Joh 21:12 – De levende Jezus laat je niet alleen!

Preek gehouden in Hooghalen/Beilen, 2012

Tekst: Joh 21,12

 

Geliefden van onze Here Jezus Christus,

Jezus leeft! Dat is het goede nieuws van Pasen. Verblijdt je! Zijn boodschap gaat heel de wereld over, mede dankzij het werk van zijn apostelen, van Petrus, Johannes en de anderen.

Maar wat zien ze van Jezus? Ze moesten eerst naar Galilea toegaan, maar als ze er zijn, is niet 1,2,3 duidelijk waar Jezus is. Wat wordt er van hen verwacht? Hoe zal Jezus bij hen zijn? Hoe wordt duidelijk dat Hij leeft?

Jezus leeft! Het goede nieuws voor de kerk, voor u, voor jou en voor mij. Maar wat betekent dat nu precies. Waar is Hij dan? Hoe is Hij dan bij mij? Maandag ga je naar school: je pakt je tas uit en legt je boeken op tafel. Is Jezus er dan. Of misschien zit je wel alleen in je stoel thuis, terwijl jij je eenzaam voelt: waar is Jezus dan? Is Jezus echt de levende, die je als ouderling of diaken wil helpen als het moeilijk is? Helpt Hij als er nieuwe ambtsdragers nodig zijn?

Er zijn mensen die niet geloven in Jezus Christus. In de postvakjes zitten uitnodigingen voor je buren of vrienden met wie je wel eens over het geloof praat. Het gaat er dan niet om dat je ’s avonds als het donker is, stiekem even een briefje in de bus doet. Zo heeft niemand me gezien? Nee, het is een uitnodiging die je geeft aan mensen met wie je omgaat en die regelmatig iets laat zien dat jij Jezus kent. Je nodigt ze uit om daar volgende week iets van mee te maken. Maar is Jezus dan wel echt de levende in jouw leven?

 

Vanuit hoe de Here Jezus in Galilea verschijnt, mogen we horen hoe Hij ook vandaag nabij wil zijn.

 

De levende Jezus laat je niet alleen!

1. Is Hij weg?

2. Hij is er door zijn Woord en macht.

3. Hij is er in zijn Maaltijd!

 

1. Is Hij weg? Zou Hij hier nog wel komen? De discipelen vragen het zich af. Ze hadden Jezus in de omgeving van Jeruzalem een aantal keren mogen ontmoeten. Maar nu zijn ze in Galilea, daar waar ze heen moesten van Jezus. Waar is Hij dan? Op een avond zijn ze met z’n zevenen bij elkaar, de discipelen, die ook zo hun vragen hadden of gehad hadden:

de fanatieke Petrus, die nog bij Jezus in de schuld stond omdat Hij hem verloochend had;

Tomas die pas in Jezus kon geloven toen Hij hem echt gezien had.

Natanaël die niet geloofde dat er uit Nazaret iets goeds kon komen.

Ook Jacobus, en nog twee waren erbij, en natuurlijk Johannes, die dit zelf beschreven heeft.

 

Johannes had zijn boek al afgerond, maar geeft in dit hoofdstuk toch nog een verschijning weer van Jezus na de opstanding.

Juist in Galilea zullen de discipelen eerst vol vragen zijn geweest.

Wat hadden ze veel met Jezus meegemaakt, juist ook aan de oevers van het meer van Tiberias. Maar wat zullen juist daar ook veel herinneringen boven zijn gekomen aan de gesprekken, de preken en de wonderen van Jezus. Wat zullen ze Hem juist daar gemist hebben. Het is net als bij ons, als iemand overleden is: wat kun je op sommige plekken of door sommige dingen die je tegen komt weer extra herinnerd worden aan degene die mist. Wat kan het gemis dan soms weer hevig voelen en de tranen op voelen komen.

 

Bij dat meer ligt ook nog de boot van Petrus. Op die avond dat ze met z’n zevenen bij elkaar zijn,

zegt Petrus: “Ik ga vissen.”,  wat er verder ook gaat gebeuren, ik ga eerst het meer op.

De anderen reageren gelijk instemmend: “Wij gaan met je mee”. Ze maken de netten in orde, ze stappen in het bootje, gooien de netten aan bakboord uit: drie netten van vijf meter, aan elkaar vastgeknoopt, zodat ze een lang net van 15 meter hebben. Zo kon je langs de kant van het meer goed vissen vangen, met name ’s nachts. De netten vormden een soort fuik, de kleine vissen zwommen wel door de mazen heen, de grote werden achterin verzameld. Maar hoe ze ook werken, waar zo ook varen: het net blijft aan bakboord leeg.

 

Maar mochten ze wel gaan vissen? Hadden ze niet biddend bij elkaar moeten gaan zitten wachten? Er zijn mensen die dit maar wat ongelovig van Petrus vinden: Hij wacht niet op zijn Heiland. Maar we lezen nergens dat de Heer dit niet goed vindt. Petrus gaat gewoon doen, wat hij zijn leven al gedaan heeft, dat waar zijn gaven en talenten liggen: Hij gaat vissen.

Daar kunnen u en jij en ik ook wat van leren. Je kunt nu ook soms het idee hebben: waar is God? Wat moet ik doen? Dan leert God ons niet om krampachtig de hele dag in de kerk te gaan zitten bidden, te vluchten in allerlei geestelijke activiteiten. Je mag ook gewoon je werk doen. Petrus is visser, Paulus was tentenmaker. Blijf niet stilstaan, maar pak je taak in Gods koninkrijk maar op: of die taak nu bij de kinderen ligt, of bij de zorg voor het land en dieren; Of je in de transport zit of de bouw; Of je studeert of naar school gaat. Ga maar doen wat je goed kan, God geniet ervan als je zo aan werk bent en je je taken doet.

 

De discipelen gaan vissen. Maar: het zit niet mee. Jezus zien ze nog niet, en nu lijkt de Schepper hen ook niet gunstig te zijn: de vissen willen in ieder geval niet het net in zwemmen, of anders gezegd: de vissers zien niet waar ze zijn moeten. Wat zullen ze zich in de vroege morgenstond dubbel triest hebben gevoeld: Niet alleen missen ze Jezus hier in Galilea, over hun harde werken en zwoegen gedurende hele nacht kwam geen zegen: ze vangen niets. De netten blijven leeg.

Ook nu kun je de Here Jezus niet echt zien. Je ziet de Here Jezus niet voorin de kerk staan; Hij staat niet letterlijk naast je op werk; en bij alle dingen die je meemaakt, geloof je misschien wel dat Hij er bij is, al kan dat ook nog wel eens moeilijk zijn, maar is Hij niet meer zichtbaar, tastbaar en hoorbaar aanwezig. Als het goed gaat is daar misschien nog mee te leven, maar als het tegen zit en Gods zegen uitblijft: wat kun je hem dan extra gaan missen. Als ik u hier zo zie zitten met de moeite die er kunnen zijn. Wat kunnen dan de vragen boven komen! Als je vastloopt op je werk; als school niet goed wil lukken; Als je te maken krijgt met een langdurige of ernstige ziekte; als je verandering wilt in je leven; als je verdriet hebt om een overlijden; Als je vol vragen en twijfels bent over de kerk en wat je nu moet. Wat zou het dan juist fijn zijn om eens een teken te krijgen, om even iets van God te mogen zien: om een duidelijke aanwijzing te krijgen of een bemoediging van de kant van God. Maar wat kun je dan je verslagen, alleen voelen of zwak. Hoe kan dat: Is Hij weg?

 

2. Hij is er door zijn woord. Lees eens wat er staat: Toen het al ochtend werd, stond Jezus aan de oever, maar … zijn leerlingen wisten niet dat hij Jezus was. Juist toen zij zich het meest alleen voelden was Jezus al bij hen! Hij zoekt hen op, Hij ziet hen bezig. Hij is met hen, zoals Hij later in Galilea ook zal zeggen, toen Hij zag dat sommigen twijfelden: Houdt dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen tot aan de voltooiing van de wereld. Ook als wij niets van God opmerkingen, wanneer ons gevoel tegen ons zegt: Hij is er niet. Wanneer we een enorme kloof tussen God en ons ervaren, toch is Hij er. Het water scheidt de discipelen van hun Heiland, maar Jezus weet precies waar ze zijn en hoe met hen gaat. Hij is trouw aan wat Hij belooft. Hij laat zijn kinderen nooit alleen! Hou dat altijd voor ogen!

 

Maar het mooie is in deze geschiedenis dat Hij zich niet stil houdt. Luidt klinkt er over het water: HEBBEN JULLIE SOMS IETS TE ETEN? “Nee” klinkt er kortaf. Het zal hun visserstrots gekrenkt hebben, maar ze kunnen niets anders zeggen. GOOI HET NET AAN STUURBOORD UIT, DAN LUKT HET WEL! Ze doen het. En dan gebeurt het wonder: Het net raakt voller, het schip gaat langzamer varen en de gezichten van de discipelen klaren op.

 

Maar wie is die man? Net als Maria ’s morgens in de tuin, net als de Emmaüsgangers hebben ze eerst helemaal niet in de gaten wie Hij is: Wie heeft er de vissen van het meer in zijn macht? Wie kan met zijn woord spreken en het gebeurt? Wie was ook al weer tot zulke machtige wonderen in staat? … Johannes gelooft het als eerste. Het is als toen Johannes en Petrus ’s morgens bij het lege graf stonden is het weer Johannes die als eerste weet wat er aan de hand is: “HET IS DE HEER!” schreeuwt hij van vreugde uit. Maar het is weer Petrus die de snelste is: Hij trekt snel zijn overkleed aan, want ze stonden alleen in hun hemd te vissen, en daar gaat hij, recht door zee als hij is, met een sprong de zee in, en zwemt snel naar Jezus toe, aan wie Hij zoveel verschuldigd was.

 

Wat een wonder: wat worden de discipelen toch mooi geholpen.

Het zat hun tegen in hun werk, en God gaf een oplossing.

Ze vroegen zich af waar Jezus is en opeens horen ze hem weer spreken, aanwijzingen geven en kunnen ze hem weer zien.

Je zou er bijna jaloers op worden: zoveel voorspoed, zoveel bemoediging.

Maar laten we er ook jaloers op worden, laten we ervan leren hoe God bij ons wil zijn. De Here Jezus spreekt zijn woorden:

Jezus staat bij ons niet aan de kant, maar we hebben nog steeds zijn woorden. Johannes noemt Jezus later: het vleesgeworden woord van God. Wij hebben onze bijbel. Als je je bijbel dicht laat, dan is de kans dat je God hoort spreken voor jou leven niet groot. Maar als je elke dag trouw uit de bijbel leest, als je ook studie maakt van Gods woord op bijbelstudie of vereniging: dan raak je vertrouwd met de woorden van God, dan hoor je de stem van Jezus en dan hoef je niet alleen te weten dat Hij ergens is, dan mogen zijn aanwijzingen en bemoedigingen ook steeds in je oren klinken, dan weet je steeds beter wat Jezus gedaan zou hebben.

Dat vraagt ook dat je leeft naar Gods geboden: de discipelen waren gehoorzaam aan de aanwijzingen van Jezus. Maar wat doe jij? Met zijn regels over de naaste vergeven, de naaste liefhebben, God liefhebben met heel je hart, met zijn regels voor huwelijk en opvoeding, zijn aanwijzingen voor zijn dienst en de richtlijnen voor een christelijke houding op werk, school en thuis. Ook door te gehoorzamen aan Jezus woorden, leer je steeds meer met Hem op weg te zijn.

En bidt tot God: Jesaja zegt: Roep Hem aan, terwijl Hij zich laat vinden, zoek Hem terwijl Hij nabij is. En dan is het wel eens moeilijk; dan is het niet gelijk allemaal opgelost; dan komt de hulp niet altijd zo snel als je zelf zal willen: Maar God is trouw. Als je je blijft richten op Jezus, als je klopt: dan zal de deur opgedaan worden. Dan leer je steeds meer dat Hij ook jou, maar ook zijn kerk niet in de steek laat, maar vast houdt: Ook in deze tijd. God is trouw!

 

Maar er komt nog iets bij: 3. Hij is er in zijn maaltijd. Wanneer Petrus bij Jezus is gekomen, maakt Jezus niet zomaar even een praatje met Petrus. Nee: Hij geeft Petrus opdracht om de vangst nu ook binnen te halen: Hij gaat maaltijd met de discipelen houden. En zo hoeven de discipelen na de nacht vissen niet met een lege maag te blijven.

Wanneer het net aan land is getrokken scheurt het net niet. En dan kunnen zij de vissen gaan tellen: het zijn er 153. Geen symbolisch getal, maar een getal dat Johannes zo goed onthouden omdat het zoveel was: 153 grote vissen. Als een visrecord wordt het heel precies opgeschreven. Zo overvloedig geeft Jezus eten. Zo is de Here Jezus en zo is de God van Israël: Hij geeft geweldig veel.

Er zijn veel mensen die honger hebben en die dorstig zijn naar levenszin: Ze zijn op zoek. De een zoekt het in een luxe leven. De ander gaat op in de muziek. Een derde gaat alleen maar op in zijn werk. En misschien betrap je jezelf daar ook wel eens op. En Jesaja zegt spottend: wat betalen jullie nu veel geld, voor wat geen brood is. Maar Jezus geeft wel echt brood: bij Hem mag je weten dat Hij het levende brood is. Als je Hem vind, krijgt je leven zin. O al gij dorstigen, komt, koopt en eet!

 

Maar waarom nu een maaltijd? Ook bij de Emmaüsgangers gaat Jezus ETEN, en zij herkennen Jezus tijdens de maaltijd. Als Hij de eerste keer bij de discipelen is vraagt hij brood en vis. En ook hier lezen we bij de maaltijd: dat de discipelen weten dat het Jezus is. Zij zijn er zo van overtuigd: dat ze het niet meer durven vragen. Deze maaltijden laten iets zien van de kerk na Jezus opstanding. Voortaan zal Jezus meegaan met zijn kerk, Hij zal uitdelen en zich ook juist in de maaltijd, in het avondmaal laten zien.

 

De discipelen durven niet meer te vragen of Hij Jezus is. Als ze bij zo’n wonder en zo’n maaltijd nog hun vragen hebben zouden ze wel heel ongelovig geweest zijn, dan zou Tomas nog niets geleerd hebben. De vraag is: wat doe jij? Herken je Jezus, als de opgestane Heer? Geloof je dat Hij er is? …. Soms is dat wel moeilijk. Ook de discipelen vonden dat moeilijk. Het vraagt om geloof. Een geloof dat langzaam groeit. Maar God wil je daarbij helpen. En een paar keer per jaar wel heel bijzonder. Dan komt God maaltijd houden. Dan deelt Hij uit van het levende brood en van de wijn. Je kunt het zien. Zo wil de Geest je helpen om Jezus te herkennen.

 

Wat een feest van overvloed is dat. Het is brood, waar je geen honger meer van krijgt: want je zonden zijn vergeven. Je krijgt van God het leven. En zo krijg je elke keer bij het avondmaal nieuwe kracht om voor God te leven. En dan zie je het: Jezus zelf nodigt mij nog steeds uit aan zijn tafel. Hij is de Gastheer.

 

Straks komt de grote dag. De dag waarop Hij een geweldig feestmaal zal aanrichten, waar de wijn niet op zal raken en er brood en vis genoeg zal zijn. Jesaja profeteert er al van: Dan zal Gods volk uitgeleid worden en de bergen en de heuvels zullen in hun handen klappen. En dan zal het geen moeite kosten om Jezus te herkennen. Hij zal tussen de mensen wonen. Dan zult u oog in oog met u Heiland staan en zult u Hem helemaal kennen, zoals Hij u kent. Amen.

 

Liturgie 15 april 2012 Morgendienst 9.15 Hooghalen Middagdienst 16.30 Beilen
Welkom en mededelingen
Votum, zegengroet en amen
Zingen Lied 215 Lied 215
Wet Nvt
Zingen Gz 69 (U, heilig Godslam) Nvt
Gebed
Lezen Jes 55 Jes 55
Zingen Ps 89:1 en 6 Ps 89:1 en 6
Tekst Joh 21:1-14 Joh 21:1-14
Preek
Zingen Ps 84:3 en 6 Ps 84:3 en 6
HA: Formulier 4 (beamen gkv.nl > kerkelijke documenten > h’wijk 2011) Gz 179b (Geloofsbelijdenis)
Voor viering Gz 127:1,2,3Na viering Ps 113:1 en 2
Dankgebed en voorbede
Collecte
Zingen (aangekondigd na col.) Lied 225:1,4,5 Lied 225:1,4,5
Zegen en amen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: