Ezechiel 38 en 39, Op. 20 – Gog en Magog

Preek Heemse/Lemelerveld

Tekst: Ezechiël 38/39; Openbaring 20:8

 

Geliefde gemeente van Jezus Christus,

[#1] Wanneer je op internet kijkt dan kom je soms filmpjes tegen waarin gezegd wordt: de laatste oorlog, de beslissende slag komt eraan! We leven in de eindtijd en nog even dan gaat het gebeuren. Ik zag bijvoorbeeld een filmpje waarin gezegd werd: nu er een top geweest is waar Putin van Rusland, Erdogan van Turkije en Rouhani van Iran elkaar ontmoet hebben: nu gaat het gebeuren. Nu komt er een grote aanval uit het noorden. Nu hebben de machten die noordelijk van Israël liggen de handen in elkaar geslagen en zullen optrekken naar Jeruzalem. Nog even en dan is het einde! [Groeit Ester wel op in een veilige wereld?]

 

[#2] Ongeveer 200 jaar geleden komen we deze manier van bijbellezen al tegen. Profetieën uit de bijbel worden heel direct betrokken op de machten die het nu voor het zeggen hebben. In Nederland heb je al heel lang ‘het zoeklicht’, dat ook steeds op zoek gaat naar hoe profetieën nu in vervulling gaan. In de jaren zeventig had je Hal Lindsey. Van zijn boek zijn miljoenen exemplaren verkocht: het is één van de best verkochte boeken uit die tijd. De staat Israël, die sinds 1948 bestond, was voor hem het teruggekeerde volk van God, een vervulling van de profetie. Maar ook hij besteedt zijn vijfde hoofdstuk een strijd die nog zal komen. Niet de Arabieren, maar uiteindelijk de Russen, met bondgenoten, zullen uiteindelijk een grote aanval op Israël inzetten.

 

[#3] Nu heb ik niet het idee dat je heel snel met deze discussie en voorspelling in aanraking komt. Maar toch zijn het wel vragen die op kunnen komen als je je afvraagt hoe de eindtijd zal gaan. Ds. Heij heeft al gepreekt over de duizendjarige periode, Ds. Dunnewind over de plaats van Israël, vandaag willen we het hebben over Gog en Magog. We lazen net dat als de periode van duizend jaar voorbij is, Satan Gog en Magog zal verleiden en de volken uit de vier hoeken van de aarde bijeenbrengt. Wat wordt hier bedoeld? Over wie gaat het hier? In welke tijd gaat dit in vervulling?

 

[#4] Vertrouw op God die een eind maakt aan alle kwaad

  1. Hij heeft de volken in zijn macht
  2. Volken die staan voor het kwaad
  3. De eindoverwinning komt van God
  4. Hij heeft de volken in zijn macht

Wanneer openbaring spreekt over Gog en Magog zijn dat termen uit het boek Ezechiël. Ezechiël was een profeet die sprak voor de ballingen in Babel. De mensen die ver van hun eigen huis leefden, in een vreemd land, ver bij Jeruzalem vandaan. Ezechiël lijkt op andere profeten, wanneer hij het volk waarschuwt tegen zonden, wanneer hij het heeft over de straf van God. Maar het bijzondere is dat Ezechiël niet alleen profeteert, maar ook de toekomst onthult, openbaart. Net zoals Johannes een openbaring krijgt. Hij heeft apocalyptische, eschatologische gedeeltes. [#5] In de eerste drie hoofdstukken als hij een groot apparaat ziet, met wezens eromheen. Aan het eind ook als hij van hoofdstuk 40-48 de nieuwe tempel beschrijft. Een geweldige droom van de Israelieten: dat er weer een tempel zou zijn.

[#6] Dat is de verre toekomst: de Messias komt terug en zit op de troon. Maar in hoofdstuk 36 en 37 heeft hij al mogen vertellen dat het volk weer terug mag gaan naar het land. God zal herstel geven. Israel en Juda worden verenigd. Het dal met doodsbeenderen komt tot leven. God geeft zijn Geest en ze zullen leven onder het nieuwe verbond. Israel keert terug en het heil gaat gloren!

In hoofdstuk 38 lezen we dan hoe Israel in vrede leeft. Ze zijn net van de oorlog hersteld. Ze zijn wonen weer op de bergen die lang onbewoond waren. Ze leven daar zonder zorgen. Ze hebben geen muren om de steden. Ze hebben geen grendels en poorten. Een kwetsbaar volk, dat geloofde dat ze eindelijk iets van de vrede hadden die God beloofd had.

[#7] Het is alsof de vlaggen uitgestoken zijn op bevrijdingsdag, maar plotseling beginnen de sirenes te loeien. Maar dan grijpt God Gog uit Magog. Wie dat is? Men heeft dat op veel manieren willen verklaren en opzoeken. Het land Gaga in Noord-Syrie, Gyges in Lydie, of men dacht het gaat om GUG dat duisternis en kwaad betekent. En Magog dan: waar ligt dat. We komen het wel tegen in Genesis. Het zou kunnen gaan om gebieden in de Kaukasus. In ieder geval in het noorden: uit het noorden kwam altijd het kwaad voor Israel. Anderen spelen met de letters en maken er Babel van of Moskou. Ik denk dat we in ieder geval hier niet precies moeten gaan invullen. Het is openbaring, toekomstprofetie: Gog uit Magog is de onbekende vorst van de duistenis, die van ver komt om ons met zijn kwaad en onheil te treffen.

Als een gevangen wild dier grijpt God hem bij de kaken en sleurt hem mee. Hij laat hem en zijn gevaarlijke legermacht optrekken naar Gods volk. Vele andere volken sluiten zich erbij aan. Dat doet denken aan openbaring: talrijk zijn ze als de zandkorrels van de zee. God schakelt hem in: zo was het met de Farao uit Egypte, zo was het met Nebukadnessar uit Assur, en later in de geschiedenis met Egyptische en Romeinse machthebbers. Zo is het eeuw in eeuw uit. De groten van de aarde: ook de Amerikanen, Russen, Chinezen, Moslims. Ze zijn in de handen van de almachtige God. Hij houdt de teugels van het wereldbestuur vast. Hij regeert.

[#8] Wat dat betreft mag dit stuk enorm bemoedigend zijn. Als je zelf het overzicht verliest en net snapt wat er met de volken gebeurt. Als je hoort van een grote Moskee in Duitsland die Erdogan opent, een aanslag die verijdeld wordt, als je de vluchtelingen stromen ziet, als je een president ziet in Amerika die anders is dan alle anderen. Dan hoef je niet krampachtig die terug te zoeken in de bijbel. De bijbel is geen puzzelboek. Maar je mag wel weten, wat Psalm 2 al zingt, wat je hier ook ziet. Al die volken zijn uiteindelijk een werktuig in Gods hand. Hij regeert, zijn koninkrijk staat vast. God heeft zijn plan vastgesteld en zal dat uitvoeren. Soms herken je misschien iets van de tekenen van de tijden. Je hoeft niet verbaasd te zijn dat er oorlog, verdrukking en hongersnood komt. Je mag geloven: ondanks al die dingen voert God zijn plan uit. Hoe raadselachtig Gods leiding soms ook is, Hij is de almachtige. Niet alles wat gebeurt is zijn wil, maar wat Hij wil dat zal altijd gebeuren.

 

[#9] 2. De volken die staan voor de macht van het kwaad.

Wat je ziet gebeuren als Gog optrekt, is dat de volken met hem meegaan. Opvallend is dat ze denken dat ze zelf dit bepalen. Ze weten niet dat ze door God ingeschakeld zijn. Ze hebben hun eigen plannen. Ze willen er zelf beter van worden. Ze denken: zo’n volk zonder muren en verdediging dat gaan we aanvallen en dan kunnen we er zelf rijk van worden. Ze gaan er heen om het te plunderen, te beroven en er buit te halen. Eindelijk denkt Israël rust te hebben, maar toch komt de vijand er dan aan. En anderen die ervan horen gaan mee: zij willen ook wel delen in de buit. Wat dat betreft is er maar weinig veranderd: wie de macht heeft plundert en rooft om er zelf beter van te worden en zwakken leiden er onder. Zo was het, zo is het en zo zal het zijn.

[#10] Maar dan volgt het opvallende vers 17: Ben jij de man die ik zou sturen? Waarvan ik al bij monde van de profeten gezegd heb dat hij zou komen? Een heel bijzondere uitspraak. God heeft op veel plaatsen de komst van de Messias versteld. Dat Jezus zou komen klinkt steeds weer door in de bijbel. We staan er vaak genoeg bij stil als het weer kerst wordt: “ik zal vijandschap zetten”; “Sterkte vorst, Zoon van God”; “Zie de maagd wordt zwanger”: “En jij, Bethlehem Efrata”. Maar er is ook een andere lijn in de profetie. Er zal een macht komen om Israel aan te vallen. Hier wordt die macht Gog genoemd en op andere plaatsen de Satan, de mens van de wetteloosheid of de heerser van de duisternis. Dat is ten diepste de lijn die we hier zien.

[#11] Er zijn mensen die ervoor kiezen om dit historisch te lezen. Dan is het geen profetie over de eindtijd, maar dan gaat het in vervulling op het moment dat Israël uit de ballingschap is teruggekeerd. Dan zou dit allemaal al gebeurd zijn, nadat Haggai en Zacharia met het volk waren teruggekeerd. Dan hoef je vandaag niets met deze profetie, want het is toen al gebeurd tegenover de teruggekeerde Israëlieten, voordat Jezus terugkwam. Nu kan het best zo zijn dat een gedeelte al in vervulling is gegaan. Maar laten we vooral ook op het unieke van deze profetie te letten. Hier komt nergens naar voren dat Israël gestraft wordt om de zonden. Dit is geen nieuwe ballingschap. In het boek Ezechiël, dat vertelt over herstel, over een nieuw verbond past dit heel duidelijk in een finale eindtijd. God geeft herstel. God zal eens een nieuwe volmaakte tempel geven. Hij zal zitten op zijn troon. En voor die tijd komt nog één keer de hele volkerenmacht in opstand.

Dan is het niet aan ons om dat precies in te gaan vullen, zoals Hal Lindsey deed. Het bijzondere is ook dat het boek nu bijna 50 jaar oud is en je ook ziet hoe gedateerd het is. Toen met de spanning van de koude oorlog, een prille staat Israël lijkt het allemaal precies aan te wijzen. Maar je ziet nu dat sommige dingen toch echt niet kloppen. Dat hij te snel lijnen getrokken heeft. Wij hebben niet het inzicht dat de profeten hadden, om heel precies alles in te vullen.

Maar wat we hier wel van leren, wat we ook beschreven zien in Openbaring 20, is dat er als Christus terugkomt alle volken bijeen zullen komen. Dat ze denken dat ze alle macht kunnen pakken. Dat ze in hun eigen ogen het goede zullen doen. Dat zal, wanneer de vredetijd aanbreekt, dan even lijken alsof het nog mis dreigt te gaan. De satan is machtig, volken staan op, het is voorzegd, maar uiteindelijk zal hij het onderspit delven. Is zijn macht gebonden door de macht van Jezus Christus.

 

[#12] 3. De eindoverwinning komt van God

Wat gebeurt er als al die volken samen optrekken? Dan zijn het niet de kinderen van God die in hun vrederijk toch nog wat wapens bij elkaar moeten zoeken. Dan houdt Gods volk niet stand omdat ze toch nog sterk zijn. Nee, dan laat God zien hoe Hij toornt tegen het kwaad, tegen Gog en de volken, tegen die duivelse machten. Er zal een enorme aardbeving komen waardoor muren en bergen instorten. Dat zal hun aanval verijdelen. Bovendien zal God paniek zaaien (net als Gideon bij de midjanieten) en ze zullen tegen elkaar het zwaard opnemen. God zal besmettelijke ziektes sturen. Hij zal hagelstenen sturen en vuur op hen laten neerkomen. Het is niet door de kracht van mensen, maar door de kracht van God dat de overwinning komt. Hij zegt: Ik zal laten zien dat Ik heilig ben!

Vervolgens beschrijft hoofdstuk 39 hoe de wapens van de vijanden gepakt worden en verbrand worden. Hoe de lijken verzameld moeten worden en voorgoed begraven worden. Het land moet weer heilig worden. De vogels: de aasgieren zullen komen om ervan te eten. Die vijand wordt vernederd en vernietigd.

Dan legt God ook uit waarom Hij dit deed: Hij heeft zelf zijn volk gestraft, maar nu wil Hij hen ook weer in vrede laten wonen. Hij wil laten zien dat Hij heilig is. Dat Hij groot is en geen kwaad verdraagt. Hij wil met zijn Geest een nieuw begin maken. Een geweldige beschrijving die laat zien dat God troont boven de geschiedenis en dat je je bij die God veilig mag weten.

[#13] Waarom doet God dit zo op deze manier? Waarom komen eerst die volken samen? God wil als de duizendjarige periode voorbij is, de tijd waarin we nu leven, een eind maken aan de macht van de volken. Nog één keer komt heel duidelijk hun kwaad naar voren. Dit zijn de mensen die slecht willen. Die willen plunderen en leven ten koste van anderen. Maar juist als die dan verzameld zijn. Zullen alle volken door God gestraft worden, zal God hen van de aarde weghalen en ook de landen waar ze vandaan komen. Elk oog zal hem zien als hij komt! Eens zal de hele wereld nieuw worden. God is heilig en dan zal zijn heilige tempel kunnen komen. Dan kan Hij op de troon zitten. Dan is het voorgoed gedaan met het kwaad.

Daarmee komt de vraag terug bij u, jou en mij. Die vraag is niet: kun je vandaag precies aanwijzen in welke periode we zitten. Ezechiël en Openbaring zijn geen boeken die je leest als een zo’n boek dat door een draaiorgel heen draait en dat stap voor stap uitkomt. Er zijn allemaal lijntjes. Soms herken je iets, zie je iets van de geestelijke strijd en de macht van God. Merk je zelf die macht van het kwaad om je heen. Maar de vraag is: waar wil je wonen? Waar wil je schuilen? Leef je je leven tegenover God, los van God? Of wil je wonen in Gods huis, vertrouw je op Jezus Christus die eens de macht van het kwaad verslagen heeft en eeuwig zal heersen op de troon. Kies daarom vandaag wie je dienen wilt en leg je leven vol vertrouwen in de handen van de machtige God. Amen.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: