Johannes 11 – Geloof in Jezus, de opstanding en het leven!

Preek Heemse, 14 maart 2021

Tekst: Johannes 11

Geliefde gemeente van de Heer Jezus Christus,

[#1] Soms begrijp je niet waarom bepaalde dingen gebeuren.

Dan kun je allerlei vragen krijgen. Je snapt het niet, het valt niet te rijmen.

Vragen die in dit elfde hoofdstuk van Johannes ook naar voren komen:

‘Waarom gaat U naar Jeruzalem, Jezus, terwijl de Joden U willen stenigen?’ (vers 8)

Eerst loopt Marta Jezus tegemoet, daarna Maria, maar ze zeggen hetzelfde:

‘Als U hier geweest was, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn’ (vers 21 en 32)

En als de mensen zien dat Jezus ook verdriet heeft, zeggen ze:

‘Had Hij de dood van Lazarus niet kunnen voorkomen?

Hij heeft toch ook een blinde de ogen geopend?’ (Vers 37)

En misschien je zelf ook wel die vraag: Waarom moest Lazarus sterven in die tijd?

Of groter nog, als je let op Jezus: Waarom moest Hij die weg gaan naar het kruis?

[#2] Als je te maken krijgt met pijn, tegenslag, dingen die je niet begrijpt kun je verschillend reageren.

Vandaag zien we die verschillende reacties ook rondom Jezus.

Zelf kun je dat ook doormaken: dat je vragen stelt aan God, worstelt met het ‘waarom’?

Waarom deze weg, dit verdriet, deze psychische nood, dit overlijden, dementie, deze handicap.

Je probeert het op een rijtje te krijgen, antwoorden te vinden, maar je worstelt ermee.

Maar het kan ook zijn dat het verdriet diep binnenkomt. Dat je niet meer weet wat te zeggen.

Dat je tranen huilt: tranen van verdriet, van onmacht, van gemis, tranen van gebrokenheid.

Je wordt lam geslagen door de pijn die er in je leven komt.

Zeker als het raakt aan de grens van dood en leven. Wat kun je je onmachtig voelen!

[#3] Vanmorgen willen we ons laten leiden door Jezus.

Wat kunnen we leren van Hem als het gaat over dit leven, en over het sterven.

Hoe komt Hij naar voren hier bij Betanië en wat vraagt Hij van ons?

Jezus: de opstanding en het leven!

1. Hij toont zijn tranen en bewogenheid

2. Hij toont zijn goddelijke macht

3. Hij wil graag dat je gelooft in Hem

[#4] 1. Jezus toont zijn tranen en bewogenheid

In Betanië is een zieke. Het is Lazarus. Het is de vriend van Jezus.

Of hij bij een arts is geweest, of een arts bij hem, we weten het niet.

In ieder geval heeft hij een moeilijk boodschap te horen gekregen en viel de uitslag niet mee.

‘Nog maar even te leven!’ Was hij bij kennis, of niet? We weten het niet.

Een boodschapper komt bij Jezus toegekomen: Lazarus is ziek!

Maar Jezus gaat niet naar Judea, Hij blijft in het veilige gebied over de Jordaan.

Des te groter is de verbazing als Jezus twee dagen later opeens wel de Jordaan oversteekt.

Waarom gaat Hij nu wel naar dat gevaarlijke gebied?

Hij zegt dat Lazarus is ingeslapen. Maar waarom moet Hij hem dan wakker gaan maken.

Dan zegt Jezus het hardop: Hij maakt het duidelijk. Lazarus is gestorven.

Om hem het leven te geven, om hem weer op te wekken, gaat Jezus richting Betanië.

Naar de plek waar Hij gezocht wordt, waar Hij een paar dagen later gaat sterven.

Zijn weg naar de dood, betekent straks voor Lazarus de weg naar het leven.

Laten we dat grote plaatje niet uit het oog verliezen: Jezus ging zelf op zijn tijd richting Jeruzalem.

Hij ging zijn dood tegemoet, om eerst Lazarus en later u, jou en mij het eeuwige leven te geven.

[#5] Waarom wil Hij dat? Omdat Hij begaan is met onze nood.

Als Maria naar Hem toekomt, dan is ze in tranen. Ook de Joden om haar heen weeklagen.

Oprecht verdriet over haar broer, en de gebruikelijke klaagzangen zoals past in die cultuur.

Er zijn mensen om haar heen, om haar te troosten. Wat mooi om dat te lezen.

Eerst was Martha al geweest. Jezus heeft haar met heel mooie woorden toegesproken.

Hij heeft uitgelegd dat Hij de opstanding en het leven is.

Dat wie in Hem gelooft niet zal sterven, maar eeuwig zal leven.

Maar als Maria komt is dat geloof niet doorgedrongen, al zal Martha het verteld hebben.

Dan zien we dat Jezus ook huilt. Wat voor tranen zijn dat? Er zijn pagina’s over vol geschreven.

– Aan de éne kant zijn het tranen van verontwaardiging over de mensen.

Het doet Jezus pijn dat ze zo wanhopig zijn, terwijl Hij net uitgelegd heeft wat Hij gaat doen.

Jezus is verdrietig dat ze Hem niet aannemen. Dat ze Hem niet geloven.

Er zit dan ook iets van boosheid in de tranen van Jezus.

Onze vertaling geeft het ook zo weer: er staat ‘Jezus ergerde zich aan hen’.

Zo kun je het begrijpen, maar ‘ergeren’ is wel een keus.

Er staat eigenlijk alleen dat Jezus van binnen geraakt is. 

– Zijn tranen zijn ook tranen van verdriet over de mensen.

Zoals hij later huilt over Jeruzalem. Hij wordt geraakt dat Hij afgewezen wordt.

Dat ze zijn reddingswerk niet aannemen. Hij is bewogen.

Zoals Hij bewogen is met Jeruzalem dat straks te gronde zal gaan.

– Maar met name in vers 33 zijn zijn tranen ook tranen van puur verdriet.

Hij ziet hoe ziekte en dood om zich heengrijpt. Hoe de wereld gebroken is.

Juist zijn bewogenheid met een wereld in nood, maakt dat Hij hier heen komt.

Dat Hij mens werd en zijn leven wil geven. Hij ziet de nood en wil daar antwoord op geven.

[#6] In Hebreeën 5:7: staat ook Christus heeft tijdens zijn leven op aarde onder tranen en met luide

stem gesmeekt en gebeden tot Hem die Hem kon redden van de dood.

Dat je stil bent van verdriet en je tranen in de ogen komen.

Dat je huilt en klaagt en niet begrijpt waarom dingen gebeuren.

Dat je geraakt wordt in je pijn en de gebrokenheid, dat begrijpt Hij Jezus.

Hij heeft het zelf doorgemaakt. Het is hemzelf overkomen. Hij was echt mens.

En als echt mens voelt hij mee in onze pijn.

Denk nooit: ik mag niet huilen.

Of: tranen zijn een teken van zwakte, ik moet sterk zijn.

Krop je verdriet niet op, houdt de pijn niet in je hart gesloten. Dat deed Jezus ook niet.

Hij huilde tranen, van verdriet. Verschillende tranen, net als onze tranen zo verschillend kunnen zijn.

Maar waarom de tranen ook vloeien, waarom je ook huilt, weet dat God er nooit één zal vergeten.

Hij verzamelt de tranen in zijn kruik, al onze wegen en gedachten kent hij.

Hij zegt ik sta naast je. Nooit zal ik je verdriet vergeten of eraan voorbij gaan.

[#7] 2. Hij toont zijn goddelijke macht

Terwijl Jezus de tranen in de ogen heeft staan loopt Hij richting het graf.

Het is opvallend hoeveel dit allemaal lijkt op het graf van Jezus.

Zo zagen graven er in die tijd uit.

En toch: waarschijnlijk wil Johannes je ook al bewust aan Jezus dood en opstanding laten denken.

Want ook hier ligt een steen voor het graf.

Ze moeten die steen weghalen en het graf openen.

Marta zegt: maar wat zal het dan stinken. De lucht van een lijk in ontbinding is echt verschrikkelijk.

In die tijd wikkelde men wel doeken om de dode heen, en gaf men heerlijke geuren mee.

Maar dat was niet om de ontbinding tegen te gaan. Dat was alleen om in zo’n warm land waar

Ook geen koelapparaten waren de geur en stank tegen te gaan.

En het graf was nu niet voor niets gesloten. Op de derde dag ging dat meestal dicht.

Het is nu al de vierde dag.

[#8] Maar dan zegt Jezus: Ik heb je beloofd dat je God grootheid gaat zien als je gelooft.

Wanneer je op het aardse blijft letten. Op de ontbinding. Op het sterven dan wordt het moeilijk.

Dan wordt je uiteindelijk murw geslagen, en blijft je staan bij het verdriet.

Jezus herhaalt hier zijn woorden aan Marta: je mag verder kijken dan het graf.

Geloof mij, neem mijn woorden aan, dan zul je meer zien. Dan zie je de grootheid van God.

Dat is ook hoe wij mogen leren kijken: God vraagt om je steeds te richten op Hem.

Om te luisteren naar de woorden van Jezus, om te geloven in zijn beloften.

Om te zien hoe Hij je, ook in de nood, nabij wil zijn.

Uiteindelijk zul je dan, in dit of in het komende leven Gods grootheid zien.  

[#9] Martha mag het in dit leven al zien.

Jezus roept met luide stem tot Lazarus.

Hardop, niet dat het nodig is voor Lazarus, maar zodat iedereen het hoort.

Daarom heeft Hij net ook gebeden: niet dat Hij niet zeker weet of het wonder gebeurt.

Hij gelooft dat zijn Vader Hem verhoort. Daarom kan hij de steen ook al weg laten halen.

Maar hij wil dat iedereen Hem hoort en begrijpt dat Hij dit doet omdat Hij Gods zoon is.

Kort klinkt die stem tot Lazarus: “Lazarus, hierheen, eruit!”

Zoals Hij de macht heeft de storm, de wind, de natuur te gebieden.

Zo moet zelfs de dood luisteren naar het machtwoord van zijn stem.

En dan, wat een wonder, onbeschrijfelijk!, komt Lazarus naar buiten:

De dode komt tevoorschijn, dat wil zeggen: Hij die dood geweest is, maar nu leeft.

Hij wordt wat belemmerd in zijn lopen door de doeken, maar is zeker geen mummie.

En ook geen Geest of spook: Handen en voeten zijn gebonden. Een doek voor zijn gezicht.

Ze kunnen hem losmaken, hij mag zijn aardse, menselijke leven weer voortzetten.

Jezus heeft zijn goddelijke macht getoond: ook in dit laatste teken.

Hij is werkelijk de zoon van God, die macht heeft over dood en leven.

[#10] 3. Hij wil graag dat je gelooft in Hem

Het is bijzonder dat Johannes hier zo abrupt stopt met vertellen.

Wat zullen er een psalmen en lofliederen geklonken hebben.

Wat zal men elkaar met vreugde om de hals gevallen zijn, een feest hebben gebouwd.

Wat een verbazing, wat een verwondering, wat een mooi moment.

Maar er wordt niet uitgebreid op ingegaan. Er worden geen vragen gesteld:

Hoe was het om dood te zijn? Hoe voel je je nu? Wat is er gebeurd? Hoe kon dit?

Het was een wonder van Jezus en het gaat alle natuurwetten te boven.

Het is niet te begrijpen. Maar Johannes wil snel verder vertellen. Het gaat nu vooral om Jezus.

Hij laat wel weten dat er over gepraat wordt, dat het doorverteld wordt.

En als het doorverteld wordt bereikt het bericht de Farizeeën en leiders. 

Duidelijk is dat dit een extra reden wordt om deze éne man voor heel het volk te laten sterven.

Johannes heeft als doel van zijn boek:

dat je gelooft dat Jezus de Messias is en dat je door te geloven zelf ook leven hebt in zijn naam.

Zo heeft Hij door uitgebreid in te gaan op het verdriet en de vragen willen helpen.

Wij hebben soms ook onze vragen. We begrijpen dingen niet.

Wat is het moeilijk om Gods weg met deze wereld te begrijpen

Als je ziet hoeveel nood, armoede, vluchtelingen er zijn.

Als ziekte en dood dichtbij komt in je leven. Als je tranen hebt.

[#11] Maar Jezus laat zien dat Lazarus stierf, zodat hij uiteindelijk zijn heerlijkheid zou laten zien.

Dat er meer mensen in Hem zouden gaan geloven en deel krijgen en het eeuwige leven.

Wat in onze ogen niet te begrijpen is, zal God uiteindelijk doen meewerken in zijn plan.

Hij laat je niet los. En Hij doet dat ook niet onbewogen op een afstand.

Hij kent je tranen en verdriet, maar wil daar doorheen een nieuwe wereld brengen.

Hoe reageer jij? De Joden wezen Jezus af. Het ging hun om hun eigen plek, rust en belang.

De machthebbers willen op hun plek blijven en zijn bang voor de Romeinen.

Jezus laat zien dat Hij een koning wordt die uiteindelijk gaat voor wat echt telt.

Een leven dat eeuwig duurt, troost in verdriet, zijn nabijheid in leven en sterven.

Wat voor toekomst wil jij? Voor jezelf, voor je naaste, voor dit land met verkiezingen.

[#12] Johannes wil dat door Geest er geloof komt in Jezus.

Dat zijn liefde, zijn liefde voor de wereld in nood, de aarde gaat vullen.

Hij hielp de leerlingen, Maria en Martha, de Joden … niet door direct hun wensen te vervullen.

Niet door alle antwoorden te geven en hen van het verdriet weg te houden.

Hij hielp hen door mens te worden, mee te voelen en te laten zien:

Vertrouw op God, richt je op Hem, en geloof in Mij: de opstanding en het leven.

Dan zul je uiteindelijk nooit teleurgesteld worden, maar grote dingen gaan zien.

Amen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: