2 Tess 2:15-3:5 – Sta sterk in je geloof!

Preek belijdenisdienst Heemse, 29 mei 2016

Tekst: 2 Tessalonicenzen 2:15-3:5

 

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,

God heeft laten zien dat Hij je liefheeft! Op het moment dat jullie de doop hebben ontvangen. God beloofde dat Hij als Vader voor jullie wilde zorgen en je wil beschermen. Jezus gaf aan dat Hij ook voor jouw zonden aan het kruis gestorven is en je nieuwe wil maken. De Heilige Geest beloofde dat Hij in je hart wilde gaan werken, zodat het geloof ook mocht gaan groeien. Jullie wijzen zelf in jullie teksten ook terug op je doop: Wendy zegt: ‘ik wil ‘ja’ zeggen op mijn doop. Robert zegt: Bij de doop zei God ‘Jij hoort bij mij’, daar ben ik blij mee. Hilde zegt: Ik wil antwoorden op de belofte van de doop.

In de grote stad Tessalonica had ook een kleine groep mensen de liefde van God leren kennen. Paulus en Silas hadden drie sabbatten gediscussieerd met de Joden en laten zien aan de hand van de bijbel dat de Heiland moest lijden en sterven en daarna uit de dood opstaan (Hand 17:3,4). Sommige Joden, maar ook veel Grieken die al naar de synagoge gingen, en een groot aantal vrouwen uit hogere kringen sloten zich aan bij Paulus. Ook zij zullen de doop in de naam van Vader, zoon en Geest hebben ontvangen.  Daarom kan Paulus zeggen: ‘God heeft ons zijn liefde getoond’. Maar hij zegt ook: ‘Hij heeft ons door zijn genade blijvende steun gegeven.’ Toen Silas en Paulus doortrokken naar Berea, en het moeilijk was om te geloven: omdat de mensen hen maar raddraaiers vonden en het vreselijk vonden dat ze Jezus koning noemden in plaats van de keizer (Hand 17:7), liet God hen niet alleen. Ze mochten ook in tegenslag en moeite, ook als het leven zwaar was, als er vervolging was, steun van boven, steun van God ontvangen.

Jullie geven ook aan dat geloven meer is dan alleen zien dat God zijn liefde getoond heeft. Niek zegt: God helpt me met alles. Hij maakt me sterk. Koen zegt: God geeft  mij iedere dag weer de kracht om de dingen te doen die ik leuk vind, voetballen, muziek maken en bouwen aan Gods koninkrijk hier op aarde. Marit zegt: God is altijd bij mij en weet alles wat ik doe, ik vind het gerust stellend dat ik altijd bij mijn hemelse vader terecht kan in goede en slechte tijden. Ik kan op Hem bouwen en vertrouwen. Wanneer jullie vandaag geloof belijden doe je dat omdat je zelf, allemaal op je eigen manier gelooft dat deze God de God van je leven is. Dat Hij, ook als er moeilijk dingen zijn of waren degene is die je blijvende steun gegeven heeft en goede hoop wil geven. Hij heeft dat gedaan, uit genade: omdat Hij zijn eigen Zoon gegeven heeft voor onze zonden, Hij zag onze nood en de nood van de wereld. Hij werkt toe naar de komst van zijn rijk. God heeft laten zien dat Hij je liefheeft!

 

Blijf bij wat je geleerd hebt! Van jongs af aan mocht je leren over God. Via je ouders, via meesters en juffen, via opa’s en oma’s. Later ging je catechisatie volgen. Eerst omdat het erbij hoorde, later omdat je steeds meer in ging zien: ook voor mij is het geloof in de Here belangrijk. Op je eigen manier heb je steeds iets meer over God leren kennen. En dat is belangrijk: dat je niet alleen een goed gevoel hebt bij God, maar dat je ook iets over Hem kan vertellen. Wat heeft Jezus voor mij gedaan? Wat vraagt God van mij om te doen in het dagelijks leven? Hoe zorgt God de Vader voor mij, ook als het soms moeilijk is en ik dingen niet begrijp? Soms waren er ook momenten dat we zeiden: we kunnen hier wel iets over zeggen, maar veel is voor ons kleine verstand niet te begrijpen. Hoe zit het met uitverkiezing? Hoe zit het met schepping en evolutie? In ieder geval is je veel geleerd over God en de bijbel. Mark zegt heel treffend: God is mijn verklaring voor de wereld om me heen. Ik kan niet zomaar naast me neerleggen dat Jezus voor mij gestorven is.

Paulus schrijft hier: Blijf bij de traditie waarin u door ons onderwezen bent. Jullie zeiden: traditie? Wat is dat? Dan moeten wij denken aan een traditie als zwarte piet ofzo. Aan traditioneel? Maar letterlijk staat hier: ‘blijf bij de traditie, blijf bij het wat je doorgegeven is’. Denk maar aan een estafettestokje, iets wat je doorgeeft. Paulus heeft zelf de wet en de profeten leren kennen, hij heeft geleerd over Jezus Christus en wat hij gehoord heeft, heeft hij verteld in Tessalonica. Hij heeft ook brieven geschreven, aan Tessalonica maar ook aan andere gemeente en als hij zegt: ‘blijf bij de traditie’, bedoelt hij: ‘blijf nu bij dit onderwijs’. Houd niet alleen vast aan wat wij geleerd hebben, maar doe er ook naar: leef naar de geboden. Doe het goede, toon liefde in woorden en werken voor de naaste en voor God. Sta sterk, wees standvastig in het geloof. Door vast te houden wat je geleerd hebt sta je sterk. Om het in de taal van Bart en Rick te zeggen: er is heel wat gebouwd aan het huis van jullie geloof. Jullie hebben er zelf aan gebouwd, er over gepraat erover geleerd, je wilt nu ja zeggen. Maar sta sterk! Zorg ervoor dat het fundament onder dit huis niet wordt aangetast, maar dat je steeds weer een stevige basis hebt, verbonden bent met God. In de taal van Robert: je geloof is gegroeid, het is een prachtige boom geworden. Maar sta sterk! Zorg dat je genoeg wortels hebt en blijft houden dat de boom niet omwaait bij een windvlaag. Hoe doe je dat sterk staan? Vasthouden wat je geleerd hebt: elke dag je bijbel lezen, bidden tot God, praten met anderen over je geloof. En de plek waar God met name ook wil werken, waar Hij geprezen wil worden en waar je geloof stevigheid mag ontvangen, een goede basis en stevig geworteld mag worden, is de kerkdienst: Juist daar in de ontmoeting met God en zijn volk mag je groeien in je geloof met Hem. Blijf bij wat je geleerd hebt!

Bid dat God ons mag sterken! Wat dat betreft doen jullie geen belijdenis in een makkelijke tijd en een makkelijke cultuur. Waar wereldwijd het christendom groeit, sluiten in Nederland elke week twee kerken hun deuren. Hoe kun je dan staande blijven, hoe kun je dan het geloof vasthouden? Professor Selderhuis schreef deze week in het Nederlands Dagblad: Ik word ongelukkig van hoe het op dit moment met de kerk gaat, en dan bedoel ik de kerk in het algemeen. Kerken die sluiten, mensen die de kerk verlaten. Wat kan ik er zelf aan veranderen? Toch zie ik het niet somber in. In de kerkgeschiedenis is altijd wel een periode aan te wijzen waarin het nog veel beroerder ging dan nu. Ik weet Wie de kerk in handen houdt en ik weet hoe het afloopt.’

Juist omdat het geen makkelijke tijd is om te geloven, is het ook goed om te beseffen dat het geloof ons gegeven moet worden. Dat God zijn kerk leidt en dus ook ons als gelovigen moet leiden. Paulus zegt hier ook: Mag de Here Jezus en mag de Here God je aanmoedigen (hier staat het woord dat ook vaak voor de Geest gebruikt wordt!) en sterken. Het moet van boven komen! Daarom zullen jullie straks ook knielen: het is niet uit eigen kracht, maar door Gods kracht dat je verder mag gaan! We mogen zijn woord lezen, naar de kerk gaan, bidden en het doorgeven, maar uiteindelijk is God het God die ons kracht en geloof geeft. Wat kan het moeilijk zijn als je kinderen anderen wegen gaan, als je gehoopt had dat ze ook ja tegen Jezus gaan zeggen, maar besef dan: wij kunnen het geloof niet geven. En als je hier straks als ouders gefeliciteerd wordt: het is niet dankzij ons, maar dankzij God de Vader als iemand het geloof ontvangt. Een wonder van genade.

Jullie zeiden: dit lijkt wel speciaal voor ons geschreven. En dan staat er: bid voor ons. Paulus en Silas hebben Tessalonica verlaten ze trekken verder en hopen dat het woord van God zich net zo snel verspreid als in Tessalonica. Hij vraagt dat ze bewaard worden voor slechte mensen en voor de boze [God heeft dat gebed verhoord in Efeze!]. De groep zei: we hebben nu ja gezegd, maar we weten dat we niet uit onszelf kunnen volhouden. Gelukkig hebben we een coach in de hemel Jezus Christus die ons aanmoedigt, maar er staat geen stadion vol mensen om ons heen om ons aan te moedigen. Maar wat zou het mooi zijn als de mensen in de gemeente voor ons te bidden. En later appte iemand: laten we een kaartje uitdelen met de vraag of mensen dat willen blijven doen. Je hebt soms wel een gesprek met een ouderling, maar wat zou het mooi zijn als mensen je aanspreken. Soms word je helemaal niet gemist als je er niet bent. Het zou mooi zijn als iemand gewoon nog eens vraagt hoe het gaat, ook in de komende jaren. Hoeveel twintigers vinden het juist niet vaak heel moeilijk om trouw te blijven aan God en zijn gemeente. Vandaag staan we misschien op een hoogtepunt: maar laten we vragen of ze willen blijven bidden of naar ons om willen zien. Er kan zoveel op ons afkomen in relaties, door een verhuizing, in de vragen bij een studie, in ons werk, in persoonlijke problemen. De duivel zit niet stil: geef dat ook wij verlost worden van de boze! Net zoals u belooft bij de doop van een kind, roepen wij u op: bid voor ons en sta om ons heen. We zijn immers één lichaam! Bid dat God ons mag sterken!

Richt je op de liefde van God en het geduld van Christus! Paulus moest de jonge kerk van Tessalonica achterlaten en verder gaan. Hij hoopte dat de zijn werk verder voortgang mocht hebben, maar ook dat het met die kerk die hij los moest laten goed mocht gaan. Hij wist dat de toekomst onzeker was: er waren vervolgingen, er waren mensen met verkeerde ideeën, mensen deden kwaad of waren alleen op zichzelf gericht. Niet iedereen is betrouwbaar. Wat kan je vertrouwen in mensen soms ook beschadigd zijn, maar zegt Paulus: God is trouw! Hij zal U kracht geven en tegen het kwaad beschermen. Bart zegt: vertrouw op de HEER met heel je hart en steun niet op eigen inzicht.

Daarom is het mooi dat we ook iets van het gebed van Paulus voor de gemeente van Tessalonica mogen zien. Hij bidt dat zij heel hun wil, hun hart, hun verlangen richten op de liefde voor God en de standvastige trouw aan Christus. Een gebed dat je op twee manieren kan lezen, wie een NBV heeft mee heeft, ziet ook een kanttekening staan. Maar eigenlijk zijn die twee manieren van lezen, is die dubbelheid juist wel de mooiste bemoediging die je kan krijgen. We hopen en bidden dat jullie, maar iedereen in de gemeente stevig mag staan in het geloof. We verwachten het van de Here, we bidden erom en waar mogen we dan ons hart, onze wil, ons verlangen op richten?

Dat we steeds liefde voor God mogen hebben. Hem mogen dienen, volgen, en zijn goedheid ook door mogen laten schijnen in onze woorden en werken. We hebben iets heel kostbaars gekregen: dat die liefde voor God er steeds meer mag zijn? Hoe? Doordat het gevuld wordt met de liefde van God: God die ons zo lief heeft gehad, waardoor we niet verloren hoeven te gaan aan de zonde, maar deel krijgen aan een eeuwig leven. Rick koos de tekst van Petrus: Geef uw zorgen over aan God, want Hij houdt van U!

Dat we dan tegelijk ook mogen volharden. Niet opgeven, maar trouw zijn. Het doel in de gaten houden. Zoals een sportman recht op de finish afrent, en klaar is om de krans in ontvangst te nemen. Een standvastige trouw aan Christus, die tegelijk gevoed mag worden door het geduld, de standvastigheid van Christus zelf. Want denkend aan de vreugde die voor Hem lag, liet Hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God (Hebr. 12:2). Blijf zien op het lijden en sterven van Christus, zoals dat bij het Avondmaal ook naar je toe komt. Daarom mag je juist ook door het Heilig Avondmaal steeds weer gesterkt worden in je geloof. Daarom hoop ik dat u, dat jij, dat ik elke dag dat doel weer voor ogen mogen hebben en steeds weer gehoor geven aan de oproep: Sta sterk! Richt je op de liefde van God en het geduld van Christus! Tot de dag gekomen is van zijn rijk. Wat een goede hoop mag je dan hebben! Amen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: