Matteus 17:14-23 Geloof doet wonderen!

Preek Heemse, 6 maart 2016
Tekst: Matteüs 17:14-23

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,
[dia 1] Je schrikt misschien even als je Jezus dat hoort zeggen. Zijn die leerlingen die niet bij Hem op de berg waren, is de menigte mensen die Hem volgt, echt dwars en ongelovig? Wat een dwarse en ongelovige mensen. Hoe lang moet ik nog bij jullie zijn? Echt goed begrijpen doe je de uitspraak van de Here Jezus pas als je ziet dat Hij net daarvoor op de berg is geweest. Hij heeft Mozes en Elia gezien. Een stralende wolk kwam om Hem heen. Wat is het verschil groot, wat een spanning tussen hemel en aarde, die na elkaar gebeurt, maar alles met elkaar te maken heeft. Rafael heeft dat goed begrepen toen hij hier een schilderij voor maakte voor de kerk in Narbonne: het verschil tussen boven en beneden, tussen op de berg en aan de voet van berg, het verschil tussen Jezus die verheerlijkt wordt, iets van de hemel mag ervaren en het ongeloof, de ziekte van de mensen hier op aarde is heel groot!
[dia 2] En toch … God wil dat wij leren om die twee werelden aan elkaar te verbinden. Dat kan alleen door geloof. Zolang wij nog niet op de nieuwe hemel en aarde zijn, kunnen we alleen door geloof iets zien en ervaren van het nieuwe rijk dat Christus wil brengen. Kunnen we ook al om ons heen iets van dat rijk gaan zien, licht brengen in de duisternis. Kunnen er door geloof wonderen. Soms kun je het hier moeilijk hebben: als je hier te maken hebt met een handicap of epilepsie, als je ziet hoe een vluchteling na een gevaarlijke reis hier aankomt, als je opgeschrikt wordt door een vreselijk ongeluk, als je twijfelt of die nieuwe wereld en dat licht er wel echt komt, omdat je er nog zo weinig van ziet. Daarom wil Christus ons leren geloven, leren te vertrouwen op Hem. En dan mag je ook veel verwachten!
Geloof doet wonderen!
1) Wat kun je verlangen naar een wonder.
2) Zonder geloof gebeuren ze niet.
3) Geloof dat God wonderen kan doen!

1) Wat kun je verlangen naar een wonder. Als ouders wil je graag het beste voor je kinderen (Heemse: jullie ook voor Rosan!). Je zorgt voor eten en drinken, voor leuke kleren, dat het goed gaat op school. Je bent blij met ze als ze jarig zijn, en je bent bezorgd als ze ziek zijn. Je gunt je kinderen het beste. Wat is het vervelend als je kind niet lekker in zijn vel zit, als er iets is waar die mee rondloopt, als je kind ziek is. Misschien heb je zelf geen kinderen, maar herinner je hoe je ouders op jou betrokken waren. Als het niet goed gaat, kun je er slapeloze nachten van hebben.
Terwijl God de Vader over Jezus zegt: dit is mijn geliefde zoon, in Hem vind ik mijn vreugde, Luister naar Hem (vers 5), is er een andere vader die bij de negen achtergebleven leerlingen in Galilea zegt: willen jullie mijn zoon beter maken? Over deze zoon wordt gezegd dat hij maanziek is. In de voorbespreking werd gevraagd: wat is ‘maanziek’? (1) De tekst laat duidelijk zien dat het een soort epilepsie is. De jongen die bij de leerlingen gebracht wordt zit onder de brandwonden en is een paar keer van de verdrinkingsdood gered. Hij verliest de controle over zichzelf. Wie epilepsie heeft weet hoe groot de impact is op je leven en hoe het je beperkt en onzeker kan maken! (2) Het tweede wat erover maanziek gezegd kan worden is dat het duidelijk gekoppeld wordt aan een boze geest, een demon. De demon probeert bij deze jongen te komen en hem kwaad te doen. Er is hier meer dan gewoon epilepsie, deze jongen is ook bezeten. (3) En waar die naam ‘maanziek’ dan vandaan komt? Vroeger geloofde men dat de stand van de maan een bepaalde negatieve inwerking op je kon hebben. Dat de maan je kon schaden. Dat er dan bepaalde krachten en energieën vrijkomen waardoor de epilepsie en aanvallen toenamen. Iemand gaf aan dat ze wel eens gehoord had dat iemand slechter sliep bij volle maan. Twee eeuwen geleden hebben wetenschappers al onderzocht dat de maan niet zo’n grote invloed kan hebben.
Wat hier dus vooral ziet is een vader die betrokken is op zijn kind. Een kind dat gekweld wordt door ziekte en het kwaad. Dan heb je er alles voor over dat je kind beter wordt. Ouders nu zullen er ook alles voor doen: je gaat naar de ene en naar de andere arts. Als het onduidelijk is ga je naar een volgende arts en misschien naar een alternatieve arts. Je kunt er radeloos van worden. Wat fijn dat je tegenwoordig zo op zoek kan gaan. Tegelijk is het ook belangrijk om niet ‘de grens’ over te gaan. Om met occulte zaken bezig te gaan, met magie, helderziendheid, geesten en krachten. Houd je ver van alle occulte zaken. Maar soms is het moeilijk om aan te geven wat de grens is. Maar uit dit stukje kunnen we wel leren, dat je jezelf de vraag moet stellen: ‘wie geloof je? Van wie verwacht je het uiteindelijk? Ga je uiteindelijk met je vragen naar Jezus toe? Kun je ook als je naar de arts gaat, tot Jezus bidden om een zegen voor de arts en danken als Hij ontdekt wat er aan de hand is?’ Verder is het ook goed om op een gegeven moment, en dan denk ik aan iemand die ernstig, terminaal ziek is, rust te vinden in het feit dat iemand mag sterven. Niemand zal 200 jaar worden. Kunnen we op een gegeven moment ook rust vinden, of daarom vragen als duidelijk wordt dat de weg hier op aarde ten einde loopt? Of geloven we dat ons geluk ligt in onze gezondheid?
Wanneer Jezus afdaalt van de berg, is Hij weer tussen de mensen: een geslacht, een groep mensen die ongelovig zijn en dwars. Mozes had dat al verzucht in zijn lied, Deut 32. Gods eigen zoon moet weer afdalen naar een wereld die niet volmaakt is. Maar Hij voelt wel dat het einde van zijn drie jaar optreden in zicht komt. Hij geeft aan dat hij zal moeten lijden. Hij zal moeten lijden aan de nood van de wereld. Hij zal moeten lijden aan het kruis. Wij moeten hier ook nog leven in een wereld die niet volmaakt is. Waarin je naar een wonder kunt verlangen: als je ziet hoe mensen de weg kwijt zijn, als je bepaald wordt bij gebrokenheid en pijn, als je altijd gedacht hebt je geluk wel te kunnen vinden in gezondheid, sporten, relatie, leuk huis, in het hier en nu, en je opeens je afvraagt: is dit alles? Is er niet meer dan dit? Kunnen we niet meer doen om iets moois van deze aarde te maken? Dan kun je verlangen naar licht, naar liefde, naar een wonder. Deze vader had zoveel van zijn zoon verwacht, maar hij kreeg een leven vol ellende. Wat is die zoon ziek en daarom hij verlangt naar, vraagt hij om en gelooft in een wonder. Hij wil genezing. Daarom komt Hij bij de leerlingen … wat kun je soms verlangen naar een wonder, wat zijn wonderen soms nodig!

2) Zonder geloof gebeuren ze niet
Tja … daar staan die negen leerlingen dan. Jezus is de berg op. Drie leerlingen zijn met Hem mee. En dan moeten zij opeens zo’n zieke jongen beter maken? Hoe moeten ze dat nu doen. Het lijkt wel een beetje op Aaron in de woestijn, als Mozes de berg op is en Hij opeens ook alles vergeten is. Deze leerlingen waren er al door Jezus op uitgestuurd om wonderen te doen, om boze geesten uit te drijven in Jezus naam. Ze hadden dat zelfs al gedaan, ze hadden de macht van Jezus nieuwe rijk laten zien en laten stralen. Maar nu staan ze met lege handen. Ze hebben geen geloof …. ze hebben het idee dat ze het zelf moeten doen. Ze staan met hun handen in hun haar. Iemand zij: ze lijken wel op Petrus die op het water liep naar Jezus toe, maar die opeens vergeten is dat je naar Jezus moet kijken en dan wegzakt in het water. Zo zijn de leerlingen vergeten om het niet van zichzelf te verwachten, maar alleen van Jezus.
In het derde punt wil het hebben over wonderen die door geloof gebeuren, kunnen wij die nog doen? Mag je dat nog verwachten? Maar laten we eerst gewaarschuwd worden door wat er hier gebeurt met de leerlingen. Als de Here Jezus van de berg komt dan zegt hij het: dit is een ongelovig volk. Een volk dat zich tegen Mij verzet. Hij legt het later aan de leerlingen uit: het komt door jullie gebrek aan geloof dat jullie niet konden genezen. Wat een waarschuwing komt daarin ook voor ons naar voren!
Je kunt opgaan in allerlei situaties en met allerlei zaken bezig zijn, ze proberen op te lossen en aan te pakken. Maar zien we dan in die situaties ook echt op Jezus Christus? Je raakt je baan kwijt omdat de winkelketen waar je inzit failliet gaat. Je zit te prakkiseren over hoe je het beste met je nieuwe huis om kan gaan. Je ligt wakker omdat je verliefd bent en graag met die jongen of dat meisje zou willen trouwen. Je ziet op tegen de onderzoeken die je bij de dokter moet ondergaan en de uitslag die je zal krijgen. Je maakt je zorgen over dat familielid dat ver weg verblijft. We kunnen in gedachten met allerlei dingen bezig zijn. Soms heel praktische dingen, soms moeilijke dingen, soms dingen waar iets van onszelf verwacht wordt of van een arts, soms dingen die buiten onze macht liggen en waarbij er wel een wonder mag gebeuren. Gaan we dan met die alledaagse dingen ook in geloof om? Heb je gebeden of God je wil helpen bij je toets, bij je bedrijf, heb je gebeden of God je inzicht geeft in de beslissing die je moet nemen? Heb je gebeden of God beterschap wil geven. Kijk dat het is verschil tussen geloof en ongeloof. Natuurlijk zal niemand alles aan de Here opdragen, maar het gaat om je basishouding. Ben je zelf hier je rijkje aan het maken, of zie je dat we leven voor dat hogere, mooie rijk. Verwacht je het van Jezus Christus. Wijs je omhoog naar Hem, verwacht je het van Hem, verlang je een wonder … heb je geloof dat Jezus gekomen is en dat Hij alleen echt de vrede in je hart kan brengen!? Dat is wat God van ons vraagt … een leven in geloof. Geloof in hem die door dood en lijden heen uiteindelijk Pasen zal brengen. Dat Hij op zal staan uit de dood om het eeuwige verheerlijkte leven te brengen!

3) Geloof dat God wonderen kan doen!
De Here Jezus heeft gezien dat de leerlingen niet konden genezen. De vader toont dat hij wel de juiste houding heeft. Hij valt op zijn knieën voor Jezus. Hij gelooft, verwacht het van Jezus. De leerlingen hadden het kennelijk niet van Jezus verwacht, anders hadden ze de jongen wel genezen en dan had Jezus nu niet een poging hoeven doen als Zoon van God. Jezus laat zien dat Hij gekomen is om een nieuwe wereld te brengen, dat Hij sterker is dan de demonen. Als koning spreekt hij de demon bestraffend toe. Hoe dat klonk, vroeg iemand? Als iemand die met gezag spreekt, en waar je niet ongehoorzaam aan durft te zijn. Jezus kon zo spreken omdat Hij ook werkelijk die macht heeft over het kwaad en over de nood.
Daarbij is het belangrijk om te zien dat het geloof dus niet is als een bepaalde magische kracht. Als iets wat je meer of minder zou kunnen hebben. Dat is soms het gevaar als we naar christelijke genezers toegaan. Alsof zij meer power zouden hebben, meer geloofskracht zouden hebben. Geloof kan heel klein zijn. Zo klein als het kleinste zaadje. Maar dat zaadje heeft alles in zich om te gaan groeien, als het water en grond krijgt, als er licht en warmte bij komt boven de grond. Het krijgt de kracht van buiten. Zo is het ook met ons geloof. Als we gelovig de dingen aan de Here vragen dan mogen we het van zijn kracht verwachten. Hij die hemel en haarde gemaakt heeft. Hij die de bergen gemaakt heeft. Dan zal de maan je niet schaden en de zon je niet steken. Dan zal er geen berg mee op je weg zijn, want hij maakt bergen vlak en zeeën droog. Wat een geweldige kracht heeft Hij. Bij hem ben je veilig, tegen het kwaad, tegen de dood en zelfs door de dood heen: in leven en sterven.
En dan is de jongen genezen!! Laten we daar niet overheen lezen. Wat bijzonder dat het trillen ophoudt, dat hij bevrijd is, dat hij genezen is. Wat een geluk voor de vader. En zulk soort dingen gebeuren vandaag ook nog. Ook als er een zieke is: laten we in de eerste plaats dan gelovig tot God bidden of samen bidden. Dan doet geloof wonderen. Dan zijn er ook zoveel moment dat het net goed gaat: een voorkomen ongeluk staat niet niet in de krant. Iemand zei: soms moeten we er vaker oog voor hebben. Dat het bijzonder is als iemand weer genezen is. Wat zijn het een mooie momenten als je zelf of samen hier in de kerk de Here kan danken dat God een leven gespaard heeft.
Laten we het wel van God blijven verwachten. Niet door onze eigen kracht of gebedspower proberen te genezen, maar gelovig zien op Jezus Christus. Dan kun je bergen verzetten: Geloof doet wonderen! Nooit kan het geloof teveel verwachten!
Amen

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: