Romeinen 8:14-17 – Leef geleid door de Geest van Christus!

Pinksterpreek 2015, gehouden in Enschede-Zuid en Heemse,
Tekst: Romeinen 8:14-17
Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,
[dia 1] Hoe nauw ben je met Christus verbonden? Laat je je leiden door zijn woorden? Denk je veel aan Hem? Maak je je leven nieuw en mooi door zijn Geest? Dat je door Hem leert op een liefdevolle manier je op te stellen op je werk, in je klas, met je vrienden? Dat het je lukt om geduldig met elkaar om te gaan? Dat je jezelf ook geliefd en kostbaar weet in Gods ogen: dat je als je in de spiegel kijkt, dat je dan ook zegt: kijk, ik ben werkelijk Gods eigen kind. Hij heeft mij lief!
Toen de leerlingen van Jezus op aarde waren hadden zij Jezus dicht bij zich. Je zou kunnen zeggen, dat ze nauw met Hem verbonden waren. Ze hoorden zijn stem, ze konden echt met Hem meelopen over de wegen van Galilea en Judea, ze zagen Hem! Maar stierf Jezus aan het kruis. Hij werd begraven. Stond op, maar ging naar de hemel. Werd Hij nu niet vergeten, kwam Hij nu niet op een afstand, is er nu niet een grote kloof tussen Gods Zoon en deze wereld? Kun je nu nog wel nauw met Hem verbonden zijn?
[dia 2] Gelukkig is het Pinksterfeest! De Heilige Geest kwam van boven! Met het geluid van een windvlaag, met vlammen als vuur die zich op de hoofden van de leerlingen zetten, mensen werden gedoopt met water en vuur, gingen spreken in andere talen. Christus ging weg, maar gaf zijn eigen Geest, de Heilige Geest. Nu wil Hij wonen in je hart. Nu mag dus nog nauwer met hem verbonden zijn, dan in de tijd dat Hij op aarde was. Nu woont Hij in je: Hij helpt je in je denken, je willen, je kunnen, je doen! Eigenlijk is Hij voor ons nog dichterbij dan Hij dichtbij was in zijn tijd op aarde: we mogen nu leven, vervuld van Hem, als Gods eigen kinderen: leven door de Geest van Christus!
Leef geleid door de Geest van Christus
1) Laat je niet leiden door je aardse ik
2) Weet je een kind van Vader
3) Laat je leiden door de Geest

[dia 3] 1) Laat je niet leiden door je aardse ik
Wat je dus niet moet doen is je laten leiden door je aardse ik. Paulus schrijft zijn brief aan de Romeinen, en in dit hoofdstuk maakt hij een sterke tegenstelling tussen leven uit het vlees, het lichamelijke, aardse en aan de andere kant het leven uit door de Heilige Geest. Hij ziet om zich heen dat er een aardse manier van leven is. Dat is de manier van leven die gericht is op het hier en nu, op het eigen ik (vs 5). Sinds de zonde en de dood in wereld is gekomen, sinds het paradijs leven we allemaal zo. We zijn onderworpen aan de zonde en de dood. God heeft wel zijn goede wetten steeds weer gegeven, een weg gewezen hoe je je leven mooi kan maken. Maar het lukt ons eigen ik niet om dat te doen. Paulus keert zich in zijn brief tegen de Joodse gedachte dat je wel door zelf de wet te houden je leven goed voor God kan maken. Maar steeds zijn er dan weer punten waarop je tekort schiet. Dan kun je je best doen: maar toch kan steeds weer het verkeerde aanwezig zijn. En als je God dan voorstelt als een rechter, dan ziet Hij wat er ontbreekt: die lelijke opmerkingen, die dingen die je deed, maar niet uit liefde, die verkeerde daden. Dan leef je eigenlijk als iemand die voortdurend angstig is voor het oordeel. Onze eigen wil onderwerpt zich niet aan de wet van God en is daartoe ook niet in staat, zegt Paulus.
[dia 4] Angst voor het oordeel: dat is waarmee de duivel ons graag gevangen houdt. Sinds het paradijs heeft hij door de zonde het wapen van de dood. Voor wie niet met God verbonden is, is het leven eindig geworden. Wie overgeleverd is aan de macht van het kwaad, gaat verloren, is veroordeeld. Er is een grote kloof tussen God en jou gekomen! Onderschat niet wat het betekent om in angst voor God te leven. Je kunt al bang zijn voor een aardse rechter: stel je hebt iets verkeerd gedaan. Geappt tijdens het rijden, je iets toegeëigend wat van een ander is, niet eerlijk je belasting ingevuld: dan kun je bang worden. Stel je voor dat ze erachter komen. Dan leef je in angst voor het oordeel: dan kan de rechter je een straf opleggen. Een boete van 10.000 euro, misschien een gevangenisstraf of misschien moet je wel een taakstraf doen. Dan leef je uit angst voor het oordeel, uit angst voor de straf.
Het kan ook zomaar zo zijn dat je zo met het geloof omgaat. Dat geloven een systeem is geworden waarin je je laat leiden door je aardse ik. Als ik nu maar goed genoeg mijn best doe, dan kom ik er wel. Maar zegt Paulus: je eigen ik brengt niets anders dan de dood, onze eigen wil staat vijandig tegenover God, wij kunnen God niet behagen. Wie steeds op eigen kracht probeert goed te doen, krijgt uiteindelijk steeds meer angst.
[dia 5] En als je dan in de spiegel kijkt? Dan wordt je negatief over jezelf. Doe je dat wel eens? Eerlijk in de spiegel kijken? En wat denk je dan? Het kan zomaar zo zijn dat je dan denkt aan die verkeerde dingen. Dat je een negatief zelfbeeld hebt. Dat je leeft in angst voor wat anderen van je zullen zeggen en vinden, in angst of je wel goed genoeg voor God bent. Dat je het moeilijk vind om werkelijk positief over jezelf te denken en te spreken, zodat het ook moeilijk wordt om de ander werkelijk lief te hebben. Dat is wat een wettische manier van leven voort kan brengen. Voor wie zich laat leiden door zijn aardse ik wordt de afstand tussen God en Hem steeds groter. Is er niet die verbondenheid met Christus door zijn Geest, maar ben je uiteindelijk aan jezelf overgelaten.
[dia 6] 2. Weet je een kind van Vader
Paulus zet op een pijnlijke manier neer hoe er afstand kan zijn tussen God en ons. Maar als hij dat gedaan heeft, roept hij het uit: ‘Maar u leeft niet zo!’. Wat geweldig dat hij op zo’n manier de gemeente van Christus mag aanspreken. Bij u, jou en mij mag er wat veranderd zijn. En wat is er dan veranderd? U laat u leiden door de Geest, want de Geest van God is in U! Wat een verandering. Hoe kan dat? Dat staat in 3 en 4, het grote nieuws, het goede nieuws. God heeft zijn eigen Zoon gegeven, als mens. Hij heeft onze menselijke natuur aangenomen. Hij heeft met een menselijk ik wel de wet van God volbracht en voor ons het oordeel en de dood gedragen. Waar het je laten leiden door je eigen wil de dood brengt, daar brengt het je laten vullen door de Geest van God leven en vrede. Mooi die twee woorden!
Geen angst meer om te moeten sterven, geen angst meer voor de dood, maar Christus heeft de dood gedragen: nu komt er leven, eeuwig leven met God.
Geen angst meer voor veroordeling, maar vrede. Het is goed tussen God en mij, het leven mag vernieuwd en veranderd zijn!
Wat gebeurt er dan met het Pinksterfeest? De Geest van God komt in ons. We hoeven niet langer als slaven in angst te leven. Nee! Christus is voor ons gestorven en we mogen nu Gods eigen geliefde kinderen zijn.
Wie nu in de spiegel kijkt, mag het zien en geloven: ik ben werkelijk een kind van God. Waar we dat zelf misschien nog maar moeilijk zeggen, want we zien soms nog verkeerde dingen in dit sterfelijk lichaam, daar wil de Geest je helpen. De Geest getuigt met onze Geest dat we God kinderen zijn. Dat God je werkelijk geadopteerd heeft, aangenomen. Door die Geest ga je ook ‘Abba, Vader’ zeggen: de kloof tussen God en jou is weg door Christus. Het is weer goed! Wat een wonder dat de Geest dat geloof en vertrouwen in je hart wil geven. Dat je zo jezelf steeds meer mag gaan leren zien wanneer je in de spiegel kijkt, omdat je weet dat God zo als Vader naar je kijkt. Niet als een rechter, die op zoek is naar fouten, niet als een heer die zijn slaven aan moet sporen, maar als een vader: een vader die zijn eigen kinderen ziet, liefheeft, bij de hand neemt, leidt, kent, omgeeft met zijn vader zorg. Een vader die met een glimlach kan genieten van wat zijn kinderen doen.
Soms hoor ik als een aardse vader overleden is, kinderen zeggen: ik was eigenlijk altijd op zoek naar waardering van mijn vader. Als ik kijk naar wat ik in mijn eigen leven doe, dan is er zo vaak dat stemmetje in mijn achterhoofd: is dit goed genoeg voor mijn vader? Of als dochter van waardering van je moeder. Wat kunnen ouders soms veel van hun kinderen verwachten, en wat kan het dan soms ook zo zijn dat je zo teleurgesteld bent in je ouders, of dat ouders zoveel verwachtingen hebben dat je je gewoon niet geliefd weet en het moeilijk vind om ze steeds weer op te zoeken.
God zegt: Jij bent kostbaar in mijn ogen, omdat ik jou zie in Christus. Hij is aan het kruis gestorven, zijn bloed bedekt ook jou zonden! Als je beschadigd bent, als je het moeilijk vindt om dat te geloven: mijn Geest helpt jouw eigen geest om dat werkelijk aan te nemen. Om jou daarvan te overtuigen. Jij mag mijn kind zijn, ik kijk met liefde naar jou, dus weet je geliefd, en noem mij maar: ‘Abba, Vader’; Weet dat ik je nooit zal vergeten, zoals een moeder haar kinderen niet vergeet!

3. Laat je leiden door de Geest
Zo kan Paulus dus zeggen: Allen die door de Geest van God geleid worden zijn kinderen van God. Ik heb laatst nog gezegd: dit is één van de mooiste hoofdstukken uit de Bijbel. Waarom? Paulus heeft eerst uitgelegd hoe je gered kan worden, maar nu beschrijft hij het nieuwe leven, het leven door de Geest. Hij zet hier geweldig mooi neer, hoe wij als mensen, die omgeven zijn door lijden en sterfelijkheid, toch nu al kinderen van God mogen zijn en ons mogen laten leiden door de Geest van God.
Wat betekent dan dat je je laat leiden door de Geest? Gaan we dan bij elkaar op zoek naar de tekenen van de Geest. Bijzondere ervaringen of stemmen. Spreken in tongen en spirituele gebeurtenissen. Zo begint Paulus hier niet.
Wie zich laat leiden door de Geest, weet zich in de eerste plaats vrijgekocht door Christus. Die gaat daarvoor niet onrustig zoeken in zijn eigen ik, eigen ervaringen. Maar die mag luisteren naar Gods Woord in de bijbel, die mag de preken horen, die mag het teken van de doop zien en Gods vaste beloften horen. Die mag naar het avondmaal gaan met lege handen en het lichaam en bloed van Christus ontvangen. Die mag zien dat er de kerk van Christus is die samenkomt in zijn naam. Dan mag Gods liefde zijn woord naar je toekomen. Door de Geest deel je dan in de verlossing van Christus. Wordt je heel nauw met Christus en zo met de gemeente verbonden.
Het tweede is dat we nu we kinderen ook erfgenamen zijn. Paulus zegt: we delen in het lijden van Christus, we zullen ook delen in de erfenis. Wanneer het leven moeilijk is, wanneer er pijn is over onrecht je aangedaan, wanneer er verdriet is over overlijden, wanneer je op weerstand stuit omdat je Christus volgt, wanneer de nood van de wereld je aanvliegt, mag je weten dat je mag delen in het lijden van Christus. Maar niets zal je van Hem kunnen scheiden, niets op weg naar de volmaakte heerlijkheid. Die erfenis die voor al Gods kinderen klaarligt. Hij zal je, door zijn Geest!, krachtig met Christus verbinden.
En wat gebeurt er dan concreet? Wat verandert er dan? Dan woont die stem van Christus in je. Dan zoek je het leven en de vrede. Begint de vrucht van de Geest in je te groeien. Dan ben jij de eerste die opstaat om te helpen, als dat je gave is. Dan ben jij degene die leiding geeft aan die groep mensen, dan leg jij de bijbel uit aan anderen, dan doe je de financiën voor de kerk, dan pas jij op de kinderen, dan zorg je voor een heerlijke maaltijd voor mensen die het minder hebben, zet je je in voor vluchtelingen. Vertelt het evangelie. Je kunt het praktisch zien: een leven geleid door de Geest! Niet uit angst, maar omdat je ziet hoe je hemelse Vader ervan geniet dat je je laat leiden door de Geest van Christus.
En dat blijft dan niet bij hoofd en handen, bij zeggen en doen: nee, kijk dan word je hart geraakt. Dan word je blij, besef je weer hoe groot de liefde van Christus was! Wat een wonder, wat een vernieuwing. Dan steek je misschien wel je handen in de lucht, een glimlach op je gezicht wordt zichtbaar. Je zingt het uit, maakt muziek en juicht voor de Heer! Gods Geest werkt in mij. Hem zij de lof, tot in eeuwigheid!!
Amen

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: