Zondag 11 – Geloof in Jezus de Verlosser!

Preek Heemse, 18 maart 2018

Tekst: Zondag 11

 

[#1] Geliefde gemeente van Jezus Christus,

Jezus redt! Dat betekent zijn naam: Hij wil je redden.

En de vraag is dan: bent u, ben jij ook gered?

Een vraag die je misschien niet gelijk verwacht, maar een belangrijke vraag.

Het is de kernvraag van het evangelie.

Als je hem op straat aan iemand stelt: ‘ben je gered?’,

dan zal die misschien zeggen: gered, huh? Hoezo?

Van wat moet ik gered worden?

Ik zie niet direct een ramp aan komen,

ik zie niet precies welk gevaar er is en waar ik voor weg moet rennen …

 

[#2] Ik denk dat veel mensen in deze tijd meer bezig zijn met een ander soort redding.

Je moet zorgen dat je zelf wat van je leven maakt. Je leven hier en nu moet goed zijn.

Je moet eruit halen wat erin zit, genieten, vakanties, gezond zijn, geluk, ontplooiing.

Als jij het leven geen waarde kan geven, zeg je dat het voltooid is.

Zo moet je tot een beter ik komen. Kijk maar naar de reclames.

Ik noem het geen egoïsme, dat is een te groot woord.

Maar het draait wel vaak om het ‘ik’.

En je krijgt zomaar een tik mee van de tijd waarin je leeft.

 

[#3] Maar hebben zij, heb jij dan ook nagedacht over de vraag of je gered bent?

Wie niet in de zoon van God gelooft,  zal niet het leven zien,

maar Gods toorn blijft op hem, zegt Jezus.

Als je niet in God gelooft, loop je inderdaad gevaar.

Wat is het erg om te vallen in de handen van de levende God, wat is het erg als Gods toorn op je blijft.

Daarom is redding zo belangrijk. Zondag 11 legt uit hoe je die redding kan krijgen.

Het gaat erom dat je het werk van Jezus leert kennen. Zijn verlossingwerk aan het kruis.

Dat je Hem als je verlosser leert kennen.

Dat je, als je leest in de Bijbel, Hem ontmoet als de Zoon van de levende God.

Dat je voor heel je leven je heil en redding van Hem verwacht: die niet alleen je zonden wil vergeven, maar ook je wonden wil genezen. Zo is Jezus gekomen als de Verlosser.

[#4] Geloof in Jezus de Verlosser

  1. Door Hem komt het goed met God
  2. Door Hem kun je ingaan in Gods rust

Geloof in Jezus de Verlosser: (1) door Hem komt het goed met God.

Wat voor redding geeft Jezus dan precies?

Om dat te weten is het goed om heel de bijbel erbij te betrekken.

God zond niet gelijk na de zondevol Jezus als Redder.

God ging een lange geschiedenis met zijn volk.

En door die geschiedenis mogen we zien wat voor redding God geeft.

Welke diepe betekenis erin doorklinkt als Jozef het kind van Maria ‘Jezus’ moet noemen.

 

[#5] Ruim 500 jaar eerder was er namelijk ook een Jezus geweest, in het Hebreeuws klinkt die naam als Jozua. Deze Jozua was met Zerubbabel in 538 teruggekeerd naar het beloofde land. Ze waren in ballingschap geweest. Het volk was bijna vernietigd. Velen waren weggevoerd, velen waren gestraft. Zij hadden gevoeld hoe erg het was om in de handen van de levende God te vallen. Om gestraft te worden. Velen waren gestorven, anderen leefden als ballingen. Gods geduld met het volk was op geweest. De deur naar het beloofde land was achter hen dicht geslagen. Ze waren bijna door het vuur vergaan. Ze waren zwartgeblakerd.

 

Maar dan zegt God: ik maak een nieuw begin. En Zerubbabel trekt met Jozua weer terug naar het beloofde land. Er komt redding. Er komt een nieuw begin. De tempel wordt herbouwd, zeventig jaar na de verwoesting van de tempel van Salomo. Er kunnen straks weer offers gebracht worden, die laten zien dat het goed komt tussen God en mensen. Maar wie moet die offers brengen? Ze zijn toch allemaal schuldig en zondig. Kijk! Let op!  Ook de priester Jozua staat als zwartgeblakerd hout tegenover God, tegenover de engel van de Heer. Naast de priester Jozua staat de Satan: hij klaagt Jozua aan.

Je hoort dat hij Jozua beschuldigt van allerlei slechte dingen.

Hoe kan er dan een nieuw begin komen in het beloofde land?

Wie moet de offers brengen in de nieuwe tempel?

 

Misschien krijg je zelf niet zo snel een visioen.

Niet zo snel een droom waarin je ziet dat je tegenover God in de hemel staat en dat de duivel je dan aanklaagt. Maar misschien weet je wel wat het is om aangeklaagd te worden. Dat iemand allerlei slechte dingen over je zegt. En soms is het niet zozeer een ander: soms is het een stem in jezelf of in mijzelf, die zegt: je doet het fout! Soms is dat nodig. Moet je gecorrigeerd worden. Maar soms kan het ook enorm verlammen. Kun je er verdrietig van worden. Kun je denken: ik doe het ook nooit goed. Of je hebt zoiets van: zoek het allemaal maar uit, ik ga mijn eigen weg wel.

 

[#6] Maar let dan eens op wat er in de hemel gebeurt. De engel zegt tegen Satan: God verbiedt jou om te spreken. Je moet je mond houden. Je mag geen verkeerde dingen meer zeggen over Jozua. Want God heeft Jozua zelf uit Babylonië gehaald. God kiest Jeruzalem weer uit als plaats voor zijn tempel. Trek Jozua nieuwe kleren aan! Witte, schoongewassen kleren. Feestkleren! Een nieuw begin! [#7] En Hij zegt: plaats weer een tulband op zijn hoofd, zoals de priesters een tulband droegen waarop stond: de Here heilig! Aan de Heer gewijd! (Ex. 28:36). Zo kan de tempel in gebruik worden genomen. Zo kunnen er offers gebracht. De zonde is vergeven. God legt de stem van Satan het zwijgen op en wil verder met zijn volk.

 

[#8] Wanneer Jezus wordt geboren en Hij ontvangt de naam Jezus, in opdracht van engel. En als de engel dan ook nog zegt dat Hij een groot man zal zijn en zoon van de allerhoogste (Luc. 1:31,32). Dan zal het volk teruggedacht hebben aan deze Jozua die een begin mogelijk maakte. De Jozua weer offers kon brengen. Later heeft Jezus zelf een offer gebracht: op Goede Vrijdag werd Jezus met onze zonden, onze fouten, onze overtredingen bekleed aan het kruis werd genageld. Aan het kruis stierf. Maar dat deed Hij als offer voor onze zonden. Om een nieuwe weg mogelijk te maken. Daarmee de duivel en het kwaad overwon. De duivel het zwijgen oplegde. En daarmee ook de beschuldigingen die tegen mij klinken en zwijgen oplegt. Door zijn sterven, mag ik weten: God vergeeft mijn zonden, God geeft me juist nieuwe kleren, ik mag een kind van God zijn: want door Jezus komt het goed met God!

 

[#9] Geloof in Jezus de Verlosser: 1. Door Hem komt het goed met God,

Maar, dan laat God ons niet aan ons lot over. Hij wil ons ook verder leiden. Geloof in Jezus de Verlosser 2. Door Hem kun je ingaan in Gods rust. Wanneer de naam Jezus klinkt denken de mensen niet alleen aan Jozua de priester, maar ook aan Jozua de legeraanvoerder, de leider van het volk. Jozua die het volk al zoveel eeuwen eerder voor het eerst door de Jordaan had laten gaan en ervoor gezorgd had dat het volk daar kon gaan wonen.

 

[#10] Over zijn aanstelling lazen we net. Door de zonde, door zijn opstand mocht Mozes niet het beloofde land binnen. Bovendien zegt Mozes ook, misschien wel met bevende stem, ik ben te oud geworden. Hij is bijna honderdtwintig! Maar dan wijst hij Jozua als leider aan. De Heer zal voor hen uitgaan, en Jozua zal hen aanvoeren. Er is iemand die voorop gaat en de weg wijst. Mozes zegt erbij: er is geen enkele reden om bang te zijn. Er is geen enkele reden om bang voor hen te zijn. Het is de Heer uw God die met u meegaat. Hij zal van uw zijde niet wijken. Hij zal u niet verlaten!

 

Dan roept Mozes Jozua bij zich: deze aanvoerder, Hosea die de naam Jozua gekregen had: de Here redt, staat tegenover de man die het volk uit Egypte had geleid door de kracht van de Heer. De mensen kennen hem. Hij was betrouwbaar geweest, toen de tien verkenners wel te bang waren geweest om het land binnen te gaan. Hij had gezegd dat ze op de Here moesten vertrouwen en niet op wat ze zelf zagen. Nog een keer drukt Mozes hem op het hart: wees vastberaden en standvastig, want God zal je het land binnenleiden.

 

[#11] Wanneer je ook aan deze Jozua denkt bij de naam Jezus, dan zie je dat het niet alleen goed komt door Jezus, maar dat Jezus ons ook echt verder wil leiden. Waar je soms bang bent voor de weg die moet gaan. Waar de toekomst onzeker is. Waar je soms vragen kan hebben rondom dingen die gebeuren. Waar verdriet je leven tekent. Waar je soms je weg moet zoeken tussen alle meningen, godsdiensten, levensbeschouwingen, zegt Jezus niet alleen: het is goed tussen God en jou. Hij wil je ook bij de hand nemen. Om het met zondag 11 te zeggen: Hij verlost van de zonden, maar je mag ook je welvaart: je welbevinden, je welzijn, bij Hem zoeken. Hij wil herstel geven.

 

[#12] Als dominee mag je daar ook op wijzen en over horen. Hoe je hoort dat mensen kracht krijgen om verder te gaan, ook na heel moeilijke situaties om dat ze ervaren dat Jezus hen kracht geeft. Of hoe mensen die veel moeten overwegen en over veel moeten nadenken, die veel op hun bordje hebben, toch biddend tot God hun ziel nu tot rust mogen brengen. Als een kind bij zijn moeder. Of hoe mensen gezondheid en mogelijkheden hebben, en dat ook dankbaar van God ontvangen. Hoe ze Jezus willen volgen en zijn gemeente liefhebben. Of dat jongeren op catechisatie vertellen hoe ze soms andere geloven tegenkomen, maar dan mogen vertellen dat zij geloven dat het door Jezus goed komt tussen God en hen.

 

[#13] Wat is het een rijkdom als je zo Jezus Christus mag leren kennen. Vorige week zagen we dat Jezus het volk voor de keuze stelde: kies voor het licht! Even later legt hij aan de leerlingen uit. Ik ga van jullie weg. Als dan gevraagd wordt: hoe komen we bij u? Dan zegt Jezus: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Jezus gaat heen om een plaats voor ons klaar te maken. Wie in Hem gelooft mag geloven dat Jezus, juist doordat hij geleden heeft, ons in het vaderland kan brengen. In het beloofde land, in de eeuwige rust. Zijn hand zal ons veilig leiden. Een betere Jozua, Jezus kunnen we ons niet wensen. Laten we dan ook gaan aan zijn hand.

 

Ben je gered? Dat is de vraag die ik aan het begin stelde. Ik hoop dat je ziet dat je het offer van Jezus voor je zonden nodig hebt. Hij heeft de Satan het zwijgen opgelegd! Niemand zal je nu kunnen beschuldigen.

 

[#15] Maar wat moet ik hier nu morgen mee. Als ik weer mensen ontmoet die juist alles zoeken in het leven hier en nu. Die op een gegeven moment hun leven wel voltooid vinden als je er zelf niets meer uit kan halen? Als ik mensen ontmoet die vinden dat je zelf moet maken of die juist een andere God geloven: of het nu Allah, Boeddha is?

 

God heeft het niet gelijk na het paradijs goedgemaakt. Ook na Jezus sterven, kwam niet gelijk de hemel op aarde. God vraagt ons om een weg te gaan. Om dan te leren van het verleden: Jozua wees de weg naar het beloofde land, terwijl volken om hem heen het van allerlei andere goden verwachten. Maar uiteindelijk was de God van Israël de God die echt redding kon geven! En keer op keer zie je weer dat mensen God vergeten. Zelf hun leven willen maken: in het beloofde land vergeten ze God. In de tijd dat Jezus geboren wordt verwachten weinig de Messias. Vandaag hebben veel mensen een plat wereldbeeld. Laten we leren van heel de weg die God gegaan is. Dat er meer is tussen hemel en aarde, dat ons doel niet hier ligt, maar in het hemels Vaderland. Laten we anderen aansporen mee te gaan, om vol te houden: dat we samen steeds weer geloven en belijden: Jezus is de weg, de waarheid en het leven.

Ik hoop dat je die naam leert kennen en voor heel je leven mag zeggen:

O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in ’t oor,

Mijn herder en mijn held, mijn vriend, mijn koning en profeet,

mijn priester die mijn schuld ontbindt, mijn weg waarop ik treed;

Amen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: