Jongens en Meisjes, Jezus legt dat aan de leerlingen uit met het voorbeeld van een graankorrel. Hij zegt: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, dan blijft het maar één graankorrel. Dan hou je er gewoon één. Maar als je een graankorrel pakt, je stopt hem in de grond, zorgt dat er vocht bij komt, dan kan hij veel vruchtdragen.

Zo zal het gaan met de Here Jezus. Hij zal over twee dagen sterven. Maar juist door zijn dood kan Hij de mensen redden. Zijn sterven zal het zaad van de kerk zijn. Daardoor kan de wereldwijde kerk gaan groeien. Net hiervoor had de hogepriester ook gezegd: het is in het belang van de mensen, dat door de dood van één iemand heel het volk gered zal worden.

Als je nadenkt over waarom je hier op aarde bent, is het belangrijkste dat je ziet wat de Here Jezus voor je gedaan heeft. Dat Hij door zijn sterven, aan jou het echte leven wil geven. Dat je beseft wat Goede Vrijdag en Pasen betekenen. De Here Jezus was hier maar niet zomaar: zijn doel was duidelijk. Hij ging zijn leven geven, Hij stierf, moest als een graankorrel in de aarde gaan, om veel vrucht te kunnen dragen.

Ziet u, zie jij de liefde die daarin naar voren komt? Door allerlei dingen kan die liefde van Christus uit beeld verdwijnen. Door wat er soms in de kerk gebeurt, doordat mensen om je heen het verdringen, door verkeerde keuzes die je gemaakt hebt. Maar dan vraag ik toch, richt je op Christus. Zie zijn liefde! Een liefde van Jezus Christus, waarin Hij zelfs bereid is zijn leven te geven. Een grotere liefde is toch niet mogelijk: dat je bereid bent je leven te geven voor je vrienden!, zegt Johannes later. Maar Christus deed het. Hij was niet op zichzelf gericht, maar offerde zich op voor u en jou. Die liefde, dat offer vormt de enige grond waarop je kan staan, waar vanuit je kan nadenken over het doel.

 

[Dia Thema en verdeling] 2. Christus roept je op het leven te vinden

Kort samengevat komt wat de Here Jezus hier gaat doen neer op wat er staat in vers 25. Hij gaat zijn leven op aarde loslaten, zodat Hij het eeuwige leven kan krijgen! [Dia vers 25] Maar nu vraagt de Here Jezus aan u, aan jou en aan mij om hetzelfde te gaan doen. Hij vraagt om zijn voorbeeld te volgen. “Als je je leven in deze wereld haat, dan behoud je het ten eeuwige leven”.

Dat is wel een verregaande uitspraak! Moet mijn doel in mijn leven vooral zijn dat ik mijn eigen leven haat? Dat ik, zoals de Here Jezus ergens anders zegt, mijn vader en moeder, broers en zussen, mijn bezit, mijn geld los moet laten. Moet ik mijn cd’s, mijn boeken, mijn vrienden, mijn kleren, mijn spellen gaan haten als ik het doel in het leven wil vinden? Moet ik mezelf haten?

De Here Jezus gebruikt hier een uitspraak die we wel een masjaal noemen. Dat is iets waarin je heel overdreven iets neerzet, of anders gezegd, waarin je twee dingen heel scherp tegenover elkaar zet. Een tegenstelling. Daarin zitten vaak meerdere boodschappen. Het is vaak een verborgen manier van spreken. Hij zegt dan ook: wie oren heeft, om te horen, die hore het!

Dat dit erg scherp gezegd is, blijkt ook hieruit dat de Here Jezus op andere plaatsen juist leert om je ouders lief te hebben, om jezelf lief te hebben. En ook wanneer hij hier zegt: “je leven haten”, dan is dat wel met het doel om het “eeuwige leven te vinden en dat juist lief te hebben”.

 

Wat de Here Jezus hier wil leren is dat je soms de moeilijke weg moet kiezen in plaats van de makkelijke weg. Als je je leven liefhebt, dan zul je het verliezen. Dan gaat je leven te gronde. Als Jezus zijn eigen leven lief had gehad, dan had Hij zich terug kunnen trekken en een rustig leven kunnen leiden. Maar dan had Hij jou niet kunnen redden. Als jij alleen leeft voor je leven hier, [Paulus noemt dat: als je God je buik is, als je aandacht alleen gericht is op aardse zaken, Fil 3] voor geld, opleiding, geluk, relaties, muziek en feest. Als u alleen leeft voor het leven hier: huizen, auto’s, kleding, carrière. Dan zul je, dan zult u zien dat uw leven uiteindelijk zijn doel mist. Je niet het echte leven vindt! Dan ben je als een graankorrel die alleen voor zichzelf leeft, maar niet als een graankorrel die gezaaid wordt en veel vrucht draagt!

 

Wat nodig is, is dat je het leven hier haat. Alleen dan kun je bij Christus horen en zijn medewerker zijn. Dat betekent niet een hekel hebben aan het leven, maar wel: dat je nee kan zeggen tegen wat tegen Christus ingaat, Dat je af kan wijzen en een afkeer hebt van wat een vijand van Gods zaak is. Paulus zegt later: wij moeten ons eigen vlees kunnen haten. Niet meer ik moet leven, maar Christus moet in mij leven. Het gaat er dus niet om dat de wereld hier niet belangrijk zou zijn, maar juist daarom dat je Jezus leert kennen en dat je alles wat daarvoor in de weg zou kunnen staan aan de kant zet! Dat er niets is dat je meer lief hebt, dan Jezus Christus!

 

Ga je voor je eigen doelen, je eigen comfort, je eigen vermaak leven of … leef je tot Gods eer, wetend dat God grote beloningen heeft weggelegd. Dat vraagt een keuze: een radicale keuze. Is er iets in wat je doet, hebt, mee bezig bent wat Jezus in de weg kan staan? Doe het weg!

 

[Dia Empty Cross] Angst bij Jezus

Ook van de Here Jezus vraagt het een keus om de weg van de Vader te gaan. Hij geeft zelf aan: het uur is gekomen. Tegelijk zegt Hij: Ik ben doodsbang! (vs. 27). Hij is vol angst en emotie.

U werd geschopt en geslagen, ze lachten en scholden U uit.
En zelfs door vrienden verlaten, hing U voor mij aan het kruis.

Morgen zal Hij in Getsemane smeken, bidden en bloed zweten. Maar ook nu bevliegt Hem de angst. Moet Hij maar vragen of de beker voorbij mag gaan? Hij vraagt het nu nog niet. Hij wil de weg gaan die de Vader van Hem vraagt. Hij trekt zich niet terug. Maar wil het doel bereiken.

Volg je Jezus na? Ben je bereid om de keuze voor hem te maken en de andere dingen los te laten, ook als dat pijn doet?

 

[Dia Thema en verdeling] 3. Christus vraagt om Hem na te volgen

Als God je de kracht geeft die keuze te maken, dan kun je Gods dienaar zijn. Dan kun je onderdaan zijn van koning Jezus. Jezus noemt het zo in [Dia] vers 26: “Wie mij dient moet mij volgen”. Zoals Jezus anderen hielp, bereid was nederig te zijn en anderen de voeten te wassen, zo vraagt Hij ook van zijn leerlingen om nederig te zijn en Hem te volgen.

Hoe kun je nu met Jezus op weg gaan? Wat betekent het om Hem te dienen? Het betekent dat je Jezus navolgt. Dat je achter Hem aangaat, wanneer Hij zegt volg mij!

Dat betekende toen voor de leerlingen dat ze Jezus niet alleen lieten, maar bij Hem bleven. Ook in de bangste uren. Ook als je meester al gepakt is, en jij staat in de buurt bij het kampvuur.

Dat betekent nu voor ons dat je steeds dicht bij de Here Jezus blijft, door tot Hem te bidden, door in zijn Woord te lezen, door naar de Kerk te gaan en door op zijn Wegen te gaan.

Maar navolgen gaat ook verder. Jezus vroeg zijn leerlingen ook op het kruis op zich te nemen. Een dienaar is niet meer dan zijn Heer.

De leerlingen moesten erop rekenen

dat ze bij hun werk van vertellen over Jezus op haat zouden stuiten.

Dat ze wanneer ze vertelden over Jezus, verzet zouden kunnen tegenkomen.

Dat ze als gelovigen de macht van Gods vijand zouden merken en

dat soms zelfs met de dood zouden moeten bekopen.

 

Wil jij die koning die aan het kruis ging volgen? Ook als er moeite zijn in je leven? Als het pijn doet? Als je er geen waardering, maar tegenspraak door krijgt? Alleen als je daartoe bereid bent, kun je zeggen: ik dien Jezus.

 

Maar je mag ook bemoedigd worden door de navolging. Het is niet alleen maar moeilijk, het is ook heerlijk! Want Jezus gaat op weg naar de hemel. Naar zijn Vader. Ook daarin mogen we Hem navolgen. Je mag uitzien op Gods rijke beloften! Delen in zijn heerlijkheid, want zegt Jezus: WAAR ik ben, DAAR zal ook mijn dienaar zijn! Paulus sluit daar bij aan in Fil 3: je mag burger zijn van de hemel. Daarvoor leven. En als je denkt aan de graankorrel: hij zal ons armzalig lichaam gelijk maken aan zijn verheerlijkt lichaam!

 

[Kruis] Als de Here Jezus dit gezegd heeft, dan klinkt er een stem uit de hemel. De mensen horen een donderslag,  maar voor Jezus is het de bevestiging uit de hemel. Zijn uur is nu gekomen. Hij zal aan het kruis verheven worden, om zijn kinderen te kunnen redden. De hemel maakt het bekend: zoals de hemel openging bij zijn doop en op de berg. Zoals de hemel openging bij Jezus geboorte, en de engelen ere zij God zongen. Zo gaat ook nu de hemel open. God de Vader laat zien: deze geliefde zoon, is door mij gestuurd. Hij zal nu zijn werk gaan volbrengen aan het kruis. Hij zal mensen uit een wereld, waarin duisternis is, tot het licht gaan roepen. Vrede op aarde. In de mensen een welbehagen! Hij verlaat de tempel, voor de laatste keer, om koning in de hemel te kunnen worden, voor alle volken.

 

Wil je Hem volgen? Wil je Hem dienen?

Als je dat doet of gaat doen, dan heb je het echte doel van je leven ontdekt.

 

Twijfel je of je dat wel kan? Of het wel voor jou is? Geloof in God, ga naar Hem toe, en Hij belooft je de kracht te geven om vol te houden. Om met Jezus door het leven te gaan. Je hoeft het niet op eigen kracht te doen.

 

Als je niet voor Hem kiest, dan besta je wel. Dan maak je misschien veel dingen mee in het leven. Maar dan zul je het echte leven niet vinden.

 

Het echte leven dat begint op het moment dat je gelooft dat Jezus gestorven is, om u, om jou en mij het leven te geven! Dan besta je niet alleen, maar dan vind je het echte doel van het leven!

 

Jezus, ik dank U, U gaf Uzelf voor mij.
Jezus, ik dank U en geef mijzelf aan U.

Amen

Liturgie zondag 25 maart

Liturgie Morgendienst Beilen 9.30 Middagdienst Hooghalen 14.15
Welkom en mededelingen
Votum, zegengroet en amen
Zingen Ps 43:1 en 3 Ps 43:1 en 3
Wet Nvt
Zingen Ps 119,4.14.22 Nvt
Gebed
Lezen Lz Joh 12,20-36Lz Fil. 3,13-21 Lz Joh 12,20-36Lz Fil. 3,13-21
Zingen Gz 90:1 en 2 Ps 119,4.14.22
Tekst T Joh 12,25.26 T Joh 12,25.26
Preek
Zingen Lied 442 Lied 442
Geloofsbelijdenis Nvt
Zingen Nvt Gz 123:1 / Geloofbelijdsnis / Gz 123:5
Dankgebed en voorbede
Collecte
Zingen (aangekondigd na col.) Gz 162:1,2,4 Gz 162:1,2,4
Zegen en amen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: