Zondag 35 – Dien God niet op jouw, maar op Zijn manier!

Preek gehouden in Beilen en Hooghalen, maart ’13
Tekst: Richt 17 / Zondag 35

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,
[0.1 Lenin] “Nadat Lenins partij de macht over het Rusland kreeg werd de oorlog gestart tegen de tegenstanders van het communisme. Onschuldige burgers werden beschuldigd van samenzwering tegen de partij en werden gedood of naar strafkampen gestuurd. De landhuizen van grondbezitters werden in brand gestoken. De voormalige Russische tsaar Nicolaas II en zijn vrouw en kinderen werden zonder proces geëxecuteerd met toestemming van Lenin. Lenin en zijn volgelingen ontzagen ook de Russisch orthodoxe kerk niet. Kerken en heiligdommen werden geplunderd en verwoest omdat ze een bedreiging zouden vormen voor het communistische beleid. Priesters werden gedood en in massagraven gedumpt. Zonder genade, zonder sparen, zullen wij onze vijanden in scores van honderden doden. Laat hen duizenden zijn; laat hen in hun eigen bloed verdrinken.
Wie Assen inrijdt kan er niet omheen: het enorme beeld van Lenin dat daar aan de vaart. Een enorm kolosaal beeld, dat de nodige uitstraling heeft. Lenin staat erop met het voor hem typerende gebaar waarmee hij de massa arbeiders in beweging bracht voor de revolutie. Het is een beeld in de vorm van het socialistisch realisme: men maakte allemaal beelden en kunst waarin je geen zwoegende arbeiders zag, maar arbeiders in de heilsstaat! Positief, zoals het zou moeten zijn/worden. Toen begin dit jaar vertegenwoordigers van de Baltische staten hier waren schrokken ze dat hier zo’n beeld stond. Toch straalt het beeld geen onderdrukker uit, maar een gedreven leider.
Wat je met zo’n beeld kunt doen is iets vormgeven, zoals jij het wil. Lenin wordt neergezet als de grote leider. Door velen vereerd, zoals we nu ook meemaken met Chavez, na zijn overlijden. Zijn opvolger Stalin gebruikte de beelden om de mensen te verenigen achter de grote leider.
[0.2 Lava] In de loop van de geschiedenis is ook vaak geprobeerd om van God een beeld te maken. De grote, machtige krachten van God wilden mensen op zo’n manier vormgeven, zodat ze er vat op krijgen. Zodat ze Hem zelf kunnen maken zoals zij willen. God zelf is zo ongrijpbaar, maar een beeld kun je maken zoals jij dat wil, zoals bij jouw past. Denk maar aan een stroom lava van een vulkaan, die op een gegeven moment kan stollen.
[0.3 Thema en verdeling] Vandaag luisteren naar Gods gebod waarin in Hij zegt dat je Hem op de goede manier moet vereren. Dat je Hem zeker niet op moet sluiten in een beeld! In die zin doet dit gebod ons eerlijk naar jezelf kijken. Hoe wil jij God dienen? Hoe vereer je Hem? Pas je Hem aan aan wat jou goed uitkomt, of dien je Hem zoals hij dat vraagt? Als je Hem aanpast aan jouw gedachten en ideeën, dan maakt je dus eigenlijk in gedachten een beeld van Hem.

Dien met God niet op jouw, maar op zijn manier!
1. Sluit God niet op in jouw beeld van Hem
2. Leer Hem kennen als de levende God

[1.1] 1. Sluit God niet op in jouw beeld van Hem
Heb jij God leren kennen? Weet je echt hoe Hij is? Misschien heb je via wat je ouders vertelden langzaam een beeld gekregen van hoe God is. Heb je op vereniging en catechisatie er met elkaar over gepraat. Of je hebt via een vriend of vriendin steeds meer over Hem gehoord. Wie God heeft leren kennen, heeft de liefde van zijn Vaderhart ontdekt, zijn Zoon Jezus Christus. Voor sommigen is het beeld van Jezus als de sterke Leeuw; voor anderen het beeld van de Herder en voor weer een ander God als de machtige rots heel aansprekend. Wie God via de Bijbel leert kennen zegt: Wat is Hij een bevrijdende God, die mijn zonde vergeeft en mij een nieuw en eeuwig leven belooft!

[1.2] De Israëlieten hadden God leren kennen, als de God die hen bevrijd had uit Egypte. Nu waren ze geen slaven meer. Onder leiding van Mozes, en door de woorden van Mozes, was God als de levende God heel dichtbij gekomen. Hij was groot: dat hadden ze gezien bij de berg. Maar hij was ook liefdevol: ze kregen een nieuw leven, in het beloofde land! Een mooi en goed land, het leek wel een nieuw paradijs. In Deut. 4 lezen we dan ook dat Mozes nog zegt: doe niet als de andere volken, ga geen beelden maken. Jullie hebben een echte God, de God die zich bekend heeft gemaakt (Deut. 4)

Maar dan breekt de tijd van de verovering en verdeling van het land aan. En nog geen twee generaties naar Mozes zien we een zekere Micha (niet de profeet Micha!). Zijn moeder heeft hem nog genoemd: Wie is als JHWH! Hij is de enige God. Maar wat treffen we aan aan het eind van dit Richterenboek? Niet een mooie preek van hoe het zo moeten, maar een verhaal over zonde, over hoe het niet zou moeten. Zo is de Bijbel dus ook, het is net als vandaag: soms zijn er mooie preken over hoe het moet, maar je schrikt je soms kapot van de zonde, de verkeerde dingen die mensen erop nahouden.

[1.3] De moeder van Micha was 80 kg zilver kwijtgeraakt. Het was gestolen! Het was helemaal verdwenen en nergens meer te vinden. Ze had het vervloekt. Dat betekent dat als iemand er wat mee zou doen zij geloofde dat het slecht uit zou pakken. Nu is Micha degene die dat gedaan heeft. Op een dag bekent hij het … ik heb het gedaan..  In plaats van dat zijn moeder heel boos wordt, probeert ze snel de vloek weg te nemen. Ze zegent hem in de naam van de HEER, hopend dat zo de vloek wordt opgeheven. Ze proberen de vloek nog verder weg te nemen door (van slechts een gedeelte!) van het zilver een beeld te maken.
Kijk en hier komen we bij de overtreding van het tweede gebod. De opa’s en oma’s wisten heel goed wat God wel en niet wilde! Maar langzamerhand paste men het wat aan aan wat hen zelf uitkwam. Dan duurt het vaak niet zolang of men vergeet God helemaal en gaat naar de afgoden.
Micha, die kennelijk heel rijk was, had zelf een kerkje gemaakt, een huis Gods. Een tempel. Daar had hij een priestergewaad, een efod en daarin zaten ook kleine godenbeeldjes. Waar God het toegestaan had dat Aäron een efod had en in noodsituaties de Heer kon vragen, wat moeten we doen. Had Micha ook zoiets gemaakt en kon zo makkelijk de wil van de Here vragen. Toen er op een dag een Leviet voorbij kwam bood hij hem een goed traktement en de Leviet wilde wel priester spelen in dat tempeltje van Micha. Zo had Micha, en zijn familie, en zijn knechten, hun persoonlijke mannetje dat de zaken bij God kon behartigen. Nu moest God hem wel zegenen en helpen, en moest het goed gaan! God was aangepast aan zijn beeld, hij diende God op zijn manier!
[1.4a] Zie je dit niet overal om je heen vandaag gebeuren. Wat zijn er veel verschillende kerken. Wat zijn er verschillende opvattingen over hoe het er in de kerk aan toe moet gaan. Misschien dat je niet zo snel een eigen kerkje in je achtertuin begint, maar iemand zei van de week nog ‘Ik vind dat wel typisch iets voor gereformeerden om snel hun oordeel klaar te hebben’. Ook over hoe iets wel of niet moet: een lied, iets dat gebeurt in de kerk, de collecte, een opvatting in de kerk. En dan maakt ook dat hierin ook een spiegel voor jezelf naar voren komt. Dit is maar niet een verhaal of gebod van vroeger, God wil dat je eerlijk naar jezelf leert kijken. Hoe zit jij in een kerkdienst.
Tegelijk bepaalt dit ook heel je leven met de Here. Je kunt hem zomaar opsluiten in jouw beeld.
[14b] Misschien ben jij wel iemand die van God het beeld gemaakt heeft dat Hij alles wel goed vindt. Een God van die liefde, die iedereen accepteert in zijn eigenheid. Die iedereen wel goed terecht zal laten komen. Dat betekent dat je je ook vrij voelt om met God te leven, zoals jou uitkomt, wat past binnen jouw opvattingen en levensstijl.
Het kan ook zijn dat je van God een strenge God maakt, een God die je erop afrekent of je wel trouw je taken en verplichtingen bent nagekomen. Het is een God van wetten en regels. Daar leef je als een slaaf van hem, houdt je ook anderen voor dat ze zo moeten leven en beoordeeld ze zo.
[1.4c] Het kan ook zijn dat je gevoel allesbepalend wordt. Dat wat jouw raakt, waarbij jij de rillingen over je rug hebt lopen, dat is waar en op die manier wordt God het beste aanbeden. Maar het kan ook zijn dat de gewoonte je houvast wordt: zolang het maar gaat zoals het altijd gegaan is, gaat het wel goed.
God wordt dan gevangen in een beeld, ergens neergezet in jouw opvattingen en meningen. Bijna niet te verplaatsen. En zo vind je je houvast bij jouw goede bedoelingen en opvattingen! Zoals Micha de God van zijn voorvader Mozes (18:30) vergeten was en hem naar eigen goeddunken ging dienen…

[2.0 thema + plattegrond] 2. God leren kennen als de levende
Maar hoe loopt het af met Micha? Het loopt niet zo goed af als hij gehoopt had.
God laat zich niet voor Micha’s karretje spannen, maar is de levende God.
De Danieten komen langs en ze nemen de priester en de beelden over. Ze plaatsen een heiligdom met een beeld in hun eigen stamgebied, een gebied dat ze opzoeken terwijl God hen een ander gebied had aangewezen. Een afgodendienst die eeuwen heeft geduurd en waarvoor Dan zelfs eerder in ballingschap wordt gestuurd dan de andere volken! In openbaring 7 worden ze zelfs niet genoemd bij de stammen van Israël.
[2.1 Lev 18] En Micha …. De inderhaast bij elkaar geroepen knechten die bij Micha woonden kwamen hen achterop en begonnen tegen hen te schreeuwen. ‘U hebt de goden gestolen die ik heb laten maken,’ ‘Ook mijn priester hebt u meegenomen. Niets heb ik meer over! Hoe kunt u dan nog vragen wat er aan de hand is? (Leviticus 18)
Wie zelf een beeld van God maakt kan dat zomaar kwijtraken, kan teleurgesteld raken, kan zeggen: laat zo’n kerk, zo’n voorganger, zo’n gemeente, zo’n God maar zitten. Het is niet wat ik gedacht had … en vervolgens verdwijnt God langzaam uit je leven. Raak je hem kwijt. Zoals de Israëlieten in de tijd van Samuël de ark kwijt raakten. Ze meenden dat ze God wel voor hun karretje konden spannen. Ze droegen hem mee om te zorgen dat zij de overwinning kregen… zo deden die andere volken dat toch ook?
[2.2 geen koning] Daarom is het zo belangrijk om God niet te vangen in een beeld, maar hem te dienen als de levende God. Hij is in de hemel, en wij zijn op aarde. Wij kunnen God niet in onze denkbeelden vatten. Wanneer Micha echt gezegd had, wat zijn naam zegt: er is geen God zoals JHWH dan had hij vastgehouden aan wat hij van Mozes geleerd had. Dan ga je steeds op zoek naar wat hij vraagt, naar de weg die Hij wijst. Hoe doe je dat?
Uit onszelf is dat wel eens lastig, de schrijvers van Rechters zegt erbij: in die tijd was er geen koning in Israël. Iedereen deed wat goed was in zijn eigen ogen. Juist een koning, zoals die door God bedoeld was, moest veel in de Bijbel lezen, moest het volk leren wat goed was. Maar ook de koningen van Israël en Juda gingen uiteindelijk de mist in: Achab met zijn baaldienst en Jerobeam met zijn kalverendienst in Dan en Bethel! De Here vindt hun zonden juist daarom zo erg, omdat ze als koning juist anders hadden moeten doen!
Maar wat is het dan geweldig dat de grote Koning is gekomen! Daar roept het boek van Richteren om. Onze Here Jezus Christus is gekomen: Hij die ons de Vader leert kennen! In zijn stervensnood hebben we Gods diepste woord vernomen: dat God ons zijn liefde geeft, dat hij ons zondige mensen als zijn kinderen aanneemt en dat je leven dan nieuw kan worden. Ook al kost het soms moeite: je mag je leven in zijn handen leggen en helemaal leven voor Hem.
[2.3 kruis] Dat betekent dat je God via Jezus, via Gods Woord steeds beter mag leren kennen. Dan sluit je Hem niet op in een beeld, maar zie je hem als de levende. Dan kun je verrast worden als je leest in de Bijbel, dan kan je beeld gecorrigeerd worden. Dan heb je niet je oordeel klaar over een andere mening, maar wil je samen met alle gelovigen steeds meer van de veelkleurigheid van Gods genade leren kennen. Zoals je bij Paulus ziet gebeuren: hij knielt neer en vraagt God of hij steeds meer van de breedte, de hoogte en de diepte van Gods geweldige plan mag gaan zien!
Verwrongen beelden van God kunnen veel kapot maken. Maar wat mooi als je door Jezus een nieuw beeld van God krijgt. Dat je opeens ontdekt hoe groot Gods vergevende liefde is, als voor jou geloven een leven naar regeltjes was. Wat mooi als je door Jezus leert dat God maar niet alles goed praat, maar kwaad kwaad noemt en liever dan het ongestraft te laten zijn eigen zoon ervoor gestraft heeft.  Als je ziet dat jou gevoel niet allesbepalend is maar de wil van Gods zoon. Als je niet bijgelovig vasthoudt aan je eigen traditie, maar ziet dat Jezus zoveel grote is. Een verkeerd beeld van God, kan doorwerken zelfs in de geslachten … maar wat wil God tot in het duizendste geslacht zijn liefde door laten werken!
[2.4 aanbidding] Stalin meende door een beeld van Stalin te maken hem ook voor zijn propaganda voor de heilstaat te kunnen gebruiken. Wat is het dan geweldig als jij elke week weer hoort: maak geen beeld! Sluit God niet op in de vorm van iets in de hemel, op de aarde of uit de zee. Niet in een arend, een stierkalf of een zeemonster. Maar als je met Paulus op de knieën gaat en bidt tot God, die de Vader is van alles in hemel en op aarde. Dat Hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, 17 zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. 18 Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, 19 ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Amen

Liturgie 10 maart middagdienst

Liturgie Middagdienst Hooghalen 14.15 uur Middagdienst Beilen 16.30 uur
Welkom en mededelingen
Votum, zegengroet en amen
Zingen Lied 320:1,3,4 – zingt een nieuw lied Lied 320:1,3,4 – zingt een nieuw lied
Avondmaalsformulier 2 (Hwijk2011); Beamen > zie gkv.nl (vanaf Christus gedenken tot aan gebed)GELOOFBELIJDENIS

Orgel speelt tijdens nodiging

Lz Jak 1:22-25 Aan tafel;

Zingen Gz 89:4 (Dank, mijn Heiland)

Gebed
Lezen Rechters 17Ef 3:14-21 Rechters 17Ef 3:14-21
Zingen Ps 106:8,9 en 22 Ps 106:8,9 en 22
Tekst Zondag 35 Zondag 35
Preek
Zingen Ps 115:1,2,6 Ps 115:1,2,6
Geloofsbelijdenis zingen Gz 179b nvt
Dankgebed en voorbede
Collecte
Zingen (aangekondigd na col.) Lied 95:2 en 3 (dan zullen wij) Lied 95:2 en 3 (dan zullen wij)
Zegen en amen
Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: