Johannes 1:50,51 – Volg Jezus na!

Preek Heemse/Hardenberg, 14 januari 2017
Tekst: Johannes 1:51

[#1] Geliefde gemeente van onze Heer Jezus,
Ben je religieus? Dat kan iemand je vragen. En dan zegt iemand misschien: nee, ik geloof niet dat er een God of hogere macht bestaat. Of iemand zegt: ja ik geloof wel dat er iets is. Misschien geen God die uit de hemel kijkt en ziet wat je doet, maar wel dat er iets meer is tussen hemel en aarde.
Ben je christen? Ook dat is een andere vraag! Je kunt religieus zijn. Weten dat er een God is. Aannemen dat hij bestaat. Maar dan verandert er nog niet zoveel in wat je doet en in hoe je leeft: Christus is een persoon! Hij zegt ‘Ik ben je redder’, Hij roept je ook op om werkelijk met Hem te leven, om in beweging te komen, om te gaan met Hem …

[#2] Volg Jezus na!
1. Kom en zie
2. Geloof
3. Verwacht

[#3 Kom] Johannes de Doper had tegen zijn leerlingen gezegd: die na mij komt is meer dan ik! Hij is het Lam van God. Wanneer Jezus dan langs de Jordaan wandelt dan zijn er al twee die graag bij Jezus willen zijn. Andreas en nog één leerling vragen Jezus: ‘Waar logeert u?’ Ze willen graag met Hem mee. Ze mogen dan de hele dag bij Jezus zijn en van Hem horen. Zij gaan naar het huis van Jezus toe.
Later als Jezus dan naar Galilea gaat, ontmoet Hij Filippus. Jezus is het, die Filippus uitnodigt. Kom, Filippus, volg mij! Zet de stap, om je dagelijkse dingen achter je te laten, om nu Ik er ben ook van Mij te horen, met mij door het land te trekken. Om aan de slag te gaan in mijn omgeving.
Zo worden ook wij geroepen. Niet meer door de stem van Jezus die je kunt horen, maar wel door deze Bijbeltekst en in deze preek. Hoe je leven er ook uit ziet, waar je nu ook bent, wat je ook meemaakt: Jezus kent je, en Hij roept je: Kom! Volg mij! Om echt christen te zijn en met Jezus verbonden te leven, moet je niet voor Hem weglopen, niet je eigen weg gaan, niet volgende week te gaan bidden, of het naar de kerk gaan uit te stellen, maar om te luisteren naar zijn stem: Kom! Kom bij Mij! Kom nu!
[#4] Uit het vervolg wordt duidelijk dat Filippus ook werkelijk met Jezus meegaat.
De andere twee leerlingen, die gevonden hadden waar Jezus logeerde, waren tot de avond bij Jezus gebleven waren. Misschien bewonder je ook wel iemand: een voetballer, een vlogger, een zangeres: dan wil je ook graag bij hem of haar zijn. Zo zal Filippus, samen met Andreas en Petrus, twee dorpsgenoten van Hem, veel bij Jezus geweest zijn.
En als christen geworden bent, dan is dat niet iets om voor jezelf te houden.
Andreas had net al tegen zijn broer Petrus gezegd: We hebben de Messias, de Christus gevonden! Juist je naaste familieleden gun je het om het geheim van het geloof te leren kennen. Wat kan het soms zoeken zijn hoe je het kan delen, om niet te opdringerig of te teleurgesteld te zijn, maar wat mooi als je toch door je gebed, door een opmerking of door een uitnodiging laat zien dat je voor je kind, je broer of zus bidt en je het zo gunt dat ze, voor het eerst, of opnieuw, Jezus gaan volgen, met Hem op weg zijn.
Ook Filippus is enthousiast en hij komt Natanaël tegen. Moet je nu toch horen! Ik heb Hem gezien. De man over wie Mozes geschreven heeft. Waar de profeten over geprofeteerd hebben. Omdat hij zo goed thuis was in de bijbel kon hij Jezus herkennen. Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazaret. Hij is de Messias! Kom ook in beweging, ga ook mee, volg Hem ook na!

[#5] Niet alleen vandaag is het soms moeilijk om te geloven of het allemaal wel waar is, ook toen nam men het niet klakkeloos aan. Het zal wel, zal Natanaël gedacht hebben. Hoe kan dat nu? Jezus uit Nazaret. Uit zo’n onbeduidend dorpje (hij weet nog niet dat Jezus in Bethlehem is geboren!). Hij kwam zelf uit de grotere plaats Kana. Kan uit zo’n gehucht iets goeds komen … Jij zegt misschien: kan uit Westerhaar iets goeds komen… Of misschien zeggen ze wel in Zwolle … kan uit Heemse iets goeds komen?
Zo kun je als christen vragen hebben bij het geloof, we hadden het er nog over op catechisatie: waarom geloof ik in Jezus en niet in Mohammed. Waarom zou ik de bijbel aannemen en niet de geschriften van de Hindoes? Klopt het eigenlijk wel dat Jezus de Messias is, of hebben we (net als de Joden geloven) nog een Messias te verwachten? Het is goed om over vragen na te denken. Het is niet verkeerd dat Natanaël zich afvraagt of het wel klopt. Hij denkt kritisch na.

[#6] Hoe kun je nu gaan geloven? Ga zelf maar kijken! Zegt Filippus tegen Natanaël. Kom en zie, ga maar op onderzoek uit. Kom maar luisteren naar Jezus, kijk maar wie Hij is en wat Hij doet. Dat is het enige dat nodig is: met Filippus meegaan, luisteren naar die oproep om te komen en dan zul je het zien, dan zul je het ontdekken: het is echt waar, Jezus is de Messias. Dat is ook wat voor ons nodig is, aan het begin van 2018. Kom naar Jezus toe. Als je je afvraagt: heeft het echt zin om te geloven?
Verandert er werkelijk iets in mijn leven, als ik Hem ken?
Kan Hij niet een duidelijker teken geven dat Hij er is?
En misschien heb je al wel heel vaak het opnieuw geprobeerd, maar raak je elke keer weer teleurgesteld. Mag ik het werkelijk van Hem verwachten?
Toch klinkt hier die oproep, kort en rechtsreeks: Kom en zie! Want Jezus roept U, Hij roept jou, loop niet van Hem weg, hoor Hem spreken in de bijbel, zie wat Hij allemaal doet, hoor Hem spreken in de bijbel, hoor zijn stem in de gemeente, in de kerk, hoor de stem waarmee Hij roept. Kom! Kom, om te zien en te ontdekken!

2. Geloof
[#7] Natanaël komt. Zijn vragen zijn nog niet beantwoord, maar hij gaat op zoek. Jezus ziet hem aan komen lopen. Dan zegt Hij over Natanaël: ‘kijk dit is nu een echte Israëliet, een mens zonder bedrog.’ Het is duidelijk dat Jezus van alles over Natanaël weet, terwijl ze elkaar misschien nog nooit gezien hebben. Dan schrik je wel even, als je iemand ontmoet die van alles over je kan vertellen. Natanaël vraagt dan ook verbaasd: waar kent U mij van?
Ik had je al gezien, voordat Filippus je riep, toen je onder de vijgenboom zat.
Zo kunnen wij allerlei vragen hebben, maar Jezus heeft ons al van te voren gezien.
Hij kent jou al vanaf het begin. Vandaag mag dat in de doop ook duidelijk worden: God kent Ties. Hij kende hem al voor zijn bestaan, Hij zag zijn vormeloos begin, zijn dagen zijn in zijn boek. Hij wil al heel krachtig Hem roepen, dat zegt Hij met de doop: Hij werkt met zijn Geest in hem. God begint. Hij zoekt ook jou. Waar jij bent, wat jij doet, wat jij hebt meegemaakt. Hij kent jou helemaal.
Want Jezus Natanael niet alleen aan de buitenkant. Hij wist niet alleen dat hij heerlijk in de schaduw zat, onder die vijgenboom, die wel negen meter hoog kon worden, maar waarvan de grote bladeren veel schaduw gaven: daar had hij geen drone voor nodig!
Maar Jezus weet ook wat er in Hem leeft. Want Hij zegt over Natanaël: dit is werkelijk een Israëliet, waarin geen bedrog is. Een oprechte man, die van alles bij elkaar liegt en om de dingen heen draait, maar die eerlijk wil zijn. Geen zoon van Jakob de bedrieger, maar van Israël: een man naar Gods hart. Nee, er staat niet dat Natanaël zonder zonde is, dat is alleen Jezus. Natanaël heeft ook zijn zwakke en verkeerde kanten, maar hij is geen bedrieger. Een oprechte Israëliet, een gelovige, vooral in de zin van een Israëliet die uitzag naar de komst van de Christus. Zoals Zacharias, Hanna en Simeon daar naar hadden uitgezien.
Zo ziet Jezus jou ook al, en roept jou al, voordat jij de stap naar Hem maakt. Hij weet wat er door je hoofd ging, afgelopen weken tijdens de feestdagen en toen het nieuwe jaar begon. Hij weet van je zonde, je zwakke kanten, verkeerde woorden, je eerlijkheid, je pij. Hij zoekt je, Hij roept je, Want Hij zoekt geen volmaakte mensen, maar mensen die opgejaagd, vermoeid en uitgeput zijn. Mensen die moeite en strijd kennen. Mensen die zien dat het leven hier eindig is en dat een leven alleen voor school of vrienden of geld of sport of werk uiteindelijk leeg is.

[#8] Natanaël is gekomen en gelooft in Jezus: Rabbi, U bent de zoon van God, de koning van Israël!
Wat is het mooi dat hij dat allemaal kan zeggen en belijden.
Ook Jezus hoort het: Hij zegt dat Natanaël nu gelooft.
Natanaël is gekomen, hij is op onderzoek uitgegaan, hij is gaan zien. En toen kwam hij tot geloof. Toen zei hij niet meer: dit is maar een timmerman. Dit is maar de zoon van Jozef. Dit is maar een boer uit Nazaret. Nee: hij noemde hem, door de Geest: Mijn meester, Zoon van God, U hebt alle macht!
Ook voor jou, voor u, voor mij klinkt die oproep. Kom niet alleen, maar neem ook aan, geloof dat Jezus de koning is, Gods zoon, de redder. Wij kunnen niet een hele middag met Hem praten in een huis, wij horen niet direct zijn stem, je krijgt geen antwoorden op een briefje. Maar aan het slot van zijn boek schrijft Johannes dat Jezus zegt: zalig wie niet ziet en toch gelooft. Want we zien dan wel niet letterlijk, maar als je komt, als je gaat zien: dan mag je lezen in dit boek van Johannes, in heel de bijbel. Dan raak je vertrouwd met Jezus’ stem. Dan ontdek je Hem in zijn trouw, beloofd bij de doop. In de tekenen van brood en wijn bij het avondmaal. Dan werkt de Geest bij jou geloof in je hart. Dan zie je Hem in het midden van de gemeente. Als je religieus bent dan is er iets, maar wie werkelijk komt die mag steeds meer met Jezus op weggaan

[#9] 3. Verwacht!
Wie zo Christen wil zijn, die zal nog grotere dingen zien.
Want wat mag je verwachten als je met Jezus meegaat, als je Hem navolgt?
Natanaël hoeft niet bang te zijn dat zijn prille geloof, zijn keus om Jezus te volgen teleur zal stellen, dat hij bedrogen uitkomt omdat hij voor Jezus kiest.
Jezus kende hem niet alleen van te voren en wist waar hij zat.
Hij zal grotere dingen gaan zien!
Hij zal de hemel open zien, en engelen van God zien omhooggaan en neerdalen.
Hij zal zien hoe Jezus wonderen gaat doen, straks al bij de bruiloft in Kana als water wijn wordt. De leerlingen zullen letterlijk engelen zien: als Jezus op de berg verheerlijkt wordt, in Getsemane en vooral ook als Jezus vanaf de olijfberg naar de hemel gaat.
Ook Jakob zag engelen op en neer gaat. Nadat hij bedrogen had, zich alleen voelde. Hij moest net een onbekende toekomst tegemoet gaan. Wist niet wat hem in het vreemde land te wachten stond. Maar God liet zien dat Hij erbij was. Zo mag je als gelovige allereerst steun verwachten: je mag leven verbonden met de hemel. Opzien naar Jezus, het verwachten van God. Nu is er geen ladder, maar de engelen gaan op en neer van Jezus. Door Hem is de weg tussen hemel en aarde geopend.
Wanneer je komt en gelooft, wil Jezus je tot steun zijn. Je inspireren en bemoedigen om zijn liefde te ontvangen en ook door te geven. Te leven in liefde met de naaste, in de kantine, in de bus, op de bank, achter je mobiel. Dan kies je steeds vaker voor de ander, in plaats van voor je eigen geluk. Dan blijf je niet stil zitten, maar dan kom je in beweging: naar Jezus, en door Hem ook naar de ander.
Er wordt gezegd dat Natanaël de wereld in is getrokken om van het geloof te getuigen. Dat hij dat echter moest bekopen met de dood. Dat hij in India levend vermoord is, door zijn huid er af te stropen, omdat hij Jezus volgde. Ik weet niet of dat waar is, maar er zal een dag gekomen zijn dat ook voor hem de hemel open ging, en dat hij Jezus zag zittend op zijn troon! Juist als je soms denkt: zal het wel waar zijn, komt Jezus wel, is Hij er wel in de moeite. Als je hoort van mensen die omkomen in de modder of door een ramp. Als christenen vervolgd worden om hun geloof, mag je weten dat God tegen Jakob zei: Ik sta je terzijde. Jezus wil zelf met ons meegaan. Dat mag ook nu in 2018 gelden: Hij staat je ter zijde, dus blijf de Heer verwachten: Hij zal eens alles goed maken. Blijf de Heer verwachten: Hij wil je helpen te leven verbonden met Hem zodat je leven goed en mooi wordt door Hem. Wie zo verwacht zal grote dingen zien … niet zozeer door eigen kracht, maar omdat je je openstelt voor Gods kracht. Amen

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: