N.G.B art. 2b, 3 en 5 – De Bijbel kun je vertrouwen!

Preek gehouden in Heemse, 9 februari ’14

Tekst: 2 Timoteüs 3:10-17; N.G.B. 2b, 3 en 5

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,

[Dia 1] Vorige week vertelde ik iets over Gereformeerd. Dat mensen soms het idee hebben dat gereformeerden ‘schijnheilig’ en van de ‘regeltjes’. Maar stel dat iemand aan je vraagt: waarom ga je naar de gereformeerde kerk? Wat zou dan het eerste antwoord zijn? Waar sta je voor als je vandaag hier het Avondmaal gevierd hebt?

Guido de Brès bracht in de NGB zijn geloof onder woorden. Er was eerst eigenlijk alleen de Rooms Katholieke kerk. Daar moest je naar luisteren. Die moest je gehoorzamen en als je dat niet deed, als je niet meedeed aan de mis, bracht je het land in het gevaar. Gereformeerden werden vervolgd en gedood. Maar als Guido de Brès dan, in navolging van Calvijn, zijn geloof onder woorden brengt: dan zegt hij heel duidelijk, nadat hij gezegd heeft dat er een God is, dat wij als Gereformeerden de Bijbel willen volgen. Niet de Paus, niet alleen maar de Geest, zoals de wederdopers, maar het Woord van God, de Bijbel, bepaalt wat wij geloven: daarop richten en gronden we ons geloof (Art. 5). Als je iemand hier binnen leidt is het eerst wat je ziet dat er een Bijbel in het midden ligt: in een gereformeerde kerk staat de Bijbel centraal!

[dia 2] Het Woord – Dat zal men laten staan! Zei Luther al in de 16e eeuw. Als je er altijd mee opgegroeid bent, is dat vaak zo gewoon. Maar ja, kun je vandaag de Bijbel nog wel vertrouwen? Als de Bijbel spreekt over een aarde die in zeven dagen geschapen is, terwijl er wetenschappers zijn die zeggen dat dingen al miljarden jaar oud? Als de Bijbel zegt dat de vrouw in de gemeente niet mag onderwijzen, terwijl vrouwen dat toch net zo goed als mannen zouden kunnen? Als uit de Bijbel blijkt dat God niet wil dat twee mannen of twee vrouwen leven als in een huwelijk, en je dan als homofiel altijd alleen door het leven moet? Of als Matteüs vertelt over de vijgenboom dat die gelijk verdorde, terwijl er volgens Marcus een da tussen zit? En waarom zou je niet de koran geloven? Wat kunnen we vandaag nog met een boek dat meer dan 1900 jaar oud is? Als ik op straat zeg dat dit boek bepaalt wat ik denk en wat ik vind, dan kijken mensen mij verbaasd aan: zo’n oud boek, soms zo’n moeilijk boek, geloof je echt alles wat daarin staat?  Daarom vanmiddag de volgende boodschap:

[dia 3] De Bijbel kun je vertrouwen!  

1. Want God geeft de Bijbel

2. Dat zie je in geloof 

3. Daar ga je uit leven

De Bijbel kun je vertrouwen!

1. Want God geeft de Bijbel

[dia 4] Timoteüs is nog een jong. Hij heeft als klein kind de Bijbel leren lezen. Zijn grootmoeder nam hem op schoot en vertelde. Zijn moeder leerde hem de verhalen over Mozes en Jozef. Over de verlosser die zou komen. Later leerde Timoteüs Paulus kennen: Paulus die vertelde over Jezus. Dat Hij de Messias en Verlosser was. Paulus die brieven geschreven had. [dia 5] Maar nu… Nu zit  Paulus in de gevangenis. Wordt Paulus misschien wel gedood. Nu komen er mensen met andere verhalen, mooie verhalen. Maar wat geweldig dat Timoteüs dan een brief van Paulus krijgt. Paulus zegt: blijf bij de Bijbel, die je al van jongs af aan hebt leren kennen, blijf bij dat wat je van mij geleerd hebt. En als ik er misschien straks niet meer ben: blijf bij de Bijbelwoorden.

[dia 6] Want dat zijn maar niet zomaar woorden: dat zijn woorden van God gegeven. Letterlijks staat er: door God geademd, geïnspireerd. Hier, in dit boek, in deze Bijbel, vinden we dus Gods woorden. Ook de Geloofsbelijdenis haalt dat aan: Het is door de Heilige Geest geleid dat mensen gesproken hebben, zegt Petrus. En in Gods bijzondere zorg heeft hij de mensen zo geleid dat ze het op schrift gingen stellen. Anders ben je het zo weer kwijt, anders was het iets van vroeger geweest: nu kunnen we het in handen houden, nalezen, bestuderen.  En daarbij zijn de 66 boeken geschreven door heel verschillende mensen: door een boer en door een koning, iemand die Grieks sprak en iemand die Arameesch sprak: iemand die gewend was keurig te spreken, maar ook mensen bij wie je dialect opmerkt. Dat is ook een verschil Koran, die is in één keer geschreven. Maar God schakelt veel mensen op veel plaatsen in, op hun eigen manier. De woorden die in de Bijbel staan: zijn van Hem geademd, maar door mensen opgeschreven!

[dia 7] En op veel manieren heeft men de Bijbel onderuit willen halen. Je leest het al bij Timoteüs dat er mensen zullen komen die zich zullen verzetten tegen de waarheid. In de Rooms Katholieke kerk verdween de Bijbel naar de achtergrond en werd veel belangrijker wat de kerk en de Paus zei. Voltaire zei twee honderd jaar geleden: straks zal niemand meer de Bijbel lezen, want wat daar staat kan toch allemaal niet: een mens die op water loopt, een dode die opstaat. Maar nog steeds is de Bijbel het meest gelezen en verkochte boek ter wereld, terwijl er bijna niemand meer is die Voltaire leest!

En ja, dan is het een boek met verschillende verhalen, waarin je niet al je antwoorden vindt. Maar het boek wijst je wel de weg. Wijst aan hoe je gered kunt worden. Al die verschillende schrijvers spreken opvallend van die éne boodschap: hoe er redding is doordat God zijn Zoon gezonden heeft. In het Oude Testament werkt het daar naartoe, in het Nieuwe Testament, kijkt men daarna terug en kijkt vooruit naar de wederkomst. Deze boeken leren je de ware wijsheid, zegt Paulus, zodat je gered wordt door Jezus Christus! [dia 8]                          Daar heb ik een vraag bij voor u/jou, wat kies je?

De Bijbel is het betrouwbare boek van God

A. Omdat het één boodschap is

B. Omdat Paulus het zegt

C. Omdat de kerk het zegt

D. Omdat ik dat zo voel

B. Dat zie je in geloof

Als je kijkt naar de vorige vragen, dan is voor alles wel wat te zeggen. God brengt zijn ene boodschap van Redding, Paulus zegt dat het betrouwbaar is en dat ga je dan ook zo ervaren. Alleen antwoord C, dat de kerk het zegt, is juist waar Guido de Bres meer over wil zeggen. De kerk bepaalt niet wat het Woord van God is, maar de kerk is juist op het Woord van God gegrond en eraan gehouden. ‘Wij geloven alles wat de Bijbel bevat, niet zozeer omdat de kerk ze aanneemt’. Maar waarom dan wel: Omdat de Heilige Geest dat in ons hart getuigt!

[dia 9] Timoteüs was Paulus gevolgd in het geloof. Iemand kan veel in de Bijbel lezen, zonder dat hij zelf gaat geloven dat God zijn eigen Zoon gegeven heeft ook voor hem. Iemand kan hele boeken over de Bijbel schrijven, zonder de boodschap te ontdekken dat God zijn eigen zoon gaf. De Heilige Geest is het die ons hart kan openen en kan laten zien dat de Bijbel betrouwbaar is. Daarom bidden wij ook altijd eerst om de Heilige Geest, als we zondags in de kerk bij elkaar komen. Daarom is het goed om zelf te bidden om de Geest, voordat je gaat lezen uit de Bijbel. De Heilige Geest wil je hart openen: zodat je ziet dat die boodschap van de Bijbel ook voor jou bedoeld is.

Je kunt het vergelijken met een blinde en de zon. Wie de Bijbel gaat lezen terwijl de Heilige Geest je ogen geopend heeft ziet het licht van God, ziet zijn boodschap ontdekt van alles. Dan zie je. En iemand die kan zien, kan de zon zien. Maar wie blind is, kun je nog duizend keer zeggen dat het licht van de zon schijnt, hij zal het niet ontdekken: hij kan het niet zien. Zo zal iemand die niet gelooft, de boodschap van de Bijbel niet ontdekken, maar als de Geest de duisternis verdrijft zie je steeds meer van Gods grote plan van de hele wereld.

[dia 10] Wie zo gelovig en biddend omgaat, ook met de moeilijke teksten. Als je een verschil ziet tussen Matteüs en Marcus. Als er grote vragen zijn, die zal misschien niet alles begrijpen. Dat deden de schrijvers zelf ook niet: zij moesten woorden van God brengen, terwijl ze zelf nog geen idee hadden over hoe God het zou vervullen. Dan verwonder je je misschien over de Schepping. Maar wie gelooft dat God in staat was alles te scheppen, wie de Bijbeltekst serieus neemt: zal misschien niet op alle vragen een antwoord krijgen, maar ziet wel de weg die God wijst voor onze redding. Mooi als mensen daar ook gelovig studie van maken. Lastig als je dan op discovery channel een programma ziet, waar wetenschappers wat anders beweren over de schepping. Maar tegelijk wat mooi als er op diezelfde zender een programma te zien is waarin ze laten zien hoe veel dingen uit de Bijbel juist op een wonderlijke manier kloppen.

Wie gelooft, zegt misschien wel juist als hij de verschillen ziet tussen Matteüs en Marcus: kijk verschillende mensen hebben het meegemaakt, ze vertellen hun eigen verhaal, maar juist daarom wordt het betrouwbaar. Verschillende schrijvers komen met dezelfde boodschap over Jezus. En wie gelovig en biddend de Bijbel leest, begrijpt misschien niet waarom een vrouw niet mag onderwijzen, maar bidt ook om de Heilige Geest om deze geïnspireerde woorden van Paulus toch serieus te nemen en met elkaar, ook nu op de synode, goed te verstaan!

Er geloof nodig, maar Guido de Bres voegt er nog wat aan toe: zelfs een blinde kan tasten dat wat in de Bijbel staat ook gebeurt. Als je vroeger wilde weten of een profeet de waarheid sprak, dan moest je kijken of de profetieën ook uitkwamen. Toen was dat wel eens lastig, moest je wel eens lang wachten: maar op hoeveel manieren heeft God niet de profetieën over Jezus in vervulling laten gaan. Een extra argument dat wat er in staat betrouwbaar is, maar ook dat wat er staat over de toekomst ook zal gebeuren: dat Christus eens terug zal komen!

Als ik de Bijbel niet kan volgen

a. Bid ik om de Heilige Geest

b. Kies ik wat ik zelf goed vind

c. Zit de Bijbel fout

d. Maak ik met anderen verder studie

 

3. Daar ga je uit leven

Ik hoop dat je door geloof kiest om te bidden om de Geest, om samen daar verder je in te verdiepen. Maar daarmee heb je wel iets belangrijks gezegd! Want als Paulus tegen Timoteüs gezegd heeft: dat woord van God, die Bijbel,die boeken zijn nuttig om te zeggen hoe de dingen zitten en hoe ze niet zitten (om onderricht te geven en dwalingen te weerleggen), zegt Paulus ook iets over je manier van leven: het woord van God kan je ook corrigeren, fouten weerleggen. Positief gezegd: om je op te voeden tot een deugdzaam leven.

[dia 12]  (NGB 5) God geeft zijn boodschap van redding, de Bijbel gaat over één persoon: we hebben het vandaag gevierd aan het avondmaal. Maar tegelijk is de Bijbel een boek wat ons de weg wijst in wat goed is en wat niet goed is. Een weg wijst om ons leven mooi te maken.

Paulus schreef dat de mensen in de laatste dagen egoïstisch, lasterziek, geldzuchtig, zelfingenomen en arrogant zullen worden. Dat ze geen ontzag zullen tonen voor hun ouders en God zullen lasteren. Onbetrouwbaar, roekeloos en verblind zullen zijn. Meer liefde zullen hebben voor het genot dan voor God. Juist wie dicht bij de Bijbel blijft, ook als het gaat over zijn manier van leven: die zal in zijn leven ook vruchten laten zien van geloof en liefde, juist omdat hij de Bijbel helemaal serieus neemt. God heeft zelf ons gemaakt, Hij weet wat het beste voor ons is. En dan begrijp ik soms niet waarom hij zulke regels geeft over het huwelijk tussen man en vrouw, maar ik mag wel geloven dat dit de goede regels zijn en bidden of Hij mij de kracht geeft mij eraan te houden. Dan begrijp ik soms niet waarom mensen zo op zichzelf gericht zijn, maar ik zie wel dat God mij een andere boodschap leert. Dan ben ik soms verdrietig dat ook in een gereformeerde kerk mensen soms huichelachtig zijn, maar ik geloof dat juist de Bijbel dan een weg kan wijzen naar een nieuw en goed leven. Want wat is nodig, wat heb ik steeds nodig, wat hebben wij steeds nodig: als ons geloof zwak wordt of ons leven slordig: dat je niet slordig bent in Bijbellezen, maar juist de Bijbel weer opendoet, samen of alleen. Dat we ons er echt door laten leiden en dat we luisteren naar de preken. Zodat we steeds meer liefde uitstralen en ook steeds meer de eenheid zoeken met iedereen.

[dia 13] Paulus noemt dan maar niet een paar Bijbelteksten. Nee: elk Schriftwoord is ingegeven door God. Heel de Bijbel mogen we als uitgangspunt nemen. Guido de Bres zegt: op heel de Bijbel willen we ons geloof gronden, ons geloof richten en ons geloof willen we daardoor bevestigen. En wat zijn er dan veel Bijbelwoorden: woorden die je kunnen helpen in wat voor situatie je ook zit. Ik geef toe, ook ik ben in mijn ogen wel eens te druk om de Bijbel open te doen. Maar als ik het wel doe: wat kun je dan vaak iets met de tekst over het geloof. Wat kan een app berichtje van dagelijks woord op je telefoon, of een tekst op een kalender je soms even aan het denken zetten. Wat kan je iemand soms helpen met een tekst, wat kan een tekst op de advertentie bemoedigen. Dat God door zijn Geest steeds weer ons geïnspireerde bijbelteksten mag geven waardoor ons geloof wordt gebouwd en wij anderen mogen helpen. Amen.

Welke tekst, die voor jou veel betekent, zou jij iemand willen geven?

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: