Johannes 1:11-13 – Jezus werd geboren: Wijs Hem niet af, maar word opnieuw geboren!

Preek Heemse, 10 januari 2020

Tekst: Johannes 1:11-13

Geliefde kinderen van God, door Jezus Christus,

Het was 7:44 dat de telefoon trilde. De hele nacht had ze in spanning gezeten.

Maar nu kwam het appje binnen: Jullie zijn opa en oma geworden!

Er is een kleinkind geboren. Wat een geweldig nieuws. Een geboorte.

Misschien weet je zelf ook nog wel hoe laat geboren bent. De tijd wordt altijd genoteerd.

Afgelopen maand hebben we stil gestaan bij de geboorte van Jezus.

In Bethlehem werd Hij geboren. De tijd weten we niet, maar wel over herders en wijzen.

Matteüs en Lucas hebben geschreven over zijn baby en kindertijd.

Als Johannes nu ook over die geboorte wil schrijven, begint hij heel anders.

Geen interview met Maria, of Jozef, of de herders. Hij wil Jezus’ goddelijke paspoort laten zien.

Hij begint te vertellen dat Jezus Gods Zoon is en vertelt het eerste begin.

Dat Gods Zoon al vanaf het begin bij God is. Weke datum? Hoe laat?

Nee … die is niet te noteren. God is er altijd al, al voor de tijd, voor de klok ging lopen. Eeuwig!

Nu wij vanuit kerst ons meer gaan richten op Jezus en zijn boodschap,

kun je zomaar blijven staan bij de geboorte van Jezus vroeger,

of op een afstand zeggen dat Hij al van eeuwigheid is.

Maar Johannes toont deze beweging van de hemel naar de aarde, niet zomaar,

vertelt het verhaal van de geboorte van Jezus, niet zomaar, maar met een doel.

Het licht was bij God, het kwam naar de wereld, en wie Hem ontvangt wordt een kind van God!

Die wordt uit God geboren: Jezus wil door de Geest in je hart komen wonen.

De vraag of je geboren bent is niet zo moeilijk, daar kun je de tijd bij noemen.

Maar ben je ook uit God geboren? Opnieuw geboren? Woont Jezus in je hart, ben je Gods kind?

Christus werd geboren, om jou het nieuwe leven te geven!

1) Wijs Hem niet af, (vers 11)

2) maar word opnieuw geboren en (vers 13)

3) leef als een kind van God (vers 12)

1) Wijs Hem niet af        

Johannes begint met een geweldig mooi plaatje: Jezus als licht van de wereld.

Een schitterend licht bij de schepping en Hij heeft de wereld volmaakt gemaakt.

Toen kwam er duisternis in deze wereld: de satan liet zijn krachten gelden.

De wereld ging kapot. Er kwam de dood. Er kwamen ziektes en virussen.

De wereld werd een chaos. Mensen werden ik-gericht en misbruikten hun macht.

Dat is de wereld die je van dichtbij mee kan maken, of die je op de TV of internet ziet.

Maar … Jezus is het licht en de duisternis heeft Hem niet in zijn macht gekregen.

God maakte zijn plan om de wereld te redden. Maar hoe zou Hij echt de wereld kunnen vernieuwen?

Een volgende stap die dan in de tekst gezet wordt is dat het licht wordt aangekondigd.

Johannes begint niet bij de stal, of bij Maria, maar bij het moment dat Jezus zichtbaar wordt.

Johannes de Doper treedt op en wijst aan dat het Licht in de wereld zal komen.

Hij wil dat de mensen zich open gaan stellen, zodat ze het licht kunnen ontvangen.

Ze moeten niet in hem, in Johannes de Doper, met zijn lange mantel bij de Jordaan, geloven.

Nee, ze moeten zien dat hij met zijn vinger wijst: kijk daar komt iemand aan.

Iemand die meer is dan ik. Ik ben niet het licht, Hij is het licht, dat in de wereld komt.

Ook al is Hij op een latere datum geboren, Hij was er eerder dan ik. Hij is van goddelijk oorsprong.

Hoe kan dat licht in je komen? Doe de zonden weg, je zelfverrijking, je schijnheiligheid.

Je egoïsme, het liefdeloze, je donkere praktijken, je duisternis en haat. Maak de weg vrij voor Licht!

Wanneer we je Jezus in je leven wilt ontvangen, vraagt dat dat je jezelf kent.

Dat je je eigen leven beziet, er over nadenkt, je goede voornemens en plannen bekijkt.

Dat je de diepte van je hart kan peilen. Dat je ook eerlijk je zonde en ik-gerichtheid ziet.

Waarom? Omdat het ons hart zo vol kan maken, dat er geen plaats meer is voor Jezus.

Dat je zo vol zijn van jezelf, van je drukte, van je belangen en streven, dat God er niet past.

Het licht was, het licht werd aangekondigd, en … het kwam naar de wereld.

Maar wat gebeurt er dan? Als de volgende stap gezet wordt, en het licht komt?

De wereld wijst Jezus af. ‘Hij heeft de wereld gemaakt, maar de wereld kent Hem niet’. (vs 10)

Op zich is dat nog te begrijpen, hoeveel pijn het ook doet: het is een grote stap om te gaan geloven.  

De wereld kent zoveel duisternis, is zo van God vervreemd, kent zoveel pijn.

Het werd niet opgemerkt dat er in Israël iets bijzonders gebeurd was.

Ja de wijzen kwamen uit het Oosten, maar de koningen en machthebbers knielden niet.

Herodes wilde Hem ook alleen maar uit de weg ruimen. En zo staat de wereld vijandig.

Vijandig tegenover het licht. Vijandig tegenover het leven.

Maar wat nog erger is, wat nog meer pijn doet: Hij kwam naar wat van Hem was,

En ook die hebben Hem niet ontvangen. Hij kwam naar zijn eigen volk, ze hadden het licht van de Bijbel.  

Het volk van Abraham, aan wie God beloofd had dat de Redder zou komen.

Aan wie God als zo vaak voorzegd had dat de Messias zou komen.

De Zoon van David, de Christus: de beloofde profeet, priester, koning.

Hij wordt niet aangenomen, niet geaccepteerd. De Herders komen, de mensen volgen.

Maar uiteindelijk … wordt Hij gekruisigd en weggedaan. Gedood.

Zelfs zijn eigen volk wilde Hem niet, ze wezen Hem af.

En wat doe jij? Het is kerstfeest geweest en je weet weer van de geboorte van Jezus.

Je hebt het licht van de bijbel. Misschien ben je wel gedoopt en ken je Gods beloften.

De wereld kende Jezus niet, zijn volk wilde hem niet ontvangen. Wees Hem af.

Wijs Hem niet af! Loop niet aan Hem voorbij, sluit Hem niet buiten, ga niet je eigen gang.

Het kan gebeuren dat je Hem niet gelooft, erkent en ziet als Gods Zoon.

Maar de bijbel is geschreven, Johannes is gekomen, zodat je wel gaat geloven.

Wijs Hem niet af. Niet openlijk, dat je zegt: ik wil niet met Hem te maken hebben.

Ook al kun je teleurgesteld raken in mensen, kun verbittering voelen, kan de duisternis er zijn.

Kun je vragen hebben: waarom is die duisternis en moeite niet sneller voorbij?

Ik bid dat je dan juist niet Hem afwijst, maar toelaat in je hart.

Wijs hem niet bewust af, maar ook niet onbewust.

Doordat je in naam wel bij Hem hoort, maar niet echt met Hem leeft.

Je hart niet laat vullen met zijn liefde, niet tot Hem praat in je gebed, zijn woord niet opent.

Jezus kwam naar de wereld. Wijs Hem niet af!

                We bidden:

                Vader, U kent ons hart, onze twijfels, onze teleurstelling, onze vragen.

                Dank dat U gekomen bent om de duisternis te overwinnen. Help ons dat we U niet afwijzen!

2) Maar word opnieuw geboren

Ik zei al: bij de geboorte van een kindje kun je een tijd noteren. Kan dat ook bij de tweede geboorte?

Laat ik eerst twee misverstanden opruimen: opnieuw geboren worden gaat niet met je lichaam.

Dat is wat Nikodemus zegt: moet ik dan opnieuw de buik van mijn moeder ingaan?

Moet ik teruggaan. Dat kan toch niet!

En iedereen snapt dat het niet kan, maar Nikodemus wil het graag helder hebben.

Het gaat erom dat je zelf, in je hart, in je gevoel, in de je denken verandert.

Soms staat er een woord dat betekent: opnieuw geboren worden.

Het woord dat hier gebruikt wordt wijst erop dat je van boven geboren wordt.

Dat in je diepste zijn het licht van Jezus doordringt zodat zijn Geest in je woont.

Zodat je je door Hem kan laten leiden en Jezus omhelst als je verlosser.

Maar aan de andere kant. Het gaat niet buiten je lichaam om.

Als dat zo zou zijn, dan zou je lichaam niet opnieuw geboren worden.

Dan zou je lichaam nog in de macht van de zonde zijn, en zou de zonde daarin kunnen werken.

Dan maakt het niet uit wat je lichaam doet en kun je er nog op los leven.

Ook je lichaam verandert. Je houdt dezelfde handen en voeten.

Je houdt dezelfde eigenschappen en karaktertrekken. Kwaliteiten en gaven.

Maar je gebruikt ze niet meer voor jezelf, voor de zonde, verkeerd, maar in de goede richting.

Zoals je zoveel dingen goed of verkeerd kan gebruiken.

Je kunt met je smartphone tijd verspillen, maar ook juiste een ander bemoedigen.

Je kunt met kernenergie schone stroom opwekken, maar ook moordwapens maken.

Je kunt in een fabriek oorlogstuig maken, maar ook landbouwwerktuigen.

Je kunt met je fiets of auto naar een foute plaats gaan, je kunt ook anderen helpen.

Zo wordt je als Jezus in je komt helemaal nieuw gemaakt, met lichaam en ziel.

Hoe kan dat dan? En: hoe gaat dat dan?

In vers 13 legt Johannes het heel duidelijk uit. Deze nieuwe geboorte komt niet:

Omdat iemand graag kinderen wil hebben; of vanuit de seksuele drift van een man en vrouw.

Het is niet dat een mens verlangt om één met God te zijn, het gaat niet via halfgoden.

Nee; het komt helemaal van God.

Dat geloof kun je ook niet aan een ander geven.

Hoe graag je het ook zou willen, niet aan je geliefde, je ouders of je kind.

Geboren worden gebeurt van boven. God is het die begint, die zijn belofte geeft.

Hij werkt dat wonder door de Geest. Maar wijs het niet af, ontvang het als een kind.

Laten we bidden dat God nog veel harten mag openen.

Het is boeiend om in dit startverhaal het geboorteverhaal van Jezus te zien. Er is een verschil:

Want het gaat dan over de echte geboorte van Jezus, en hier over een geestelijk geboorte. 

Jezus werd ook niet geboren uit de wil van een man, maar Gods Geest kwam over Maria.

Zo moeten wij ook vanuit Gods Geest geboren worden. Ben jij opnieuw geboren?

Dan krijg je een nieuw leven! Je bent dan voor altijd met God verbonden. Wat een uitzicht, wat een troost.  Verbonden met de eeuwige schepper van de hemel en aarde, het licht van de wereld.

3) Leef als een kind van God

Het is een eeuwig leven, maar de kwaliteit van leven is ook anders.

Je bent met God verbonden, je wordt vervuld van zijn liefde. Je bent een kind van God.

Ben jij opnieuw geboren?

Vraag jij bij alle beslissingen die je moet nemen in gezin, relatie, werk, vrije tijd om wijsheid en leiding van de Geest. Verlang je naar de Geest? En laat je Jezus wonen in je hart?

En komt dat dan uit je hart: Je gaat dat in je binnenste voelen, in je hart.

De plek waar je herinneringen zijn, je verdriet, je vreugde.

Een plek dieper dan je verstand: waar je vertrouwen is, waar je God ervaart.

Soms zul je dan iets merken van de troost de kracht, alsof de hemel opengaat.

Bijvoorbeeld door een tekst, een preek, een lied. Wat kan muziek juist je hart openen.

Jezus wil graag dat je zijn kind bent: en misschien is het goed om dan echt naar kinderen te kijken.

Die verbloemen nog niet alles, maar kunnen heel direct zijn.

In hun verdriet, in hun blijdschap, in hun eerlijkheid, in hun geloof.

Jezus stelt ze zelf als voorbeeld: wie is als een kind, die mag het koninkrijk van God binnengaan.

Om te geloven, om je hart open te stellen hoef je niet eerst veel te weten of te kunnen.

Het gaat om geloof, om puur en kinderlijk geloof.

Vertrouw op Jezus, geloof in Hem, zing van Hem.

Maar het kan ook zijn dat je je juist afsluit voor God.

Dat je altijd maar heel hard gaat werken, maar ‘doordoet’ en je geen tijd gunt voor je hart.

Het kan zijn dat je je hart wel openstelt, maar voor hele andere zaken dan het licht, dan Jezus.

Daarom: leef als een kind van God, ontvang zijn Geest als zijn kind.

Voor Johannes betekent geloven van God steeds echt een verandering van leven.

Een doen naar zijn geboden. Een leven zoals Hij dat gevraagd heeft.

Radicaal breken met de zonde, met het duister. Niet voor jezelf leven.

Bid daarom dat je zo opnieuw geboren wordt.

                En daarin staan we niet met lege handen. Johannes begon niet bij zichzelf.

Hij begon bij Gods geweldige scheppingswerk en hoe stap voor stap naar de wereld kwam.

Aan Nikodemus mag Jezus Johannes 3:16 uitleggen. Johannes schrijft het op zodat wij geloven.

Open jij je hart, geloof je in Jezus Christus. Dan mag je zeker weten: Ik ben opnieuw geboren!

Amen.  

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: