Zondag 12 – Eeuwig met Christus heersen !

Preek gehouden in Heemse, 18 januari 2014 Tekst: Zondag 12 / Openbaring 20

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,
[Dia 1: wereldsituatie] Wie bepaalt er eigenlijk wat er in de wereld gebeurt? Die vraag kan bij je bovenkomen als je ziet wat er de laatste tijd allemaal gebeurd is. Mensen in Parijs worden neergeschoten. Joodse mensen afgeslacht. Christenen gedood door Boko Haram in Nigeria. Als oudere zeg je misschien: ja, zulk soort verhalen ken ik als het gaat over de oorlog. Maar als jongere: in wat voor wereld kom je terecht? Wat zullen je nog allemaal tegenkomen als je ouder wordt? Hoe zal het de komende jaren gaan met christenen en moslims. In wat voor land wonen mijn kinderen straks?

[Dia 2: wake up!] Wie bepaalt wat er gebeurt in de wereld? In christelijke kring staat op dit moment een boek op nummer één van de boekenlijst met de titel: ‘Wake up!’, nadat eerder de laatste bazuin en left behind veel aandacht vroeger Wake up! Wakker worden! De schrijvers roepen ons op om wakker te worden. Het einde van de dingen is nabij! Op basis van tijdlijnen in de bijbel, in het Oude en Nieuwe Testament geven ze aan dat er grote dingen staan te gebeuren. Ze bekijken vooral de bijbelse feesten en rekenen op grond daarvan uit dat we niet raar op moeten kijken als binnenkort een keer in de maand september of oktober de bazuin klinkt die het einde in luidt. Ze zeggen dat dan het 1000 jarig rijk begint (een gedachte die je bij veel evangelische christenen tegenkomt): Christus zal de zijnen tot zich zal nemen en de tijd van de grote verdrukking begint. Ze verwijten de kerken te weinig oog te hebben voor de wederkomst en te weinig te zien wat er allemaal gaat gebeuren.

[Dia 3: Thema] Als je in de wachtkamer van de dokter, of bij het koffieautomaat op je werk uit moet leggen wat Christus nu precies gedaan heeft, is het handig om te weten dat hij Christus is, gezalfd is om als profeet de weg tot God bekend te maken; als priester de weg ook open te maken en als koning ook werkelijke degene kan zijn die bepaalt wat er gebeurt. Hij roept ons wakker, wake up!, om ook zelf echt als Christen achter Hem aan te gaan en als dienaar van Hem te leven! Ja, dan zullen we zelfs als koningen met Hem regeren. Dat zien we duidelijk in openbaring 20.
Christus’ werk voor ons!
1. Ontdek en vertel zijn plan
2. Aanvaard zijn redding
3. Aanbid zijn macht
[Dia 4: punt 1, volg zijn plan] Wie bepaalt er wat in de wereld gebeurt? Die vraag kon ook bij Johannes boven komen, toen hij te maken kreeg met vervolging. Jezus was naar de hemel gegaan. Veel van zijn leerlingen op afschuwelijke manieren omgebracht door de vervolgingen van de Romeinse keizer en Johannes zat in zijn eentje oud te worden op dat eilandje Patmos. Verbannen. Hij verkeerde net als zijn lezers in ellende, zegt hij. Wat is het dan geweldig dat Johannes iets mag zien van wie de wereld regeert en wie bepaalt wat er gebeurt: troostvol, maar ook waarschuwend.

Hij ziet dan de Christus! ‘Een stem die klonk als een bazuin’. Hij ziet dan: ‘Tussen de kandelaars iemand als een mens.’ Het is de Christus, want Hij zegt: ‘Ik was dood maar ik leef’. Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Wees niet bang! Christus is de grote profeet. Hij heeft Gods plan van redding bekend gemaakt. Hij vertelde dat Hij kwam als priester om te sterven voor onze zonden. Maar het mooie is dat Hij ook degene is die profeteert over de toekomst. Hij blijft de profeet, tot alles wat gebeuren moet, gebeurd zal zijn. Alleen Hij kan de boekrol openen (5:6).
En dan vertelt Openbaring hoe het verder gaat. Je mag achter het gordijn kijken. En dan is niet alles gelijk duidelijk, we begrijpen niet alles, maar wat wel belangrijk is (tegenover chiliasten), is dat Openbaring niet één rechte lijn is, maar op verschillende manieren de geschiedenis opnieuw vertelt. Vanuit het vijfde zegel zie je dan dat God verder gaat. Er zijn zal zielen van gestorven mensen onder het altaar. Deze zielen roepen: tot hoe lang nog! Wanneer wreekt u ons bloed. Maar uiteindelijk zie je dan dat de valse profeet en het beest verslagen worden, de dienaren van Satan (in Openbaring 19, tweede deel).

Maar dan moet satan zelf nog aangepakt. Dat gebeurt in Openbaring 20. Het eerste wat we daar zien is dat er een engel komt om satan te binden voor 1000 jaren. De satan, de slang, die de valse profeten en het beest aanstuurt, wordt in de put gegooid. Gebonden. Verzegeld. Hij is niet meer in staat om complete volken te verleiden. Zijn macht wordt ingeperkt. Dat gebeurt na Christus overwinning op de dood. In openbaring 12 staat hoe Michael de satan uit de hemel gooide, na Christus wederkomst. Nu is zijn macht beperkt. Hij ligt aan de ketting. Er komt een zegel op de put. Dus op de vraag: wie bepaalt wat er gebeurt? Kunnen we zeggen: satan gaat nog tekeer. Hij zal zijn aanvallen doen op de gelovigen. Maar hij is beperkt in zijn kracht en macht hier op aarde. Omdat de Christus gekomen is, kan hij maar niet doen wat hij wil.

Velen lezen dit als een moment dat nog moet komen. Toch is dit moment al gekomen: Christus heeft de macht van de slang gebroken. Nu breekt die tijd aan dat zijn macht beperkt is. Het is een volmaakte periode, een periode dat het lam regeert. 10x10x10 = 1000 jaar, maar tegelijk een periode die eens afloopt. De tijd vanaf de hemelvaart tot de wederkomst, is nog niet de eeuwigheid. Deze tijd gaat een keer voorbij. Maar in deze tijd hebben alle volken de mogelijkheid om het Lam als de verlosser aan te nemen. Nu kunnen de volken niet meer in hun geheel door Hem misleid worden, maar zullen er steeds mensen zijn die geloven in de Christus.
Christus maakt als profeet Gods plan bekend: we lezen de openbaring van Jezus Christus aan Johannes. Tegelijk worden wij dan ook opgeroepen om dit plan te vertellen. In ‘Wake up!’ klinkt het verwijt dat de kerken mensen niet meer wakker roepen. Dat het niet meer aan anderen verteld wordt. Laten we eerlijk naar onszelf kijken: vertellen anderen ook over hoe het verder gaat met deze wereld. Zeg je tegen elkaar, als je praat over Parijs, wat erg wat er gebeurt, maar wat zijn we dan al ver in openbaring! En wijs je met je vinger omhoog. Er is er één die regeert. Één die zijn plan bekend heeft gemaakt, die voorzegt heeft dat er verschrikkelijke dingen gebeuren. Nu is er nog de tijd om ons te bekeren. Om trouw te zijn aan Gods woord, hoeveel moeite er ook is. Laten we niet bezwijken voor satan, want als we bij Christus schuilen, kan hij ons nooit te pakken krijgen! Christus gaf deze openbaring om Johannes dat vertrouwen te geven voor de toekomst!

[dia 6] 2. Aanvaard zijn redding
Wanneer we verder lezen in Openbaring 20, wordt onze blik omhoog gericht. We horen nu wat er in de hemel gebeurt, in de symbolische periode van 1000 jaar tussen hemelvaart en wederkomst. We mogen zien wat er nu gebeurt! Niet straks, als Christus terugkomt, maar nu al! Johannes ziet zielen: dat betekent dat hij mensen ziet, die overleden zijn hier op aarde. Hun lichaam is begraven, maar hun ziel is opgestaan in de hemel. Zij mogen op de troon zitten en hun wordt recht gedaan. Dus wanneer iemand hier op aarde komt te overlijden, als iemand sterft, dan gaat zijn ziel naar de hemel. Dan mag je bij God komen. Wanneer je gelooft, blijf je niet dood, maar mag je met God meeregeren. Wat een troost als je hier bij een graf staat, als een geliefde je is voorgegaan; wie sterft terwijl hij of zij de redding van Christus aangenomen heeft, die mag wonen bij God in de hemel.
Christus kwam naar de wereld om zijn leven voor ons te geven, als priester van God. Hij vraagt van ons om dat te geloven en aan te nemen. Om ook werkelijk met Hem te leven. Om niet toe te geven aan de verleidingen van de duivel. Wat een troost is het om te weten dat mensen die niet bezweken zijn in de druk van de vervolging, maar onthoofd werden omdat ze Christus blijven dienen, nu al mogen meeregeren. De martelaren van de kerk. Maar niet alleen zij: allen die niet het beeld hebben aanbeden en zijn merkteken op hun hoofd of hand hebben gekregen.
Er is in de loop van de tijden al heel wat gespeculeerd over wat het teken van satan zou kunnen zijn. Is dat een pincode, een chip die geplaatst wordt? Zijn dat sommige donkere duivelstekens die je wel bij duivel vereerders of duistere rockbands ziet? Wanneer lever je over aan de duivel, wanneer zwicht je voor zijn macht? Het is lastig om dat precies in te vullen. Laten we oppassen met allerlei dingen te noemen en te zoeken, die na een tijdje toch gewoon onschuldig blijken te zijn.
Christus vraagt dat we Hem volgen: dat we als priesters ons leven aan Hem wijden. Laten we vooral de vraag beantwoorden of we daartoe bereid zijn. Spreek jij over God? Draag je het merkteken van God, dat je zijn kind bent? Wanneer je gelooft dat Christus voor je zonden gestorven is, mag je in vol vertrouwen op Hem leven en sterven. Maar wanneer je geen stand houdt tegen de verleidingen uit de wereld, die je lokt naar een leven zonder Hem; wanneer je geen stand houdt als je geloof op de proef gesteld wordt, dan moet je oppassen om niet met een ingebeelde hemel, naar de hel te gaan! Christus vraagt een duidelijke keus. Het is niet genoeg als je zijn naam noemt, als je zijn werk ziet en Hem Christus noemt. Hij vraagt ook zelf als christen voor Hem knielt en Hem volgt in heel je leven.
Wie zo trouw is aan Hem, mag nu tegen de zonde vechten en na dit leven met Hem regeren. Het wordt hier twee keer genoemd: we regeren met God. Omdat de catechismus dit ook noemt, heb ik dit gedeelte gekozen om over te preken. Wat betekent dat, dat gelovigen meeregeren? Zij zullen niet alles bepalen wat er gebeurt, maar hun gebeden worden voor Gods troon gebracht. Ze bidden mee, lezen we in 6:9,10. God schakelt hen helemaal in. Ze mogen delen in de macht van Christus. Zij worden er helemaal in betrokken om de gang van de wereld tot een goed einde te brengen. Want dat einde moet er komen …

[dia 7] 3. Aanbid zijn macht
Net voordat er staat ‘Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde’, net voor het hemels Jeruzalem op aarde neerdaalt, waarop geen rouw en pijn, geen verdriet en tranen meer zullen zijn, maar we eeuwig als koningen met Christus zullen heersen (22:5), net daarvoor laat God laat de satan los uit zijn put. God is het die de sleutel bedient en de het zegel kan verbreken: Hij laat de satan los om definitief met hem af te rekenen. Er komt een beslissende veldslag en wordt het heel spannend op aarde. Kijk alle volken trekken op. Van alle hoeken van de aarde komen ze samen. Over de volle breedte komen ze aanrollen, met hun geweldige legers. Beelden uit Ezechiël 38over Gog en Magog komen hier terug.
Wat gaat satan dan doen? Nu hij losgelaten wordt probeert hij wel alle volken te misleiden. Met een laatste krachtsinspanning, en met inschakeling van alle volken trekt hij op tegen Gods geliefde stad en zijn heiligen. De kerk krijgt het zwaar te verduren. De volgelingen van Christus komen in het nauw. De strijd wordt steeds zwaarder. Richting het einde komt er nog eenmaal een grote bedreiging, waarin geen mens uit zichzelf staande kan blijven. Maar juist als satan zo optrekt, en zo zijn troepen bij elkaar roept… juist als het op het spannends is, daalt er vuur uit de hemel neer. Het is door de kracht van God, dat satan uiteindelijk uitgeschakeld wordt. Het is een zware tijd, maar ook een korte tijd!
Dan komt er geen nieuw duizendjarig rijk, nu wordt de duivel definitief uitgeschakeld. In een eeuwig inferno, een poel van brandend vuur: daar zullen het beest, de valse profeet en de duivel verblijven …. Tot in de eeuwen der eeuwen.
[dia 8] Dan is het tijd voor het definitieve oordeel. Dan is er geen tijd meer om wakker geroepen te worden, voor een wake up call. De nieuwe hemel en nieuwe aarde komen eraan. Velen hebben al een eerste dood gekend, maar nu moeten alle doden nog één keer opstaan. Waar ze ook gestorven zijn: alle begraafplaatsen, maar ook de zeeën moeten hun doden geven. Allen verschijnen voor Gods troon, samen met degenen die dan nog in leven zijn, maar veranderd worden: dan volgt het definitieve oordeel. Het boek van het leven gaat open. Ieder wordt eerlijk geoordeeld op grond van zijn daden. Wat een waarschuwing gaat daarvan uit. Wie niet in het boek van het leven stond, Christus niet aannam als zijn Messias, die gaat verloren: maar wie staat in het boek van het leven, wie Christus kent: die mag voor eeuwig wonen bij Hem. Dan wordt alles nieuw!
Wie bepaalt wat er gebeurt? Jezus Christus. De heerser over de vorsten van de aarde! Nee dan krijgen we geen antwoord op al onze vragen. Maar we zien om ons heen wel dat de strijd gaande is. Dat het kwaad oprukt. Probeert om gelovigen van God te vervreemden. Wie zal staande blijven: als er op de markt van religies zoveel valse profeten zijn; als het lijkt of de mens zelf wel bepaalt wat goed en fout is? Niet de mens, niet Gods tegenspeler, maar alleen Christus bepaalt wat er gebeurt. Laten we steeds zijn merkteken blijven dragen, Hem trouw blijven en het aan iedereen laten weten die het maar wil zien: Je suis chrétien! Ik ben een Christen, want ik aanbid de macht van Jezus Christus en wil zijn voorbeeld volgen. Hij is het die zeker weerkomt: wie bouwt op deze profeet, priester en koning zal nooit beschaamd uitkomen. Amen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: