Jozua 1:1-9 – God belooft dat Hij meegaat!

januari 5, 2021

Preek Heemse, 1 januari 2021

Tekst: Jozua 1:1-9

U die geliefd bent in Jezus Christus,

[#1] We hebben 2020 achter ons gelaten. Het jaar is weggegleden.

Wat gaat 2021 ons brengen? Wat gaat er gebeuren? Geen mens die het weet.

Ik las dat een voorspeller een soort corona had voorspelt.

Tegelijk had hij ook zoveel mis dat ik dan denk: Logisch dat er wel een goede voorspelling bij zit.

Hoe zal het gaan met ons gemeente zijn: kunnen we elkaar weer ontmoeten?

Samen zingen in een volle kerk?

Hoe zal het gaan wat betreft je familie? Ouders, broers en zussen, kinderen, kleinkinderen?

Wat zal er met je portemonnee en de economie gebeuren nu het zo’n zware klap heeft gehad?

Hoe gaat het met je gezondheid en het sporten? Hoe gaat het met de vakantie?

Maar bovenal: Hoe zal het gaan met je relatie met God?

[#2] Vanmorgen staat Jozua op de grens van een nieuw land, het beloofde land.

Ze staan bij de ingang van het land, ze hebben er al zolang naar uitgekeken.

Mozes had hen tot nu toe geleid, maar er is geen gemakkelijke start.

Het eerste wat hier staat is: Mozes is gestorven. Hun leider is er niet meer.

Hoe moeten ze nu de Jordaan over? Hoe komen ze langs Jericho?

Hoe zal hun toekomst eruit zien, als er nog allerlei gevaren opdoemen?

Zo kan het soms moeilijk zijn om een stap verder te zetten.

Soms lijkt het of je voor een muur staat. Wat moet je gaan doen? De toekomst is soms zo onzeker? 

[#3] Als je het van jezelf verwacht lijkt het een onmogelijke opgaaf.

Maar laten we vanmorgen luisteren naar de manier waarop de HEER zijn volk moed inspreekt.

Hij geeft een nieuwe leider, Hij spreekt hen toe, Hij spoort hen aan:

God belooft dat Hij meegaat!

1. In wat voor situatie ook

2. Samen op pad

3. Naar een nieuwe toekomst

God belooft dat Hij meegaat in wat voor situatie ook

Zoals oud en nieuw een drempelmoment is, zo is dat ook hier in Jozua.

Al vanaf dat God Abraham het land beloofde, is het wachten op het moment dat ze binnentrekken.

Ze moesten eerst allerlei omwegen bewandelen, maar uit Egypte riep God zijn volk.

Dat het niet blijft bij woorden, maar dat er daden komen: dat ze werkelijk het land binnengaan. 

[#4] Maar wat kunnen ze verwachten van Jozua? Je ziet dat er veel van leiders wordt verwacht.

Juist in een situatie van crisis kan het vertrouwen gaan of komen. Velen hebben vertrouwen in Rutte.

Het vertrouwen in de koning is juist enorm gekelderd. Zal Jozua dit kunnen doen?

We kennen Jozua al heel lang. Vanaf het begin wordt hij door Mozes aangewezen.

Er staat hier dat hij een knecht is, maar dan wel de hoogste knecht:

Mooi vertaald is dan ook, de rechterhand van Mozes 

Hij moet in de strijd tegen Amalek de handen van Mozes omhoog houden.

Mozes had hem de handen opgelegd. Hij had de zegen gekregen.

Wat moet het voor hem als leider ook moeilijk zijn geweest!

Hoe moest het nu verder? Hoe komen ze de rivier over en het land in?

Zou hij, na zo’n grote leider als Mozes, vertrouwen van het volk krijgen?

Het mooiste is dat Jozua vanuit God de kracht krijgt. God spreekt met hem.

Hoe dat ging? Hoe hoort hij God praten? Misschien in zijn hoofd.

We weten het niet zo goed. Maar Jozua weet dat dit de Heer is.

God neemt hem waarschijnlijk mee naar een hoge berg: en wijst het hele gebied aan.

Jozua kan het land, het land van de Hethieten, het land Kanaän al zien liggen.

Van de hoge libanon daar in het Noorden, tot de woestijn in het zuiden.

Van de zee in het westen tot de grote rivier, de Eufraat in het oosten.

Een enorm gebied: Als Israël vandaag die grenzen zou aanhouden zou het heel wat oorlog opleveren.

Ik zal het jullie geven!

[#5] Israël is nog in de vlakte van Moab, opgesloten voor de Jordaan. Ze kunnen het land niet binnen.

Nog steeds zijn het gaan daden, maar opnieuw woorden van de Heer.

Hoe vaak hebben ze die woorden en beloftes niet al gehoord?

Zo kan het vandaag ook gaan als je de woorden van God hoort.

Je hoort dat God belooft: Ik zal er zijn! ik geef mijn belofte. Ik ga met je mee.

En dat is mooi als het je goed gaat, maar als het fout loopt? Is hij er echt in elke situatie?

Ook als het je veel verdriet krijgt? Als je maar moet hopen dat het beter wordt?

Als je onderzoeken moet ondergaan, zorgen hebt rondom je kinderen?

Als je het idee hebt alleen voor een moeilijk klus te staan. Zorgen hebt om gezondheid.

Je vrienden, je familie mist. Zo graag weer gewoon samen zou willen zijn.

Juist in de bijbel wordt het volk zo ook enorm op de proef gesteld.

Er is een toenemende spanning. Elke keer beloofd God weer het land.

Maar ze hebben er al veertig jaar niets van gezien. Wat een tijd!

Veertig jaar zwerven in de woestijn. Wij zijn het na bijna een jaar corona al wel zat!

Wat kan het moeilijk zijn om op God te blijven te vertrouwen.

[#6] Maar dan zegt God: ik zal niet van je zijde wijken en je niet verlaten.

Eenzaamheid en verlatenheid is één van de grootste moeiten die je in het leven kan ervaren.

De mens is gemaakt om te leven tussen andere mensen, om met elkaar te leven.

Zonder contacten, zonder mensen die om je heen staan houd je het niet vol.

Wordt leven geen leven meer. En zo was het zeker in de woestijn:

Als je in de woestijn los kwam te staan van andere mensen en aan je lot werd overgelaten,

Dan redde je het niet. Je het elkaar hard nodig om door de woestijn heen te komen.

Je hebt elkaar hard nodig, juist in moeilijke situaties.

[#7] Juist nu laat God zien: het zijn maar niet woorden. Ik ben een persoon: Ik ben bij je.

Ik wijk niet van je zijde, ik laat je niet alleen.

Ik zal je nooit, maar dan ook nooit, helemaal nooit alleen laten. In wat voor situatie ook.

Waar je ook in terecht komt.

Hij zegt niet: je krijgt een leven zonder zorgen, alles perfect om een rijtje.

Nee, er komt strijd, machten moeten overwonnen worden, maar: Ik laat je niet alleen.

Hij is trouwer dan een man of vrouw die bij het huwelijk trouw beloofd heeft.

Hij is nog trouwer dan een moeder of vader die haar kind nooit alleen zal laten.

Je hoeft niet bang te zijn dat je alleen komt te staan, dat God je vragen niet zal horen.

Die woorden staan centraal aan het begin van Jozua. Wat het volk ook door of meemaakt.

God zal ze niet loslaten, alleen laten of overlaten aan een ander.

De band tussen God en zijn volk kan niet verbroken worden. Tussen jou en God ook niet.

Niets zal je kunnen scheiden van de liefde van God in Jezus Christus,

geen krachten of machten, en ook niet heden of toekomst!

[#8] 2. God belooft dat Hij meegaat [in elke situatie], maar ook: dan ga je samen op pad.

God verwacht ook iets van jou. Hij zegt hier gelijk daarna: Wees vastberaden en standvastig.

Je kunt niet zeggen: nu komt het vanzelf wel goed. Wees sterk en moedig!

God zegt: Ik ga mee, maar loop niet bij me weg. Denk niet dat ik automatisch bij ben.

Jozua kan ook niet zeggen. God zorgt en dan blijf ik wel in mijn tent liggen.

Op een kleedje, lekker in de schaduw. Wij zouden zeggen: in mijn luie stoel of op de bank.

Zappend langs de zenders en scrollend op je telefoon.

Het volk moet in beweging komen. Zich als een moedige held gedragen.

Er moet voldoende voedsel komen, ze moeten aan de slag, het volk moet zich klaarmaken.

De vreemde volken moeten verdreven, de vreemde goden weg, het land moet verdeeld.

[#9] Wat dan belangrijk is, is dat ze zich houden aan Gods wet.

Anders gezegd: de onderwijzing en aanwijzing van God mag niet uit hun mond verdwijnen.

Waarom zo’n opdracht aan het begin van de oorlog?

Dat is omdat Jozua niet het handboek is van Jan Soldaat. Waar staat hoe je moet vechten.

Maar het is het boek waarin God aanwijst hoe je goed op pad gaat.

Men las vroeger hardop, wat nog steeds goed is om te doen:

Dat overdenken zoals ook in Psalm 1 staat, helpt je om de Heer dicht bij je te houden.

Zo kun je op pad gaan met God. Zo wil God met u op pad gaan, ook in 2021.

Welke weg wijst God dan? Wat is zijn pad? Soms kan het lastig zijn om dat te zien.

Als je het idee hebt dat je verdwaald raakt, als er strikken en vragen om je heen liggen.

Juist op de drempel van het nieuwe jaar, met misschien ook goede voornemens komt die vraag.

Waar kom je vandaan, waar ben je nu, waar ga je naar toe. Wat zijn je doelen?

Zoals Jozua terug mocht grijpen op Gods beloften, mogen wij dat ook doen.

God belooft vanaf je prille begin al om met je mee te gaan, heel je leven, alle dagen.

We zijn op weg met Hem, op weg naar Hem. Dat is het echte, eeuwige leven.

En hoe ga je die weg? God zegt: vertrouw op mij, ga met mijn woorden en beloften op pad.

Wees sterk en moedig, dat betekent niet alleen volhouden: het betekent dicht bij de bijbel leven.

Gods woord is een kracht, een lamp voor je voet, een licht op je pad. Neem die woorden in je mond.

[#10] Soms kun je het idee hebben dat je de grip op je leven verliest.

Dat het leven bestaat uit allerlei losse delen, uit verschillende vakjes, dat je het overzicht mist.

Juist oud en nieuw is een moment om wat meer van boven te kijken, op Jezus te letten.

En dan klopt het dat de duivel rondgaat en op allerlei manieren ons probeert af te leiden.

Ons leven probeert te verknippen, en zo vol te maken, dat Gods woord uit onze mond verdwijnt.

Jozua mocht voorop gaan in het wijzen op God. Zo alleen was hij een goede leider.

Omdat Hij wees op God. Zo mocht hij het volk bevrijden en in vrijheid laten wonen.

Later mocht een nieuwe Jozua komen, of Jezus, zoals wij Hem kennen.

Hij laat zien dat de Heer verlost. Hij is de weg gegaan: van de kribbe naar het kruis.

Hij is opgestaan uit de dood en heeft de macht van Satan gebroken. Hij wil jouw leider zijn!

Volg Hem en je verliest het doel niet uit het oog, luister naar zijn stem. En vind zijn vrede.

Kom in beweging, ga op pad. Laat je de weg wijzen door zijn woorden. Ook in 2021.

[#11] 3. Dan ga je een mooie toekomst tegemoet

Ookal begint het boek Jozua met het sterven van Mozes, toch is Jozua een hoopvol boek.

God gaat verder, Hij geeft een nieuwe leidsman, en een vaste belofte.

Ze zullen het nieuwe land binnengaan en Jozua mag hen leiden.

Elke plek waar ze hun voetzool op de grond zetten zal God aan hen geven.

Een krachtige bemoediging. Wie zo met God gaat, gaat een mooie toekomst tegemoet.

Laten we zo op weg gaan, 2021 in. Laat je door niets weerhouden of ontmoedigen.

Door niets? Ik kan me zomaar zorgen maken. Over hoe het gaat met het coronavirus.

Over hoe het gaat met mijn gezondheid. Over hoe het gaat met de schepping.

Over hoe er aandacht is voor zwakken, vluchtelingen, gekwetsten.

Dan kunnen angst, zorgen, spanning, neerslachtigheid zomaar opkomen.

En daarin verschillen de mensen van Jozua, terwijl ze voor zo’n mooie toekomst staan niet van ons.

Jozua zegt hier laat je niet weerhouden of ontmoedigen.

Anders vertaald: sidder niet en wordt niet verschrikt.

Het Hebreeuws ken veel meer woorden voor bang zijn, angstig zijn dan wij.

Was die tijd nog veel onzekerder: zonder verzekeringen, in een tentje, zonder ziekenhuis?

En toch zegt God: wees niet bang, vrees niet, tril niet, beef niet. Zelfs niet als je Jericho ziet liggen.

Waarom niet? Omdat Ik het ben die meegaat. Omdat ik dit land in je macht zal geven.

Niet door eigen kracht, niet door geweld, niet door jullie kunnen. Maar door mijn macht.

Ik bevrijdde jullie uit Egypte, ik spleet de rode zee, ik zal de Jordaan openen.

Stel je vertrouwen op mij. Omdat Jezus heel de weg gegaan is, zal ik jullie veilig leiden.

Omdat Hij sterker was dan dood en graf, mag je zeggen: nu is de dood overwonnen.

Aan zijn hand mag je met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan.

Nee, dat kun je niet omkeren. Dat als het iemand niet goed gaat, hij zich hier niet aan houdt.

Of dat iemand die het wel goed gaat, heel veel van God verwacht heeft.

Je kunt er geen liniaal naast leggen: Zo werkt God niet. Wij kunnen hem niet narekenen.

Maar dit zijn wel de eerste woorden die klinken voor Jozua, en zo ook op de drempel van het jaar. Een duidelijke richtingwijzer, een kompas: Ga die kant op, daar is het heil, daar is het geluk!

Wie daarheen gaat, is op weg naar een geweldige toekomst, mag nu al getroost op weg zijn.

Of nog beter: het is geen peil, zelfs geen navigatie apparaat: het is een persoon.

God zelf zegt: ik ga in Jezus met je mee. Daarom hoef je nooit alleen te zijn.

Daarom hoef je niet bang te zijn of te vrezen. Want Ik ben bij je. Ik zal er zijn, ook in 20-21!

Amen


Psalm 90 – Oudejaarsdag

januari 29, 2020

Preek oudejaarsdag 2019, Heemse

Tekst: Psalm 90

Geliefde gemeente van de Heer Jezus Christus,

[#1] Voordat we dit jaar afsluiten kijken we eerst nog één keer om.

Nog één keer blikken we terug, en dan is er weer een jaar, een decennium voorbij.

Onze Psalm bepaalt ons erbij hoe snel het gaat.

Het is soms net als de tijd ’s nachts. Ongemerkt ben je weer een paar uur verder.

Het maakt mij wat nostalgisch, over beter gezegd wat weemoedig.

Wat betekent dat nu weer? Vroeg iemand.

Ik vroeg: Heb jij dat niet bij oud en nieuw dat als je terugkijkt: wat is dit jaar weer voorbijgevlogen.

En hij zei: ja, inderdaad, de tijd gaat eigenlijk best wel snel.

Als het zo snel doorgaat, ben je voordat je het weet, alweer gestorven.

Dat het einde van je leven hier op aarde komt.

Zoals er dit jaar veel mensen overleden zijn: binnen onze gemeente, we zullen er straks bij stilstaan.

Ook anderen stierven, zoals de theoloog Willem Velema en de advocaat Derk Wiersum

De zangeres Kinga Ban van Sela, maar ook Jeffrey Epstein en Abu Bakr Al Bahadi van IS.

[#2] Deze psalm is een lied van Mozes. Hij benoemt niet een speciaal probleem,

maar het lot dat een ieder treft: de kortheid van het menselijk leven.

Terugkijkend ziet Mozes wel dat er veel mensen omgekomen zijn in de woestijn.

Duizenden zijn gestorven en mogen niet mee het beloofde land binnen.

Hij haalt dan ook aan dat God zelf zegt: Mensenkind, keer terug tot stof.

U laat ons weer stof worden. We zijn gemaakt uit de aarde, en zullen daar weer in terugkeren.

We worden zeventig, of als we sterk zijn tachtig jaar.

Maar het beste daarvan is moeite en leed: tobben, zwoegen en narigheid, zou mijn opa Schutte zeggen. En het gaat snel voorbij. We vliegen heen! Als de wind, als de lucht waarmee je een woord uitspreekt.

Generaties gaan en generaties komen, dat is de lijn die blijft. Maar één generatie is zomaar voorbij.

Misschien had je dit jaar ook wel eenjarige planten, bijvoorbeeld een zonnebloem.

Je zaait het zaadje, het schiet op, de bloem staat te schitteren in de zon.

Maar nu is het weer voorbij vergeten. Zijn de zaadjes opgegeten door de vogels en de resten liggen te rotten. Het eerste wat we leren van de psalm, is dat we vergankelijke mensen zijn.

[#3] Daarnaast bepaalt de psalm er ook bij dat we zondige, schuldige mensen zijn.

Mozes wist het heel goed. Het volk was in de woestijn in opstand gekomen.

Ze waren God vergeten en eigen wegen gegaan. Niet op hem vertrouwd.

God kent onze zonden. God is er woedend over. Ze kunnen niet voor hem bestaan.  

En zoals het gras verdort door de brandende zon, zo komen we om door Gods boosheid.

Mensen zijn tot vreselijke dingen in staat:

een Gökman T. die in Utrecht zomaar drie mensen doodschiet in de tram.

39 migranten worden dood aangetroffen in koelcontainer in Engeland.

Een man in Drenthe zondert negen jaar lang zijn gezinsleden af van de buitenwereld.

Grote misstappen die het nieuws halen.

Maar ook in je eigen leven gaat het soms mis.

Die keer dat je een misstap beging, dat je een verkeerde afslag nam, geen juiste keuze maakte.

In één op de vijf refo gezinnen kampt iemand met een verslaving. Vooral drank maakt veel kapot.

Door onze manier van leven putten we de aarde uit; is de welvaart op aarde oneerlijk verdeeld.

Waar wij ze liever verstoppen, en wegdoen, er niet over praten, kent God de zonden.

Terugkijkend willen we ze ook voor God belijden en uitspreken. Het kwaad opruimen.

[#4] Naast dat het leven kort is, dat er dingen mis gaan, is er nog een ander probleem.

We snappen ook niet altijd goed wat we met dit leven moeten.

We weten wel dat de jaren na elkaar komen, onze hand vindt meestal wel wat om te doen.

Maar hoe vaak laat je je niet meesleuren door de waan van de dag.

Leef je leven dag voor dag, terwijl je denkt: heb ik nu echt geleefd?

David Brooks noemt dat het beklimmen van de eerste berg je leven:

Je leeft voor je carriere, je geld, je relatie, je gezin. Je bent gericht op je eigen plan.

Maar heb je dan echt gedaan waarvoor ik hier ben en waar ik dit leven voor gekregen heb?

Hoe kunnen we nu bewust leven. Dat het leven ons niet uit de vingers glipt.

Dat je echt die zeventig jaren als God ze geeft, of die tachtig als je sterk bent, leeft met een wijs hart?

Dat het werk van je handen in de bouw, achter de computer, bij de opvoeding zinvol is?

Dat je werkelijk het doel van je leven voor ogen houdt?

[#5] Het mooie van deze psalm is dat de psalm ons niet alleen bepaalt bij het mensenleven.

In de onze Psalm leert Mozes, de Godsman, ons ook God kennen.

Wie is God? Hij was er al voordat we de jaren gingen tellen.

Voordat de bergen waren geboren. Die machtige bergen, waar je stil van kan worden.

Ik denk aan het moment dat ik deze zomer, in de hagel met Arthur, in Italië op Gavia fietste, Psalm 42 zong en diep onder de indruk was van Gods grote schepping en mijn eigen kleinheid. En zo zul je allemaal je eigen herinneringen hebben aan deze zomer die vaak ook zo heet was. Misschien in de bergen, bij de zee, in het bos, of hier in het schitterende Vechtdal. 

En dan is God nog veel groter: Hij is was er al voor die bergen gemaakt werden.

Voordat de wereld bestond. Voordat alles er was.

Van eeuwigheid tot eeuwigheid bent U, God. God zal er altijd zijn.

Voor hem zijn duizend jaar als één dag. Zijn tijd is een andere tijd, dan de mensen tijd.

Hij staat boven de tijd. Zo’n machtig God is Hij.

[#6] En deze God is het ook die onze zonde in het licht stelt.

Hij kent ons helemaal. Hij kent ons hart. Hij weet wat er leeft.

En wat zwart is, wat niet goed is, wat geen liefde is,

Dat roept zijn toorn en woede op. Hij wil niet dat dat bestaat.

We verslijten onze dagen onder zijn toorn, als we de genade niet leren kennen.

[#7] En zo leren we hem kennen als de God die het leven geeft.

Die aan het begin staat, en tegelijk ook de God is die het leven neemt.

Dat door de zonde, het leven sterfelijk is geworden.

Dat we hier geen eeuwig geluk op aarde zullen vinden.

Dat het beste wat we hier dan doen nog moeite en leed is.

Niemand weet de dag van zijn sterven. Soms kan dat heel plotseling komen.

Er is er maar één die dat in de hand heeft, één die dat bepaalt.

[#8] Maar dan is de psalm niet afgelopen.

De psalm zet de grote, eeuwige God en de kleine, vluchtige mens niet tegenover elkaar zonder doel.

Als je dit nu weet, en als je hier tijdens het knallen van het vuurwerk en met wat weemoed van bewust bent. Wat leer je dan? Wat is dan wat je mee mag nemen? Wat bidden we nu dan?

Het eerste wat je mag vragen is: leer ons met wijsheid onze dagen tellen.

De dagen van het jaar kun je tellen, als de kralen aan de ketting.

Zondag hoorden we heel wat getallen van dagen zoals Daniel die te horen kreeg.

En daar kun je mee puzzelen en kijken wat het betekent.

En zo kun je ook precies je eigen dagen tellen. Zeven dagen in de week, zo’n dertig per maand,

365 in het afgelopen jaar, en 3652 in het decennium. En dan kan je ze door je hand laten gaan als de kralen van een ketting. 1,2,3. Of je pakt je agenda erbij, of de foto’s van de laatste tien jaar.

Tellen kan iedereen: maar dan zo tellen dat er wijsheid in je hart komt.

Dat betekent niet een tellen met je verstand, niet met je handen, maar … met je hart.

En dat is lastiger. Dan kost tijd. Dat vraagt overgave.

Je hart dat ben je helemaal als persoon.

Welke dagen heb ik met mijn hart geleefd: niet voor eigen belang, carrière, geld, inzicht.

Maar voor de ander.

Dat ik een prettig persoon was om mee om te gaan.

Dat ik mijn hart openstelde voor de ander en echt meeleefde en meevoelde met wat er was.

Dat ik met wijsheid mijn tijd uitkoos: niet zozeer voor mezelf, maar voor de ander, voor God. Dat is de dagen zo tel dat mijn werk waardevol is voor de Heer.

Brooks noemt dat de tweede berg. Hij veroordeelt de eerste berg niet: je moet eerst jezelf ontwikkelen. Maar wijsheid … dat komt met de jaren. Dat je kijkt wat je voor de ander kan doen. Een cadeautje brengt naar iemand die je dankbaar bent, een ander ondersteunt, meeleeft en gericht bent op het geluk van de ander.

En dan zul je ook minder mooie dagen tellen. Dan komen ook je zonden en misstappen aan het licht.

Daarom vraagt de psalm ook om vergeving. Laat na de nacht de morgen dagen.

Geef dat we vergoed worden voor de moeilijke jaren en daarvoor ook goede jaren krijgen.  

God kwam in onze tijd, als mens onder de mensen. Hij heeft zijn genade willen tonen.

En dan mag je weten: God is boos over de zonden. Hij vergeet ze niet. Hij onthuld ze in zijn licht.

Maar … als je hij ze vergeeft. Als je de genade van Christus kent, dan doet hij ze ook weg.

Weg naar de bodem van de zee. Dan wil Hij er niet meer aan denken. Dan is verzoening.

Dan mag er na de nacht de morgen komen. De morgen van de genade en de liefde van God.

Licht in de duisternis dat helder straalt in Jezus Christus. Dan mag je ook getroost worden met het geloof, ook als dierbaren sterven: dat het lijden van deze tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Op die dag, als God alles nieuw maakt.

[#9] De psalm begon te zeggen: Heer u bent onze toevlucht. En hut in de bergen.

Een plaats om te schuilen. Veilig in de storm. Een vaste rost bij het wisselend tijd.

Dat gebeurt wanneer God en mens in vrede met elkaar leven. Dan dragen zijn eeuwige armen je.

Dan is Hij je tot een steun en mag je met de zangeres Kinga Ban zingen:

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:

uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

[#10] Onze Psalm bidt voor de kinderen.

Juist op deze avond gaan je gedachten ook uit naar de volgende generaties.

Dat God daar zijn genade aan mag blijven tonen.

Laten we de volgende generatie van de gemeente opdragen aan de HEER.

Dat Hij hen ook mag leiden en zijn genade mag laten zien.

Wanneer je zo met een wijs hart je dagen telt, dan mag God het werk van je handen bevestigen.

Hij legt een fundament onder alles wat gedaan is. Er was moeite en leed, maar door God krijgt het eeuwigheidswaarde. Is je werk niet vergeefs in de Heer. Dat de eeuwige God zo alles wat wij vergankelijke mensen gedaan hebben mag bevestigen en dragen. Hem zij de dank en de lof.

Amen


Psalm 138 – Oudjaarsdag – Hij laat niet los het werk van zijn handen!

januari 14, 2016

Preek Heemse, oudejaarsdag 2015

Tekst: Psalm 138

 

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,

[dia 1] Wat is er gebeurd? Eigenlijk laat die vraag mij niet los als ik zo psalm 138 lees. Zie je hem staan? Hoor je hem zingen: “Loof de Heer o mijn ziel, prijst nu mijn heilige naam!”? Wat heeft die dichter van de psalm allemaal meegemaakt? Je krijgt er in deze psalm maar weinig van mee. Je ziet wel dat het maar niet voor de vorm, maar dat het recht uit zijn hart komt. Je kunt het aan zijn lichaamstaal zien: Hij knielt er zelfs bij! Hij is vol aanbidding. Hij gaat een lied zingen, misschien met een harp of gitaar in zijn handen. Hij is blij en dankbaar, maar wat heeft Hij allemaal meegemaakt: waarvoor prijst hij de Here. Wat is er gebeurd?

 

[dia 2] Wat is er gebeurd? Dat is eigenlijk ook de vraag die ik vanavond aan u en jou en aan mijzelf stel. Wat is er gebeurd in 2015? Wat is er terecht gekomen van je plannen? Wat heb je allemaal meegemaakt? Allereerst wat betreft je geloof en vertrouwen: ben je dichter bij God gekomen, of juist van Hem verwijderd? Maar verder ook: wat gebeurde er allemaal in je leven? Jongens en meisjes, wat gebeurde er in 2015 … ging je met plezier naar school? Had je leuke vriendjes? Ben je misschien verhuisd? Wat is er gebeurd bij U? Was er de blijdschap van een geboorte of het verdriet van een overlijden? Wat er gezondheid, of was er ziekte? Was er verwijdering, pijn van scheiden of kreeg je verkering, ben je in je 2015 getrouwd? Ging het goed op je werk, of waren er juist zorgen en moeiten?

 

[dia 3] Vandaag willen een beetje dieper in de huid van David kruipen, deze psalm beter begrijpen. Omdat deze psalm eindigt met die woorden: laat het werk van uw handen niet los. Wie samen met David zich op God gaat richten, bij alles wat er gebeurd is, vindt een houvast bij de Heer. Dat is waar David uitkomt aan het eind van de Psalm: dat is waar we uit mogen komen aan het eind van 2015, als om ons heen de knallen klinken en de oliebollen en kniepertjes gegeten worden. Here, als de jaren wisselen, als we zien hoe kwetsbaar en vergankelijk we zijn als mensen: wilt u onszelf dan vasthouden. U die ons geschapen hebt, wilt u, als de jaren als een schaduw heen vliegen, zelf de rost zijn die blijft. Wilt u niet loslaten, u niet verwijderen van ons, maar vasthouden het werk van uw handen!?

 

[dia 4] Je kunt de psalm dertig keer lezen en toch weet je dan nog niet precies wat er gebeurd is. We hebben een paar kleine aanwijzingen. David zegt: Toen ik U aanriep … David heeft tot God geroepen. Roepen naar God dat doe je niet zomaar. De meeste gebeden die je gebeden hebt dit jaar zullen vrij rustig verlopen zijn. Of je nu zelf bad of meebad aan tafel. Rustig uitgesproken: gedankt, gebeden. Maar David zegt: Ik heb tot U geroepen. Kennelijk zat hij in hele grote nood. Hij zegt: mijn weg was vol gevaren, er waren vijanden, mijn leven werd bedreigd. Hij zag geen uitweg meer. Wist niet of hij in leven zou blijven, of hij het wel zou redden. Toen heeft hij in zijn nood tot God geroepen! Was het vanwege de gevaren die hij liep omdat Saul hem naar leven stond? Omdat Saul niet wilde dat hij koning werd. Was hij in een hinderlaag, of waren de vijanden heel dichtbij? Zou God zijn belofte wel houden dat David koning zou worden? In ieder geval: Hij hield het niet meer. Hij riep het uit, schreeuwde het uit: Here, help mij! Here, hoor mijn gebed!

 

[dia 5] Was er dit jaar misschien ook een moment dat jij het uitriep naar de Here. Here, hoor mij … nu ik dit vreselijke bericht gekregen hebt dat er kanker in mijn lichaam is geconstateerd. Here, hoor mij … nu dat vriendje van mij zo ontzettend ziek is en voor zijn leven wordt gevreesd. Of dat bericht dat iemand overleden is, misschien heel onverwachts. Je roept het naar de Here. Misschien wel ’s avonds o je bed. Of dat je iemand niet verder wilde in de relatie, dat je ouders gingen scheiden. Of dat je grote vragen had aan God: Heer, bent U er wel. Heer, geef toch een teken dat U bestaat! Dat U doet wat u belooft en mij niet loslaat. Of dat je zoveel pijn had dat je het uitriep tot God: Heer, doe het overgaan! Misschien was wel bang voor je eigen leven. Deze week zag ik nog een filmpje van iemand die dwars door een bosbrand heen moest rijden over de snelweg. Links en rechts waren de vlammen. Je zag niets door de rook, en hoopt maar dat je nergens tegenaan rijdt of stil komt te staan: wat een angst, wat een gevaar. Heer, hoor mij, hoor mijn roepen, hoor mijn nood. Zo kan het zijn dat je soms in angst, of in boosheid, in pijn of verdriet geroepen hebt tot God.

 

[dia 6] Toen ik riep, hebt u geantwoord … Voordat ik verder ga met de psalm wil ik dan eerst iets zeggen: deze psalm spreekt over dank van iemand waarbij God het roepen gehoord heeft en hem gered heeft. Soms gebeurt het dat je denkt: hoort de Here mij wel? Als er geen genezing was van het ziekzijn, als iemand kwam te overlijden, als iemand heel plotseling uit het leven werd weggegrepen. God hoort ons gebed, maar Hij geeft niet altijd een antwoord op onze vragen. Soms verhoort Hij anders. Soms verhoort Hij later. En soms begrijpen we er helemaal niets van. Wat is er een kwaad, een pijn en soms duivelse macht in de wereld. Toch mogen we geloven dat God sterker is dan het kwaad: dat we door het lijden en sterven van Christus, zijn kinderen mogen zijn. Hij spoort ons aan om te blijven bidden, te blijven zoeken, Hij zal niet in plaats van een vis een slang geven of in plaats van een brood een steen. Hij is een goede Vader, die goed is voor zijn kinderen. Zo zal Hij, zegt Jezus, zijn heilige Geest geven aan wie Hem daarom vragen. Wat is dat belangrijk! Ook al krijg je niet precies wat je vraagt, God wil wel in je hart komen, door zijn Geest. Hij wil je waar je eigen geest soms zwak en verdrietig is, de Geest geven van Christus. Om je ook op moeilijke momenten te helpen om nieuw vertrouwen te krijgen, moed om verder te gaan. Een houvast!

 

[dia 7] En eigenlijk is dat ook het belangrijkste wat David ervaren heeft van God: Hij zegt niet alleen U hebt geantwoord, maar ook bemoedigd en gesterkt (vers 7). In de gevaren hield u mij in leven. Wat is er gebeurd met dichter van de psalm? Hij was in nood, dat weten we, maar wat precies? Was hij ontsnapt uit de handen van Saul. Kwam de profeet Natan bij hem om te vertellen dat zijn zonen altijd op de troon zouden zitten. We weten het niet. En eigenlijk is dat ook niet het belangrijkste. David vond het niet nodig om het op te schrijven. Maar waar besteedt hij deze verzen dan wel veel tijd aan? Om op te schrijven dat de Here trouw is. Hoe hij er weer kracht uit put dat Hij mag bouwen op de vaste grond van Gods beloften en van zijn verbond. In Psalm 136 staat het aan het eind van elke regel: want Uw goedertierenheid zal bestaan in eeuwigheid. Maar ook in deze psalm komt dat steeds terug. Lees maar mee: 2: Ik wil U loven om uw liefde en trouw; U hebt grote dingen beloofd. Vers 4: De koningen hebben beloften uit Gods mond gehoord. Vers 7: U houdt mij in leven Vers 8: uw trouw duurt eeuwig. Zo mogen we vanavond ook vooral overtuigd worden van Gods trouw, van zijn beloften. Hij was erbij in 2015, in je gebeden en in je roepen. Hij gaat mee, ook in 2016. En als het moeilijk is: grijp je vast aan zijn beloften, neem je toevlucht tot het gebed. God belooft zijn Geest, Hij belooft vergeving van zonden en eeuwig leven. Hij laat het werk van zijn handen niet los. Paulus zegt: Ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus (Fil 1:6)

 

[dia 8] Het bijzondere van de Psalm is dat de dichter het zo alomvattend maakt. Hij staat tegenover zijn God, dankt Hem, na alles wat er gebeurd is. Hij doet dat tegenover onder het oog van de ogen, ‘al staan de goden om hem heen’. De eeuwige God is trouw, maar er zijn zoveel dingen die voorbij gaan. Er zijn in de wereld zoveel krachten die zich goden noemen. Je kunt je leven door zoveel dingen laten vullen, je kunt in zoveel dingen wegvluchten. In de leegte van alcohol of drugs, in de verleidingen van geld en loterijen, je houvast zoeken in mensen of idolen. God doorziet de trotsen al van verre: mensen die het van zichzelf verwachten. De aarde schudt. We horen het gebindte van het gebouw kraken. Alles vergaat, alles is ijdel … er is er maar één die blijft. Die boven al die leegte staat: de God die is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Als je Hem kent weet je waar je vandaan komt, waarom je hier was in 2015 en waar je heen gaat. Als je het nederig van Hem verwacht, mag je geloven dat God naar je uitziet. En als je niet met hem leeft … Satan gaat te keer, de goden staan om je heen. Satan probeert je in de macht te krijgen. Hij zal met zijn laatste stuiptrekkingen alles proberen en gaat rond als een leeuw om te zoeken wie hij kan verslinden. Bekeer je voor het te laat is!

 

[dia 9] Ja, de dichter zegt zelfs: Laten alle koningen op aarde u loven. Alle heersers op aarde. Laten zij de wegen van de Heer bezingen. Met kerst mochten we in de toespraak van de koning horen hoe Hij wees op de kracht van de liefde. De Engelse koningin en de Duitse president wezen nog nadrukkelijker op de boodschap van het kerstfeest: God kiest de weg van de nederigen. Ook met de wereldproblemen van dit moment: vluchtelingen die niet weten waar ze het zoeken moeten en roepen om hulp; aanslagen zoals die er in Parijs geweest zijn; een klimaat dat steeds verder opwarmt en mensen een veilige plek ontneemt; een Europese crisis waardoor het zoeken is welke weg Europa moet gaan. Er zijn ook mooie dingen: een aantrekkende economie, maar wat is er een wijsheid nodig van regeringsleiders. Wat zien we duidelijk dat ook dit jaar de Here weer een stap verder is gekomen richting de wederkomst. Als Hij alles nieuw zal maken.

 

[dia 10] Wat geweldig als je dan de Here hebt leren kennen in je leven. De koningen mogen de weg van de Here bezingen. In deze psalm klinkt al iets door van de bijzondere weg die God zal gaan. De koningen, de wijzen kwamen om te aanbidden. Hij die omziet naar nederigen … het zijn woorden die we hoorden uit de mond van Maria. De Here die redding brengt: in het woord redding klinkt de naam Jezus, redder al door. Hij die de wereld werkelijk zal verlossen. Het is kerstfeest geweest: en nu na de komst van Jezus, de Messias, weten we het helemaal zeker. God laat zijn volk niet in de kou staan: hij heeft het roepen gehoord. Hij gaf zijn eigen Zoon, geboren in een kribbe. Om de weg te gaan. Om voor ons aan het kruis te sterven….

 

[dia 11] En dus kunnen we zingen: als ik omringd door tegenspoed, bezwijken moet … schenkt u mij leven. Toen ik dat iemand las, zei ze: ja, maar dat gaat over David toen. Wat heb ik daar nu aan. Dat neemt mijn verdriet niet weg. Ze had aan de ene kant gelijk. Maar ik denk dat David niet voor niets maar weinig verteld heeft, over zichzelf en wat er gebeurd is. Hij heeft vooral willen vertellen over hoe God is en met ons om wil gaan. Hij heeft een lied gemaakt dat wij ook op onze lippen mogen nemen. Ook als ze terugblikken op het jaar 2015: er waren mooie dingen, er waren verdrietige dingen, maar laten we alles we vandaag vragen, aan de hand van de agenda of foto’s: ‘wat is er gebeurd in 2015?’, vooral ook zien hoe God erbij was en mee wilde gaan. Want bij alles wat vlied en bezwijkt, getrouw is mijn God. Als God mij vertroost, is het kruis niet te zwaar, dan ken ik geen vrees in het bangste gevaar, dan win ik strijdend vertrouwen en kracht en zing ik psalmen in duistere nacht: Hij laat het werk van zijn handen niet los! Ook niet in 2016. Amen.

Liturgie Oudejaarsdag 2015, 10.00u en 19.30u
Welkom en mededelingen; Votum en zegengroet (staande)
Zingen Psalm 113 (staande):
Gebed
Zingen Psalm 138:1 en 2
Lezen Psalm 138:5-8
Lezen Lucas 11:5-13
Zingen Lied 397 (O God, die droeg ons voorgeslacht)
Preek Psalm 138:8: De HEER zal mij altijd beschermen. HEER, uw trouw duurt eeuwig, laat het werk van uw handen niet los.
Zingen Ps 138:3 en 4
Belijdenis H.C. Zondag 1
Zingen Ps 90:1 en 6
Gebed; Collecte
Zingen Opwekking 733 (Tienduizend redenen, staande, aangekondigd na collecte)
Zegen en gezongen amen (staande)


Psalm 77 – Ik zie terug …

januari 11, 2015

Preek gehouden in Heemse, oudejaarsdag 2014
Tekst: Psalm 77

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,
[Dia 1] ‘Ik zie terug’
‘Ik zie terug … op voorbije tijden, op de dagen en jaren van vroeger’.
Zo horen we de psalmist in Psalm 77 spreken.
Zijn dat ook niet de woorden die nu in onze gedachten zijn?
Ik zie terug.
2014 is bijna voorbij. Het jaar loopt ten einde.
Je ziet terug op afgelopen jaar.
De kranten, radio en televisie zagen terug en stonden vol van jaar overzichten.
Alles kwam weer langs: WK voetbal, koningsdag, Voetbal. Maar ook het ongeluk met de MH17, Ebola en de strijd van Isis. ‘Ik zie erop terug’.
Maar je ziet ook terug op wat 2014 voor jou betekende: je school, je baan, je relatie, je verlangens, je pijn. Dingen die al wat wegzakten in je geheugen, komen misschien weer naar boven: extra mooi en dankbaar, dat je er weer even bij stil staat: wat heb ik, wat hebben we toch veel. We kunnen wonen, werken, naar schoolgaan. Wat zijn we bewaard, soms zo wonderlijk. Maar soms kan het ook het verdriet, het conflict, de teleurstelling, het overlijden, de scheiding als een pijnlijke pijl weer in je hart schieten: Ja, vandaag zien we terug op de dagen van 2014, en op het jaar waarvan we straks zeggen: het is voorbij, het is geschiedenis, het is van vroeger.

[Dia 2] En nu zien we in de kerk terug. Kun jij, kunt u, kan ik het afgelopen jaar ook met God verbinden? Kun je ook gelovig terugkijken op het afgelopen jaar? Zag je de Here aan het werk in jouw leven? Zag je wat Hij je gaf en wat Hij je onthield? Ontdekte je de boosheid van God, maar vooral ook zag je zijn liefde, genade en zorg in jouw leven? Lukte het om samen met God te leven? Het ergste wat ons kan overkomen is, als er een kloof komt tussen God en jou, tussen God en je dagelijks leven. Als God langzaam uit je leven verdwijnt. Als je terugziet, maar niet ziet hoe God de uren en dagen leidt. Als je bijbeltje dicht blijft, of als het je niet lukt om te zien hoe Gods woord ook voor jouw situatie, voor jouw behoeften wil spreken en helpen. Dagelijks komen er zoveel andere meningen op ons af, dagelijks gebeuren er weer nieuwe dingen, dagelijks kunnen we opgeslokt worden door allerlei dingen. Maar lukt het om in verbondenheid met God te leven. Of blijft de hemel gesloten en is God vooral ver weg?
Lukt het jou als jongere om met God te leven? Het is een leren, een ontdekken! Ik vind het zo mooi als ik op catechisatie dat omslagpunt bij sommigen mag merken: dat je eerst hoort, ‘ik lees bijna niet voor mezelf uit de Bijbel’. En dat ik dan opeens aan sommige van jullie merk: ‘Ik lees uit de Bijbel, ik heb een dagboekje, ik probeer het vol te houden, want ik heb wat aan de woorden van God’.
Lukt dat jou als volwassene? Om ondanks teleurstellingen, moeiten, of frustraties je eerste liefde voor God niet te verliezen en met Hem door het leven te gaan? Om juist door of in beproevingen weer sterker te worden en met God verbonden te worden?

[Dia 3] We hebben net kunnen zien dat het de dichter van Psalm 77 eerst niet echt lukt om zijn leven aan God te verbinden.
Er is geen psalm met zoveel vraagtekens erachter als Psalm 77.
Goed, hij denkt terug aan de tijd van vroeger.
Maar: Hij merkt niet meer dat God in zijn leven is.
Hij roept het uit, Hij heft zijn handen in de lucht, zo bad men in die tijd. Hij smeekt de Here om hulp. Hij schreeuwt het uit.
Hij roept overdag, maar hij roept ook ’s nachts. Soms in een heel heftig gebed: “Heer waar bent U?”, Waarom zie ik niets van U?
Ik weet niet of jij ’s nachts wel eens ligt te piekeren, maar deze dichter wel. Misschien ligt hij overdag wel te slapen, omdat hij ’s nachts niet in slaap kan komen. Juist ’s nachts als er geen mensen om je heen zijn, kunnen de gedachten extra op je afkomen. De dichter wordt zo moe van zijn gedachten. Ze houden hem uit de slaap. Ik hoorde van iemand die dan maar even opstaat en de krant gaan lezen of een glas melk gaat drinken. Van dat draaien en piekeren word je alleen maar moe. “U laat mij de ogen niet sluiten”.
En dan lijkt hij murw geslagen (vs. 5). “Van onrust vind ik geen woorden”. Hij weet het niet meer, Hij kan niet meer bidden, Hij weet niet meer wat Hij tegen God moet zeggen. Hij ziet gewoon niet dat God er is en dat God hem kan helpen.
Het lijkt wel op de strijd van Christus in Getsemane. Hij stelde zijn vragen aan God. Hij die uiteindelijk aan het kruis ervoer hoe het was om zelfs van God verlaten te zijn!

[Dia 4] Toch geeft deze psalmist het niet op. Hij strijdt. Hij vecht. Hij bidt. Hij legt zich neer bij zijn verdriet, bij de wanhoop. Hij wil niet dat de weg naar God geblokkeerd blijft. Kijk: dat iemand die van God niet wil weten, God niet ervaart is nog tot daar aan toe, maar wat is het erg als je naar God zoekt en het lijkt alsof hij er niet is. Wat zou het erg zijn, dat het dan zo donker wordt in ons hart en dat er geen troost meer gevonden wordt…
Nee, het is niet erg, dat het soms moeilijk kan zijn, dat je soms strijdt en vecht,
maar wel als je niet strijdt, als je leven van God wordt afgesloten.
Als je het opgeeft en zonder God verder gaat.
Los van God terugkijkt op het afgelopen jaar. Als geloof iets wordt van: dat hoort erbij, het is traditie, geeft iets gezamenlijks: maar als je niet meer dat geloof in je hart voelt.
Daarom gaat de dichter door. Hij doet, wat het beste is om dan te doen. Hij gaat op zoek naar God. Hij probeert na te denken wie God is en of het zou kunnen dat God nu echt op een afstand blijft. Hem als het ware in zijn sop laat gaar koken.
En daarom stelt Hij al die vragen. ‘Mijn hart zoekt, mijn geest vraagt’
Zou het kunnen dat de Here niet langer liefheeft?
Zou de HEER voor eeuwig verstoten?
Is zijn trouw voorgoed verdwenen?
Is zijn woord voor eens en altijd verstomd? Jaar na jaar?
Vergeet God genadig te zijn?
Verbergt zijn ontferming zich achter zijn toorn?
Dat zijn vragen waar je op een afstand naar kan kijken. Kijk hem eens schreeuwen! Kijk hem eens vragen! Maar het zijn ook vragen waar je echt mee kan worstelen. Misschien dat je daar zelf midden inzit. Misschien omdat je zo misselijk bent van de beelden en al die ellende op televisie. Misschien vanwege de zonde die in je leven was. Probeer je het eens voor te stellen. Stel dat God iemand van jou had weggenomen uit je leven. Stel dat jij in de woestijn was en er was geen water was. De schrijver stelt die vragen omdat het zo wel lijkt te zijn. God waar bent U?
Als het gaat om ons land kun je ook zulke vragen aan God hebben!
Here, hoe kan het dat er zoveel mensen zonder God leven. Dat er zoveel ongeboren leven vermoord wordt? Dat mensen het heft in eigen hand nemen en als er ziekte komt, op de stoel van God zitten en euthanasie laten plegen? Waarom zien mensen niet Gods goedheid en de goedheid van Gods regels? Waarom is er zoveel geweld, zelfs tegen hulpverleners. Welke kant gaat het op? Hoe ver moet het komen, voordat God ingrijpt. Voordat mensen zich weer tot God keren en zich door Hem laten leiden? En laten wij dat niet alleen aan anderen vragen. Laten we dat ook aan onszelf vragen!

[Dia 5] Maar dan lijkt er toch een verandering in de psalm te komen.
De dichter pakt zijn Bijbel. De dichter denkt terug aan Gods grote daden.
Hij pakt het schild dat God geeft, als zulke pijnlijke pijlen je hart bereiken.
Is het echt mogelijk dat God verandert? Dat Hij ons zou vergeten. Dat Hij niet trouw is aan zijn verbond?

Maar dan denkt hij terug aan Gods weg. De heilige, bijzondere weg van God.
Want als je dat op je in laat werken is God toch groter dan alle afgoden.
Bood Hij geen hulp van omhoog (Ps 18)?
Hij denkt aan hoe het water van de Rode Zee in tweeën gedeeld werd.
Hoe het water zich terugtrok. Hoe de bodem zichtbaar werd.
Hoe naar jaren van ellende, Gods volk werd uit de ellende van Egypte geleid!
De andere volken zagen het. God heeft toen zijn macht getoond!
Dan denkt hij aan hoe de hemel dreunde.
Hoe lichtflitsen de berg Sinaï omgaven.
Hoe de aarde trilde en schokte. God liet zien hoe Hij er was voor zijn volk in de woestijn.
Hij sloot zijn verbond en ontfermde zich over zijn volk.
Dan weet de dichter het: Hij denkt aan hoe God is. Aan het karakter van God.
God zal zijn genade niet vergeten! Hij is de God die zijn volk bevrijd heeft.
Die trouw is aan zijn belofte gegeven op de berg Sinaï. Trouw is aan zijn verbond.
Hij is dezelfde, gisteren, heden, Hij zal de toekomst tegen treden, van geslacht op geslacht!
Zo mag je ook geloven dat God trouw is in jouw leven. Zo mag je gelovige terugkijken op 2014. Diezelfde God, die een God is van liefde en genade. Hij was het echt die jou door de moeite heen lijden, er niet overheen tilde, maar midden in de moeite erbij was en je kracht gaf! Hij is het die je wil dragen met zijn eeuwige armen, je op wil vangen in de nood. Hij ging mee, ook als het een woestijn tijd was.

[Dia 6] Maar als je nu naar de Rode Zee ziet? Zie je dan nog de voetstappen van God?
Als je nu naar de Sinaï gaat, naar de berg Horeb? Zie je dan nog vuur en bliksem?
Gods pad was door de golven, maar de wateren hebben het weer bedolven!
Zijn voetspoor is uitgewist, geen die nog uw treden gist. Je ziet het niet meer!

Nu begrijp je de moeite van de psalmist. Begrijp je ook de moeite die er kan zijn.
Want uit onszelf, met onze eigen ogen zien we niet altijd het werk van God.
Het vraagt geloof, het vraagt dat je bijbeltje opent. Het vraagt dat je je weer heel goed richt op Jezus Christus. Hij is het, die ook al waren we van God vervreemd, zichzelf gaf. De hemel ging open, vrede kwam op aarde. Jezus werd geboren! Hij stierf voor onze zonden. God zoekt ons op in de moeite. Nee, dan kunnen we ook vandaag niet terug om te zien wat God gedaan heeft bij de rode zee. We kunnen de stal in Bethlehem niet meer vinden, geen kruis meer op Golgotha. De sporen zijn uitgewist. De geschiedenis is verleden tijd. Maar God is wel de weg gegaan van bevrijding en verlossing. Ook het afgelopen jaar was hij bij je. Ik hoop dat je het ziet. Hoe Hij er was, door zijn Woord te geven. Zijn Bijbel. Door de mogelijkheid te geven hier naar de preken te luisteren. Doordat Hij je beschermde en bewaarde. Doordat Hij kracht gaf in moeite. Dat hij de veilige God is van het verbond, die door de doop laat zien dat onze kinderen en onze jeugd veilig zijn bij Hem! Doordat Hij ons leert zien dat we er niet alleen voor staan, maar dat Hij bij je is, ook als er moeite is. Ik bid dat dat je steeds weer voor ogen mag staan!

[Dia 7] En dan belooft God ook voor de toekomst goede leiding. Hij gaf Mozes en Aäron. Mozes die zorgde dat het volk verder kwam, die opkwam voor het volk bij de berg, die Gods woorden overbracht. Aäron die in de tabernakel de offers bracht. Zonder iets af te doen aan het belang van die leiders, mogen we ook geloven dat zij maar tijdelijk waren, een zwakke schaduw van het grote licht, van de grote leider, Jezus Christus die God ons nu gegeven heeft. De psalm eindigt vrij abrupt, maar het eindigt wel met het beeld van de kudde. Jezus wil de goede Herder wezen. Laten we Hem dan ook volgen, door het leven heen. Laten we zo terugkijkend op 2014, het jaar 2015 in mogen gaan. Terwijl wij zien op wat Hij eens deed, terwijl wij we ons vastklampen aan het hart van God. Hij is een God van liefde en genade! Hij zal zijn kinderen zeker niet loslaten, maar ze uiteindelijk veilig thuis brengen, als een goede Herder, door de tijden en eeuwen heen! Amen.


Jeremia 18:6b – Zoals klei in de hand van de pottebakker …

december 30, 2010

Preek gehouden in Beilen en Hooghalen, december ’10

Tekst: Jer. 18:6b

 

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Hoe ga je 2011 vormgeven?

Heb je in je hoofd al een beeld gevormd van alle dingen die wilt gaan doen?

Een beeld van de dingen die zullen veranderen en een beeld van de dingen die anders moeten?

Welke keuzes ga je maken? Wat ga je afronden en wat ga je beginnen?

Ben je ook nieuwsgierig hoe je volgend jaar op 2011 terug zal kijken? Of je er straks tevreden over zult zijn?

 

Jongens en meisjes, misschien heb je de afgelopen dagen wel iets gemaakt van de sneeuw. Vaak heb je dan ook vaak iets bedacht wat je wil maken. Je hebt misschien een mooie sneeuwpop in je hoofd of een echte kasteelmuur van sneeuw. Soms kan het ook zijn dat het niet lukt, dat je sneeuwbal uit elkaar valt en dat je dan maar opnieuw gaat beginnen. Iedereen die wel eens iets maakt, die weet dat het zo gaat met dingen maken: soms lukt het wel zoals je het in je hoofd had en soms lukt het helemaal niet. Maar wat ben je blij als het precies wordt zoals je gedacht had en wat ben je dan trots. Dit hebben wij gemaakt!

 

Nu gaan we dus een nieuw jaar maken.

Als ik dat zo zeg, dan begrijp je gelijk wel dat je dat eigenlijk niet zo kunt zeggen.

Want wij kunnen wel dingen in ons hoofd hebben, uiteindelijk is God het die ons leven in zijn hand heeft. Hij heeft ons gemaakt en Hij leidt ons leven.

Wij kunnen keuzes maken, wij kunnen met Hem of zonder Hem willen leven, maar Hij is wel degene die ons leidt. Hij is het ook die een doel met ons leven heeft, Hij wil er iets moois van maken. Dat is het doel waar Hij ook in het komende jaar weer verder aan wil werken!

Vanuit wat we lezen in Jeremia mogen we dit nieuwe jaar, 2011,  ingaan, terwijl we zeggen:

Leven als klei in de hand van de pottenbakker

1. Hij maakt je

2. Hij brengt je naar zijn doel

3. Hij vraagt dat je je laten vormen

Als er één iemand nieuwsgierig is naar wat er zal gaan gebeuren, naar wat God zal gaan doen in de toekomst, dan is dat wel Jeremia. Hij moet het volk vertellen dat God hen zal straffen voor hun zonden, terwijl de andere profeten allemaal zeggen dat het goed zal blijven gaan. ‘Wij zijn Gods volk! Wij hebben de tempel, de tempel van de HEER’. Jeremia moet komen met een boodschap van oordeel, terwijl hij er nog niets van ziet. In het vorige hoofdstuk (17:15) hebben de mensen het zelfs aan hem gevraagd: wat komt er uit van de woorden van HEER? Dat wil zeggen: Jeremia, je zegt veel, maar we zien er nog maar weinig van. Gebeurt er nu echt wel wat jij zegt?

Om Jeremia te leren hoe God met mensen omgaat en hoe hij hen de toekomst inleidt, moet Jeremia naar de pottenbakker gaan. Ook wij kunnen daarvan leren hoe God ons de toekomst in wil leiden.

Om naar de pottenbakker te gaan moet je naar het zuidoosten van de stad gaan. Daar loop je de heuvel af en dan kom je bij de rivier. Daar bij het water in het dal staan veel huizen van de pottenbakkers. Er zijn grote bakken waar ze het water en de klei, de leem met elkaar mengen. Er zijn hopen met scherven van potten die kapot gegaan zijn en daar heb je ook de werkplaatsen van de pottenbakker. In Jezus Sirach lezen we hoe de pottenbakker in die tijd werkte: ‘Zo vergaat het de pottenbakker die aan het werk is, en met zijn voeten het wiel draait. Met zijn handen vormt hij de klei, met zijn voeten kneedt hij hem.’ (38:29,30).

Jeremia loopt naar binnen. Daar is net de pottenbakker bezig om een mooie pot te maken. Hij draait met zijn voet aan het wiel. Je had als pottenbakker namelijk een speciale werkplek om je potten te maken. Onder de tafel is een wiel, een platte schijf, waar je met je voet aan draait, dat wiel via een as verbonden met een andere draaischijf boven het werkblad. Daarop legt de pottenbakker zijn klomp klei en door te duwen met zijn handen, als de klei ronddraait, krijg je een mooie pot. Een vaas, of een kruik, of een pot om van alles in te bewaren. In die tijd was aardewerk nog veel belangrijker dan in onze tijd dat we allerlei soorten plastic hebben.

 

Nu er een nieuw jaar begint mag je weten dat je bent als klei in de hand van de pottenbakker. Je leeft hier niet zomaar, nee, je bent gemaakt, geschapen door je hemelse Vader. Het woord voor pottenbakker is eigenlijk: ‘maker, formeerder’. Zo mag je nu weten God is je formeerder. Hij heeft je gemaakt. Hij zag je al in de buik van je moeder. Hij heeft je afgelopen jaar geleid. Ook in het nieuwe jaar mag je weten dat hij met je bezig gaat. In Jes 64:7 wordt het beeld van de pottenbakker en de Vader ook naast elkaar gebruikt. Here, wil toch aan ons denken. U bent toch onze Vader, en wij uw kinderen. Wij zijn toch klei, door u gevormd, het werk van uw handen?

 

Zoals klei in de hand van de pottenbakker, zo ben jij in mijn hand, zegt de HEER.

Als je het nieuwe jaar misschien onzeker instapt, mag je deze woorden in je hart sluiten.

Als je vragen hebt over gezondheid, als je jaren beginnen te tellen.

Als je als jongere vragen hebt over God, over je relatie, over je opleiding.

Als er onzekerheid is wat betreft werk en inkomen, zorgen over kinderen.

Als je niet weet wat de toekomst gaat brengen, ontvang die dan als een bemoediging:

God wil je Vader zijn, of zoals het jaarthema zegt: Heer u bent mijn leven.
zo weet ik mij veilig, want Uw hand laat mij nooit los.

Je mag veilig zijn, als kind aan Vaders hand, als klei in de hand van de pottenbakker!

2. Hij brengt je naar zijn doel

Jeremia is nog niet uitgekeken. Hij ziet niet alleen dat de klei door de pottenbakker gemaakt wordt, Hij ziet ook dat het wel eens misgaat.

Net als je sneeuwpop of sneeuwmuur wel eens mislukt,

net zoals dat wat je zelf maakt wel eens verkeerd gaat,

zo gaat dat ook bij de pottenbakker wel eens mis.

Soms is de structuur van de klei niet goed, is de klei te hard of te zacht en kan hij het niet goed in vorm krijgen. Soms zit er net een steentje op de verkeerde plek, dan heb je als je het weghaalt een gat en als je het laat zitten een bobbel.

Wat doet de pottenbakker dan? dan begint hij opnieuw.

Misschien dat hij de oude pot in de hoek gooide, maar ook grote kans dat hij het in elkaar duwt en opnieuw begint te draaien. Hij werkt er dan aan, zodat hij een pot krijgt, precies zoals hij die zich had voorgesteld.

Als Jeremia dit gezien heeft, ontvangt hij een nieuw woord van God. Want hiermee wil God het volk iets leren. Hij kan met het volk zelfde doen, als de pottenbakker met zijn klei doet. Dan begrijp je dat God soms iets zegt, ergens aan begint en het dan toch niet doet of verandert.

In vers 7 en 8 legt God uit dat Hij zijn profeet kan laten zeggen dat Hij een volk zal gaan verwoesten, zoals je een stad verwoest, zal gaan uitrukken, zoals je een plant uitrukt, of zal gaan ombrengen, de mensen zal gaan doden … dat is dan het voornemen van God en dat heeft Hij laten weten. Zoals hij dat de laatste jaren keer op keer aan het volk van Juda heeft laten weten. Daarvoor was Jeremia aangesteld als profeet. Zo liet hij dat ook eens door zijn profeet Jona aan Nineve weten: God zou de stad Nineve in drie dagen omkeren, als ze zich niet bekeren …. Maar toen ze zich wel bekeerden, deed God dat niet. En was Jona boos op God. Zo zegt God ook hier: als het volk breekt met de boze praktijken, dan zie ik af van het onheil waar ik het mee wilde treffen.

Maar andersom kan het ook gebeuren (vers 9 en 10). God kan tegen een volk zeggen dat Hij het zal opbouwen en planten. Zo had God beloften gegeven aan Israël, aan Juda, aan Jeruzalem, aan het huis van David. Daar voelden de mensen zich ook veilig bij. Ze dachten, wij hebben God en de tempel ons kan niets gebeuren …. Maar zegt God, als het volk dan niet luistert en doet wat slecht is mijn ogen, dan zie ik af van dat wat ik beloofd heb. Daarom moeten de mensen nu gelijk stoppen met zondigen en hun eigen plannen volgen. Want nu zegt God tegen het volk: ik ben niet tevreden over jullie, jullie bereiken zo niet het doel dat Ik wil, dit maaksel van mij als pottenbakker mislukt, daarom beraam ik kwade plannen tegen jullie!

 

Zoals God bezig is met het volk, zo is Hij vandaag ook met jou bezig. Hij wil van het volk een ‘vat tot zijn eer maken’. Hij wil dat het goed en mooi wordt, en Hij weet precies hoe het zijn moet. Hij heeft ook met jouw leven in 2011 een doel. Hij wil je leiden op de weg naar zijn heil. Hij wil dat je de vergeving van Jezus Christus aanneemt en dat je je laten vernieuwen door zijn Geest. Zodat je leeft in liefde, terwijl God de de eer krijgt van je leven. Maar die weg gaat Hij niet zonder jou. Het is een verbondsmatige omgang die hij met zijn kinderen wil hebben. Hij schakelt ons niet. Hij wil dat we ons laten vormen tot zijn eer, dat we ons laten kneden. Hij wil dat we die weg ook gaan in geloof. Hij geeft zijn beloften aan jou, aan het begin van het leven bij de doop, op het moment van je belijdenis en het aan begin van je huwelijk, bij de aanvaarding van je ambtswerk. Hij geeft je ook aan het begin van het nieuwe jaar zijn zegen mee: zijn vrede en genade. Maar hij vraagt ook dat je dan met hem leeft, leeft tot zijn eer, je leven op hem afstemt en leeft vanuit zijn genade en op de wegen die hij wijst. Als je denkt: met mij zit het wel goed, dan kan het wel eens helemaal mis zijn (denk aan de farizeeër die hoogmoedig bad in de tempel), maar als je beseft dat er soms veel mis is, als je een beroep doet op Gods genade, dan hoef je niet tevergeefs te hopen dat God zijn vergeving zal willen schenken. Als je dan bidt als de tollenaar: wees mij zondaar genadig, dan wil God je genadig zijn! Dan maakt hij jou een vat tot zijn eer!

3. Hij vraagt dat je je laat vormen

De vraag is … wat doe je met deze woorden van God? Wat doe je ermee dat je weet dat God een doel met je leven heeft en ook met jouw in 2011? Je kunt twee dingen doen. Je kunt luisteren naar je eigen hart, je eigen verlangens, je eigen plannen maken en goede voornemens. Misschien zien je al wel veel dingen voor je die je bedacht had: aan werk, aan relaties, aan contacten, dingen die je voor jezelf wilt bereiken.

Als je leest wat het volk van plan is, dan schrik je. Laat ons toch begaan Jeremia, wij willen onze eigen plannen volgen. Wij laten ons alleen leiden door ons eigen hart. Jeremia zegt: Dit is toch ongehoord! Dit kan toch niet … hoe is het mogelijk een God die zijn volk zo liefheeft, die zoveel belooft en zoveel geeft, en toch verlaat het volk Hem. Heb je ooit wel eens gehoord dat de eeuwige sneeuw uit de rotsspleten van de Libanon verdween? Heb je ooit wel eens gehoord dat het water uit de verre bron opraakte? Dat kan niet. Dat gebeurt niet. En toch is dit volk Mij vergeten. Ik zal ze verstrooien en wegsturen, het zal zijn dat iedereen er van huivert. Ik keer hen de rug toe!

Hun afkeer van Gods woord gaat zelfs zover dat ze Jeremia het zwijgen op willen leggen. Zij hebben liever een profeet die alleen goede dingen vertelt, die profeten zijn er genoeg. Jeremia moet maar in de gevangenis. Zo doen we met onruststokers, het lijkt Rusland wel, waar mensen die een andere mening hebben ook achter slot en grendels worden gezet.

Laten we eerlijk naar onszelf kijken: in hoeverre laten we eerlijk Gods woord in ons leven klinken? Klinkt Gods woord echt elke dag, ook voor de kinderen in ons leven. Of laten we de Bijbel dicht? Vinden we het wel genoeg als we alleen de woorden over liefde en geluk uit de Bijbel halen? Laten we de woorden van de preek in 2011 echt toe in ons leven, of hoor je niet welke boodschap de HEER via de zijn ambtsdragers voor je heeft?

Maar je kunt nu ook aan het begin van het jaar je leven in de handen van de HEER leggen. Dat je zegt: Here, welke weg wilt u dat ik zal gaan? Of het nu gaat om mijn persoonlijke groei, om mijn ziekte en moeite, mijn psychische nood. Of het nu gaat over mijn baan, mijn opleiding en mijn relatie. Heer mijn God, Kneed mij en vorm mij, u weet precies hoe ik zijn moet. Kneed mij Heer mij God, ook als het soms wel eens pijn doet. Wanneer je dat gebed op je lippen hebt, dan komt er misschien niet een toekomstbeeld met je zelf in het midden, die geniet van alle het goede dat jij hebt en alle roem die jij ontvangt, maar dan komt er een toekomstverwachting waarin de Here Jezus in het midden staat. Waarin Hij alle eer krijgt, ook door jouw leven. Dan komt er toekomstverwachting waarin de mensen om je heen, dichtbij en verweg, door wat jij gedaan hebt en de liefde die jij gegeven hebt steeds gelukkiger worden. Dan kijk je of alles wat je van plan bent meewerkt richting de komst van Gods nieuwe rijk.

Anno Domini 2011, het jaar des Heren 2011 ligt nog bijna maagdelijk voor u, jou en mij. Ik bid dat aan het eind van dit jaar gezegd kan worden over alle dingen die gebeurde: dit was een jaar tot Gods eer, Annus Soli Deo Gloria. Amen

Liturgie 2 januari 2011 Morgendienst (Hoogh. 9.15) Middagdienst (Beilen 16.30)
Welkom en mededelingen
Votum, zegengroet en amen
Zingen Psalm 121 Psalm 121
Wet
Zingen Gezang 140:1, 2 (alle roem)
Gebed
Lezen Jeremia 18:1-18 Jeremia 18:1-18
Zingen Psalm 31:9,11,14 Psalm 31:9,11,14
Tekst Jeremia 18:6b Jeremia 18:6b
Preek
Zingen Ps 144:2,5,6 Ps 144:2,5,6
Geloofsbelijdenis
Zingen Gz 147:1,3 en 4 (Maak muziek)
Dankgebed en voorbede
Collecte
Zingen (aangekondigd na col.) Gz 111 (Jezus leeft) Gz 111 (Jezus leeft)
Zegen en amen