Zondag 17 – Leef als mensen die met Christus zijn opgestaan

Preek gehouden Heemse, 8 maart 2015
Tekst: Zondag 17; Kolossenzen 3:1-4

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,
[dia 1] Vandaag mogen we stilstaan bij de allerbelangrijkste gebeurtenis van het christelijk geloof: dat de Here Jezus niet in het graf is gebleven, maar dat Hij is opgestaan uit de dood. Daarbij is het woord ‘gebeurtenis’ heel belangrijk. De opstanding is echt gebeurd! Het christelijk geloof is niet dat Jezus voortleeft in wat Hij geleerd heeft, of dat Hij voortleeft in het hart van zijn leerlingen en volgers. Het christelijk geloof gaat over de echte geschiedenis: over die man uit Galilea die gestorven was, gedood aan het kruis, maar bij wie het bloed weer ging stromen door de aderen, het hart weer begon te pompen en de longen weer bezig gingen om zuurstof op te nemen. Voor ons niet voor te stellen: net zo bijzonder als wanneer een gloeilamp in stukjes uiteenvalt en hij even later weer gemaakt wordt en begint te branden.
[dia 2] Toch is het belangrijk om niet alleen stil te staan bij dat het echt gebeurd is. Om in deze preek weer alleen maar met allerlei bewijzen te komen en te zeggen: kijk maar, het kan niet anders het moet echt gebeurd zijn. Het is belangrijk om meer te doen dan alleen maar de tekst in de mond te nemen ‘Christus onze Heer verrees’. Christus’ opstanding is meer dan een historische gebeurtenis of een regel van een lied dat je met blijdschap zingt. Omdat Christus is opgestaan, verandert er van alles. Doordat Hij opstond veranderende de groep treurige leerlingen rondom een overleden leraar, in een gemeente van mannen en vrouwen die met een boodschap van goed nieuws de wereld ingingen. Een boodschap die er voor zorgde dat levens en mensen veranderden. Een boodschap van goed nieuws en hoop voor een schepping waar zoveel dood, ellende en moeite is. Een boodschap die nog steeds wereldwijd mag klinken.
[dia 3] De catechismus helpt ons om de betekenis van de opstanding te ontdekking, door in te gaan op de betekenis van de opstanding. Zo mag je steeds meer ontdekken wat deze gebeurtenis ook in jouw leven voor betekenis mag hebben en verandering mag geven!

Leef als mensen die met Christus zijn opgestaan!
1. Met Christus gestorven en opgestaan
2. Zoek eerst Christus, die boven is
3. Verwacht Christus’ verschijning in luister

1. Met Christus gestorven en opgestaan
[dia 4] Ik zei het al: de opstanding kan levens veranderen. In Kolosse was dat ook gebeurd. Mensen in deze stad in Turkije hadden gehoord van Epafras dat Christus was opgestaan. Er was feest geweest: er kwam een nieuwe kerk. Elke zondag kwamen er meer mensen om te luisteren naar de verhalen over Jezus. Mensen die eerst nog geknield hadden voor de keizer; mensen die gevangen waren in allemaal bijgeloof; Joden met al hun wetten en regels. Heel verschillende mensen, nog meer verschillend, denk ik zo, dan wij die al veel jaren een gemeente vormen en toch ook heel verschillend over de dingen kunnen denken. Toch vormen die verschillende mensen een gemeente. Ze laten zich dopen: gaan kopje onder, sterven met Christus, maar komen ook weer boven, staan op met Jezus Christus. Ze delen door de doop in het nieuwe leven van Jezus.
Paulus die ondertussen niet meer in Efeze woont, maar gevangen is in Rome, rond het jaar 60, hoort van hen. Epafras heeft verteld over de spanningen die er zijn gekomen. En dan schrijft Paulus deze brief. Een brief voor die verschillende christenen. En wat je uit die brief vooral af kan leiden is dat de mensen in Kolosse zo moe worden. Zo moe van steeds weer nieuwe dingen en nieuwe ideeën die je na zou moeten volgen om echt een goed mens te zijn. Joden die zeggen dat je toch ook wel bepaalde dagen in acht moet nemen, ervaringsgerichte mensen die vinden dat je allerlei visioenen en belevenissen mee moet maken, gezondheidsdrijvers die zeggen dat je bepaalde dingen juist niet moet eten of juist wel moet eten. En de één vind zich nog beter dan de ander.
Zo komt er in onze tijd ook van alles op ons af. De één is helemaal enthousiast van de éne muziek, een ander gaat helemaal op in de liturgie, een derde in een bepaalde manier van leven. Weer een ander heeft zo’n mooie dienst daar meegemaakt, of een congres hier: dat je het idee krijgt dat mensen het vroeger toch allemaal verkeerd zagen. Een ander weet dat we het avondmaal toch anders moeten vieren. En in discussie over vrouw in ambt en homoseksualiteit worden grote woorden gesproken.
[dia 5] Dan schrijft Paulus in zijn brief over de Here Jezus Christus. Over de macht die Hij heeft. Over hoe Hij gestorven is en opgestaan. Het is alsof hij de mensen allereerst weer de rust en het vertrouwen terug wil geven. Denk eens terug aan het moment dat je lid werd van de gemeente: Je werd gedoopt. Je werd verbonden met de Here Jezus. Hij heeft al die zonden van je oude leven op zich willen nemen. Je mag zeggen: Heer, U bent mijn leven de grond waar op ik sta. Een vaste basis onder je bestaan. En bovendien: Hij is ook opgestaan. Het is niet zo dat hij alleen alles voor jou en u en mij in de plaats goed gemaakt heeft voor God, en dat we nu maar af moeten wachten of de zonden echt weg zijn. Zoals toen een groep jongens van alles kapot maakte in huis, en de oudste broer die ondertussen bezig was met zijn huiswerk de boel mocht opruimen, en dat de jongens dan geen straf zouden krijgen. Zolang die jongen in de kamer bezig was, zaten ze nog in spanning: zou het netjes worden. Zouden ze geen straf krijgen? Maar toen hij de kamer uitkwam, en de kamer weer netjes was, de troep opgeruimd: wisten ze zeker onze ouders zijn niet meer boos. Het is weer helemaal goed, dankzij onze broer. Zo is Christus niet in het graf gebleven, maar heeft het echt helemaal goed gemaakt.
Probeer die rust in je leven te vinden! Laat je niet opzwepen door allemaal mensen die het denken beter te weten. Als je christen bent en de doop ontvangen hebt, mag je zeggen: ‘Ik ben gedoopt’. Christus heeft me gered. Mijn zonden zijn betaald en vergeven. Wanneer ik geloof in Jezus Christus, mag ik daar mijn rust in vinden. Dat is mijn identiteit. Dat is mijn rust. Mijn redding is niet ver weg: Nee, ik ben nu al met Christus gestorven en opgestaan.

[Dia 6] 2. Zoek eerst Christus, die boven is
Bij alle dingen mag er dus rust in je leven komen, maar dan staat er opeens dat Paulus zegt: zoek de dingen die boven zijn, streef naar wat boven is. En dat woord voor zoeken, is eigenlijk een heel onrustig woord. Het betekent dat je echt iets wil vinden: zoals ik van de week toen de Mueslipot leeg was, in alle kasten ging zoeken in de hoop dat ik nog een nieuwe zak Muesli zou vinden; Zoals Judas druk aan het zoeken was naar een moment waarop hij Jezus uit kon leveren aan de Farizeeën en schriftgeleerden. Je bent op zoek, je wilt het echt vinden en in je bezit krijgen.
Kijk en dat is het andere gevaar dat het geloof loopt. Dat je niet meer aan het zoeken bent. Dat je bij alle dingen die gezegd worden over het geloof, het je op een gegeven moment niet meer kan schelen. Geloof is voor jouw iets van je geboortepapieren, zoals je Nederlander bent, en Heemsenaar, zo ben je ook Christelijk. Geloof heeft te maken met hoe je tegen de wereld als systeem aankijkt. Dat er wel een God zal zijn, en dat de wereld ooit door God gemaakt is. Maar het zoeken heb je losgelaten. Geloof is een gewoonte geworden, en de aardse dingen beheersen je leven: je carrière, je vrienden, je sport, je verlangens, je familie, je bankrekening en begeerten. Maar dan zegt Paulus: Zoek wat boven is. Wees steeds gericht op de Here Jezus. Blijf met Hem verbonden: Zoek eerste het koninkrijk van God, en al het andere dat ontvang je bovendien!
[dia 7] Ja, wacht even. Moeten we dan weer allerlei dingen achterna lopen. De één die dat zegt en de ander die dit zegt? Nee, er is een heel groot verschil met ‘aards’ zoeken. Kijk je kunt ook wel allerlei mensen achterna lopen, proberen je leven zo mooi mogelijk te maken voor God, of niet meer te liegen, of steeds enthousiaster te zijn, of heel veel erbarmen te tonen met anderen, of strikt een levenslijn te volgen. Zo waren veel mensen in Kolosse ook bezig. Maar stiekem zochten ze op die manier nog steeds wat op de aarde was. Ze probeerden God te zoeken, maar ze waren hooguit een soort bergbeklimmers. Met ontzettend veel moeite lukte het om één van de toppen van een berg te bereiken. Dan ben je hoog. Maar je bent nog wel op aarde, je bent een aardse zoeker. Paulus zegt: als je met Christus bent gestorven: laat je dan geen geboden van mensen opleggen; het moet allemaal voor wijsheid doorgaan, maar het is allemaal zelfbedachte godsdienst; het heeft geen waarde en dient tot eigen bevrediging.
[dia 8] Maar u bent opgestaan! Met Christus uit de dood opgewekt! Streef dan naar wat boven is. Waar Christus is. We moeten niet zomaar zoeken naar allerlei menselijke dingen. Paulus roept ons op om steeds weer te zoeken naar Christus. Hij zit aan de rechterhand van de vader. Hij regeert deze wereld. Hij heeft alle macht. Leef dan met Hem verbonden! Hoe gaat dat dan? 1) Ik kan bezig zijn met een preek, nadenken over van alles en nog wat, lijnen ontdekken, me inleven in Paulus: maar wat is het een bijzonder moment als ik mijn ogen dichtdoe en vraag aan de Here Jezus: wilt U geven dat uw woord mag klinken. Dan heb ik Jezus gezocht en gevonden. 2) Je kunt heel erg ziek zijn en nadenken over een therapie, onderzoeken ondergaan: maar wat een rust kun je op een gegeven moment ervaren als je tegen je man of vrouw zegt: Laten we het maar bij de Here Jezus neerleggen, en dat je dan samen bidt. 4) Dat je als je weer een mooie nieuwe week wilt hebben, met aandacht voor elkaar, voor de kinderen, voor je werk, zegt: we zoeken eerste de Here, als het kan twee keer met zijn gemeente. Als we zo met Hem verbonden zijn, kunnen we pas echt goed de nieuwe week in. 3) Je kunt als jongere nadenken over een belangrijke keuze: zullen we dit huis kopen of niet. Maar wat mooi als je eerst Jezus. Samen gaat bidden. Niet alleen rust vindt bij de tabellen en schalen, maar rust kan vinden in de Here Jezus.

3. Verwacht Christus verschijning in luister
De kracht waarmee de Christus is opgewekt, zorgt niet alleen voor een opgewekt, een veranderd leven nu. Met dezelfde kracht zal ook eens een nieuwe wonderlijke gebeurtenis plaatsvinden. Zoals eens het graf van Jezus openging en Hij weer begon te leven, zal ook eens jouw graf opengaan. Want jouw leven is geborgen in God. Eens zal Hij in staat zijn om onze sterfelijke lichamen onsterfelijk te maken. Om de moleculen bij elkaar te vinden en te zorgen dat dit mijn lichaam weer gaat ademen met de longen, het bloed weer gaat stromen, omdat het hart is gaan kloppen. Nieuw leven. Met een nieuw veranderd en verheerlijkt lichaam. Het zal zijn op die dag, waar al wat leeft al lang op wacht. Wanneer Jezus verschijnt in heerlijkheid, als die laatste bazuin weerklinkt.
Het mooi is dat er staat dat wij dan ook met Jezus in luister zullen verschijnen. Kijk, dat de Here Jezus bekleed is met licht en heerlijkheid, vol van liefde en stralend geluk is, dat kunnen we ons nog voorstellen. Maar, er staat dat wij net zo zullen schitteren als Hij. Ons leven is nu al verborgen in Hem. De slechte dingen, de zonden, die zal Hij begraven. Maar de nieuwe dingen die je doet die zullen aan het licht komen. Paulus schrijft in het vervolg van dit hoofdstuk over de oude vieze kleren die je uit moet trekken (boosheid, lage begeerte, vloeken, bedrog, schelden). Hij zegt: doe nu al de nieuwe kleren aan (goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld en bovenal de liefde). Ik hoop dat doordat je de Here Jezus ziet, luistert naar zijn stem, dag na dag, zondag na zondag, je leven werkelijk doortrokken wordt van zijn liefde. Dat er dan bij u die verbonden bent met Jezus minder gescholden wordt, minder hebzucht en bedrog is, minder egoïsme en je tot ruzie laten verleiden. Maar dat er vooral meer: bescheidenheid en geduld is, de ander hoger achter dan je zelf, en bovenal meer liefde. Dat zijn dingen die de krant niet altijd halen, dat is niet altijd een grote actie, maar dat is gewoon in het kleine: die vraag na de dienst aan de ander: Hoe is het nu. Dat kaartje of bosje bloemen. Die keer dat jij aanbiedt de koffie in te schenken. Al die mooie dingen: God vergeet ze niet. Ze liggen verborgen in je nieuwe leven.
Straks komt die grote dag. Dan verschijnt Christus in heerlijkheid. Maar omdat Hij opgestaan is, zal jij ook werkelijk opstaan en met hem in alle heerlijkheid verschijnen, stralend van een leven dat levenslang verbonden is met de levende Heer! Amen.

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: