Zacharia 14 – Neem mijn leven, laat het toegewijd zijn aan uw eer! (nieuwjaar 2015)

Preek Zach. 14 (nieuwjaar 2015)

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,
2015 ligt nog voor ons open. Als een onbeschreven blad.
De kniepertjes zijn nog opgerold. Wat het nieuwe jaar gaat brengen is onbekend.
Maar hoe gaan we het nieuwe jaar in? Wat mogen we van dit jaar verwachten?
Misschien ben je wel blij dat sommige dingen nu achter je liggen.
Wellicht voelt het ook een beetje als een schone lei. Als ik hoor over de verschillende goede voornemens van mensen lijkt dat wel zo.

Wat dat betreft kunnen we het dan wel wat vergelijken met de situatie waar Zacharia in zit. De Judeërs hadden ook net een boek af kunnen sluiten: het boek van de ballingschap. Het volk had zoveel gezondigd dat God hen gestraft had. Veel mensen waren gedood, veel mensen waren naar Babel gevoerd en de tempel was afgebroken. Het volk had moeten boeten voor al de verkeerde dingen die ze gedaan hadden.
[dia 2] Maar gelukkig onder leiding van de Priester Jozua en de stadhouder Zerubbabel mochten ze weer terugkeren. De tempel was in 586 verwoest, rond 538 vChr keerden ze terug. Wat een bevrijding! Zacharia was nog erg jong, kwam uit een priestergeslacht. Samen met de profeet Haggaï treedt hij op. Dan maakt hij mee hoe de tempel herbouwd gaat worden. De mensen hadden hun huizen weer herbouwd, maar vergaten de tempel

Maar dan blijkt er toch, ook bij dat nieuwe begin, weer zonde te zijn in het volk. Toch is het nog niet zo goed als je zou hopen en daarom krijgt Zacharia een aantal visioenen in de eerste hoofdstukken van zijn boek. Daarin klinkt de bemoediging dat de tempel verder af zal komen, klinkt een oproep aan de mensen in Babel om terug te komen en klinkt ook de aankondiging dat andere volken gestraft zullen worden voor wat ze Israël hebben aangedaan. Wat was het geweldig dat later de tempel wel afkwam. Dat in 516 de nieuwe tempel mocht worden ingewijd!

[Dia 3] Het tweede deel van het boek is daarna nog geschreven. Het volk is er niet als de tempel gebouwd is. In deze hoofdstukken mogen we nog verder in de toekomst kijken. Dat gebeurt wel op een heel ingewikkelde manier! We komen hier bij visioenen, zoals die ook in Daniël, in sommige redes van Jezus en vooral in Openbaring voorkomen. Toen Luther dit uit moest gaan leggen, heeft hij de eerste keer gezegd: “Hier snap ik niets meer van!”. Het 14e hoofdstuk werd niet uitgelegd. De tweede keer dat hij er een commentaar op schreef heeft hij er wel wat woorden aangewijd, maar het bleef voor hem moeilijk!
Het is ook heel moeilijk. Maar op twee manieren kunnen we toch wel iets ontdekken in deze hoofdstukken. Het boek Zacharia, wordt namelijk na het boek Jesaja, het meest aangehaald in het Nieuwe Testament. En wel op twee manieren: een heel aantal beloften wordt toegepast op de Here Jezus. Met zijn komst gaat al een gedeelte van wat Zacharia gezegd heeft in vervulling: Jezus reed op een ezel Jeruzalem binnen, Hij werd de bron van leven, Hij werd doorboord en gedood. Van de 30 sjekel voor zijn verraad werd de akker gekocht door de schriftgeleerden.
Tegelijk is er ook een ander perspectief: het gaat hier ook over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Veel aanhalingen van Zacharia staan in Openbaring. Het boek waarin Johannes mag zien hoe het straks zal gaan. Dan zijn het profetieën die ons soms bang kunnen maken: wat een oordeel zal er nog over de wereld gaan. Wat een vuur, een aardbevingen en een moeite zullen er nog komen.
En tegelijk: wat zal er door dat vuur heen een geweldige toekomst komen. Als alles nieuw is. Als we het nieuwe Jeruzalem binnen mogen gaan. In 2015 mogen we daar ook weer een jaar dichter naar toe gaan! Maar hoe gaan we daarin op weg? Wat kunnen we daarin dan leren van de profetie van Zacharia?

[dia 4] Laten we ons vandaag richten op de laatste twee verzen: ‘Op die dag’, staat er in vers 20. Welke dag is dat? In hoofdstuk 14 is het begonnen met te zeggen dat de buit in Jeruzalem verdeeld werd. Ook de stad van God zelf, ontkomt niet aan het oordeel. Vijanden komen de stad binnen. Je zou kunnen zeggen: Als God terugkomt, ben je niet veilig als je maar bij de kerk hoort. Ook dan zal er gekeken worden, wie echt met zijn hart de Here gediend heeft en Hem liefgehad heeft. Maar dan komt daarna de dag zoals die beschreven werd in vers 9: dan zal de Here God de enige God zijn, en dan zal alleen zijn naam aangeroepen worden. Dan zal het heil over heel de aarde verspreid worden, of beter gezegd, met vers 16, dan zullen de overlevenden uit de volken jaarlijks naar Jeruzalem komen om de Here te vereren.
De volken die niet komen, ook Egypte, zal dan gestraft worden. Er zal geen regen meer zijn. Er zal een plaag komen.
Maar wie wel komt, die mag het Loofhuttenfeest vieren. Het feest waarbij mensen een paar dagen in hutten leefden. Het feest waarbij terug gedacht werd aan de woestijnreis, maar dat gevierd werd als al de oogst binnen gehaald wordt. Het feest dat beschreven wordt in openbaring, als de schare die niemand kan tellen, uit elk volk, elke taal en uit elke stam die verzameld wordt voor de troon van God. Als God zijn kinderen uit heel de wereld samenroept.

[dia 5] Op die dag … wat gebeurt er dan? Dan zal er zelfs op de bellen van de paarden staan: ‘Aan de HEER gewijd’. Dat korte woord, ‘aan de Heer gewijd / voor de Here / de Here Heilig’, dat kwam je alleen tegen bij de hogepriester. In Ex 28 lezen we dat hij een rozet, een gouden, ronde plaat droeg op zijn tulband. Hij die de allerheiligste was, droeg dat om zo voor de overgebleven zonden van het volk te kunnen betalen. God had deze priester gegeven om weer harmonie met de mensen te kunnen krijgen. Dat iets zichtbaar werd dat het goed werd tussen God en mensen.

[Dia 6] En nu … wat lezen we nu … nu staan die heilige woorden op de teugels van de paarden, de teugels die soms versierd waren met belletjes. Paarden die teken van macht en oorlogsgeweld waren. Die paarden die moesten verdwijnen, op het moment dat de vredevorst Jeruzalem binnen zou rijden op een ezelsjong. God profeteert: straks zal de oorlog voorbij zijn, straks zal er vrede zijn, en de paarden die er zijn zullen alleen voor het goede doel gebruikt worden: gewijd zijn aan God. Dan trekken de paarden niet meer strijdend op tegen Jeruzalem, maar zullen ze dienstbaar zijn aan de vrede.
Op die dag zijn niet alleen de paarden, maar ook de kookpotten heilig. Nu komt er iets waarvan een gewone Israëliet zou gruwen. Wat zegt Zacharia nu? Haalt hij nu de heilige God niet erg omlaag. Kunnen de kookpotten uit de tempel gebruikt worden om bloed langs het altaar te laten vloeien, en wat??? Zelfs de gewone pannen en potten zijn aan de Here gewijd? Alles mag gebruikt worden om God te offeren. Het lijkt omlaag halen … maar wat eigenlijk gebeurd is dat de gewone dingen worden opgetild, heilig en nieuw worden gemaakt, gebruikt worden voor de dienst aan de HEER.

[Dia 7] Wat betekent dat nu voor ons. Als we een nieuw jaar ingaan. Je mag zeggen: deze profetie is in Christus al gedeeltelijk vervuld. Wij kennen dat onderscheid tussen heilig en onheilig niet meer op die manier zoals dat in de tempel was. Maar Paulus zegt wel heel duidelijk in 1 Kor 10: 31 Dus of u nu eet of drinkt of iets anders doet, doe alles ter ere van God.
wat u ook doet, doe het tot eer van God. Heel ons leven mag geheiligd worden. Mag gericht zijn op God. En dan gaat het er dus niet alleen om dat we naar de kerk komen, dat we heilig omgaan met onze liederen in 2014, dat we heilig omgaan met ons gebed, heilig omgaan met de doop en het avondmaal. Heilig om te gaan met het geld dat je geeft aan de Here en zijn dienst. Nee: de vraag is, zijn we bereid om alle dingen te heiligen voor God? Wat voor de Israëlieten de kookpannen en paardenbelletjes waren, zijn voor ons ook de gewone dagelijkse dingen die we dit jaar op zullen pakken. Kunnen we op onze gewone dingen zetten: ‘Aan de HEER gewijd’. Niet alleen het geld in de collecte, maar ook het geld dat we aan andere dingen besteden. Maar ook alle dagelijkse dingen die we dit jaar weer gaan gebruiken. Laten we maar in de keuken beginnen: staat op de pannen, op het bestek, op de broodmand, op de keukentafel: de HEER gewijd? Maar laten we ook verder in het huis kijken: op de televisie, de computer, de bank, het bed, je stoel. En als je straks weer naar school gaat; op je schooltas, je pen, je mobieltje, je boeken: staat erop aan de Heer gewijd? En voor je werk: je gereedschapskist, je melkmachine, je auto, je schrijfblok, je koffiekop in de kantine.
Jezus Christus is gekomen. Hij heeft voor ons geleden. Hij wil wonen in ons hart. Het gaat erom dat we in ons hart vernieuwd worden door Hem. Dat we zeggen: Neem mijn leven, laat het Heer, toegewijd zijn aan U eer! Neem mijn zilver, mijn uren, mijn stem, neem heel mijn leven…
Misschien zeg je wel: dat klinkt allemaal mooi. Maar loop maar eens een dagje mee op de bouw, trek maar eens een dagje mee op met mijn vrienden van school, maak maar eens een dagje mee wat ik mee maak. Het klinkt mooi, maar in het echt? Dan werkt dat toch niet. Dan kan dat toch niet, dat je echt heel je leven aan God wijdt? Dat je heel 2015 met Hem wilt leven. Toch is dit wel wat Zacharia hier profeteert: alle dingen zullen God geheiligd zijn. En dan leven we nu inderdaad nog niet op een nieuwe aarde. Nu zal het inderdaad wel eens moeilijk zijn, en als jij dat zegt, en als jij dat denkt, dan geloof ik dat best. Maar het gaat erop: Wil je met de Here leven, niet alleen op zondag, maar ook op de maandag. Wil je met de Here leven: en dat is dan maar niet voor de buitenkant een beetje vroom doen, maar wil je echt met heel je leven, met heel je hart met Hem verbonden zijn? Ik hoop echt dat je gebed is, of Gods Heilige Geest zo in jou wil wonen en ook in jou een begin van die gehoorzaamheid wil bewerken. Dat God je daarbij ook mag helpen!
Dat vraagt bekering: ken jij die bekering in je hart, die gerichtheid op God. Ook in je dagelijks leven, omdat je de liefde van Christus hebt gezien. Hij die door de moeilijke tijden heen bezig is om alles nieuw te maken!
We lezen dan nog een laatste mededeling. Geen handelaar zal meer in de tempel gevonden worden. Er zijn geen mensen meer nodig die extra heilige dingen verkopen. Jezus heeft ze ook eens de tempel uitgeslagen. Wat was Hij boos op degenen die van het huis van zijn vader een koopmanshuis hadden gemaakt! Christus liet iets zien van de reiniging die hij door zijn dood bewerkstelligde: Hij was het ware offerlam dat geslacht werd. Door zijn optreden en lijden is er voor ons vergeving mogelijk. Want was het niet door zijn lijden, omdat Hij echt helemaal heilig geleefd heeft, omdat Hij helemaal Gods wet wilde doen, omdat Hij helemaal trouw was, dat Hij voor ons de schuld kon betalen: Hij opende de weg naar de toekomst, verdiende voor ons het eeuwig leven.
Laten we dan zo door Hem geheiligd het nieuwe jaar ingaan. Bewust omgaan met de keuzes die je maakt en de dingen die je doet. Je afvragen: leef ik in een wereld, waar ik me aan aanpas. Verlaag ik mij tot allerlei dingen die niet passen bij God, zodat je eigenlijk moet zeggen: wat gooi ik mijn heiligheid als kind van God door wat ik doe te grabbel. Ik verlaag de naam van God. Of is het juist zo dat via mij, door de kracht van Geest, al iets van Gods heiligheid over dit leven mag trekken? Dat ze van mij weten dat ik christen ben, dat ik niet meedoen aan vuilheid, oneerlijkheid en onheiligheid. Dat ze echt aan mij kunnen zien: Hij wil leven tot eer van God.
Laten we zo geheiligd op weg gaan. Wat het nieuwe jaar ook mag brengen, soms zullen het misschien moeilijk en pijnlijke dingen zijn, maar hopelijk mogen er ook veel mooie dingen zijn. Dan gaan we op weg naar die grote dag dat alles nieuw wordt. Dat er niet maar een nieuw jaar, maar een nieuwe tijd begint. De tijd dat alles heilig is, en al het onheilig weg is gedaan. Als de oogst compleet is en we voor eeuwig het Loofhuttenfeest mogen vieren: samen met Christus, die het Lam is. Amen!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: