Ezechiël 4 – Wat als mensen niet meer willen luisteren naar God?

Preek Heemse, 11-11-18
Tekst: Ezechiel 4:1-17

Geliefde gemeente van Jezus Christus,
Wat als mensen niet willen luisteren naar God?
[#1] Afgelopen weken hebben twee keer eerder naar de boodschap van Ezechiël geluisterd. Deze priester is door de Babyloniërs naar Babel meegevoerd, samen met de prinsen en belangrijke mensen, elf jaar voordat de Babyloniërs Jeruzalem en de tempel verwoesten. Met een groep ballingen woont hij nu aan het Kebarkanaal bij Teil Abib.
Over 11 jaar gaat het dus helemaal mis zal met Jeruzalem: de stad zal straks in puin liggen, er zal strijd en oorlog zijn. De maat zal vol zijn, dat moet Ezechiël zeggen.
Maar die ballingen: ze maken zich niet veel zorgen. God zal zijn stad toch wel sparen? Als God aan Abraham heeft gedacht, terwijl Abraham alleen was, zal Hij nu toch ook zoveel kinderen van Abraham wel sparen. Ze zeggen: Jeruzalem gaat verwoest worden? Kom nou dat meen je niet! Dat is de stad van God!

[#2] Ezechiël heeft met zijn preken gewaarschuwd: Gods oordeel komt! Hij is degene die op de stadsmuur staat en op de hoorn moet blazen om de mensen wakker te schudden. Om te zeggen: straks gaat het echt helemaal mis! Zijn waarschuwende boodschap vinden we in zijn boek. De sirenes klinken!
We hebben ook gezien dat hij apocalyptische taal gebruikt. Taal waarmee hij spreekt over Gog uit Magog, de grootmachten uit het Noorden. Ook daarin komt de boodschap naar de mensen toe. Maar ze willen het niet horen.

Een probleem van die tijd, maar ook een probleem van deze tijd. Gods boodschap klinkt in de bijbel. Gods woorden worden gebracht. Maar hoe vaak het lijkt het niet of mensen watjes in de oren hebben zitten? Hoe vaak zijn er geen koude harten, mensen die niet geraakt worden door de boodschap van de Geest. Hoe makkelijk sluit je je oren voor wat God wil zeggen. Dat de bijbel dicht blijft. Dat je de goede leer niet meer wilt verdragen. Hoe bereik je in deze samenleving mensen met het nieuws dat Jezus Christus gekomen is tot redding, zodat een ieder die in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. Soms merk je het heel dichtbij: je zoon of dochter, broer of zus, buurman of buurvrouw wil, kan niet meer geloven. Wil geen rekening meer houden met de levende God die hemel en aarde gemaakt heeft. Hoe moet je hem, haar dan bereiken?
[#3] Ezechiel, de priester die ver bij de tempel vandaan is, heeft het steeds weer gehad over dat de mensen weer naar God moeten luisteren. Maar in hoofdstuk 3 kun je lezen dat hem door God het zwijgen wordt opgelegd. De mensen luisteren toch niet. Hij moet zich opsluiten in zijn huis, hij wordt met touwen gebonden en kan niet meer spreken. De mensen denken: van die profeet hebben we ook geen last meer. Zijn woorden hoeven we ook niet meer aan te horen. Die sirenes en alarmroepen hoeven niet meer te klinken. Ze gaan door met hun eigen leventje, een leven zonder de God. Een leven met de afgoden. Een leven midden in hun tijd, in de luxe van Babel en het nieuwe land.

Maar als de profeet niet meer mag spreken, geeft God hem een andere opdracht. God laat hem een toneelstukje opvoeren, een mimespel. Dat moesten profeten vaker doen. Jeremia kreeg de opdracht een gordel te kopen, en die vervolgens in een rotsholte te leggen en te laten verrotten, zo zouden Israël en Juda waardeloos worden (Jer 13).
Zoals God ook Jesaja opdracht had gegeven om naakt rond te gaan lopen, als teken dat de ballingen naakt zouden worden weggevoerd (Jesaja 20).
Hosea kreeg zelfs de opdracht om met een prostituee te gaan trouwen, als beeld van de ontrouw van het volk.
Als het volk niet wil horen gebruikt God onorthodoxe, aanstootgevende maatregelen, waar iedereen schande over spreekt om het volk wakker te schudden. Hij is zelfs bereid om zijn dienaar, zijn knecht te laten lijden en te vernederen, als het volk maar bereikt kan worden en wakker geschud kan worden.

Wat moet Ezechiël doen? Hij krijgt de opdracht om een klein Madurodam te bouwen. Hij pakt een kleitablet, die nog zacht is (er zijn duizenden van die tabletten gevonden) en hij gaat daar met een hard voorwerp de plattegrond van Jeruzalem in tekenen (er zijn meer kleitabletten met plattegronden gevonden). Hij maakt er een belegeringswal omheen. Zodat niemand meer de stad in of uit kan. Zodat de stad aangevallen kan worden. Hij moet stormrammen en wapens bouwen die laten zien dat de stad aangevallen wordt. Vervolgens moet hij een grote ijzeren plaat pakken, een bakplaat en moet hij achter die bakplaat gaan zitten. Hij kan die stad niet meer zien. Maar hij moet wel zijn arm omhoog heffen als een waarschuwing voor de stad. Zo zit hij daar in zijn huisje, in Babel, terwijl hij niet mag praten.

Kijk en daar komen de mensen aan. Zie je hoe ze zijn huisje binnenlopen.
Hoor je wat ze zeggen: hoe zou het met Ezechiel zijn? Hij houdt zich eindelijk stil.
Tjonge, wat is hij nu weer aan het doen? Wat een rare man is het toch.
Wat maakt nu dat hij daar zo achter die plaat gaat zitten. O kijk eens, hij heeft Jeruzalem getekend. Heb je hem weer: dan wil hij zo duidelijk maken dat de stad eraan gaat. Dat God niet meer zal luisteren. Dat God boos is en toornt over onze zonden. Dat God het niet meer aan kan zien. Dat het echt helemaal mis zal gaan.

[#4] Zouden ze hierdoor wel tot inkeer zijn gekomen? Gestopt met het dienen van de afgoden? Weer teruggekeerd zijn naar de levende God en berouw getoond hebben? Uit het vervolg begrijpen we dat het niet gebeurd is.
Maar … ze kunnen niet zeggen: we wisten niet dat het mis kon gaan.
God heeft het voor hen uitgetekend. Ze hadden het kunnen zien.
Ezechiël heeft het hen getoond. Als ze dan niet luisteren dan keert God zich van hen af. Dan straft Hij hen nog harder dan de volken rondom, want zij hadden Gods liefde kunnen kennen. Hij had hen juist uitgekozen, maar ze willen het niet weten.

[#5] Wat kunnen wij doen om in deze tijd Gods boodschap dan over te brengen. Kennelijk werkt God niet alleen in de weg van liefde en geduld. Kan de maat ook vol zijn. Is het soms ook goed om eerlijk de waarheid te vertellen, in plaats van er omheen te draaien. Moeten we dan ook toneelstukjes gaan doen? Misschien wel ja: kan iemand door een handeling aan het denken gezet worden dat het zo echt de verkeerde kant opgaat. Ik denk aan de hoorn die ik een paar weken terug meenam, of aan een mimeteam dat zonder iets te zeggen iets van God uit kan beelden. Tegelijk zijn er zoveel stille getuigen en tekenen in Nederland die ons eenzelfde boodschap tonen: kerken worden gesloten, diensten worden afgeschaft, kerkgebouwen gesloopt, omgebouwd tot bibliotheek, moskee of appartementen. Duidelijke tekenen dat mensen het woord van God niet meer nodig denken te hebben. Hoe zal het gaan het met een volk dat zich afsluit voor het woord van de levende God? In hoeverre wil jij Gods goede woorden horen en aannemen?

[#6] Vervolgens krijgt Ezechiël nog een tweede opdracht. Hij moet op zijn zij gaan liggen. 390 dagen op zijn linker zij, en dan nog veertig dagen op zijn rechterzij. Een hele tijd, onvoorstelbaar lang. Probeer maar eens één dag op één zij te liggen. Je krijgt pijn, het is niet prettig. Je krijgt misschien doorligwonden. Hoe kun je dat ooit volhouden? Ezechiël moet het doen. God legt uit waarom: hij moet dat doen voor de schuld van het volk. 390 jaar heeft Israel zich tegen God gekeerd vanaf de scheuring van het rijk. Veertig jaar zal Juda dan nog in Ballingschap moeten. Ezechiel draagt eerst de schuld van Israël en vervolgens de schuld van Juda. De mensen die gekomen zijn die zullen gezegd hebben: kom op Ezechiël, sta op! Dit kan toch zo niet langer. Je gaat er helemaal kapot aan. Je bloed. Het is niet om aan te zien. Ik was een keer in het ziekenhuis bij een patiënt, vastgebonden in een bed, dat ik echt dacht: wat een verschrikkelijk lijden met deze man toch doormaken. En hier gebeurt dat met een dienaar van God, een profeet. Laat God een mens zelf zo lijden, vanwege de zonden van het volk. Zouden ze daardoor wakker geschud worden. Zouden ze zo ontdekken dat de maat van God vol is?

[#7] Jeruzalem, Jeruzalem, dat zijn profeten veracht en doodt, zegt de Here Jezus later. Dat is gebeurd met verschillende profeten, maar uiteindelijk ook met de Here Jezus zelf. Ze hebben Hem ook laten lijden en zijn boodschap niet aan willen horen. God stuurde zijn profeten en was zelfs bereid hen te laten lijden, in het laatst van de dagen stuurde Hij zijn zoon. Wij zijn er misschien aan gewend, maar als het brood omhoog geheven wordt, als de je de wijn ziet van het avondmaal dan zijn dat net zulke ellendige bewijzen van hoe God zijn toorn liet neerkomen op de laatste van de profeten, op zijn Zoon. Hij leed aan het kruis voor de zonden van de wereld. Hij heeft de straf van al God kinderen willen dragen. Hij stierf daarvoor. Een confronterende boodschap: dat het God niet koud laat als wij Hem pijn doen met de zonden. Dat Hij liever dan ze ongestraft te laten, zijn eigen zoon ervoor gestraft heeft aan het kruis. De mensen van Jeruzalem hadden zich kunnen bekeren en de straf zo kunnen ontgaan. Wij kunnen ook die keuze maken. Want wie niet schuilt achter het bloed van Christus, die zal het vergaan als de stad van Jeruzalem. Dan schermt God zich af in de dag van het oordeel. Dan heb je de weg van redding afgewezen. Hoor je die indringende woorden van God? Leef je daarnaar?

[#8] Tenslotte moet de arme profeet nog één ding doen. Hij moet zes verschillende soorten graan en bonen pakken die bij elkaar in één pot doen. Hij moet er brood van bakken. Ezechiël zal de tarwe, gerst, bonen, linzen, gierst en spelt bij elkaar hebben gezocht. Waarom nu deze opdracht. Er zijn mensen die zeggen: het is onrein, omdat je nooit twee soorten graan door elkaar mag zaaien, dus dat ook niet in een brood mag doen. Dat staat echter nergens. Waar het vooral op wijst is dat het brood van de armoede is. Geen lekker brood, maar het is een teken dat hij de restjes bij elkaar heeft moeten zoeken om zo nog een laatste beetje brood te hebben. Het is brood dat je eet als er bijna niets is, zeker als je er nog bonen en linzen door gaat mengen. Hij krijgt maar een klein beetje per dag. Daarbij komt dat Ezechiël ook nog eens maar heel weinig mag drinken. Er komt een hongersnood over de stad. De stad zal het zwaar te verduren krijgen tijdens de belegering. De mensen zullen het zwaar hebben. En dan moet die profeet dat eten vervolgens ook nog eens op uitwerpselen van mensen gaan bakken.

[#9] Maar nu protesteert de profeet, en dat is ook het enige lichtpuntje in onze tekst. Hij wil niet onrein eten eten dat daarop gebakken is. Rundermest was een goede brandstof, dat kon ook en Ezechiël krijgt dan ook toestemming om het daar wel op te bakken. God hoort zijn klacht. God hoort dat Ezechiël die als priester nooit onrein mocht zijn, nu ook niet onrein wil zijn. Hij hoort zo de vraag van zijn knecht. En hij gaat erop in. Het zijn verzen waarvan je misschien denkt: waarom staat het erin. Als God dan toch het andere ook goed vindt, waarom had Hij dat niet gelijk toegestaan. Maar hiermee wordt duidelijk. God sluit zijn oor niet af voor de profeet. Voor wie tot Hem roept. Verderop mag Ezechiël het ook zeggen: er zal een rest behouden blijven. Zo laat God zien dat hij er toch nog redding mogelijk is.

Aan de éne kant de boodschap hard is: God zal straffen. Het volk zal niet meer leven onder de zegen van de Here: hij doet zijn aangezicht niet meer schijnen over het volk. God zal straffen en zich afwenden.
Aan de andere kant is toch ook Gods genade zichtbaar. Hij wil graag aangeroepen worden. Hij wil de gebeden verhoren. Er zal een rest behouden blijven. Ezechiël mag later profeteren over een dal waarin de botten liggen, toch door Gods Geest weer tot leven gewekt zal worden. God zal een nieuw begin maken.

[#10] Aan het begin vroeg ik: hoe kun je anderen toch bereiken? Mensen die doof geworden zijn voor Gods boodschap. 1) God zelf geeft de moed nooit op en blijft zijn volk roepen en waarschuwen. Soms is de tijd gekomen dat spreken niet meer gaat. Dan kan het nog door je houding en gedrag duidelijk zijn dat jij wel naar God luistert. 2) God gaat ver in het roepen van zijn volk: zijn eigen dienaar lijdt eronder. Het kan ons soms pijn en verdriet kosten om te volharden. Het is niet altijd de leukste weg, maar God vraagt wel hem trouw te zijn. 3) Tenslotte: In Jezus Christus heeft God een dienaar gestuurd die wel heel de weg kon lopen. Uiteindelijk heeft God daarin zijn liefde en genade laten zien. Niet de toorn en boosheid overheerst, maar wij mogen vertellen: luister, er is genade. Er is door Christus geleden aan het kruis. Hij is heel de weg gegaan. Kom, tot Hem, allen die vermoeid en belast zijn en hij zal je rust geven! Ik bid dat je die woorden van Jezus hoort en aanneemt, dat je werkelijk komt! Amen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: