Johannes 20:8c – Kom, zie en geloof dat Jezus is opgestaan!

Preek Pasen, 4 april 2021

Tekst: Johannes 20:8c ‘Hij zag het en geloofde’

Geliefde gemeente van de opgestane Heer,

[#1] Waarom zou je geloven dat Jezus is opgestaan uit de dood?

Afgelopen maanden zagen we steeds weer: Johannes wil graag dat je zegt: Jezus is echt de Heer.

Net na de kruisiging, onderbreekt hij zijn verslag en zegt: dit is waarheid spreekt en geloof het!

Daarom vertelt Hij over het lege graf en Jezus die verschijnt als de opgestane Heer.

Maar lukt het Johannes om de mensen in zijn tijd te overtuigen?

Lukt het om u en jou te overtuigen: dat Jezus echt Heer is en opgestaan is uit de dood?

Waar veertig jaar geleden er grote discussies waren: kan Jezus echt opstaan?

Heeft in deze tijd iedereen zijn eigen waarheid: geloof iemand dat?

Prima joh, ik hoop dat je er gelukkig mee wordt. Mensen geloven zoveel dingen.

[#2] Vanmorgen staan we stil bij het zinnetje: ‘Hij zag het en geloofde’

Johannes zelf heeft bijzondere herinneringen aan dat moment.

Zijn leven werd voorgoed veranderd: Hij geloofde dat Jezus werkelijk was opgestaan.

Toen op de Paasmorgen, gealarmeerd door de vrouwen, bij een open graf.

Waar hij eerder aankwam dan Petrus, maar later binnenging.

Daar zag Johannes iets en dat was zo overtuigend dat hij zegt: ‘Ik kwam tot geloof’.

[#3] Lukt het jou om dit te geloven? Misschien worstel je met vragen.

Zeg je als jongere: wat heb ik met Jezus? Met de kerk? Kan een lichaam weer levend worden?

Vragen over waarom deze moeite in je leven of snak je naar meer vrijheid.  

Waarom dit alleen-zijn en deze tegenslag, begrijp je God niet en heb je duizend vragen.

Ik hoop dat een goed luisteren naar deze tekst je mag helpen.

Vooral dat de Geest je hart wil openen en licht en geloof wil geven.

En dat mag gebeuren wat bij miljarden anderen al gebeurd is,

Er kwam een moment, een ogenblik in hun leven dat ze zeiden:

Ik kwam tot geloof, dat ook mijn zonden vergeven zijn en mijn leven vernieuwd mag worden.

Ik kwam tot geloof dat Jezus de dood overwonnen heeft: eens zal mijn lichaam ook zo veranderen!

Daarom vier ik feest, voel ik me ook in de moeite gedragen, zing ik het uit, het is Pasen: Jezus leeft!  

[#4] Kom, zie en geloof dat Jezus is opgestaan!

Want:  1. Johannes is sneller dan Petrus

2. de gezichtsdoek is apart opgerold

3. zo gaan Gods woorden in vervulling

[#5] 1. Johannes is sneller dan Petrus

Het is ’s morgens heel vroeg en de vrouwen zijn onderweg naar het graf.

Wanneer ze dichtbij het graf komen, zien ze, als ze de bocht omkomen: de steen is weg!

De andere vrouwen lopen door, ontmoeten de engel, maar Maria van Magdala?

Zij rent snel naar Jeruzalem ze waarschuwt Simon Petrus en Johannes!

We weten niet of ze in hetzelfde huis waren, maar ze krijgen dezelfde boodschap:

Het graf is open! En zij kan niet anders zeggen dan: Ze zullen de Heer gestolen hebben.

Kom en help zoeken.

Eerst wat verward, half wakker, komen Johannes en Petrus in beweging.

He, wat zijn dat een vreemde verhalen. Ze hebben al zulke rare dagen achter de rug.

Maar goed, ze gaan toch maar op pad. Licht gealarmeerd. Ze starten samen.

Ze gaan steeds iets sneller lopen, en op een gegeven moment rent Johannes vooruit.

Hij is waarschijnlijk ook veel jonger. Petrus is altijd van het snelle en directe,

maar nu moet hij Johannes toch voor zich dulden.

Waarom vertelt Johannes deze details? Het gaat hier om een wereldomvattend gebeuren.

Iets wat de geschiedenis verandert. Een wonder van ongekende omvang.

En dan spreekt hij over twee mannen, en zegt hij ook nog dat hij sneller was.

Zoals dat meestal gaat als twee mannen rennen en dat is misschien typisch voor mannen:

Je wilt altijd de snelste of de eerste zijn. Moet hij zich nu bezighouden met zulke details?

[#6] In deze tijd horen en zien we dingen via scherm

Krijg je ophef als je een raar filmpje op youtube zet.

Komt er geen commotie en ophef over een interview van de premier,

een livestream via instagram of een opdringerige journalist.

God kiest ervoor vier verslagen te geven, op papier, die al eeuwen meegaan.

Marcus schrijft wat Petrus heeft meegemaakt,

Lucas heeft het zelf als wetenschapper onderzocht en mensen geinterviewd,

Johannes schrijft zijn woorden als ooggetuige op.  

Waarom? Dat we gaan geloven in Hem. Dat je ziet dat dit niet verzonnen is, maar echt waar.

Maar laten we niet vergeten waarom Johannes dit opschrijft en waarom zo.

Misschien heb je op school ook wel eens een tekst moeten lezen.

Vroeger gingen wij uitgebreid bezig met gedichten en boeken, bij Nederlands en Engels.

Waarom schrijft de schrijver het nu zo? Waarom vertelt hij dit?

En als je een werkstuk maakt of zoals ik een preek dan weet je dat je zuinig moet zijn met woorden.

Ik kan wel drie uur preken, maar dat doe ik niet, ik wil alleen het belangrijkste vertellen.

Op school vond ik het wel eens saai, die teksten.

Maar toch, het leerde wel dat een schrijver zijn woorden niet zomaar kiest.

Johannes kiest voor deze woorden. Wat zegt het dat hij hierover schrijft?

[#7] Dat was nodig in dit tijd: want de Joden verwachten niet dat Jezus op zou staan.

Zij geloofden alleen in de opstanding aan het eind van de tijden.

Het paste echt niet in hun beeld dat een mens zomaar weer zou gaan leven.

En ook nu is het niet gewoon en normaal dat je gelooft in de opstanding.

Iedereen die wel eens bij een sterfbed heeft gestaan, een geliefde moest begraven,

weet dat de dood een vijand is, onherroepelijk, dat je lichaam sterft en er een lege plaats komt.

Maar juist door het zo op te schrijven wil God je helpen te geloven dat het echt waar is.

Want Johannes schrijft hier wat hij zich herinnert van die dag. Hij schrijft geen verzonnen verhaal.

Hij vertelt hoe het bericht bij hem kwam, hoe hij onderweg was, hoe hij er eerder was.

Dat bleef hem bij. Er zat altijd wat strijd tussen hem en Petrus. Ze waren beiden belangrijk.

Later ook voor de kerk. Hij weet nog goed dat hij eerder was dan Petrus.

Juist die verslaglegging laat het zien: Dit verhaal is niet verzonnen. Nee, zo is het gegaan.

Even onverwachts, onvoorstelbaar, en ondenkbaar als het is. En toch ging het zo.

Een stukje betrouwbare weergave van wat er die eerste paasmorgen gebeurde.

Ik hoop dat het je helpt om het ook werkelijk te geloven. Het gaat het verstand te boven.

Ook voor Petrus en Johannes, maar ze waren erbij, ze gingen, ze renden, ze zagen het lege graf!

2. De gezichtsdoek opgerold apart

[#8] Ook op een andere manier kun je zien dat dit geen verzonnen verhaal is.

Als ze dan bij het graf zijn wacht Johannes. Johannes bukt alleen en kijkt naar binnen.

Dan zal het eerst nog wat donker zijn, maar Hij ziet de doeken liggen.

Petrus gaat wel het graf binnen, hij zal de lucht geroken hebben.

Vooral de zoete mirre waarmee de doeken doordrenkt waren.  

Hij ziet de gezichtsdoek opgerold apart.

Ook dit zijn van die details die laten zien dat Johannes hier verteld hoe het gegaan is.

Hij herinnert zich sommige dingen heel goed en geeft die dan ook weer.

Zoals je soms thuis kunt komen en iets heel bijzonders hebt meegemaakt.

Er was een brand. Ik was er samen met mijn vriend. Hij kwam net op de fiets aan.

Ik zag de vlammen uit de ramen slaan en de lamp in de kamer viel op een gegeven moment om.

Johannes en Petrus zijn echt bij het graf geweest.

Jezus heeft er echt gelegen. Hij was gestorven. Zijn lichaam was in doeken ingebonden.

Maar … hij is ook echt opgestaan. Nee, hij is niet gestolen.

Geen boef zou de tijd nemen om die doeken eerst van hem af te wikkelen.

En om vervolgens de gezichtsdoek apart te leggen, netjes opgevouwen.

Je kunt ervan op aan dat dit echt zo gebeurd is!

[#9] En bovendien past het helemaal in die tijd. In mijn preek over Lazarus wees ik er al op.

Veel woorden die daar gebruikt worden voor het graf en het begraven komen hier terug.

Ook Lazarus werd begraven in een rotsgraf en had  een steen voor het graf. 

Ook Lazarus is in linnen doeken gewikkeld.

Daar is ook sprake van een gezichtsdoek of zweetdoek die op het hoofd hoorde.

Tegelijk is er een verschil. Dat helpt ons te begrijpen waarom die gezichtsdoek apart ligt.

Wat maakt dat we nu na al die eeuwen wel de opstanding van Jezus en niet die van Lazarus vieren.

Als Lazarus uit het graf komt en Jezus hem roept, dan is hij nog in doeken gewikkeld.

Zijn armen en benen zitten vast en hij heeft die doek nog voor zijn gezicht.

Jezus roept hem zo wakker uit de dood en de mensen moeten hem helpen.

Helpen om de doeken van hem af te halen.

Het is een wonder dat Lazarus opstaat, maar eigenlijk zit hij nog vast in de banden van de dood.

Hij staat wel op, komt wel tot leven, maar krijgt gewoon weer een menselijk lichaam.

Eens zal hij weer moeten sterven. Voor en na zijn dood is hij mens als u en jou.

Die gebonden is aan de tijd, de gezondheid, de natuurwetten en het leven hier.

Later is hij opnieuw het graf ingedragen, toen het zijn tijd was, en is er weer om hem geweend.

[#10] Maar Jezus staat op uit de dood. Hij legt de linnen doeken af.

De banden van de dood kunnen hem niet meer vast houden. Hij doet het gezichtsdoek aan de kant.

Hij is de eerste mens die opstaat uit de dood tot het nieuwe leven.

Maar ze stonden op en zouden weer een keer sterven. Maar Jezus is anders.

Hij heeft de dood verslagen. Hij legt de doeken naast zich neer.

Hij krijgt als eerste mens een verheerlijkt lichaam. Hij zal niet meer sterven.

Hij verlaat het graf, dat is overwonnen, de dood is verslagen. Hij zal naar zijn vader gaan.

Dat is het goede nieuws van Pasen. Dat is de boodschap die uitgaat van de doeken apart.

Jezus leeft en heeft de dood overwonnen! Zodat U, jij en ik ook eens vernieuwd mogen opstaan.

Als je gelooft in Jezus: zullen eens, nee, zijn nu al, de banden van de dood doorbroken.

Je wordt in geloof één met Hem. Je ziet het in brood en wijn. En je heb nu al eeuwig leven.

Dood waar is je overwinning? Jezus overwon de dood, zodat we eeuwig met Jezus zullen leven.

In een nieuw en verheerlijkt lichaam.

[#11] 3. Zo gaan Gods woorden in vervulling.  

Laten we teruggaan naar de beginvraag. Geloof je dat Jezus is opgestaan?

Soms kun je met iemand een heel gesprek hebben, kan iemand allemaal argumenten geven.

Maar neem je aan wat hij zegt? Heeft hij ook gelijk? Geloof je hem?

Johannes wil graag dat je gaat geloven. Geloof je dat om het verslag, het rennen, de doeken?

Het is zo groot en overweldigend. Velen zullen niet direct overtuigd worden.

En toch deelt Johannes zijn moment dat hij wel overtuigd werd: toen zag hij het en geloofde.

Hij schrijft erbij: ‘ze hadden nog niet uit de schrift begrepen dat hij op moest staan uit de dood’.

Tot geloof komen vraagt tijd: een leven dichtbij de almachtige God, bij zijn woord.

Een overdenken van zijn beloften en woorden. Voor Johannes valt alles nu op zijn plaats.

En bovendien Jezus had het zelf drie keer gezegd: Hij moest uit de dood opstaan.

Steeds weer opnieuw: Ik zal sterven en op de derde dag opstaan.

Ik zal sterven en op de derde dag opstaan. Ik zal sterven en op de derde dag opstaan.

[#12] Maar op die derde dag stond er niemand bij het graf te kijken. De vrouwen gingen heen.

Maar zij gingen met specerijen om een dode te verzorgen.

Petrus en Johannes hadden niet bedacht: laten we eens gaan kijken in de tuin van Jozef.

Maar ergens hadden de woorden uit de bijbel en de woorden van Jezus wel een plek gekregen.

En als ze dan bij het graf gekomen zijn en ze zien ook deze doeken en het lege graf.

Dan opeens valt alles op zijn plaats voor Johannes.

Hij wordt er misschien nog warm van als hij het vertelt.

Dat was het moment dat Hij geloofde dat Jezus de Messias was de Heer, naar de schriften.

Dat Hij zag dat de dood niet het laatste woord heeft, maar dat Jezus opstond uit de dood.

De eerstgeborene. Dit veranderde heel zijn visie op het kruis, het leven, op Jezus, op zijn liefde.

[#13] Ik hoop en bid dat dat bij U en jou ook gebeurd mag zijn en mag gebeuren.

Een moment in je leven waarin de puzzelstukjes samenvallen. Je het opeens begrijpt.

Ook al zijn er duizend vragen en begrijp je het leven hier niet.

Dat er toch hoop is en uitzicht. Jezus is Heer. Hij heeft de dood overwonnen.

Hij is onschuldig voor mij aan het kruis gestorven om voor mijn zonden te betalen.

Hij spoort me aan om in beweging te komen en hem te ontmoeten.

Om de bijbel te lezen en zijn woorden te overdenken. Om Hem na te volgen in mijn leven.

Ik hoop dat dat je deze Pasen een warm gevoel van binnen mag geven.

Wat de wereldleiders ook doen, hoe de politiek ook tolt, hoe covid ook tekeer gaat:

God laat deze wereld niet los. Hij heeft het beloofd. Hij zal eeuwig voor ons zorgen.

Want Jezus is opgestaan: Hij is de Levende Heer, die eens alles nieuw zal maken! Amen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: