Genesis 1 – Schepping en Evolutie

Preek gehouden in Heemse, 28 september 2014
Tekst: Gen. 1:1-2:4

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,
[Dia] Thomas is altijd naar een gereformeerde school geweest. Hij kon genieten van de verhalen hoe God de sterren, de dieren en de mens maakte. Op catechisatie had hij gehoord over schepping en evolutie, en op de middelbare school hadden ze lacherig gedaan over een oerknal: er was niets en dat ontplofte en toen was er de aarde. Maar nu is hij gaan studeren: Hij hoort dat men er vanuit gaat dat de aarde 4,5 miljard jaar oud is. Dat het DNA van een chimpansee voor 99% overeenkomt met dat van een mens. Hij komt onder de indruk van de zonnestelsels, die miljarden kilometers groot zijn, hij hoort dat geloof meer iets wat de mens verzonnen heeft, dan dat het van God komt. Thomas weet het allemaal niet zo goed meer, en voelt zich alleen… Hoe ga je zelf met deze vragen om? Hoe kun je met Thomas in gesprek als het je kind of kleinkind, of leeftijdsgenoot is? Bij Thomas slaan de twijfels toe en hij voelt zich onzeker over zijn geloof.

[Dia] De enige manier om het geloof weer steviger te maken is door de Bijbel open te doen … God werkt het geloof door zijn Geest en Woord, en vandaag willen we dat dan ook doen: terug naar het eerste begin. Terug terwijl we beseffen dat er eerst eigenlijk niets was. Dat alles (behalve God zelf, Vader, Zoon en Geest) door God geschapen is. Dat is wat Genesis ons leert. De eerste letters van de Bijbel geven ons al een vaste basis voor het leven. Er is een begin! We leven maar niet zonder begin, ergens in alle ondoorgrondelijkheid en ongrijpbaarheid van het mensdom dat zich ergens naartoe ontwikkelt. Nee, zoals u, jij en ik een begin hebben van ons leven: heeft heel de schepping een begin. Dat begin is: in God. In Gods scheppend spreken. Alles komt bij Hem vandaan! Als je zoekend bent, als je vragen hebt, dan doe je de Bijbel en ziet staan: “In het begin …”. En dat begin: dat begin van hemel en aarde, ligt in Iemand. In God zelf. “In het begin … schiep God de hemel en de aarde!”. Hij is begonnen, en als Hij begonnen is, als je het leven van Hem ontvangen hebt, betekent dat je in je leven ook steeds weer op Hem terug mag vallen. Terug mag vallen op Hem, die het begin is van ons leven, van onze tijd, van onze wereld.

[Dia] Wat was er dan voor deze wereld? God was er. Hij is er voor de tijd, in alle eeuwigheid. Maar verder was er niets. God schiep: Hij maakte uit niets. Wanneer je zelf iets wilt maken heb je altijd materiaal nodig. Wie bouwt een huis zonder materialen? Wie maakt een mooi kaartje zonder papier? Wie een kippenhok zonder hout? Een legohuis zonder legoblokjes? Een loombandje zonder stiekjes? Als wij wat maken, maken we iets van iets anders. Maar God kan scheppen uit niets. Daar kun je met het verstand niet bij, maar het laat wel de grootheid van God zien. Door Hem is alles geschapen.
We zeiden net al: God staat aan het begin, maar als ik dan zie, hoe machtig zijn scheppingswerk is. Hoe Hij zonder iets, dit alles kan maken, dan word ik stil. Ik word dankbaar. Dank u, Schepper, voor dit geweldige werk. Dank U dat U alles, ja alles dat is, dat bestond, bestaat en zal bestaan heeft gemaakt. Daarvoor kan ik u nooit genoeg danken en prijzen. Voor dat wonder van uw scheppingswerk. Een wonder dat niet alleen toen er was, maar dat u nog steeds kunt doen. Ik denk aan de geboorte van Jezus Christus: geboren uit de maagd. Het wonder van een nieuwe schepping. Een wonder van een nieuw begin.
Wat een rust mag het geven als je bij die Schepper schuilt: waar wij soms niets meer lijken te kunnen, waar alles bij de handen lijkt af te breken, waar je geen uitweg meer ziet, mag je geloven dat God de macht heeft, om waar alles dood loopt een nieuw begin te maken, om de woestijn te laten bloeien, om waar niets meer was iets te geven.

[Dia] Wanneer God in het begin, uit niets de aarde heeft gemaakt, gaat God ordening brengen in deze aarde. Genesis 1 is een geweldige compositie. Op de eerste drie dagen maakt de grote architect het huis voor ons mensen om te wonen: Hij scheidt licht en donker, het water in de hemel van het water op aarde, het land van de zee. En na die scheiding op de derde dag laat hij ook nog op de derde dag planten en bomen, al het groen daar groeien.
De volgende drie dagen wordt de aarde ingericht: de lichten worden opgehangen, zon, maan en sterren; de zee komt vol met dieren; de aarde wordt bevolkt door de dieren op de zesde dag. En dan: als kroon op de schepping, komt de mens, ook op die zesde dag. Nu is het huis helemaal bewoond en klaar om in te leven. Die ordening leidt tot dank: met wat een precisie heeft God alles gemaakt en geordend. Als je kijkt hoe alles samenhangt: de kringloop in de natuur, de kringloop van het water, hoe bijen en bloemen samenwerken zodat er honing komt en bloemen bloeien. God zelf ziet ook dat alles goed is. Steeds weer wordt dat herhaald. Alles was zeer goed.

[dia] Maar wat moet je dan met die gegevens uit de aardlagen, de fossielen, dinosaurusbotten. Ontstaan van planten? Allereerst zou is zeggen: wees niet te bang! Ga maar op zoek in Gods grote schepping. Bestudeer alles maar. Breng de dingen maar met elkaar in verband: hemel en aarde vertellen van Gods majesteit. En als het dan niet klopt met de Bijbel? Sommige dingen begrijpen we niet. Zoals men vroeger niet snapte hoe de zon opeens het middelpunt werd, in plaats van dat de zon om de aarde draaide. Soms is er tijd voor nodig om dingen te begrijpen. Sommige dingen begrijpen we helemaal niet. Toch zijn er ook genoeg gelovige wetenschappers die bioloog, geoloog of astronoom zijn. Wat is het mooi als zij daarvan getuigen: wat mooi als je als christen-student ook van deze mensen hoort hoe ze geloof en wetenschap kunnen combineren. En ga dan maar op zoek in de schepping! Gods betrouwbare woord blijft wel staan, en het is ook altijd goed om vragen aan mensen te stellen. Vragen over DNA, over Evolutie. Vragen aan wetenschappers die uitspraken doen die verder gaan dan kan. Wetenschap moet geen geloof worden!
Wat begrijpen wij als mensen nog maar weinig van die indrukwekkend grote schepping. Het is zelfs zo dat ongelovige wetenschappers zeggen: in de natuur hangt alles zo sterk met elkaar samen dat er wel een groot plan aan deze wereld ten grondslag moet liggen. Een intelligent ontwerp. Anderen zeggen: de kans dat zoiets vanzelf ontstaan is, dat is net zo groot als dat je een boek van de Eifeltoren afgooit en de letters erachteraan en dat dan alles op zijn plaats terechtkomt. Laten we God voor het wonder van zijn schepping dan ook voor loven en danken. Heer: hoe geweldig mooi is alles gemaakt. Wat een geweldig kunstwerk is dat werk van uw handen. Het wonder van het bestaan!
[Dia] We zagen net hoe God de aarde heeft gemaakt als woonplaats voor de mens. Nog steeds mogen we erop wonen. Het is goed om ons bewust te zijn van alles wat we krijgen, wat soms zo vanzelf spreekt. Dan weet ik wel dat juist zoveel kwaad zichtbaar wordt in de wereld: denk aan Islamitische Staat en al het verschrikkelijke wat daarin meekomt. Wat als er verschrikkelijke dingen in je leven gebeurd zijn. Maar laten we juist oog krijgen voor dat wat er allemaal is. Het is een kunst om te zien wat we allemaal van God krijgen. Een aantal voorbeelden van mensen die ik ontmoet heb:
Denk aan een Agragier, een vader. Dan zie je hoe dicht je bij de natuur leeft. God geeft werk. God zorgt dat de koeien melk geven. Wat een vreugde geeft het als een kalfje geboren wordt. Wat kun je soms genieten van de lucht en het land.
Denk aan een werkende vrouw, moeder geweest: Wat is het mooi als God je mogelijkheden geeft om aan huis je eigen bedrijf te runnen. Bijzonder hoe God je leven leidt. Dat God in jouw buik het wonder van nieuw leven deed groeien.
Denk aan een alleenstaande oudere: wat mooi als je ook bij het klimmen van de jaren nog mogelijkheden hebt, als je kunt genieten van kinderen en kleinkinderen, van een reis of een vakantie. Als je bewust leeft, zie je zoveel van wat de schepper geeft, zodat je ogen open gaan voor Gods goedheid. Zodat we God steeds meer gaan loven en prijzen. Grootmaken om zijn geweldige schepping.

[Dia] Maar … maar … wat kan het soms toch moeilijk zijn, om God te zien. Als het niet goed gaat in je leven, als je kwaad ziet of als je het lastig vindt te geloven. Wat is er veel te bidden! Wat is er een onrecht op aarde! Een verdriet en een pijn! Wat kunnen mensen elkaar veel aandoen, denk aan het pesten en treiteren. Wat is ons verstand klein om alles te kunnen bevatten en wat zouden we dan wel graag ‘achter het gordijn’ willen kijken.
[Dia] Ik ben me bewust van de pijn en moeite. Dat met het eerste hoofdstuk van de Bijbel niet alles verteld is. Dat door de zonde scheuren door de schepping lopen. Maar toch: laten we terug naar het begin gaan. Openstaan voor Gods goede bedoeling, en daardoor … ook openstaan voor hoe het eenmaal allemaal goed zal zijn. Want wie weet dat er een begin is, maar ook geloven dat er een eind is. De draad van het leven gaat door, een draad die je niet op kan hangen als er geen begin en eind is. God begon, maar Hij maakte zijn schepping met een doel. Hij ruste van zijn werk op de zevende dag. Zo wil Hij u en jou ook tot de rust brengen. Hij die uit niets de wereld maakte, heeft ook zijn Zoon gegeven, een nieuw begin! Hij is niet alleen de architect van deze geweldige wereld, Hij is ook de bouwer. Hij bouwt en werkt nog steeds door. Hij wil nodigt je uit om deel te krijgen aan de eeuwige rust, de eeuwige dank: in Gods eeuwige paleis.
[Dia] Laat ik mogen eindigen met wat de astronoom Heino Falcke uit Nijmegen deze week vertelde. Hij is één van de hoogste professoren in de astronomie. Hij kreeg een grote prijs, en werd toegelaten tot de koninklijke nederlandse academie van wetenschappen: Hij mocht op bezoek bij Koning Willem Alexander. Hij bekeek het paleis: twee wachten, mooie gebouwen, een lunch, een gesprek met een belangstellende koning. Alles liet zien: dit is een koning voor de burgers. Door het paleis leerde je zien wat voor koning God is.
Van de zomer was hij in Versailles bij Parijs. Daar moest hij lang in de rij staan om het paleis te kunnen zien. Het was een paleis met veel meer schittering en glans, veel groter, veel indrukwekkender, het paleis van de zonnekoning. Alles van dat paleis liet zien: ik ben de koning met macht en jullie zijn maar een onderdanig volk.
Voor zijn werk mag hij regelmatig een ander paleis betreden: Hij mag omhoog kijken naar het paleis van God, de hemel met al zijn sterren. Dat is iets wat wij allemaal mogen doen. Maar als hij dat bekijkt, door de telescoop, dan ziet hij de enorme afstanden, de vele lichtjaren, de zonnestelsels. Op zoek naar zwarte gaten en de grenzen van het Heelal. En dan denkt hij: wat een geweldige Paleis, en wat een geweldige God mogen wij dus hebben! Wat is deze God machtig en groot, en tegelijk: wat is hij liefdevol dat hij op zo’n heel klein stipje, op de aarde, zijn eigen Zoon gestuurd heeft in zo’n klein, menselijk lichaam. Wat een Schepper! Wat een liefde van een God die zo met de mensen bewogen is, dat Hij deze Schepping door Christus ook echt weer goed wil maken! Amen

Liturgie Heemse 28 september 2014 – 9.00u en 11.00u
Ds. D.S. Dreschler

Welkom en mededelingen
Gezongen votum, zegengroet, gezongen amen (staande)
Zingen: Psalm 23:1 en 2 (staande)
Wet
Zingen Psalm 19:1 en 5
Lz + T Genesis 1:1-2:4a
Zingen Gezang 148 (Zie de zon, zie de maan)
Preek
Zingen Lied 479:1,3,4 (Aan U behoort, O Heer, der heren)
Gebed
Dankzegging en voorbeden
Zingen Psalm 33 : 3 en 7 (aangekondigd na collecte)
Zegen en gezongen amen (staande)

Samenvatting
(Dia 1) De wetenschap kan ons zomaar voor allerlei vragen stellen als het gaat om het geloof in de schepping. (Dia 2) Maar we mogen de bijbel opendoen en ontdekken dat deze wereld niet zonder begin is, maar dat God, in het begin, de hemel en aarde schiep. (Dia 3) God schiep: Hij maakte uit niets. Wat een wonder! Wat een rust mag dat ook geven in de kracht van God, die ook in Jezus Christus voor een gevallen wereld een nieuw begin maakte. (Dia 4) God heeft als de grote Architect alles geordend op aarde in de eerste drie dagen, in de tweede drie dagen heeft Hij het huis vol gemaakt. Hij zag dat alles goed was! (Dia 5) Bestudeer die schepping maar. Verwonder je over Gods grootheid. En als er vragen zijn? We kunnen niet alles begrijpen, maar mogen geduld hebben en ook vragen aan wetenschappers stellen. (dia 6) Die schepping mag je nog op vele momenten in je leven leren aanwijzen, of je nu jong bent of oud, man of vrouw, op school, op je werk of thuis. (Dia 7) Maar … er is nog zoveel gebroken en kapot in de schepping. Ik merk het zo in mijn leven. (Dia 8) Toch mogen we op weg naar een eeuwige sabbat, als er alleen nog maar lofprijs. (Dia 9) We mogen wonen op Gods nieuwe hemel en aarde, een God die door zijn hemels paleis nu al laat zien hoe groot en liefdevol Hij is.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: