Maleachi 3: Maak de weg vrij!

Preek gehouden in Beilen en Hooghalen, december ’12

Tekst: Mal 4

 

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,

(Kindmoment: Kind op zondag – Maleachi)

 

Verwacht de komst van de Heer, de engel van het verbond!

1) Zie, Ik zend mijn bode

2) Zie, Ik kom als vuur van een edelsmid

3) Laat je leven de Heer met vreugde vervullen.

 

1) Hoor de bode die de weg van de Heer bereid

‘Jullie vermoeien de Heer met jullie woorden’. De profeet Maleachi is heel duidelijk tegen de mensen in Jeruzalem. (Het maakt je wel gelijk wakker!) Vermoeien? Kan God moe worden van onze woorden? We mogen toch alles tegen de Here zeggen, zeggen wat je bezig houdt. Kan de Here moe worden van woorden die we hier in de kerk zeggen, die we thuis in onze gebeden zeggen?

 

De mensen die uit ballingschap teruggekeerd zijn, zijn gelijk ook hevig verbaasd. Hoezo vermoeien wij de Here? Wat zeggen we dan verkeerd? Wij willen toch graag dat de Heer komt? Wij leven deze dagen vol verwachting … we hopen dat God zal komen.

 

Ook u en jij en ik hebben het deze dagen over advent: over verwachting. De koning komt, zei Maleachi. Je kunt er veel van verwachten. Straks zal alles goed worden. Ik verwacht Christus als rechter uit de hemel en Hij zal een eind maken aan al mijn en zijn vijanden! Dan is er een eind aan mijn ziek zijn, aan mijn tranen, aan mijn dorst, mijn leegte, mijn angsten, mijn verlangens. Kunnen wij de Here dan toch vermoeien met onze woorden?

 

[Dia tijdbalk] De mensen waren met grote verwachtingen teruggekeerd uit de ballingschap. Samen met Zerubbabel. Ze hadden met Nehemia en Ezra de tempel herbouwd. De profeten Haggaï en Zacharia hadden hen aangemoedigd en een mooie dag voorspeld, dat het goed zou komen. Dat de koning zou komen. Maar wat zien ze ervan? Het gaat slecht. Ze hebben allemaal misoogsten, er is droogte, er komen sprinkhanen. Politiek is de situatie niet veilig. De perzen zijn nog de baas over hen.  Daarom zeggen ze onderling: de Here mag wel laten zien dat hij rechtspreekt, dat hij kwaden straft en goeden helpt.

 

[Dia structuur Maleachi] Maleachi moet bij het volk van de Here, die teruggekeerde ballingen de vinger op de zere plek leggen. Maleachi zegt: de Here wordt zo moe van jullie woorden. Dat jullie maar willen dat de Here goed gaat doen. Natuurlijk kun je zo’n vraag ook eerlijk stellen, op zo’n manier dat God er niet moe van wordt. De psalmist stelt die vraag ook: waarom gaat het de goddeloze zo goed (Ps 37)? Het kan je oprecht bezighouden. Maar Maleachi had ze net een spiegel voorgehouden: Kijk eens hoe jullie doen. Ja, jullie zijn Gods uitverkoren volk. Maar als je naar de tempel gaat offer je een dier met een gebrek, dat je nog niet eens aan de gouverneur zou  durven geven. En jullie hebben het huwelijk absoluut niet in ere. Jullie leven in zonden. Dat was vooral de eerste helft van Maleachi’s boodschap.

En nu Maleachi het positief wil gaan draaien. Het gaat hebben over de redding die God vraagt, Nu juist op dit moment, confronteert hij het volk. Zegt hij: Jullie klagen over God, maar ondertussen kijken jullie niet naar jezelf. Je zult dan wel een eerlijke verwachting op God moeten stellen. Niet zelf in zonden leven, steeds het verkeerde doen en ondertussen denken dat het wel goed zal komen.

 

Dan begrijp je waarom er in 3:1 opeens staat: Zie, ik zend mijn bode. Dit is nu de taak van een bode. Voordat de Koning komt, vertelt hij dat de koning eraan komt. Zegt hij: zorg ervoor dat je de koning wel goed kan ontvangen. Veeg de weg schoon, veeg je hart schoon, ruim eerst zelf alle zonde en fouten op in je leven!

Horen de mensen wel dat Maleachi die bode is, Maleachi is Gods laatste bode van het oude testament. Voor de laatste keer wordt het hen bekend gemaakt. En daarna zal God pas weer spreken tot Zacharias, over de komst van Johannes. Later komt Johannes als de allerlaatste boodschapper voor Jezus: Bekeer u, want het koninkrijk is nabij! Maar eerst zal het meer dan vierhonderd jaar stil zijn.

 

Zie, ik zend mijn bode! Zie je hem? Hoor je hem? Straks is het kerstfeest. Straks komt Jezus weer met de wolken. Maar eerst wil de bode je wakker schudden! Het komt niet automatisch goed, we zitten niet op een treintje dat automatische via een rechte rails het koninkrijk binnenrijdt.

 

Zie, ik zend mijn bode! Luister jij naar de bode? Naar Maleachi, naar Johannes. Maar ook elke zondag opnieuw als op de preekstoel de weg bereid wordt naar het koninkrijk? Als de Gods bode spreekt, als je leven gespiegeld wordt aan Gods wet? De bode brengt geweldig nieuws: Hij komt! Maar als je alleen dat hoort, en niet zelf wakker geschud wordt zit er wel wat mis. Dan vermoei je God met je vrome woorden over zijn terugkomst.

 

De bode vraagt het: Kan Christus bij jou komen wonen? Zie jij de sneeuw liggen op het paadje naar je hart? De bode wil je helpen het te laten zien. Bij Maleachi gaven ze de Here een lam schaap als offer, het kwam niet echt uit hun hart. Bij Maleachi gingen ze niet goed met het huwelijk om. [voorbeeld scheidsrechter: niet alleen zeggen: ‘er moet recht gedaan’, maar ook naar jezelf kijken.] Twee dingen: Als er twee zonden zijn, die je meedraagt, die het leven zwaar maken, die het je lastig maken. Welke twee zonden zou jij dan aan ontdekt moeten worden. Dat je zegt: als de Here komt, zou ik dat nog snel even uit mijn huis halen; moet hij dat even niet zien; moet hij mij dat net niet horen zeggen. Neem eens twee dingen in gedachten! Bidt of God ze wil vergeven en weg wil nemen uit je leven.

 

2) Zie, Ik kom als vuur van een edelsmid

De bode vertelt het: de koning komt! Echt waar hij komt, ik zeg het je.

Staat iedereen dan klaar om de koning te ontvangen. Ben jij klaar?

Er staat dan: plotseling zal Hij komen. De komst van de Here zal toch nog plotseling zijn. Straks is er geen tijd meer om te zorgen dat de weg schoongeveegd is. Opeens zal Jezus voor je staan, zoals Hij is!

Maleachi noemt hem de engel van het verbond: De engel die vaker genoemd is in de Bijbel (…). De engel in wie we vaak iets van Jezus Christus zien. Het is de Here, waar jullie naar verlangen. Hij is de God van het verbond: hij zal zijn volk niet vergeten. Maar wie kan dan bestaan? Hij komt plotseling, hij is als het vuur. Hij zal komen met zijn oordeel! Wie kan dat vuur verdragen? Ook al heb je je zonden gezien, toch zal niemand helemaal rein zijn op die dag van het oordeel. Niemand zal zonder zonde zijn. Die zonde zit zo diep in ons. Daarom is de vraag van Maleachi zo terecht: Wie kan dan bestaan als God verschijnt? We merken vaker dat die vraag gesteld wordt in het Oude Testament. Als u ons overtreden blijft gadeslaan, wie kan dan bestaan? Joël zei al: die dag zal komen, brandend als een oven.

 

En dan gaat het gebeuren: dan komt het de koning, dan komt het vuur. Dan zal alles verbrand worden. Bij vers 5 slaat je de schrik om het hart. God komt om te oordelen, te getuigen tegen de tovenaars: door hun contacten met ongelovigen zijn ze er zomaar mee in contact gekomen. Denk maar aan alle gedoe met kaarten, sterrenbeelden, mediums. Het kan niet voor God bestaan. Wie niet trouw is in zijn huwelijk, wie gelogen heeft, wie niet opkomt voor de zwakkeren en vreemdelingen op straat zet. Wie de Here niet vreest. Die zal door het vuur vergaan!

Toch mag er ook hoop zijn op die dag van het oordeel. Want dat vuur van God is niet een alles verterend vuur. Nee het is als een vuur van een zilversmid. Hij heeft het erts met zilver erin. Hij zit erover gebogen. Hij wil het zilver eruit halen, maar daarvoor moet het vuil verbrand worden. Hij kijkt goed, het is een zorgvuldig werkje, het zilver moet een bepaalde kleur hebben, voordat het eruit gehaald kan worden. Maar hij kan het zo dat het zilver weer puur en echt wordt. Zoals een wolwasser met zijn zeep bezig is het vuil eruit te halen zodat er weer glanzend witte wol ontstaat. Dat alle vuil en smerigheid weg is. Helemaal schoon komt het eruit puur zilver!
Zo zal God ook met jou aan de slag gaan. Hij zal al het vuil wegbranden uit je leven, maar hij zal je zelf redden. Door het vuur heen! Hij zal je schoonwassen!

Zo zullen wij ook in het vuur komen, als de Heer tot zijn tempel komt. Zo zul je gewassen worden! Want de zonde kan niet bestaan voor de Here Jezus. Dat past niet bij dat nieuwe rijk van hem.

Maar hoe weet ik nu of ik verbrand zal worden? Of dat ik juist door het vuur heen gered wordt? De vraag is dan wat je gedaan hebt met de oproep van de bode: wat heb je met je zonde gedaan? Heb je ze in je hart gelaten. Heb je ze vastgehouden. Of ben je aan het vegen geweest: heb je ze weg gedaan en aan het voet van het kruis gelegd? Heb je daar Christus omarmd als jou redder en verlosser? Wij kunnen niet zelf onze zonden verbranden en zelf zilver van ons maken. Maar wie Christus in zijn hart gesloten heeft: waar Christus zelf woont: die heeft vaste grond gevonden. Die kan leven van zijn vergeving en offer!

Zie God zend zijn bode: nu is er nog tijd om te zorgen dat je vastklampt aan Jezus. Dat je door het vuur heen gered kunt worden!

 

3) Laat je leven de Heer met vreugde vervullen.

Het is bijzonder dat er staat dat God dan zal beginnen met het herstellen van de offers van de levieten en de priesters. Dat was toen de centrale plek waarin je zag hoe de mensen met God omgingen. Daar zag je of een offer uit het hart kwam, of dat er maar even iets weggegeven werd. God zal zorgen dat er weer een goede omgang met zijn volk komt. Dat gold voor de tijd na Maleachi tot Jezus.

Daarna zal Christus eens en voor altijd het offer brengen. Hij is het lam dat geslacht wordt. Zo kondigt Johannes de Doper hem aan; Kijk het Lam van God dat de zonden wegdraagt! Dat is nu precies wat Jezus kan doen. Hij is het die kan zorgen dat onze zonden weggenomen worden. Wie zijn zonden legde op het hoofd van het lam, die werd bevrijd van zijn zonden. Christus wil als Lam van God onze zonden wegnemen.

Christus is tot de tempel gekomen. Hij heeft het offer eens en voor altijd gebracht op het altaar van het verbond. Onze zonden aan het kruis gespijkerd.

Nu resten er twee dingen, twee dingen waardoor we in vreugde, nu al met God kunnen leven! In de eerste plaats: Zorg er voor dat steeds weer de weg bereid wordt. Dat je als het ware steeds weer je zonden in het vuur gooit.

Dat betekent steeds de weg gaan van zelfreiniging:

Mat 5:29 Als je rechteroog je op de verkeerde weg brengt, ruk het dan uit en werp het weg. Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen verliezen dan dat heel je lichaam in de Gehenna geworpen wordt. Zoals Paulus ook zegt: Ik hard mezelf en oefen me in zelfbeheersing (1 Kor 9). Het is nodig dat je grip krijgt op de zonde. Dat je de zonde in het vuur gooit. Door de kracht van Jezus: [Zoals Paulus zegt: Rom 8:13 Als u echter uw zondige wil doodt door de Geest, zult u leven.]

Maar het is ook God die je reinigt:

Maar God kan ook moeiten en beproevingen gebruiken om te zorgen dat je sterken wordt. Denk aan wat Petrus zegt: u zult door 1 Petr 1:  U moet nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. 7 Zo kan de echtheid blijken van uw geloof – zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud, dat toch ook in het vuur wordt getoetst – en zo verwerft u lof, eer en roem wanneer Jezus Christus zich zal openbaren.

 

Zo mogen we op weg gaan. Nu al zelf reinigen door de kracht van de geest, maar ook gereinigd worden. Dat is niet altijd een makkelijke weg. Maar het is wel de weg die Gods bode ons wijst. Zo gaan we op weg naar de grote dag dat God komt, dan zal Hij je compleet reinigen: Het vuur kan pijn doen, maar Gods doel is groot! Amen

liturgie zondag 9 december middagdiensten

Liturgie Middagdienst HH 14.15 Middagdienst Beilen 16.30
Welkom en mededelingen
Votum, zegengroet en amen
Zingen Lied 126:1 Lied 126:1
Adventskaars Gedicht + Kaarsje (1 dia) Marion Gedicht + Kaarsje door …(1 dia)
Zingen Lied 126:2 en 3 Lied 126:2
Lezen Formulier V – 2011 – beamen, gkv.nl > kerkelijke documenten > formulieren
Gz 156: Heer ik kom tot u
Gebed Aan tafel: dankzegging + Ps 24:3
Lezen Luc 3:1-6 Luc 3:1-6 door …
Zingen Gz. 48:1,3 (Lof aan de God) Gz. 48:1,3 (Lof aan de God)
Tekst Mal. 2:17-3:6 Mal. 2:17-3:6
Zingen Zingen: Zit je deur nog op slot?
Kindmoment Kindmoment (vier dia’s) Kindmoment (vier dia’s)
Zingen Zingen: Zit je deur nog op slot? Themalied
Preek powerpoint presentatie powerpoint presentatie
Zingen Ps 66:1 en 3 Ps 66:1 en 3
Geloofsbelijdenis
Zingen Ps 75:1 en 6 Ps 75:1 en 6
Dankgebed en voorbede
Gebed jongere door …
Collecte Herjan & Arthur Elise + ..
Zingen (aangekondigd na col.) Ps 72:6 en 10 Ps 72:6 en 10
Zegen en amen
In plaats van gezongen amen Gz. 71: De lof en de heerlijkheid (canon) Gz. 71: De lof en de heerlijkheid (canon)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: