Mat 25 – Tot de dag gekomen is … dan brengt U ons thuis in Gods rijk!

Zie http://www.youtube.com/watch?v=Exr3GK_8kbU voor nummer Keith Green

Preek gehouden in Heemse  Tekst: Mat 25:31-46

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,

[Stap 1:31-33] Heer u bent mijn leven … dat is wat velen van ons graag zingen! Heel ons leven wordt bepaald door de Heer, Hij is de weg waarop we gaan. Maar waar gaat die weg naar toe? Wat is de bestemming van onze levensreis? We zingen in dat lied ook: ‘Tot de dag gekomen is, van uw wederkomst’. Vandaag gaat het dus vooral over het doel van je reis hier op aarde.

We krijgen in Mat 25 een geweldig plaatje van de wederkomst van de Heer die ons leven is. Nu verschijnt de Heer, en wordt Hij de Mensenzoon genoemd! Je kunt Hem als mens herkennen. Hij is mens geweest. Hij heeft aan het kruis gehangen, tussen hemel en aarde, zichtbaar voor iedereen. Zo nam de aarde afscheid van Hem.

Maar juist daarom is het zo mooi dat Hij nu als de Mensenzoon toch heel anders terugkeert:

Hij is omgeven door engelen, die doen wat Hij zegt en laten zien hoe machtig Hij is. Hij is omstraalt door majesteit en luister en Hij zit op de troon. De troon waarop Hij oordeelt over alle mensen. De troon van David, de troon van genade!

Even later wordt Jezus de koning genoemd en spreekt Hij over zijn Vader. Het is duidelijk dat het hier om Gods Zoon, om Jezus Christus gaat. Die nu de koningsmacht heeft gekregen. Die het plan van zijn Vader uitvoert.

[Dia schapen en geiten] Alle mensen uit alle volken staan dan voor Hem en er komt een scheiding tussen de mensen. Sommigen mogen rechts staan: de ereplaats, de plaats van geluk, maar de anderen staan op de plaats van ongeluk en schande, links. Een scheiding tussen de schapen en de bokken. Waarom gebruikt Jezus hier het beeld van de schapen en geiten?

Schapen zijn wit, volgzaam en gehoorzaam.

Geiten zijn donkerbruin, vaak veel eigenwijzer en koppiger.

Schapen zijn toonbeeld voor de mensen die gezegend zijn, Geiten het toonbeeld voor de mensen die veroordeeld worden. Geiten en schapen grazen door elkaar op dezelfde weide, maar toch worden ze ’s avonds uit elkaar gehaald. Vaak in aparte stallen onder gebracht.

In deze wereld leven gelovigen en ongelovigen door elkaar heen. Jezus gebruikt daar verschillende beelden voor: onkruid en tarwe, kaf en koren, geiten en schapen, maar straks zal er die scheiding komen. Dat gebeurt als de Mensenzoon komt met de wolken!

Juist aan het eind van zijn optreden komt Jezus met deze boodschap. Na dit hoofdstuk begint zijn lijden en zal Hij gaan sterven. Hij bereidt zijn leerlingen, en ook ons, voor op die grootste ontmoeting met God die straks zal komen. Hij zal nu zijn leven gaan geven, zodat wij God kunnen gaan ontmoeten.

Ben je ervan bewust dat je straks met heel je leven voor Gods troon moet verschijnen? Dat heel je leven aan het licht zal komen, dat je als het ware in een stadion vol mensen (alle volken staan voor Gods troon!) geoordeeld zult worden?

Verlang je naar die dag dat je Jezus zult ontmoeten? Of ben je er juist bang voor?

Ik sprak iemand die zei: Ik geloof dat het helemaal goed zal komen. Maar waarom? Waar zal God dan op letten? Hoe zal Hij je beoordelen?

[Stap 2:34-39: de gezegenden] Wat zegt de Koning dan? Hij zegt: jullie zijn gezegend, tegen de groep rechts van Hem, tegen de schapen. Ze zijn gezegend door de Vader. Ze mogen deel krijgen aan het koninkrijk.

Als je een koninkrijk zou erven, zou dat een mooie erfenis zijn: je krijgt dan koninklijke macht, je hebt de opbrengsten van de gebieden van dat rijk, je woont in een paleis. Niemand van ons heeft zo’n aards koninkrijk … en toch mag je straks delen in een schitterend, hemels koninkrijk dat al vanaf de grondlegging van de wereld voor je bestemd is. God heeft vanaf dat Hij de wereld schiep zijn kinderen heen willen brengen naar een geweldig mooi rijk. Naar een nieuw een eeuwig paradijs. Hij belooft je die schitterende toekomst. Daarvoor kwam zijn Zoon om je te laten delen in dat rijk. Vanaf de schepping is Christus bezig om in al zijn almacht en wijsheid ons een plaats te bereiden!

Waarom mogen zij dat rijk binnengaan? Jezus legt het uit (Let op de beamer!) [6x beamer]:

Ik had honger en jullie gaven mij te eten.

Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken.

Ik was een vreemdeling en jullie namen mijn op.

Ik was naakt en jullie kleedden mij.

Ik was ziek en jullie bezochten mij.

Ik zat in de gevangenis en jullie kwamen naar mij toe.

Jezus noemt zes voorbeelden van goede dingen die ze gedaan hebben. Omdat ze zo goed gedaan hebben, worden ze beloond. Het zijn werken die iedere gelovige zou kunnen doen. Je hoeft er niet rijk voor te zijn. Het zijn vaak van die kleine dingen. Het zijn dingen die we allemaal kunnen doen, alleen moet je wel je ogen en oren open hebben. Moet je er alert op zijn. Ben je dat? Zie je als een ander pijn heeft, als een ander roept, als een ander hulp kan gebruiken. Je kind, je man of vrouw, je vader of moeder. Je buurman of buurvrouw. Je opa of oma, je collega? Leven we met echt met elkaar mee in de gemeente?

Het bijzondere is dat de ‘schapen’, de kinderen van God, helemaal niet in de gaten hebben gehad dat ze goede werken voor Jezus deden. ‘Wanneer had U honger, dorst, geen huis, geen kleed, was U ziek en zat U in de gevangenis’? Ze zijn heel erg verbaasd! Ze hebben veel dingen gedaan, maar niet in de gaten gehad dat ze het voor Jezus deden. Misschien zijn ze het zelf vergeten, maar Christus vergeet niets! Zelfs niet dat glas water dat je voor een ander hebt ingeschonken! Kennelijk loop Jezus hier ‘incognito’ op aarde rond. Iemand vertelde mij dat er een hele mooie plaat is waarin je Jezus als het ware getekend ziet in de vorm van een arme, van een dorstige en een hongerige. Jezus is veel meer om ons heen, dan we zelf in de gaten hebben!

Gelovigen doen hun werken ook niet om er mee op te scheppen. Ze zijn niet als degenen die vasten en zeggen: God ziet u het wel. Hun rechterhand ziet niet wat hun linkerhand geeft. Ze kiezen voor bescheidenheid voor de binnenkamer.

Wat doe jij om een ander te helpen? Hoe besteed jij je tijd en je geld. Zie je wat anderen aan hulp nodig hebben? Hoeveel eenzamen en zieken er zijn. Zie je wat een nood er is in de gevangenissen? Maar ook heel dichtbij: als iemand moeite heeft, luister je dan met een open oor, of loop je er juist met een boog om heen. Kijk je of je anderen kunt helpen? Wat geweldig als zichtbaar kan worden in je daden dat de Heer je leven is.

[Stap 3: de vervloekten] Maar dan draait de koning zich om.

Nu spreekt Hij tegen degenen die aan zijn linkerkant staan. Hij kijkt naar de geiten.

Zij vinden geen zegen van God, maar zij zijn vervloekt in zijn ogen.

Dan krijgen ze straf. Ze staan nu nog bij Jezus, maar ze moeten bij Jezus vandaan.

Ze mogen niet meer bij Hem zijn. Ze worden van Hem gescheiden.

Ze moeten weg, naar de hel. Naar het eeuwige vuur. Naar de plek van de duivel en zijn engelen. Daar horen ze bij. Zo hard is dat oordeel van God.

Ze zullen door de engelen van God daarheen gestuurd en gebracht worden, want vrijwillig zullen ze er niet heengaan.

Maar Christus geeft, zo aan het eind van zijn optreden, net voor zijn sterven, ook de reden aan waarom zij daar heen moeten gaan.

[6x beamer] Hij zegt: Ik had honger en jullie gaven mij niet te eten.

Ik had dorst en jullie gaven mij niet te drinken.

Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op.

Ik was naakt en jullie kleden mij niet

Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie bezochten mij niet.

Nu geven ook zij aan dat ze echt niet weten wanneer ze hun Heer zo gezien hebben!

‘We wisten het echt niet hoor, dat u onderdak en hulp nodig had.

U had toch even kunnen bellen en vragen of we langs wilden komen.

We wisten niet eens welke maat u had, hoe hadden we u dan kleren kunnen geven.

(vgl. nummer Keith Green). En Heer als u honger hebt, we hebben nu nog wel wat eten voor u!
Misschien zullen ze wel zeggen: Heer! Wij hebben toch geen van uw geboden overtreden. We hebben nooit een moord gepleegd, geen overspel, geen diefstal, geen valse eed gezworen. Oké, we hebben misschien wat dingen vergeten, maar zo slecht zijn we toch ook weer niet! Maar dan zal het te laat zijn. God stuurt ze van zich weg.

Er is geen omkeer meer mogelijk. Ze hebben de genade versmaad. Zo zal het ook straks voor u of jou te laat zijn, als je nu je ogen dicht zitten voor wat je om je heen kan doen.

[Stap 4] Hoe kan dit nu en hoe zit dit nu?

Gaat het er uiteindelijk toch om dat we genoeg goede werken hebben gedaan?

Waarom lezen we hierna dat Jezus zijn leven gaat geven, als het er uiteindelijk toch op aan komt of je genoeg medemenselijkheid toont?

Is dit eigenlijk niet een heel plezierige boodschap die hier staat. Uiteindelijk maakt het niet uit of je in Jezus gelooft, als je maar medemenselijk bent en oog voor elkaar hebt???

Toch moeten we wat Jezus vertelt hier wel goed lezen.

Het gaat er niet om dat er mensen komen die goede en slechte dingen hebben gedaan.

Jezus zegt dat ze Hem geholpen hebben toen Hij het moeilijk had.

Jezus zegt: je hebt iets gedaan voor de geringste van mijn broeders en mijn zusters.

Dan toon je niet alleen medelijden met anderen, dan help je niet alleen christenen en niet christenen als ze het moeilijk hebben, maar dan vereer je ook je Heiland.

Ze hebben het gedaan omdat ze de liefde van Christus kenden.

Ze hebben het niet gedaan om er iets mee te verdienen.

Maar ze wisten zich geliefd door Jezus liefde. Jezus was hun leven.

Ze hebben zich laten zenden en zijn het zaad geworden van Gods rijk.

Ze geloofden en dat geloof hebben ze in hun werken laten zien.

Dat geloof was echt!

Kun jij dat van jezelf zeggen: is jouw geloof echt? Wordt je geloof ook zichtbaar in je leven?

Die andere groep meende kennelijk dat ze wel recht op het eeuwige leven hadden. Ze zijn misschien wel naar de kerk geweest en hebben de naam van God wel genoemd. Maar hun geloof was niet echt. Ze worden niet gered.
Leef jij elke dag met God? En krijg je daarom open ogen en oren voor wat er om je heen nodig is?

Of blijf je binnen, met je met je boek in een hoek, je tablet op schoot of de televisie aan en laat je je vermaken?

Er is zoveel nood, ben je bereid om de ander te helpen …

Nee, niet omdat die ander dat wel verdiend heeft, niet omdat hij wat terug kan doen voor jou… maar omdat je steeds weer beseft hoe lief Jezus jou gehad heeft door zijn leven voor jou te geven!

Dan zeg je: dag voor dag, stap voor stap, wil ik Jezus volgen. Heel de weg wil ik gaan met Hem!

[Stap 5 vs.46 Dan brengt u ons thuis in Gods rijk] Straks komt dus die grote dag. De dag dat Gods Zoon oordeelt vanaf de troon. Het is duidelijk dat de vervloekten de eeuwige bestraffing wacht. Er is dan geen bekering meer mogelijk. Er zal geen einde aan komen. De plek waar de wormen blijven knagen en het vuur niet dooft. Waar de pijn van de bestraffing steeds voelbaar is.

Maar voor de gelovigen, de rechtvaardigen is er het eeuwig leven.

Ze zijn geen mensen zonder zonde, maar mensen die rechtvaardig zijn in Christus.

Hun zonden zijn al vergeven, die worden niet meer genoemd.

Zij ontvangen beloning voor hun goede werken.

Straks komt die grote dag. Dan zal geen honger meer zijn, en geen dorst, geen tranen en geen pijn. Nu roepen de Geest en de Bruid nog “kom!”, naar Christus.

Straks zegt Jezus ‘kom’ tegen ons. Hij zal ons dan bij zich roepen, en zeggen: ‘Kom, want je droeg het kruis, maar daarom mag je nu ook de kroon dragen!’

Dan zullen we Jezus zien zoals Hij is en voor eeuwig bij Hem zijn.

Want Christus is ons voorgegaan en heeft onze zonden willen dragen. Wie tijdens zijn leven echt in Hem heeft gelooft, wie zijn geloof heeft laten zien in zijn werken, mag vol vertrouwen uitzien naar dat moment. Dan is de dag gekomen van Christus wederkomst en brengt Hij ons thuis in zijn rijk. Amen

Liturgie zondag 13 oktober 13.30 uur Heemse

Votum en zegengroet

Ps 118:1 en 5

Gebed

Gz 23: Uw woord is een lamp …

Lezen+Tekst Mat 25:31-46

Ps. 41:1,4 en 5

Preek

Gz 73:1,3,4,6,7: Ik zag de hemel nieuw en nieuw de aarde

Gz 161:1 – Heer u bent mijn leven

Geloofsbelijdenis

Gz 161:4

Collecte

Ps 150 (aangekondigd na collecte)

Zegen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: