1 Tim 3:16 – Verschenen in het vlees ….

Preek gehouden in Beilen en Hooghalen, december ’12

Tekst: 1 Tim. 3:14-16

 

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,

[Dia inleiding-a] Samen zingen schept een band.

Als Nederland hebben we een volkslied, als sportclub heb je samen een clublied,

veel Nederlanders voelen zich verbonden door samen de Top 2000 te luisteren.

Ook in de kerk weet je dat je bij elkaar hoort, doordat je samen zingt.

Het Jaarthema is: ‘Samen in de naam van Jezus’ … ‘heffen wij een loflied aan’.

Met kerst zongen we samen de kerstliederen om het feest te vieren.

Met oudejaar zoeken zingen we Psalm 90.

Op moeilijke momenten kun je elkaar door het lied soms nog bereiken.

Juist in de kerk voel je je met elkaar verbonden. Dat is het mooie van samen zingen. Wat is het jammer als mensen niet of minder naar de kerk gaan. Als je steeds minder zingend verbonden bent.

[Dia inleiding-b] Maar ook binnen in de kerk is het niet altijd pais en vree als het gaat om muziek. Je kunt verschillend denken over zingen in de kerk, maar in de kerk heb je elkaar lief. Dus kunnen ouderen zich toch over de snelheid, het ritme, de beats, het Engels en het lawaai heen zetten van de moderne liederen en genieten van enthousiaste jongeren. Dus kunnen jongeren zich over de langzame, trage, klassieke muziek met Oudnederlandse woorden heen zetten: ze beseffen hoe waardevol dit is voor ouderen. Dus gaan orgel en trommels en bekkens goed samen;

gaan psalmen en opwekking samen.

Want de kerk is een meergeneratie-gezin: opas en omas, vaders en moeders, jongens en meisjes horen daar bij elkaar, niet voor zichzelf, maar komen voor … Jezus Christus.

[Dia Thema en verdeling] Vandaag letten we op een lied over Jezus Christus. Een lied dat Paulus aanhaalt in zijn brief aan Timoteüs. Een lied dat hij schrijft aan een jongeman die in een verdeelde gemeente zo zijn taak als ambtsdrager op moet pakken dat de gemeente één is en dat de kostbare boodschap van het evangelie beschermd wordt. Op die boodschap willen we vandaag letten, zodat we nog sterker aan Christus verbonden worden. Zodat we groeien in een leven met God, en zo in een leven met elkaar.

Leef met Jezus Christus, dan ben je samen een!

1. Zoek binnen de kerk naar eenheid  

2. Het draait om Jezus, God en mens

3. Oefen je in het leven met Hem

[Dia 1a] Het is natuurlijk een beetje met knipoog dat ik zeg dat ouderen zich over de muziek heen kunnen zetten van jongeren en dat jongeren zich over de muziek van ouderen heen kunnen zetten. Juist over muziek zijn alle heel wat discussies gevoerd. Ook Timoteüs merkte in Efeze dat mensen maar niet zomaar één waren in het geloof. Paulus moet hem zelfs schrijven dat als ze samen gaan bidden, dat ze dat dan zonder wrok en onenigheid moeten doen (1 Tim. 2:8). Dat terwijl de christenen in de gemeente zichzelf allemaal heel vroom en godvrezend vinden. Vroeger hadden ze samen geroepen: ‘groot is de artemis van de Efeziërs’. Maar nu zaten mensen die dat riepen en Joden samen in de kerk. Ze waren verschillend en gingen elkaar zeggen hoe het moest:

(1) Sommigen vonden dat je heel gelovige was als je je keurig aan de regels en de afspraken hield. Als je niet van het paadje afweek.

(2) Anderen vonden dat je heel vroom was als je altijd veel goede dingen voor een ander deed. De ander moest centraal staan.

(3) Weer een derde vond dat je vroom was, als je je zoveel mogelijk losmaakte van deze wereld. Sommige dingen moest je niet gaan eten en je moest zeker niet trouwen. Het leven hier op aarde was immers van weinig nut.

Herken je dat bij anderen: dat ze heel goed weten hoe het in de kerk zou moeten?

Een moeilijker vraag is: herken je dat bij jezelf? Dat je zomaar een eigen manier van geloven ontwikkelt, waarmee je anderen de maat gaat nemen? Waardoor jij meent het beter te weten dan anderen.

[dia 1b] Kijk in zo’n verdeelde gemeente zit de jonge Timoteüs dan. Wat moet hij zeggen? Wat moet hij doen? Kon Paulus nu maar even langskomen. Hij wist wel wat goed was voor de gemeente, die hij zelf gesticht had. Hij kon hem vast wel raad en advies geven. Misschien herken je dat wel, dat je graag even iemand zou bellen die jou kan helpen wat nu goed en wijs is. Die jou als ambtsdrager even zegt wie er gelijk heeft, die jou kan helpen bij wat je nu wel of niet op school moet doen, die bij een onenigheid even de weg wijst en een oplossing biedt, een advies geeft bij de opvoeding van je kinderen. Die je helpt om je keuze te maken.

[Dia 1c] Misschien heeft Timoteüs Paulus wel een brief geschreven. We lezen nu (in vers 14) dat Paulus wel graag in Efeze wil komen. Maar hij heeft veel te doen en we weten dat hij graag voor het pinksterfeest in Jeruzalem wil zijn. Uiteindelijk komt hij niet meer bij Timoteüs, maar spreekt alleen met de oudsten op het strand van Milete.

Maar, zegt Paulus, daarom heb ik eerst alles opgeschreven over hoe het er in de gemeente aan toe moet gaan. Sommige dingen moeten heel duidelijk zijn in de gemeente: respecteer de overheid: bidt voor ze; vrouwen en mannen hebben elk hun eigen plek; ouderlingen en diaken moeten samen de koers uitzetten voor de gemeente en leiding geven: maar dan moeten ze betrouwbaar zijn, zich niet overgeven aan de wijn, en goed bekend staan. Kijk, Timoteüs, als ik niet kom, kun je in ieder geval zeggen dat het er zo aan toe moet gaan hier in de gemeente. Dat zijn de afspraken en de regelingen die er zijn, daar kun je niet zonder. Zo kun je samen met betrouwbare mensen leiding geven aan de gemeente.

[Dia 1d] Want het geheel van de gemeente is belangrijk. Samen vormen jullie het huis van God. Dat wil zeggen: jullie zijn het huisgezin van God. Hier horen de generaties bij elkaar, hier horen culturen bij elkaar, hier ben je bij elkaar, hier ben je één.

Want als het goed is vormen jullie dan als kerk een stevige verdedigingswal tegen alle aanvallen die op de kerk kunnen worden gedaan. Wanneer dat zo is heb je een stevig fundament om op te bouwen; heb je een zuil die echt ondersteuning biedt: dan wordt de waarheid verdedigt.

Zo kan hij nu, in het midden, in de kern van de brief komen tot dat wat echt samenbindt, tot dat geweldige lied. Hij noemt dat het grote geheim van het geloof. Het geheim van echte vroomheid. Laten we steeds weer dat lied met elkaar zingen, laten we steeds weer zo met elkaar verbonden zijn.

 

2. Het draait om Jezus, God en mens

[Dia 2a] Want wat wil Paulus nu zo graag dat Timoteüs vasthoudt? Dat is zijn geloof in Jezus Christus. Het draait in de kerk niet om woorden, het draait niet om de regels, het draait zelfs niet om ideeën: het gaat om een persoon. Het gaat om Jezus Christus zelf. Paulus noemt Hem het grote geheim van God. Voor alle verdeeldheid tussen mensen, alle pijn die mensen elkaar aan kunnen doen, heeft God een geheim bedacht. Dat geheim heeft hij bekend gemaakt: het is Jezus Christus. Hij is verschenen onder de mensen. Dat is de eerste zin van het lied. Die eerste zin is het goed nieuws van kerst. Kom verwonder je hier mensen! God ziet naar ons om en geeft zijn Zoon. Wat geweldig als je dit geheim uitpakt en ontdekt. Jezus is verschenen, in het vlees, staat er letterlijk. Hij is degene die echt ons lichaam heeft aangenomen: dat lichaam dat ook zoveel pijn en moeite kan meemaken. Geboren uit de maagd Maria Hij is een mens geworden met een huid, met haren, hij moest kleren aan. Hij moest eten en drinken. Hij heeft geademd, heeft geleefd en is gestorven als mens. Hij werd echt mens. Gods Woord heeft onder ons gewoond.

Kijk naar deze Jezus: Hij werd bespot, gelagen, door mensen verlaten. Was als iemand voor wie men het gelaat verbergt (Jes. 53).

Kijk naar deze Jezus: Hij ging de weg van Bethlehem stal, naar het kruis; Hij stierf en stond op voor onze zonden.

Kijk naar deze Jezus en dank hem dat Hij die weg ging voor jou. Waar wij nergens recht op hadden, zegt Hij: ik kwam ook voor jou naar deze wereld. Ook voor jou is het kerst geworden: Ik wil ook jouw zonden dragen en de weg open maken naar de Vader. In zijn liefde, in Jezus Christus zie je God.

Wie goed kijkt, wie zijn hart voor hem opent, Wie zijn woorden hoort: ‘Ik geef mijn leven voor je zonden’. Die hoort en ziet zo veel liefde dat hij zijn eigen ik, zijn eigen verlangens en eigen wensen loslaten, die voelt zich als zondaar één met allen die van genade leven. Die krijgt de kracht om zelf ook voor de ander te gaan leven. Om zich over eigenwijsheid, eigen belang, en eigen wil heen te zetten: en om oog te hebben voor de ander! Dan leef je niet meer zelf, maar dan leeft de liefde van Jezus Christus en van God in jou!

[Dia 2b] Van deze Jezus wordt ook gezegd dat Hij in het gelijkgesteld is door de Geest. Jezus heeft niet alleen een menselijk lichaam aangenomen, hij is niet alleen mens geworden. De Geest heeft ook laten zien dat hij als mens kon komen voor ons, omdat Hij ook echt God is. Hij is ook degene op wie de Geest van God kwam, toen hij gedoopt werd in de Jordaan. Hij werd in het gelijkgesteld door de Geest: toen het pinksterfeest werd namen velen hem aan als hun Verlosser. De Geest overtuigde de mensen dat Hij echt de overwinning op de duivel had behaald. Velen lieten zich dopen en werden met hem verbonden. De Geest woont in de gemeente en zorgt ervoor dat mensen onderling verbonden raakten, omzien naar elkaar en vol blijven van Christus.

[Dia 2c] Deze Jezus is ook gezien door de engelen. Al voor de geboorte van Jezus, kondigden de engelen aan dat Jezus zou komen. Ze verschenen aan Maria en Jozef en vertelden dat Jezus het was die zijn volk zou redden van de zonden. Ze verschenen aan de herders en zongen samen tot lof op God. De engelen waarschuwden de wijzen om langs een andere weg terug te gaan. Later vertellen de engelen over de opstanding van Jezus. Vertellen dat Hij naar de hemel is gegaan. Daar woont Jezus nu, omgeven door de engelen. Eens zal een engel de laatste bazuin blazen als Jezus weerkomt met de wolken! Waar de mensen in Efeze zich met allerlei machten en geesten bezig konden houden, laat Paulus heel duidelijk zien. Al die engelen, alles wat er tussen hemel en aarde is, alles is gericht op Jezus Christus, de grote verlosser van heel de wereld! Laten we ons niet afleiden door verkeerde geesten, want uiteindelijk zal iedereen zich moeten onderwerpen aan Jezus Christus.

 

3. Oefen je in het leven met Hem

In de laatste regels van dit lied werkt Paulus het verder uit. Deze Jezus is verteld aan de volken. Dat was Paulus belangrijkste taak: vertellen over hem onder de volken. Dat is ook wat Timoteüs nu de moeite oplevert: verschillende mensen vormen één gemeente. Maar wie op de verschillen let komt niet verder, het gaat erom dat men ziet dat het Jezus was die verkondigd is onder de volken. Dat is ook wat Timoteüs mag doen. Toen Jezus naar de hemel was gegaan was het de opdracht aan de leerlingen: vertel het eerst in Jeruzalem, maar ga daarna ook de wereld over. Laat iedereen van Jezus horen! Dat is jouw taak voor ons vandaag. Wat mooi als je hoort dat je leven een getuigenis mag zijn. Dat als Christus terugkomt Hij ons samen hoort zingen en getuigen van zijn grote naam. Dat we anderen iets mogen laten zien van deze Jezus Christus. Dat ouderlingen en diakenen in het bijzonder iets van Jezus mogen laten zien, in woord en daad. Dat we binnen de gemeente Jezus ter sprake brengen. ‘Hij is geloofd in de wereld’. Dat is wat steeds weer gebeurd is, dat is wat steeds weer mag gebeuren. De wereld, die niet in hem gelooft, mag overtuigd worden van de betekenis en de waarde van het geloof in Jezus.

Deze belijdenis die Jezus centraal stelt, begon met zijn komst naar de wereld. Het eindigt met zijn opname in heerlijkheid. Jezus regeert nu in de hemel. Hij is er nog steeds, in alle glorie. Hij bidt voor ons in de hemel, hij ging daarheen als het lam, als onze hogepriester. Hij regeert en zal eens wederkomen!

 

Zo stelt Paulus Jezus aan je voor. Zo geeft hij Timoteüs weer het belangrijkste wat nodig is als ambtsdrager. Hij heeft het over de diaken gezegd: ze moeten het geheim van de Godsvrucht bewaren. En hoe dat moet? Het geheim is dit lied. Zingen bindt samen. Wie dit lied zelf zingt wordt verbonden met Christus. Pak dit lied maar ’s morgens vroeg en lees het tien keer voor jezelf. Zie Christus steeds weer voor je. Raak echt met hem verbonden. Oefen je in het leven met Hem. Pak maar een belijdenis, een lied en zing dat.  Hierna kan Paulus erop wijzen dat je zo eensgezind bent in de gemeente.

Deze Jezus staat nu ook voor jou. De vraag is: open je je hart voor hem. Laat je hem in je wonen. Het is kerst geweest. Christus is gekomen. Het is Pasen geweest: Jezus is voor jou gestorven. Het is hemelvaart en Pinksteren geweest: laat je door de Geest Jezus in je hart wonen. Dan begint er een lied in je hart. Een lied dat alle eigen-wijsheid, ongeduld, boosheid en onwijsheid overwint, maar de rust zoekt bij God. Een lied dat ook anderen van die liefde van Christus wil leren en doen delen. Wat doe jij nu Christus is gekomen?
Als we graag zouden willen dat iemand ons helpt. Als we iemand nodig hebben die kan zeggen wat goed is. Laat Jezus steeds meer wonen in je hart! Hij wijst je de weg. Amen.

liturgie

Liturgie 30 december 2012

Morgendienst Hooghalen 9.15

Middagdienst Beilen 16.30

Welkom en mededelingen

Votum, zegengroet en amen

Zingen

Gz 82:1 en 3: Blaas de Bazuin

Gz 82:1 en 3: Blaas de Bazuin

Wet

Nvt

Zingen

Ps 103:4 en 5

Nvt

Gebed

Lezen

1 Tim 3:8-16

1 Tim 3:8-16

Zingen

Gz 47:1,4,5

Gz 47:1,4,5

Tekst

1 Tim 3:15,16

1 Tim 3:15,16

Preek

Zingen

Gz 67

Gz 67

Bevestiging diaken: formulier 2011, beamen: www.gkv.nl

Geloofsbelijdenis

Zingen

Ps 135:1

Ps 102:13

Dankgebed en voorbede

Collecte

Zingen (aangekondigd na col.)

Ps 146:1,5,8 (evt. alternatieve wijs)

Ps 146:1,5,8 (evt. alternatieve wijs)

Zegen en amen

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: