Gen. 19 – Kijk niet om!

november 13, 2017

Preek Heemse, 12 november 2017
Tekst: Genesis 19:26

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,
[dia 1] Wanneer we vandaag lezen over Sodom en Gomorra, dan komt een beeld boven van een samenleving die totaal verdorven is. Volgens Oosterse gewoonte was gastvrijheid het belangrijkste wat er is. Maar wat gebeurt er? Als er twee mannen in de stad komen moet Lot hen waarschuwen: ga niet buiten slapen want dat is hier niet veilig. De mensen zullen je wat aandoen. Wat erg en wat verdrietig als dat gebeurt. Maar wanneer Lot dan de mannen in huis neemt, dan is het eigenlijk nog erger. Zelfs dan zijn ze niet veilig en willen de inwoners van Sodom, jong en oud, dat die twee mannen aan het gegeven worden zodat ze hen wat aan kunnen doen. Het gaat hier niet over homofilie in de manier waarop wij dat kennen, maar over seksueel kunnen vernederen en mishandelen. Afschuwelijk ook hoe Lot later reageert door zijn dochters aan te bieden. Gelukkig worden deze twee mannen beschermd: iedereen die het huis belaagt, wordt verblind. Niemand kan de deur meer vinden. Zo kunnen ze hun boodschap aan Lot en zijn vrouw, en dochters overbrengen: de maat is vol. God gaat Sodom en Gomorra omkeren om hun zonden en ongerechtigheid. God zal hier geen geduld meer mee hebben.

[dia 2] Wanneer we vandaag horen over onze samenleving, dan zien we ook dat het leven op veel manieren ontspoord is. En dat zegt dan niet alleen de dominee die met de bijbel in de wijst wat niet goed is naar Gods goede orde, zoals we lezen dat Lot de mensen in zijn tijd ook gewaarschuwd heeft. Deze dagen komen steeds meer mensen tot het besef dat er door mensen op belangrijke posities zomaar seksuele grenzen overschreden worden. Dat mensen te ver gegaan zijn, een grens over zijn gegaan Dat velen aangeven: ‘#metoo’, dat wil zeggen ‘ook ik ben slachtoffer geworden van grensoverschrijdend gedrag’. Of als we lezen over de Paradise papers zien we hoe velen op listige wijze proberen hun bezit te vergroten en aan de belastingen te ontsnappen. Als je zo nadenkt over onze tijd dan komt die bekende drieslag van afgoden: geld, seks en macht zomaar weer terug in allerlei manieren waarop mensen op zichzelf gericht zijn en daarmee anderen benadelen en over hun grenzen heengaan.

[dia 3] Maar wat moeten we hier nu vandaag mee? Welke les komt in het verhaal van Lot naar voren? Waarom wordt ons dit verteld in de geschiedenis van Abraham? Laten we daarop letten vanuit de les die Jezus zelf aan dit verhaal verbindt: Denk aan de vrouw van Lot! Wat kunnen we leren van deze vrouw, die wegvlucht uit de situatie dat haar stad geoordeeld wordt?
Eigenlijk weten we maar heel weinig van deze vrouw. Ze woonde in Sodom, waar Lot naar toe was getrokken. In Genesis 13 lezen we dat Lot deze plek had uitgekozen omdat dit een aantrekkelijk plek was. Het zag er uit als het paradijs, als de vruchtbare oevers van de Nijl in Egypte. Waarschijnlijk had Lot zijn vrouw hier leren kennen. Ze hadden uiterlijk dus een goed leven. Ze werden gezegend met twee dochters en ze zullen hebben genoten van de opbrengsten van het schitterende land. De dochters hebben inmiddels ook al een man gevonden, waarmee ze zouden gaan trouwen. Voor het oog dus een leven waar niet zoveel mis mee was. We lezen zelfs dat Lot in de poort zit: Hij zal een persoon van aanzien zijn geweest. Als er Instagram geweest was hadden ze waarschijnlijk gelukkige foto’s gedeeld van een leven waarin het haar samen met Lot goed gegaan zal zijn.

[dia 4] Maar dan wordt duidelijk dat de stad verwoest gaat worden. God heeft gezien dat de maat van Sodom vol is. Wanneer de engelen weggaan bij Abraham heeft Abraham hartstochtelijk voor deze stad gebeden. Hij hoopte dat de stad om een aantal rechtvaardigen gespaard zou worden. Maar dat gebeurt niet: God stemt er wel in toe dat Lot en zijn gezin gespaard zullen worden. Daarom gaan die twee engelen nog naar de stad. Ze willen Lot waarschuwen dat hij snel zijn spullen moeten pakken en moet ontkomen. Wanneer Lot zegt tegen zijn schoonzoons: We moeten vluchten! Dan nemen zij hem niet serieus. Ze lachen erom! Wat een grappenmaker! Dat zal toch niet gebeuren! Maar Lot kan zijn vrouw en dochters overtuigen dat ze weg moeten vluchten uit de stad.
Zo is de vrouw van Lot dus onderweg: God heeft zijn genade getoond. Hij laat sommigen ontkomen aan het oordeel. Zoals hij eens Noach gespaard had toen hij de zondige wereld gestraft had. Ook toen moest iedereen lachen om Noach die op het droge een boot ging bouwen. Zo geloven ze nu niet dat God werkelijk zal gaan straffen. Maar God is heel stellig; het zal gebeuren, voor de nieuwe dag aanbreekt begin Ik met mijn oordeel over Sodom en Gomorra. God wil niet dat de ongerechtigheid blijft bestaan, maar wil hen met een rechtvaardig oordeel in tijd en eeuwigheid straffen.

[dia 5] Dan zien we hier zo iets van de rechtvaardigheid van God. Maar ook van zijn barmhartigheid. Want waarom straft Hij Lot niet? Omdat God in zijn liefde naar zijn kinderen toekomt. Omdat God geluisterd heeft naar Abrahams gebed en vanwege zijn verbond, zijn verbond met Abraham Hij Lot toch ongestraft zal laten. Het is niet vanwege Lots vaste vertrouwen dat hij gered wordt, maar vanwege de barmhartigheid en liefde van de Here. Lot doet zelf ook verkeerde dingen, denk aan wat hij zegt over het aanbieden van zijn dochters. Lot is  vol twijfels. De engel moet hem vastpakken bij z’n arm om hem de stad uit te trekken. God zei dat Lot naar de spelonk in het gebergte moet vluchten, maar Lot twijfelt of hij dat wel kan halen. In plaats van dat hij op Gods woorden vertrouwt dat als God iets belooft, God dat ook zal doen en hem zal bewaren, vraagt hij of hij naar dat kleine stadje mag gaan. Naar Soar. Dat God hem daar veilig wil brengen en dat hij dan niet gestraft zal worden. Ook daarin stemt God naar zijn barmhartigheid toe. God zal zorgen dat Lot eerst die stad bereikt heeft en daarna pas Sodom en Gomorra en het hele gebied straffen.
Zo is de vrouw van Lot dus met Lot en zijn dochter onderweg naar Soar. Zo spoeden zij zich om zich in veiligheid te brengen.
[dia 6] Laten we niet denken: wat een zondige samenleving daar in Sodom, gelukkig dat wij niet zo zijn. Of: wat erg wat er gebeurt in de wereld en de samenleving, gelukkig ben ik niet zo. Want wie kent de diepte van zijn eigen hart? Wat kan daar zomaar een kwaad in groeien en een zonde gaan wonen. Een psycholoog zei: We menen vaak dat we wel verstandige, rationele beslissingen nemen, maar we laten ons vaak zomaar leiden door de dingen die we willen, in plaats van dat we er nu echt verstandig over nadenken. Van nature worden we in zonde ontvangen en geboren, en als we niet oppassen kan zomaar de duivel een voet in ons leven krijgen. Dat er op allerlei terreinen, maar ook op het gebied van seks, geld en macht de neiging tot het verkeerde aangewakkerd wordt en er kwaad gedaan wordt. Dat we jaloers en ontevreden worden. Kwaad dat God niet wil en waarmee anderen beschadigd worden. Kwaad dat God niet ongestraft wil laten.

[dia 7] En tegelijk: God geeft zijn eigen zoon, Jezus Christus. Hij heeft voor ons zijn straf willen dragen. God dacht aan zijn verbond. Aan de belofte van Abraham. God gaf een redder en we mogen nu delen in zijn genade. God dacht bij Lot en zijn gezin aan het verbond en liet Lot ontkomen. Zo mogen we vergeten wat achter ons ligt, met Christus dood in de doop gedoopt worden. Mogen de zonden met Hem te ruste gaan in het graf. En mogen we opstaan tot een nieuwe en bevrijd leven in Hem. Christus mocht vertellen over het koninkrijk. Over de nieuwe wereld die zou aanbreken. Naar zijn koninkrijk mogen we ons uitstrekken. Bidden om de komst van het koninkrijk. Niemand zal weten wanneer het komt. Het komt als een dief in de nacht. Als een bliksemschicht. Maar het zal zijn als in de tijd van Noach: iedereen eet en drink, bouwt en plant, koopt en verkoopt, trouwt, doet zijn dagelijkse dingen. Net als in de tijd van Lot. En dan plotseling zal het koninkrijk aanbreken.

[Dia 8] En dan zegt Jezus: denk aan de vrouw van Lot. Kijk dan niet achterom. Want deze vrouw was gered. Mocht delen in de genade. Maar terwijl zij zich met Lot en de dochters weghaasten uit Sodom, terwijl ze merkten dat het oordeel al ging beginnen en ze misschien spierpijn kreeg van alles wat ze mee moest dragen en ze zich haastte om te ontkomen, toen ze zo onderweg was… toen op dat moment kwam bij haar de herinnering boven aan het oude leven. Toen trok toch nog die stad, met al de mooie dingen en verrukkelijke dingen. Ook al was er zoveel zondig, ook al was er zoveel verkeerd, ze moest eraan terug denken. Zoals het volk Israël in de woestijn onderweg was en dan ook terugdacht aan Egypte: aan de vleespotten, de groenten, het goede leven daar. Zo werd ze getrokken naar de zonde.
Wat is er nu zo erg aan omkijken? Even terugkijken? Een korte blik? Het laat zien hoe haar hart gericht is op Sodom. En bovendien: wie de zonde toelaat in zijn hart. Al is het maar een klein beetje. Die zal ervaren hoe als dat zaadje geplant is, er zomaar wat kan gaan groeien. De zonde steeds groter wordt en om zich heen grijpt. Tenzij je het gelijk radicaal uitrukt en gericht wordt op God.

[dia 9] En terwijl zwavel en vuur uit de hemel daalden werd zij door God gestraft. Ze keek wel om en het zout sloeg tegen haar aan. Nog steeds zijn in dat dal, het onvruchtbare dal van de dode zee pilaren te vinden die de vorm hebben van mensen. Pilaren waarvan ze je herinneren aan die vrouw van Lot. Die daar bleef staan. Niet meer verder kwam. Omdat ze omkeek: gericht op het verleden, in plaats van gericht op het nieuwe leven, gericht op de toekomst.

Zo kun je soms zomaar naar de zonde getrokken worden. Ons geheugen is soms selectief: we vergeten de dingen die minder mooi waren en dan onthoudt je de mooie kanten. En de duivel is in staat om de dingen mooi te verpakken en te verkopen. Op zo’n manier dat we denken dat het nog wel aantrekkelijk is. Dat het leven met de zonde toch goed was. Dat we zo aan het aardse gehecht raken, dat we ons daardoor minder inzetten voor Gods rijk en voor wat Hij van ons vraagt. Zo waarschuwt Jezus om niet eerst nog iets te willen meenemen op de dag van het oordeel, niet eerst naar beneden gaan als je op de dak van het huis bent. Maar elk moment volledig op hem gericht te zijn. Vergeet dan wat achter je ligt, maar richt je op wat voor je ligt, op Jezus Christus.

[dia 10] Doe dus niet als de vrouw van Lot is dus: kijk niet achterom. Houdt niet vast aan doen zonden. Maar wat moet je wel doen: uitstrekken naar wat voor je ligt [Fil 3:13]. We leven tussen Sodom en Soar. Tussen het oordeel en de plek van redding. Laten we ons dan richten op onze redder Jezus Christus. Op zijn rijk: hier dichtbij. Dat je zijn woorden in je hart laat komen, dat je de naaste wel lief hebt, dat je grenzen wat betreft geld, macht en seksualiteit respecteert. Maar ook verder weg: dat je bidt om komst van Christus. Zijn volmaakte rijk, waar een pijn en moeite en tranen meer zullen zijn, maar waar we voor eeuwig met Hem zullen leven. Houd je zo de blik naar voren gericht? Amen


Psalm 136:1-9 – Schepping en evolutie

oktober 16, 2017

Preek gehouden Heemse, 15 oktober 2017

Tekst: Psalm 136:1-9 / Jongeren / Schepping en evolutie

 

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,

[dia 1] Wat kun je zeggen over de zon? Wat geweldig als de zon schijnt. Wat lekker dat het warm is als de zon schijnt. Hoeveel sterren zijn er? Hoe ver is een ster? Als je schepping deze dagen met een gouden glans ziet, door de herfstbladeren. Ik ben ook blij dat de catechisanten bijna allemaal invulden bij de enquête: ik ben onder de indruk van hoe mooi God alles gemaakt heeft. Bijna iedereen was het daar mee eens of helemaal mee eens.

[dia 2] Wat kun je zeggen over de zon? Als ik op Wikipedia kijk vind ik het volgende: De zon is een middelgrote ster. De zon is 332.946 maal de massa van de aarde, verreweg het zwaarste object in ons zonnestelsel. De zon heeft een diameter 109 maal die van de aarde, waarmee de zon het grootste hemellichaam in het zonnestelsel is. De aarde past er meer dan een miljoen keer in. De gemiddelde afstand van de zon tot de aarde bedraagt ongeveer 149,6 miljoen km.

[dia 3] De zon bevindt zich op ongeveer 27 000 lichtjaar van het centrum van ons sterrenstelsel de melkweg (dit centrum is vermoedelijk een reusachtig zwart gat), in de ongeveer 100 000 lichtjaar brede en 3000 lichtjaar dikke galactische schijf. De zon beweegt zich met een snelheid van ongeveer 220 km/s in ongeveer 226 miljoen jaar eenmaal rond het centrum van ons sterrenstelsel. Aan sterren die vergelijkbaar zijn met de zon kan worden afgeleid hoe de zon diverse stadia van haar ontwikkeling doorlopen heeft. Uit zulk vergelijkend onderzoek blijkt dat de zon aan het begin van de hoofdreeksfase (4,5 miljard jaar geleden) meer dan tien maal zo snel om haar as draaide als nu. Deze periode valt ongeveer samen met het vermoedelijke begin van het leven op aarde, 3,7 miljard jaar geleden. De zon is al ongeveer 4,5 miljard jaar hoofdreeksster en zal dit nog zo’n 5,5 miljard jaar blijven.

[dia 4] Als ik zo wat info over de zon voorlees, die niet uit de bijbel komt, dan kan ik me voorstellen dat je er wel wat vragen bij krijgt. Iemand zei: de bijbel wil van ons geen astronomen maken, maar de bijbel wil ons leren om heilig te leven. De bijbel heeft niet de bedoeling om ene wetenschappelijk boek zijn. Toch kan je als gelovigen wel allemaal vragen krijgen bij schepping en evolutie. Nu is dat niet bij alle catechisanten zo: tien van de 112 hebben er veel vragen bij, twintig hebben er wel vragen bij. Maar heel veel niet zo veel. Veel jongeren groeien hier op in een christelijke omgeving, waar velen niet zoveel vragen stellen bij het feit dat je zegt: God heeft alles gemaakt. Ik kon de enquête niet uitsplitsen op leeftijd: maar misschien dat hoe ouder je wordt, of afhankelijk van je opleiding of studie je misschien wel meer vragen krijgt.

[dia 5] Het bijzondere is dat veel christenen er heel verschillend mee omgaan. Sommigen nemen de evolutietheorie grotendeels over, anderen houden vast aan een jonge aarde van ongeveer 6000 jaar oud. Aan zes scheppingsdagen van 24 uur. Je ziet dat de jeugd hier ook verschillend over denkt. Er is onder christenen een groot verschil van inzicht. Al tientallen jaren vinden er veel discussies over plaats. Hoe kun je daar nu als christen, die gelooft in God, de schepper, die gelooft in Jezus de opgestane Heer, geleid door de Geest het beste me omgaan? Die vraag staat centraal: dat betekent geen antwoord op alle vragen, maar het leert ons wel een bepaalde houding.

[dia 6] En als christen mag dan voorop staan dat we zeggen: God is de schepper. Ik ben blij dat bijna niemand daar aan twijfelt. God heeft grote wonderen gedaan toen Hij de aarde maakte, zegt Psalm 136. En ook: Hij heeft alles met wijsheid gemaakt. De zon, de maan, de sterren: ze doorlopen allemaal hun vaste banen. Wij kunnen er niet bij en zijn onder de indruk van de wijsheid waarmee hij alles schiep. Zo’n wijsheid dat sommige wetenschappers die niet geloven zeggen: er moet wel iemand zijn die dit bedacht heeft. Je kunt merken dat dit met inzicht is gemaakt: bijvoorbeeld een oog van de mens, dat kan haast niet langzaam gegroeid zijn, want dan zouden er in één keer zes stappen gezet moeten worden. Het lijkt wel over een intelligent design achter zit.

[dia 7] De bijbel leert ons niet de afstand van de zon naar de maan. Christenen moeten oppassen de bijbel zo te gebruiken (=1e valkuil). Dat leert ons de natuur. En het is heel goed om dat te bestuderen. Maar de bijbel leert ons wel: waarom de wereld er is. Wat het doel van de wereld is. Waar de wereld vandaan komt. We zijn maar niet aan ons lot overgelaten, maar er is een schepper! Iemand is begonnen. En Hij is trouw: zijn liefde houdt niet op te bestaan. Zijn liefde duurt in eeuwigheid. In die zin is dat boek van de natuur wel mooi, schitterend deze dagen!, moet je ook niet bang zijn om je er in te verdiepen en allerlei dingen in te vinden in de verten van het heelal, in de diepten van de aardlagen, in allerlei fossielen. Maar uiteindelijk blijft de Bijbel het duidelijkste boek als het gaat over waarom je hier bent en hoe je gered kunt worden.

Terwijl christenen moeten oppassen de bijbel niet verkeerd te gebruiken, moeten wetenschappers oppassen om te grote uitspraken te doen (=2e valkuil). Evolutionisme kan dan zomaar een geloof worden. Dat het niet gewoon onderzoekt wat je kan zien, maar dat ze dan ook zeggen: er is dus geen God. Alles is hier toevallig ontstaan. Dat is het verschil tussen evolutieleer en evolutionisme.

 

[Dia 8] Als we psalm 136 lezen zien we hoe de schrijver onder de indruk is van Gods liefde. Het is een bijzondere psalm: het grote loflied op God. Deze psalm is gemaakt om door iemand gezegd te worden en vervolgens zegt dan het hele volk dat Gods liefde tot in eeuwigheid is. Waarin blijkt Gods liefde: de psalm kiest twee dingen uit. Eerst in de schepping, en het tweede is in de bevrijding uit Egypte. Als je dat met elkaar verbindt dan zie je dat Gods handelen in deze wereld een liefdevol handelen is. Hij heeft ons gemaakt. Maar Hij wil ons ook meenemen. Hij begon. Maar hij heeft ook naar de mensen omgezien in hun nood. Zoals Hij later in Jezus naar ons heeft omgezien. God heeft de lichten aan de hemel gemaakt, op de eerste dag het licht zelf, en in Christus heeft hij het licht van de wereld naar de aarde gezonden. Zo werd Jezus onze redder en verlosser: zo werd opnieuw duidelijk dat Gods liefde in eeuwigheid duurt.

 

[dia 9] De dichter beschrijft niet de doorsnee van de zon. Dat konden ze toen waarschijnlijk ook niet weten. Hij schrijft alleen op dat de zon heerst over de dag. De zon laat zien wanneer het dag is, de zon ordent het leven, zonder zon zou er geen leven zijn. En de maan en de sterren: die laten ’s nachts zien waar je bent en geven soms nog wat licht. Met name op zee kunnen de sterren je nog de weg wijzen.

Nu is de maan eigenlijk geen licht … want de maan weerkaatst alleen het licht van de zon. En als hier staat God spreidde aarde uit, letterlijk staat er: God stampte de aarde vast op de wateren, dan past dat niet bij hoe wij de wereld zien. Maar wel bij die tijd: dat men dacht dat er drie lagen waren: de hemel, de aarde en het water onder de aarde. Denk maar aan hoe je dat altijd in de wet hoort. Maar wij weten wel beter! De aarde is niet plat. Het land is niet vastgestampt op de aarde. De aarde is rond. Wel zijn we met de dichter van de psalm blij dat het land en de zee gescheiden zijn.

 

[dia 10+11] Zo kijken we nu anders tegen de aarde aan, tegen de lichten aan. Stel nu dat het waar is: dat de aarde 14,55 miljard oud is. Dat de evolutietheorie gelijk heeft dat wij van apen afstammen. Zou je dan niet meer kunnen geloven. Zou dat dan iets zeggen over dat God er niet meer is? Ik merk in gesprekken, ook met mensen die niet meer geloven, dat deze vraag hen wel bezighoudt. Ze hebben teveel vragen. Hebben gehoord over dynosauriers, over het heelal, over de aardlagen. Ze vinden het moeilijk om geloof en wetenschap te combineren.

[dia 12] Prof. Gijsbert van de Brink heeft net een boek geschreven: ‘En de aarde bracht voort …’ waar hij op deze vraag ingaat. Stel nu dat het waar is: dat alle dieren langzaam ontstaan zijn. Misschien twijfel je daar niet aan en zeg je: 2% kans dat het waar is. Of zeg je 80% kans dat het waar is. Ik hoorde iemand zeggen: voor mij is het grote onzin, dat is niet zo’n vraag als ‘stel dat de maan van kaas is’. Maar een ander zei: op de universiteit gaat iedereen er zo vanuit en ik kom zoveel gegevens tegen ik twijfel er wel aan.

Van de Brink heeft gezegd: ik wil nadenken over die vraag. Stel dat het waar is … Hij komt tot de conclusie: ook als het waar is kun je nog best in God geloven. Net zo goed als we ook nog in God geloven nu we zeggen dat de aarde rond is. De bijbel leert ons dat God de schepper is en dat Hij alles in zijn hand heeft. Dat Hij ons wil verlossen door Jezus Christus. Een tijdje terug verscheen er zelfs een kinderboek: Topnerd Tycho waarin Corien Oranje en Cees Dekker ook zo spreken over dat je kunt geloven in God en toch ook de evolutieleer aan kunt nemen.

 

[dia 13] Ik wil iedereen die met dit onderwerp echt bezig is en vragen heeft van harte aansporen om zich hierin te verdiepen. Het laat zien dat het nog niet zo makkelijk is. Het biedt mogelijke oplossingen aan. Het zal je hopelijk een bepaalde houding leren: alles is niet zo zwart-wit. Het daagt je uit om over de dingen na te denken.

Dat neemt niet weg dat er ook grote vragen te stellen zijn bij die benadering. Hoe kan nu de mens van een dier afstammen, en Adam en Eva toch zonder zonde door God gemaakt zijn. Als je zo makkelijk omgaat met de gegevens van Genesis 1, waarom zou je dan anders omgaan met wat er staat over Christus dood en opstanding. Paulus is daar immers heel duidelijk over: als Christus niet uit de dood is opgestaan zijn we de beklagenswaardigsten van alle mensen.

Ik vond het mooi wat deze psalm vooral wil leren. We stellen niet de mens als het middelpunt, maar het is God die centraal staat. Waar wij graag vanuit het ik denken, en vanuit wat wij kunnen bevatten: richt deze psalm zich op God. Hij is het die de aarde schiep: zijn liefde duurt in eeuwigheid. Hij is het die de zijn volk verlost: zijn liefde duurt in eeuwigheid. En elke keer als de zon opkomt, maar ook als de zon ondergaat, mogen we ons richten op zijn werk. Hem dankbaar prijzen en loven.

 

[dia 14] Er zijn heel wat punten aan de orde geweest.

We mogen leren om niet zwart-wit te denken.

Er zijn geen makkelijke antwoorden.

Tegelijk houden we vast: de wetenschap moet geen geloof worden.

We geloven in God de Vader, de almachtig Schepper.

Hij heeft alles gemaakt, met wijsheid. Hij toonde zijn liefde in zijn Zoon Jezus Christus.

Zijn liefde zal bestaan in eeuwigheid. Amen


Numeri 24 – Bileams zegen voor de toekomst

augustus 6, 2017

Preek Heemse, 6 augustus 2017

Tekst: Numeri 24:17-19

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus,

[Dia 1] Zal Israël in het beloofde land kunnen binnengaan? Vorige week zagen we dat het niet kon omdat ze niet durfden. Nu zijn we 38 jaar verder. Ze zijn alweer in Kades geweest en probeerden weer de zuidelijke route te volgen. Maar dit keer wil de koning van Edom hen geen doorgang verlenen. Ze zijn er helemaal omheen getrokken en nu staan ze in de vlakte van Moab. Het gaat goed: koning Sichon van de Amorieten, en koning Og van Basan zijn verslagen. Maar nu is er nog koning Balak van Moab waardoor ze niet verder kunnen trekken. Zal het hen lukken hem te verslaan en bij het beloofde land te komen?

[dia 2] Zal het jou lukken om te vol te houden in het geloof en het beloofde land te bereiken? We hebben afgelopen weken geleerd om te vertrouwen op de Here: Hij gaat mee in wolk en vuur. We hebben geleerd van de twee verkenners, Jozua en Kaleb, om ons niet door angst in ons hart te laten verleiden en daardoor achter op te raken. Maar dat kan mooi klinken. Maar het vraagt wel een keus van ons: geloof je in God. Laat je je niet verleiden door de andere dingen in het leven: door de afgoden van geld, macht en seks. Of kunnen die afgoden zo sterk worden dat ze voor u, jou en mij de weg blokkeren, zodat je niet kunt binnengaan?

[dia 3] Want eigenlijk is dat waar koning Balak van Moab op hoopt. Hij ziet de Israëlieten aankomen en hij wordt bang. Hij denk met mijn leger kan ik dat machtige volk van Israël nooit aan. Ze zijn daar neergestreken en het lijkt wel een menigte sprinkhanen. Het ziet zwart van de mensen. Hij is geschrokken van de overwinningen op Sichon en Og. Hij beseft wel dat hij militair niet tegen die volk is opgewassen. Daar komt bij: ook economisch gaat hij grote schade leiden. Als die mensen door zijn land binnenkomen, dan moeten ze allemaal eten en drinken en de dieren die ze meegenomen hebben gaan het gras wat er groeit allemaal opeten. Bovendien heeft hij dus gehoord van die God, die hen uit Egypte heeft bevrijd. Hij hoopt dat hij kan zorgen dat die God hen niet meer beschermt.

Daarom bedenkt hij een plan. Hij is heel slim. Hij probeert een wig te drijven tussen God en het volk. Dat kan hij natuurlijk niet zelf. Daarvoor schakelt hij iemand in die daar specialist in is. Bileam is een magiër, een tovenaar die woont in het land van de Arameeërs. Ook Abraham kwam uit dat land, bij de Eufraat vandaan, en daarom is de kans best groot dat Bileam daarom die God van Israël wel kent. Hij kent JHWH en weet wat voor grote God dat is: dat God de allerhoogste en de machtigste is. Deze Bileam moet er maar eens voor gaan zorgen dat Israël niet verder kan gaan onder de zegen van de Here. Die steeds zegt: Ik bescherm je, ik laat mijn aangezicht over je lichten, ik ben je genadig. Bileam moet maar eens zorgen dat die God het volk loslaat. Hij moet het volk vervloeken!

Zou dat kunnen? Zou dat mogelijk zijn? Dat je graag met God willen leven. Dat je Hem zoekt. Dat je gelooft in zijn genade en redding, dat Hij dan zegt: nee, ik zegen jou niet langer, ik wil niet met jou verder. Dat iemand, een kracht of macht, iets dat in de hemel is of iets beneden op de aarde ervoor zou kunnen zorgen dat God je loslaat? Gezondheid of ziekte, heden of toekomst. Je kunt soms de ergste dingen meemaken, soms het gevoel hebben dat God ver weg is. Als je je kind niet meer kan bereiken. Als je lichaam niet meer wil. Als een verslaving zoveel kapot maakt. Zou iets of iemand ervoor kunnen zorgen dat God zijn belofte vergeet, zijn zegen onthoudt?

En toch gaat Balak het proberen. Hij is rijk en heeft veel zilver. Hij denkt: ik ga gewoon Bileam, en zo God omkopen zodat hij het plan van die God gaat verijdelen. Zo denken mensen die heel veel geld hebben: ze denken dat je met geld als kan bereiken. Over Trump las ik deze week dat sommige christenen spijt hadden van hun stem op hem omdat hij doet alsof je met botheid en veel geld je doelen wel kan bereiken. En als je vele miljarden hebt, dan ga je zelfs voetballers voor honderden miljoenen verkopen zoals van de week met Neymar. Maar dan heeft Balak niet met de machtige God gerekend. De allerhoogste God die niet met geld om te kopen is.

 

[Dia 4] Dat blijkt ook heel duidelijk in de manier waarop Bileam reageert. Hij geeft aan dat dit niet kan. Je kunt God niet omkopen. Hij kan alleen Gods woorden spreken. Maar even later komen de mannen nog een keer terug. Moeten maar een nachtje blijven slapen. En dan besluit Bileam om toch mee te gaan, maar … hij kan alleen zeggen dat wat God wil dat hij zegt.

Maar het is net alsof Bileam per se toch mee wil, alsof het geld toch erg aan hem trekt en dan hij dan toch gaat. Een beetje als iemand die van zijn ouders iets niet mag, geen alcohol, of niet later thuis en of naar een bepaalde plaats en dat hij dan net zo lang zeurt, en dat zijn ouders dan bezwijken en zeggen: ik heb je gewaarschuwd, het is niet goed voor je, je kent de gevaren … en dat je dan toch gaat.

Dat het tegen Gods wil is dat Bileam gaat, dat laat ook dat bekende verhaal van de ezel van Bileam zien. Er staat een engel op de weg die Bileam tegen wil houden. Die hem zelfs bijna wil doden. Hij heeft zijn vlammende zwaard uit de schede getrokken. De ezel ziet het zelfs, maar Bileam: de helderziende, of anders gezegd: de ziener, heeft niets in de gaten. Zijn ogen zitten dicht. Hij wil de ezel slaan en wat aandoen. Tot hij eindelijk na de derde keer in de gaten heeft dat de engel voor hem staat. Nogmaals wordt duidelijk: hij mag alleen spreken wat hij in opdracht van God kan zeggen. Alleen spreken als Hij trouw is aan Gods woord.

[dia 5] Balak heeft alles in het werkt gesteld om te zorgen dat de goden gaan luisteren. Er zijn op de hoge plaatsen zeven altaren gemaakt, op elk altaar wordt een stier en een ram geofferd. Maar als Bileam zijn mond opent klinkt er elke keer geen enkele vervloeking. In de eerste spreuk zegt hij het: hoe kan ik iemand vervloeken die God niet vervloekt. Ik zou juist willen zijn als zij, die stofwolk. Sterven zoals die rechtvaardigen. En in de tweede spreuk zegt hij: God kan zijn woord niet breken, God is geen mens die zijn woord verandert. Dit volk is sterk als een Leeuw. En God is in hun midden. Letterlijk kun je dat ook zien: de tabernakel met de wolk, staat midden in dit volk. En in de derde spreuk komt naar voren: dat wie God zegent gezegend is.

Dat is de sterke belofte waar het volk op mag vertrouwen. Zo is de God van het verbond. En wanneer Balak dan zegt, ga maar weg, je krijgt je geld niet: dan komt die vierde spreuk en dan zie je dat Bileam laat zien dat God groot is. Hij ziet iets dat ver weg is. Ver weg in tijd en ver weg in afstand. Hij geeft zo een geweldige zegen voor het volk mee. Dit volk wordt niet vervloekt: het mag leven onder Gods zegen. Wat een geweldige belofte.

Dat is ook de belofte waar je zelf steeds aan vast mag houden. Een belofte waar je naar uit mag zien. God gaat mee onderweg. Soms een roerige weg, waarin er allerlei obstakels zijn. Maar Hij belooft een veilige aankomst. Wat bijzonder dat Bileam dit zo kan zien en mee mag geven. Wat belooft dit veel goeds voor het volk. Nu is de weg door Moab gebaand, althans zo lijkt het. Bileam gaat weg…

 

[dia 6] Maar Bileam is goed om te hoogte van hoe God is. We lezen later in het boek andere woorden van hem. Hij kent die God. Die is trouw. Die geeft zijn zegen. Die gaat mee. Maar hij kent ook het volk. Hij weet dat het volk zich gemakkelijk laat verleiden. Dat God groot is en geen mens, dat Hij zal veranderen. Maar dat de mensen van dat volk wel makkelijk te verleiden zijn, dat zij God kunnen loslaten. Hij geeft koning Balak de tip om dan maar die mensen op een andere manier te verleiden. Met zijn geld heeft hij niet een waarzegger kunnen kopen die van de kant van God de band losmaakt, maar Balak kan er wel voor zorgen dat het volk die God loslaat en andere goden gaat dienen.

Want wat gebeurt er als Bileam weg is? De Israëlieten begonnen zich in te laten met de Moabitische vrouwen. Die verleiden hen om op andere goden te vertrouwen en te offeren ter ere van Baal-Peor. Zo verlaten de Israëlitische mannen hun God. Zo verlaten ze hun beschermer. Zo struikelen ze voor het kwaad. Waar je bij Bileam al zag dat hij toch ging ondanks de waarschuwingen, en ondertussen gebonden was aan wat God zei. Daar zie je dat de Israëlieten hier gaan. Ook al waren ze in de wet zo gewaarschuwd: pleeg geen overspel, dien geen andere goden naast mij, maak geen godenbeelden. Ze verlaten God. In hun daden laten ze zien dat ze toch een andere weg gaan die God gewezen heeft.

Wat een waarschuwing komt hierin naar voren! Je kunt voor de buitenkant een oprecht christen zijn. Vasthouden aan je belijdenis en grote woorden spreken over Gods trouw. Maar leef je ook werkelijk zoals God dat van je vraagt? Staat Hij op de eerste plaats? Vertrouw je alleen op Hem. Ben je trouw en rein en eerlijk als het gaat om seksualiteit, of je nu getrouwd bent of verkering hebt? Sta je sterk tegen de verleidingen van drank en drugs, ook als het zomer is. Drink je niet teveel, niet alleen omdat het je lichaam kapot maakt, maar omdat je daardoor ook de duivel binnen kan laten? Breng je je niet verleiding door naar plaatsen te gaan waar je zomaar verleid kan worden tot het kwaad? De brief aan de gemeente van Pergamum stelt ons wat dat betreft indringende vragen: U woont in de stad, waarin u trouw gebleven bent aan mijn naam. Maar enkele dingen heb ik tegen u: Breek toch met het leven dat u nu leidt, anders wordt u op dezelfde manier in de val geleid als de Israëlieten, die ontucht pleegden en heidens offervlees aten.

Israël liet zich verleiden. 24.000 mensen komen om, maar dankzij het ingrijpen van Pinechas ingrijpt als er weer een midjanitische vrouw in het kamp wordt gebracht. In hoofdstuk 31 lezen we dat de Midjanieten verslagen worden en de tocht naar het land verder kan.

[dia 14] Is dat nu alles wat we kunnen leren van Numeri. God is trouw, maar het lukt ons mensen zo vaak niet om trouw te zijn. Om te volharden. Boven mijn bureau heb ik een briefje hangen: Christus is altijd trouw. We bidden dat we zelf ook altijd trouw aan Hem mogen zijn. Maar het lukt ons niet altijd. Het breekt je soms zo bij de handen af. Door angst, of door drukte, of door zorgen. Eindigt Numeri, eindigt deze serie dan bij diezelfde conclusie als 38 jaar geleden in Kades: ze kunnen niet binnengaan. Het volk mort steeds weer? Het beloofde land is een brug te ver?

[dia 8] Dan is het mooie dat Bileam niet alleen niet vervloekt, en zegt dat Israël een groot en goed volk is, maar dat hij ook een visioen mag hebben en een zegen mag geven. Eens zal er een tijd komen … maar die is nog ver weg. Wat ik zie, is nu nog niet. Wat ik waarneem is niet nabij. Maar er komt een ster op uit Jakob. Een ster: het teken van een koning die komt. De morgenster die zal gaan schijnen. Een ster die de weg zal wijzen. Er komt een koning, die veel macht heeft. Uit Israël komt een scepter: een staf van de heerser. Iemand die regeert met macht. Hij zal de volken straffen. Hij zal de slapen van Moab verbrijzelen: Moab dat op een berg ligt, zal van beide kanten worden kapot gemaakt. God zal zelf een vorst geven. Wie is die vorst? Er zijn er veel geweest, koning David heeft al veel van die grote vorst mogen laten zien. Maar uiteindelijk mag hier in Numeri al iets oplichten van Gods genade in Jezus Christus. Waar het ons zo vaak bij de handen afbreekt, zal God zelf een koning geven, uit de hoge. Een ster heeft de weg naar hem gewezen. Hij zal zijn Immanuel, God met ons. Jezus is zijn naam. Dan is ons hart soms nog zo zondig, zijn er verleidingen op onze weg: maar als je schuilt bij Jezus, mag je rust en troost vinden. Mag je gered worden, niet in eigen kracht, maar door Gods kracht. Zoals de God in het midden van het volk woonde, en ze mochten leven van genade. Wanneer je het van Hem verwacht, zul je uiteindelijk zegevierend ingaan: als je vertrouwt op zijn offer aan het kruis gebracht. Amen.

 

Liturgie Heemse, 6 augustus 9.00u en 11.00u

Welkom en mededelingen

Gezongen votum, zegengroet en gezongen amen (staande)

Zingen: Gezang 167:1,3 (Samen in de naam van Jezus)

Schuldbelijdenis en genadeverkondiging

Zingen: Psalm 106:3, 11, 21

Gebed

Lezen Numeri 24:10-19; Numeri 24:25-25:3

Lezen Openbaring 2:12-17

Zingen Psalm 18:1,9

Tekst: Numeri 24:17

Preek

Zingen Psalm 2:3,4

Wet

Zingen Gezang 176a:13 (Geef dat wij trouw uw wet betrachten)

Gebed

Collecte

Zingen: Opwekking 733 (10.000 redenen, aangekondigd na de collecte, staande)

Zegen en gezongen amen (staande)


Numeri 13 – Laat je meenemen op weg naar het beloofde land!

juli 30, 2017

Preek Heemse en Ommen, 30 juli 2017

Tekst: Num 14:8b-10

 

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,

[Dia 1] Soms kun je heel bang zijn. Dat je angstig bent voor iets wat je wilt gaan doen. Als kind bijvoorbeeld dat je bang bent voor een grote hond. Of dat je bang bent om alleen ergens naar toe te gaan. Het kan ook zijn dat je bang bent om met het vliegtuig te gaan vliegen. Stel je voor wat er allemaal kan gebeuren: je hoort nog wel eens dat een vliegtuig neerstort. Je krijgt al buikpijn als je eraan denkt! Soms kun je heel erg opzien tegen een gesprek of een telefoontje, zeker als je iemand wil wijzen op iets wat niet klopt. Zo kan er op allerlei manieren angst zijn voor de onzekerheid die gaat komen, bijv. dat je opziet tegen lijden en ziek zijn, of misschien nog we erger het lijden van een ander.

[Dia 2] Vanmorgen zien we dat het volk van Israël bang is. Terwijl God zulke grote wonderen had gedaan in Egypte. Terwijl ze zoveel van zijn macht hadden gezien: in het water dat in bloed veranderde, in de sprinkhanen of de duisternis. Terwijl ze het wonder van de doortocht door de Schelfzee hadden meegemaakt … overvalt hen voordat ze het nieuwe land binnengaan opeens een enorme angst en ongeloof. Het wordt zo erg dat ze het beloofde land niet kunnen binnengaan.

[Dia 3] Dit is een gedeelte dat veel aangehaald wordt verder in de bijbel. In psalm 95, maar ook later nog in Hebreeën. Want het kan ook zomaar gebeuren dat jij, dat u, dat ik door een ongelovig hart afvallig word(t) van de levende God, wanneer we niet vasthouden waarop we hopen. Wanneer we het doel en God uit het oog verliezen: door de zorgen van elke dag over geld, plezier, werk, of wanneer we door luiheid en laksheid, of misschien wel door een sterkte angst: kan ik wel op God vertrouwen, heeft het wel zin om naar de kerk te gaan. Is geloven voor mij wel weggelegd en mag ik wel hopen op Gods liefde en genade?

Laat je meenemen op weg naar het beloofde land

1) Laat angst en ongeloof niet overheersen

2) Maar leer in geloof kijken

3) Zodat je niet afvallig achterblijft

[Dia 4] 1) Laat ongeloof niet overheersen

We hoeven geen grote woorden te spreken over de angst van dit volk. We hoeven niet te doen alsof het vreemd is dat de tien spionnen bang zijn om dit land binnen te trekken en dat dit volk denkt: dit komt nooit goed. Het was ook best spannend!

De Israëlieten waren etappe voor etappe, geleid door de wolk aangekomen bij de zuidelijke rand van het land. Ze zijn nu in Kades Barnea, een plek 75 km onder Hebron. Ze komen steeds dichter bij het beloofde land. Het doel van de reis is bijna bereikt. Daarom wordt er een eerste verkenningsmissie op uitgestuurd. Verkenners die in kaart mogen gaan brengen wat voor land dit is, en daarbij moeten ze op de mensen letten en ook hun ogen goed de kost geven wat voor land dit is. Het is slechts een paar maanden na hun vertrek bij de Sinaï dat de grote volksmassa met de tabernakel in hun midden deze plek vlak bij het land heeft bereikt.

Wanneer de verkenners rapporteren vertellen ze inderdaad allemaal geweldige dingen over het land. Het is werkelijk het land van melk en honing zoals God dat gezegd heeft. Nu is Israël niet zo vruchtbaar als ons Nederland, maar in vergelijking met de smalle strook vruchtbaar land in Egypte en de droge woestijn, was het werkelijk een paradijs: hier regende het regelmatig zodat er gras groeide en je runderen kon houden, zodat de melk ging stromen. Hier bloeiden bloemen zodat er bijen waren die honing konden produceren. [dia 5] Er zijn ook veel vruchten: als de mannen terugkomen uit het land dan nemen ze vijgen en granaatappels mee, en grote druiven: druiven bijna zo groot als pruimen wordt wel eens over verteld. In ieder geval hebben ze maar een stok gepakt om de druiven tussen zich in te kunnen dragen. Dit land is bijna te mooi om waar te zijn!
En zo beginnen tien van deze mannen ook te praten en te kijken. [dia 6] Ze wijzen erop dat Achiman, Sesai en Talmai in Hebron wonen, Enakieten. De gewone mensen waren al lange mensen, maar deze waren nog langer: dit waren werkelijk reuzen. Ze zullen ook onder de indruk gekomen zijn van Hebron: die stad rijst voor je op als je nadert vanuit de woestijn. Langzaam klimt het land omhoog en uiteindelijk bots je tegen de hoge vestingmuren van die stad aan: een onneembare vesting. En bovendien: er zijn zoveel volken die dit vruchtbare land wel willen hebben en het ligt zo tussen de grootmachten in. Het land verslindt zijn inwoners: de mensen vechten met elkaar en zouden wij ons daar ook nog tussen moeten begeven? We zullen omkomen …

[dia 7] De mensen van het volk horen deze woorden. Ze worden er bang van. Angstig. Eerst zullen ze in kleine groepjes het gezegd hebben, vervolgens klinkt van verschillende kanten angstgeroep, en tenslotte klinkt heel het oosterse weeklagen door het kamp heen, zoals dat hartverscheurend kan zijn. Ze zien het helemaal niet zitten: moeten we daar binnentrekken? We worden afgeslacht en onze kinderen ook! Waren we dan maar hier in de woestijn gestorven, of in Egypte. Laten we een andere leider kiezen! Iemand die ons terug kan brengen naar Egypte. Liever het slavenbestaan daar, dan afgeslacht worden in dat mooie land, vloeiend van melk en woning, maar nu toch nog in het bezit van machtige mensen.

[dia 8] Angst en ongeloof overheersen. Kom jij dat ook tegen om je heen? Kom ik dat nu ook tegen in de gemeente? Zie je dat ook in je eigen leven? Het lied over het land van louter licht dat we straks zingen zegt: ‘Hing niet een wolkendek zo zwart, van twijfel om ons heen’. Is het niet vaak door angst dat je niet gelovig de weg gaat die de Heer van je vraagt? ‘Maak je geen zorgen voor de dag van morgen’ … maar ik kan niet anders dan steeds weer bezig te zijn met hoe het verder allemaal moet.

God vraagt: Toon mijn liefde voor de ander bijvoorbeeld door hem te helpen met geld … maar kom ik zelf dan geen geld tekort?

Wees trouw in je huwelijk … maar word ik dan niet ongelukkig?

Kom op voor mijn rustdag en mijn naam, zeg wat van het vloeken … maar wat zullen anderen dan van mij zeggen?

Wat kunnen we ons klein voelen. Zwak. Zondig.

Dat je naar jezelf als christen kijkt of naar de gemeente en zegt: die anderen zijn net reuzen en wij … we zijn net nietige sprinkhaantjes, en in hun ogen zullen ook wel zo geweest zijn.  Als we niet oppassen kunnen we zomaar, om het met de Hebreeënschrijver te zeggen, halsstarrig worden doordat we door de zonde verleid worden en vergeten om tot het einde toe resoluut vast te houden aan ons vertrouwen van het begin.

 

2) Maar leer in geloof kijken

Tja, hoe moeten Mozes en Aaron reageren op zo’n reactie van het volk. Hoe moeten die twee gelovige verkenners, Jozua en Kaleb reageren. Hoe zal God reageren?

Of het komt omdat Mozes en Aaron al ouder zijn, het volk beter kennen of een andere reden, we weten het niet, maar in ieder geval: zij gaan niet in discussie met het volk. Zij werpen zich ten overstaan van de voltallige gemeenschap op de grond. Zij gaan bidden tot God en wachten of hoe Hij zelf zal reageren.

Maar de jongere Kaleb en Jozua proberen het volk nog anders te laten kijken. We lezen dat ze eerst hun kleren scheuren: een teken uit die tijd, waarmee je tot uiting bracht wat er binnen in je leeft. Zij voelden schuld en diepe gebrokenheid. Pijn om deze reactie van het volk. Ze herhalen dat het land een buitengewoon goed land is. Van de vruchten en de melk zullen we kunnen eten en drinken. Een goed en gezond land. En bovendien de Here zal ons er brengen. Hij heeft dit beloofd en aan deze belofte mag je vasthouden!

Dus zeggen zij juist: wees niet bang! Ze hebben wel in de gaten dat het angst is die de mensen drijft. Dat ze daarom zo jammeren. Dat ze bang zijn voor wat er gaat komen als werkelijke de tocht naar het beloofde land wordt ondernomen. Maar je hoeft niet bang te zijn. En waarom niet?

Zij hebben niemand die hen beschermt: hun goden zijn geen echte goden. Hun leven is een leven dat niet verbonden is met de levende God. Zij zeggen niet: onze hulp komt van God die hemel en aarde gemaakt heeft. Zij vertrouwen op hun houten beelden en opgerichte stenen. Er is niemand die hen beschermt. En wij? Wij worden bijgestaan door de HEER. Hij is de levende God. Hij is ons zon en ons schild. Kijk maar naar de wolk die met ons meetrekt en ons beschermt tegen de hitte en de kou. Die ons de weg gewezen heeft. Wij hebben een God die ons beschermt: Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont en overnacht in zijn schaduw, zegt tegen de Heer: Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U.

De Hebreeën schrijver zegt ook: U allen die deel hebt aan de hemelse roeping, richt uw aandacht op Jezus. Laten we luisteren naar zijn stem. Laten we elkaar ook terechtwijzen, zoals Jozua en Kaleb hier in doen en elkaar aansporen om in geloof naar de dingen te kijken. Denk aan Petrus die wanneer hij loopt op de golven en naar de golven gaat kijken opeens begint te zinken, maar wanneer hij naar Jezus kijkt en vol vertrouwen gaat de kracht krijgt om zelf op water te lopen. Laten we bidden dat we in geloof naar de dingen mogen kijken.

Ik bid dat je door de Heilige Geest dat geloof mag ontvangen. Het is niet altijd makkelijk om vol te houden. Het is echt niet zo vreemd dat de Israëlieten er tegen op zagen om het land binnen te gaan. Het is voor ons niet zo vreemd dat het soms moeilijk is om vol te houden: heeft het echt zin om elke week een hele dag voor de HERE af te zonderen? Heeft het zin om steeds weer tijd vrij te maken om naar de kerk te gaan en de bijbel te bestuderen? Zal Christus wel geloof vinden op aarde als Hij terugkomt? Mag ik op God vertrouwen ook als ik zo worstel met allerlei vragen rondom mijn ziek-zijn, rondom die handicap waardoor ik niet zo kan genieten als anderen, of als ik me als puber zo onzeker voel over wie ik ben… Ik hoop dat je in geloof mag zien op Christus: bij hem rust en bescherming mag vinden. Wie met geloofsogen leert kijken, ziet dat het leven hier niet de eindbestemming is, maar die zoekt Gods rijk. Iets waarvan je hier hopelijk als steeds meer iets mag ervaren in liefde en vrede, maar waar je straks uiteindelijk mag binnengaan.

 

3) Zodat je niet afvallig achterblijft

Het komt er dus wel op aan waar je voor kiest: ga je mee op weg naar het koninkrijk of leef je uiteindelijk voor je eigen rijk? Wanneer Jozua en Kaleb de mensen daarop wijzen wordt het hen niet in dank afgenomen. De mensen beginnen stenen op te rapen, kleine en grote stenen, wat ze maar kunnen vinden. Ze willen de stenen richting de boodschappers gaan gooien. Maar dan komt plotseling de wolk in beweging: de wolk die boven de tabernakel hangt. God is toornig en boos en de wolk van de ontmoetingstent komt naar hen toe, God toont zijn heerlijkheid, misschien wel met donder en bliksem. God legt zijn straf uit. Eerst is Hij van plan om het volk helemaal te vernietigen, maar dan doet Mozes voorbede. God toont zijn genade en zal doen wat Hij belooft heeft: het volk in het beloofde land brengen, maar zonder deze zondige mensen. Want nu na tien keer een opstand is de maat voor Hem vol. De straf is dat ze voor elke dag dat het land verkend is, voor al die veertig dagen een jaar in de woestijn moeten blijven. Hun lijken zullen straks in de woestijn liggen. Al die mannen die aan het begin van Numeri geteld zijn, zullen niet binnengaan. Behalve Jozua en Kaleb en de levieten. Die mogen wel binnengaan, voor zover ze dan nog in leven zijn.

Met deze straf geeft God het volk eigenlijk waar ze zelf om vragen. Ze hadden gezegd: laat ons dan liever in de woestijn sterven. Nou, dan zullen ze ook in de woestijn sterven. Dan kunnen ze ook niet binnengaan. Want als ze het even later wel proberen, dan lopen die eigenwijze mensen zich te pletter op de muren van Hebron. Dan lukt het hen inderdaad niet om in het beloofde land binnen te gaan.

Veertig jaren verbleef het volk in de woestijn. Toen mochten ze binnen gaan. Ze waren niet in staat geweest om in de beproevingen staande te blijven. Wanneer het aan ons ligt, zouden we ook niet op eigen kracht in het hemels Jeruzalem kunnen binnengaan. Maar, we hebben een hogepriester. Hij die veertig dagen lang in de woestijn is geweest. Die toen wel in staat was de aanvallen van de duivel te weerstaan. Die heel de weg voor ons gelopen heeft.

Wanneer we elkaar vandaag aansporen om niet bang te zijn, niet angstig zijn maar vertrouwen te hebben, dan is dat niet omdat wij zo groot zijn en zoveel kracht. Wij voelen ons soms klein. Maar we hebben wel een leidsman, een Here en redder die ons voorgaat. Die voor ons de straf gedragen heeft. En als we elkaar dan aansporen om niet achter te blijven, om niet te verzwakken dan zeggen we vooral: leer in geloof te zien op Christus. Als je niet bij Hem schuilt, bereik je je doel niet. Als je niet van zijn vergeving en zijn offer aan het kruis leeft, worden je zonden niet vergeven. We waarschuwen elkaar, en dat wordt misschien niet altijd in dank afgenomen. Maar daarmee zijn we wel gehoorzaam aan de roeping van onze Heiland. Om elkaar aan te sporen en mee te nemen. Om te zeggen met Jozua en Kaleb: wees niet bang, leef niet zonder een beschermer, maar vertrouw op God en Jezus. Want wij hebben een beschermer die over ons waakt! Luister dan steeds weer naar zijn stem. Doe je dat? Amen

 

Liturgie zondag 30 juli 2017, 9.00u en 11.00u
Votum, Zegengroet en gezongen amen (staande)

Zingen Psalmen voor Nu 84 (staande) De HEER beveiligt ons, Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd aan mensen, eerlijk onderweg.

Wet

Zingen Psalm 91:1,7

Gebed

Lezen Numeri 13:25-14:11
Zingen Psalm 95:3,4,5
Lezen Hebreeën 3:12-4:3a
Tekst Numeri 14:8b-10

Preek

Zingen LvK 290: Er is een land van louter licht
Gebed

Collecte
Zingen Opwekking 717: Stil, mijn ziel, wees stil (staande, aangekondigd na de collecte)
Zegen en gezongen amen (staande)


Numeri 9 – De wolk: Zie en ontdek hoe God erbij wil zijn!

juli 25, 2017

Preek gehouden in Heemse en Bruchterveld, 23 juli 2017

Tekst: Numeri 9:15-23

 

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,

[dia 1] Hoe vaak kijk je naar de wolken?

Als je veel binnen bent, zie je niet zoveel wolken.

Maar als je van buiten bent zal er vaker op letten.

Zeker nu het zomer is, als je vaker in de tuin bent,

op de camping, op het strand, dan zul je wat meer op de wolken letten:

komt er al bijna weer een wolk, zodat je even schaduw hebt en wat minder last hebt van de warmte? of: en dat zal vaker gebeuren: wanneer gaan de wolken weg zodat ik echt van de zon kan genieten.

Als we het vandaag over de wolk gaan hebben, hebben Helga van Leur of Reinier van den Berg niet nodig. Natuurlijk zouden deze weerman en weervrouw ons veel kunnen vertellen over allerlei soorten wolken. Dreigende onweerswolken, lieflijke schapenwolkjes, dikke regenwolken en noem ze maar op. Wolken, zoals die ook in de bijbel wel te zien zijn: de wolken die leeg regenen als de vloed in de tijd van Noach over de aarde komt en als Jesaja die spreekt over een wolk kan de hitte temperen (25:5).

 

[dia 2] Maar vandaag gaat het over een ander soort wolk. Een wolk die God op een heel speciale manier gegeven heeft. Maar wel een wolk waar de Israëlieten goed op moesten letten. Want die wolk liet zien dat God er was en die wolk wees hun de weg. Een wolk waar je vandaag misschien wel wat jaloers op kan worden: want als het gaat over Gods leiding in ons leven, hoe Hij je de weg wijst, dan is dat niet altijd even gemakkelijk te begrijpen. Zeker als je ingrijpende dingen meemaakt, waardoor ook de mooie dagen van het jaar als het ware een donker randje hebben. Vandaag willen we erop letten hoe God er wil zijn en leiding geeft, ook in 2017. Hoe Hij ons niet alleen laat, maar bij de hand wil nemen, juist ook in Jezus Christus.

 

[dia 3] Zie en ontdek hoe God er wil zijn

  1. In de wolk
  2. Hij is er
  3. Hij wijst de weg

 

 

 

  1. In de wolk

We hebben dan Helga van Leur niet nodig, maar het is wel goed om iets meer van de wolk te begrijpen. De eerste keer dat we deze wolk tegenkomen is bij de uittocht uit Egypte. [dia 4] Dan staat er dat de wolkkolom eerst voor de Israëlieten uit ging, toen ze vluchten voor de legers, de wagens en paarden van Egypte. Maar dan stelt de wolkkolom zich achter hen op. Aan de éne kant brengt hij duisternis, aan de andere kant verlichtte de vuurzuil de nacht. De legers van de Egyptenaren kunnen niet bij Israël komen! (Ex. 14:19vv). Deze wolk beschermt hen tegen de hitte van de zon. En ’s avonds zagen ze de wolk als een licht, zodat ze ook dag en nacht kunnen verder trekken (Ex. 13:21,22). [dia 5] Het is duidelijk dat deze wolk maar niet iets is dat de Here stuurt, nee, het gaat het hier duidelijk om hemzelf: De Heer ging hen vooruit, in een wolkkolom, staat er, en: in de morgen keek de Heer vanuit de wolk en de vuurzuil neer op de Israëlieten. De Heer wordt omgeven door de wolk en is daarin heel duidelijk tegenwoordig.

Nu zijn we in Numeri een maand en een jaar verder. God was verschenen aan Mozes, had de opdracht gegeven om de tabernakel te bouwen. En wanneer alles heel precies gemaakt is, dan komt de dag waarop de tabernakel ook ‘bewoond’ gaat worden. Het schitterende slot van Exodus. Als je zoveel hoofdstukken hebt gelezen over de hoe de ark helemaal ingericht moeten worden met een wasvat, een tafel, een ark, en noem alles maar, dan wordt duidelijk dat die tent maar niet onbewoond er zal staan: nee, dan komt die wolk die boven het legerkamp is, opeens naar de tabernakel toe. Dan laat God zien dat Hij zelf in de tabernakel wonen.

Daarbij beseffen we dat God veel groter is dan de tabernakel. Later in als Salomo de tempel gebouwd heeft gebeurt hetzelfde. Dan komt ook de wolk in de tempel, zodat de priesters niet eens meer kunnen werken. Salomo zegt: U hebt gezegd dat u in een wolk wilde wonen, maar ik heb een huis voor U gebouwd. Maar tegelijk zegt Salomo dan in zijn lied dat zelfs de hoogste hemel God niet bevatten (1 Kon. 8:27). God is veel te groot om te wonen in een huis dat door mensen is gebouwd.

Ik kan me wel voorstellen dat je, als je deze verzen uit Numeri voor het eerst hoort, je wenkbrauwen wat fronst. Iemand die niet gelooft zegt: geloof je dit nou echt? Zou het echt zo geweest zijn, of is dit maar een mooi verhaal. Sommigen denken dat dit niet echt zo is. Bijvoorbeeld dat men vertelt over een wolk omdat de priesters offers brachten en er daarom rook rond de tabernakel hing, of bij weer een ander las ik: het zal wel wijzen op de fakkels die ze meenemen: waar je overdag vooral de rook van ziet, en ’s nachts het vuur. En weer anderen koppelen het meer aan de Sinaï: daar zouden ze vulkaanuitbarstingen hebben meegemaakt met wolken en vuur en dat zouden ze dan God hebben genoemd.

Toch hoeven we niet zo ver te zoeken. Deze wonderlijke wolk, die de tabernakel omringt vanaf het eerste begin, is niet te verklaren door het weer of door allerlei vuurtjes: deze wolk is een wonder. Een heel directe manier waarop God laat zien dat hij erbij is en meegaat. Zoals God in die tijd veel directer en merkbaarder aanwezig was bij de Israëlieten in die moeilijke tijd in de woestijn. Een wonder waar we met het verstand niet bij kunnen, maar dat we in geloof mogen aannemen dat het zo geweest is.

[Dia 6] Zoals er later staat dat God onder ons gewoond, getabernakeld heeft in Jezus Christus. Ook dat is iets wat mensen op een gewone manier proberen te verklaren: een bijzonder mens, een goed voorbeeld, later vertelde verhalen. Maar God zelf is niet de God die op een afstand bleef staan: in Jezus Christus kwam Hij heel dichtbij. In Marcus 8:7,8 lezen we: dat de schaduw van de wolk over Jezus, Elia en Mozes valt en dat God zegt dit is mijn geliefde zoon. Zoals God eerder al bij de Jordaan zijn Zoon aanwees en de heilige Geest gaf. De vraag is: bid je om de Geest, bid je om geloof om dit ook aan te kunnen nemen. Vraag maar om geloof, om ook dat wat wij nu niet zo direct kunnen zien, aan te nemen en te vertrouwen: God wil werkelijk bij zijn volk aanwezig zijn, toen in de wolk en later in Jezus Christus, maar ook vandaag nog: [Eventueel Zingen Lied 147,1 en 2]

 

[dia 7] 2. Hij is er!

Dat is wat de Heer de Israëlieten ook op het hart wil drukken als ze aan de woestijnreis gaan beginnen. We zijn hier bijna aan het eind van het eerste deel van Numeri. De laatste opdrachten en bevelen voor onderweg zijn gegeven. Straks wordt er nog iets verteld over de trompetten die signalen geven, en dan kan de reis beginnen, vanaf hoofdstuk 10:11. Maar eerst wijst Hij voor die reis dus aan dat Hij erbij is.

En dan wordt er niet heel veel nieuws verteld over de wolk in deze verzen, maar het wordt wel heel precies beschreven. God zal niet bij het volk weggaan. Hij is bij hen. Soms zullen ze ergens maar een dag staan, soms een maand, soms een jaar, of misschien nog langer. Heel verschillende tijden, maar God zal meegaan. Hij is niet aan een bepaalde plaats gebonden, bijvoorbeeld dat Hij alleen bij de Sinaï blijft. Nee: Hij woont in het midden van zijn volk, in de wolk die hangt in en bij de tabernakel. Elk uur, elk moment, is Hij aanwezig bij zijn volk.

Daarbij is zijn heerlijkheid zo groot, dat je die als gewoon mens niet kunt zien. Als we dat zouden zien dan zouden we dat felle licht niet kunnen verdragen. De tabernakel was al bekleed met allerlei verschillende kleden, en was een wit gordijn omheen. Je kon niet zomaar naderen: en als God aanwezig is, dan is Hij ook omringt door een wolk. Anders zou zijn heerlijkheid te groot zijn. Denk aan hoe Mozes straalde toen Hij alleen de achterkant van de Heer had gezien. Daarom kun je ook goed begrijpen dat het hier gaat om een wolk: Gods heerlijkheid wordt beschermd. En tegelijk: dat is wel een aanwezigheid die doet verlangen naar meer: Jezus zelf zegt, ik ben met je alle dagen tot aan de einde van de wereld. We zien nog in een wazige spiegel, maar straks zullen we God helemaal kennen zoals Hij is. Straks als God zelf ons licht is, als er geen tempel meer nodig, maar Hij zelf in ons midden zal wonen. Wanneer je gelooft dat Christus voor je zonden gestorven is

Maar tot die tijd is God nog gehuld in een wolk. Toen letterlijk, nu soms figuurlijk. Want soms kan je de angst of gedachte bekruipen: is God er wel bij? Waar bent U nu Heer? Als een jong kind moet sterven; als mensen in de puinhopen van Mosul omkomen, als vluchtelingen omkomen in de Middellandse Zee. Als je leven zwaar gemaakt wordt door psychische moeite, als er de onzekerheid is over die verschrikkelijke ziekte die je leven kapot maakt. Als je niet weet waar je het geld, de energie of de tijd vandaan moet halen en je met je handen in het haar zit. Heer, waar bent U?

De Israëlieten staan klaar om op reis te staan. De dag van morgen kan je onzeker maken. Wat komen we tegen? Krijgen we geen pech? Is er eten en drinken? Maar aan het begin van de reis legt God nog een keer uit: Ik ben erbij, bij alles wat er gebeurt, elke uur, dag en nacht. En als het moeilijk is, als je er aan twijfelt: kijk maar naar de plek van mijn tabernakel: de wolk hangt erboven, en als het nacht is, zorg ik zelfs dat Hij licht geeft. Kijk maar … en laten we zo ook leren kijken, in geloof. Onze ogen richten op God: door onze handen te vouwen, door te zien op het kruis van Jezus Christus, zien op de tekenen van water, brood en wijn en door te onthouden hoe hij met zegenende armen naar de hemel ging en zei: Ik ben met je, alle dagen: tot aan de voleinding van de wereld. Ik bid dat je de kracht en Geest krijgt om zo te kijken! Hij zal er zijn, ook voor u en jou.

 

[dia 8] 3. Hij wijst de weg

Het bijzonder van de wolk is, dat de wolk hen maar niet volgt: dat wanneer ze 30km verder getrokken zijn en ze achterom kijken ze opeens ontdekken: hé, de wolk is ook met ons mee gegaan. Nee, de wolk wijst hen de weg. Gaat hen voor. Telkens wanneer de wolk op bevel van de Heer omhoog gaat, moeten ze vertrekken. Dan pakken ze hun tenten en de Levieten de tabernakel en dan volgen ze de wolk. En waar de wolk dan stilstaat daar mogen ze de tabernakel weer opbouwen. Ze staan hier aan het begin van de reis, en waarschijnlijk was het heel makkelijk geweest. Als ze gehoorzaam gedaan hadden wat God van hen vroeg, als ze opgestaan waren en vertrokken als hij dat vroeg en weer stopten als Hij dat liet zien, dan waren ze met een paar etappes zo in het beloofde land gekomen.

Maar waren ze er snel? Nee! Wat loopt het anders. Even later beginnen ze te hard te mopperen, luisteren niet naar de Heer. Doen ze wat ze zelf willen. De eerste generatie zal nooit in het beloofde land mogen binnengaan. Zelfs Mozes niet.

En hoe is dat voor ons? Hoe ging dat met onze grootouders en ouders, hoe gaat dat met jouw generatie, hoe gaat het met de volgende generatie? Heer wijst u mij de weg … en wij hebben niet een vage wolk, maar we hebben de woorden van God zelf. Hij geeft de bijbel, met daarin een duidelijke boodschap. Hij vraagt van ons een leven achter Hem aan. Een leven door zijn Geest: van zelfbeheersing, van zachtmoedigheid, van liefde. Het klinkt zo mooi hier aan het begin van de woestijnreis, en klinkt zo mooi bijv. op een moment als je belijdenis doet: maar als de reis dan echt gaat beginnen. Als de woestijn heet is en droog, als er vijanden zijn, als het elke dag hetzelfde is, de zon op je hoofd is en het zand brandt aan je voeten.

Of voor onze tijd: als je geconfronteerd wordt met mensen waarin je teleurgesteld raakt, als je niet weet of je er wel of niet met die taak door moet gaan, als de baas zoveel van je vraagt dat je het haast niet aankan, als je wakker ligt om je kinderen of je relatie. En noem maar op waar je mee bezig bent. Je kunt zomaar door allerlei zorgen en gedachtes in beslag genomen worden. Maar zegt God … sta eens even stil. Vouw eens je handen en kijk eens naar mij. Ik ben niet alleen bij je, Ik wil met je meegaan. Juist op de moeilijke momenten wil ik je dragen. En als je dan op mij vertrouwt, en op mij ziet: dan mag je daarin rust vinden. Ik laat niet varen het werk van mijn handen. Ik verlaat niet wat mijn hand begon. Dan krijg je niet overal een briefje voor, maar ik bid dat je met open oren en ogen steeds weer mag vragen: Heer, wijs mij uw weg, die zuiver is en goed!

Enfin, vanmorgen hadden we geen weerman of weervrouw nodig om iets te leren over deze bijzondere wolk boven de tabernakel. Maar als je naar huis gaat of als je deze zomer op je rug ligt te zonnen. Kijk dan eens naar de wolken. En ik hoop dat je dan ook weer terug denkt aan die éne wolk en beseft: ook nu is God bij mij. Hij is het die mij veilig wil leiden: hij die wolken, lucht en winden wijst spoor en baan: zal ook wel wegen vinden waarlangs mijn voet kan gaan.

Amen.

Liturgie Heemse, zondag 23 juli, 9.00u en 11.00u Ds. D.S. Dreschler

Gezongen votum, zegengroet en gezongen amen (staande)

Zingen Psalm 27:3,4 (staande)

Wet

Zingen Psalm 78:2,4

Gebed

Lezen Numeri 9:15-23

Lezen Joh 1:14-18

Zingen Lied 225:1,2,5 (Zing voor de Heer een nieuw gezang)

Tekst Numeri 9:16,17

Preek 1e deel

Zingen Gz 147:1,2 (maak muziek)

Preek 2e deel

Zingen Lied 427:1,8 (Beveel gerust uw wegen)

Gebed

Collecte (Opwekking 687: Heer wijs mij de weg)

Zingen Psalm 68:4 en 8 (staande, aangekondigd na collecte);

Zegen en gezongen amen (staande)


Numeri 1 – Je bent geteld en vrijgekocht, houd het doel voor ogen!

juli 25, 2017

Preek gehouden in Heemse, 16 juli 2017
Tekst: Numeri 1,47-54
Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,

[dia 1] Soms lijkt het wel of je in je leven wat rondjes draait. Na elk begin komt weer een eind. Je start ’s morgens je dag en ’s avonds ga je weer naar bed, je begint de week op zondag en eindigt hem op zaterdag. Je hebt je dingen gedaan, maar elke week heeft eigenlijk weer te weinig tijd om alles te kunnen doen wat je wilt doen. Je begint een jaar en na verloop van tijd zit het jaar er weer op en heb je vakantie: dan ga je naar de volgende groep, de volgende klas. Er zijn kostbare momenten, maar er gebeuren soms ook verschrikkelijke dingen. Soms lijkt het leven zo zonder doel.

[dia 2] Eigenlijk kan dat gevoel je ook bekruipen als je aankomt in boek Numeri waar het volk rondloopt in de woestijn. God had de wereld geweldig gemaakt. Het was mooi en goed. De zondeval kwam, maar God gaf de moederbelofte aan Eva. De zondvloed kwam, maar God koos Abram uit. Ze waren in Egypte en nu zijn ze bevrijd: maar hoe moet het nu verder. Numeri heet in het Hebreeuws: ‘in de woestijn’. De Israëlieten dwalen nu wat rond in de woestijn. Het volk wordt geteld, je weet hoeveel mensen er zijn. Maar het is elke dag hetzelfde en het meest verdrietige is dat deze generatie zal uiteindelijk niet het beloofde land in mogen gaan. Dat mogen alleen hun kinderen. Wat is dan nog hun doel?

[dia 3] Numeri heet in het Hebreeuws dus: ‘In de woestijn’, maar onze naam voor dit boek is anders. Het heet: Numeri. Dat heeft te maken met de nummers, de getallen die in dit boek voor komen. Waarom? Waarom staan in dit boek zoveel nummers? Ja, het volk is een groot volk geworden, de belofte die God deed aan Abraham is al behoorlijk uitgekomen. Maar toch zal het niet de bedoeling geweest zijn om dat te bewijzen.
Je moet in de gaten hebben welk moment dit is: het is de tweede maand van het tweede jaar. Ze zijn eerst als volk van Egypte naar de Horeb getrokken, daar hebben ze drie maanden over gedaan. Toen hebben ze daar in ruim negen maanden de tabernakel opgebouwd. Die woonplaats van God bij de mensen. De plek waar de ark en de tafels van het verbond bewaard konden worden. Die plaats die heel duidelijk liet zien dat God onder zijn volk wilde wonen. Nu gaan ze na de periode bij Horeb de reis in de woestijn beginnen. Dan moet het volk geteld, zodat duidelijk is wie er op weg gaan en welke mannen er zijn die het volk kunnen beschermen tegen aanvallen van vijanden in de woestijn. Als ze straks in het beloofde land zijn zullen de Israëlieten moeten strijden om het land te veroveren.

[dia 4] Daarbij zien we vandaag in het bijzonder dat de Levieten een speciale taak hebben. Zij hoeven niet mee te helpen om het volk te verdedigen. Zij zijn vooral aangesteld om de tabernakel te beschermen. Tegen aanvallen van vijanden. Deze heiligste plek mocht absoluut niet door anderen aangeraakt worden. Maar ook voor de volksgenoten moest het beschermd. Je mocht als zondig mens niet zomaar bij de Here komen. [kinderblad] Dat was gevaarlijk: net zo als je niet een elektriciteitshuisje aan moet raken, of dat je niet de elektriciteit van het spoor moet aanraken, moest je niet komen bij die heilige God. En als ze nu op reis gaan, en de tabernakel moest afgebroken, dan konden zij de tabernakel beschermen. Alleen zij mochten helpen met afbreken, vervoeren en opzetten. Zo werd deze tent van God uitermate goed beschermd en vielen er geen onnodige slachtoffers.

[dia 5] Het belangrijkste wat we van dit gedeelte leren is dat God wil wonen, echt in het midden van het volk. Hij is niet ver weg, nee, Hij wil dichtbij zijn. Dat is het grote verschil met de andere volken, die de levende God niet kennen en dienen. Als je Hem niet kent, als Hij in je leven niet centraal staat, dan wordt je leven leeg en zinloos. Dan kun je overstelpt worden moeten allerlei berichten, opdrachten, facebook nieuwtjes, snapchat berichtjes, en alle informatie die op je afkomt, maar je mist dan de kern van het leven. Je mist God, die door zijn Geest in je hart wil wonen en je leven richting en zin wil geven. Daarbij moest je voor twee dingen oppassen: je moest het tentenkamp van Israël niet verlaten. Wie afdwaalde in de wildernis, wie niet gegroepeerd om het heiligdom leefde, die verloor de kern uit het oog. In je eentje kon je in de woestijn niet overleven. Aan de andere kant moest je ook oppassen dat je niet te dicht bij God kwam, op je eigen manier. Je moest niet te klein van Hem denken en zelf bepalen hoe je Hem wilde dienen. God gaf zijn regels Hij is heilig en alleen door de offers kon het volk bestaan voor Hem.
Ook al kan het leven soms een herhaling lijken, het gaat pas echt mis als het leven leeg wordt. Als je leeft zonder God. Als je leven steeds meer gaat lijken op het leven mensen die God niet kennen. God wil graag in het midden staan en de belangrijkste voor je zijn. Laat Hem dan ook in het midden van je leven staan. Door de dag te beginnen en te eindigen met een gebed, door met het eten zo om te gaan dat je ziet dat het van Hem komt en Hem ervoor dankt, door elke dag te luisteren naar wat God in de bijbel zegt, door de nieuwe week te starten met een dag die helemaal geheiligd is voor God. Waarop je trouw samen komt om God te dienen.
Maar het gaat ook mis als we te klein over God denken en te groot over onszelf. Zoals de Israëlieten niet zomaar konden naderen, hebben wij het ook steeds weer nodig dat we beseffen dat we van genade leven. Dat we alleen door die genade, door het offer van Jezus Christus kunnen naderen tot de heilige God. Hij heeft voor onze zonden betaald: Hij is de weg de waarheid en het leven. Door het bloed van Gods zoon, door zijn offer, mogen we tot God naderen in alle eerbied en ontzag. Mag je vergeving ontvangen!

[dia 5] Het is niet alleen belangrijk om God in het midden van het leven te stellen. Het is ook belangrijk om te zien dat het leven geen cirkel is. Dat dit volk maar niet wat ronddoolt in de woestijn, zonder doel. Dat idee kregen ze zelf wel eens: had ons dan in Egypte laten blijven, in plaats van hier in de woestijn te zijn. Waar het boek Numeri aan het begin de gehoorzaamheid van het volk beschrijft zie je dat er later steeds meer gemopperd wordt. Ze snappen God niet. Ze zien niet waarom ze steeds weer hier moeten leven, met dit manna en deze kwakkels.
Wat is het dan belangrijk om te beseffen dat ze onderweg zijn. Dat God echt een doel met hen heeft en hen in het beloofde land wil brengen. Hij stippelt de weg uit. Hij wil hen op zijn manier en op zijn tijd in het Kanaän brengen. De mensen die hem gehoorzaam willen zijn en hem willen volgen. Juist doordat Hij woont in het midden van het volk, dat Hij daarin werkt en steeds weer optrekt, zullen ze uiteindelijk het beloofde land bereiken.
Maar het is net als bij ons: onze schat ligt nog ver weg. We zijn op weg naar de hemel. Daar mag onze schat zijn. Maar de weg ernaar toe is een weg op aarde. Een weg met daarin soms moeite en teleurstelling, verdriet en ziekte, conflicten en verstoorde relaties. Een weg waarop je soms helemaal niet ziet waarom God deze weg nu met je leven moet gaan en je echt niet ziet wat er de bedoeling van is. En toch: God heeft gezegd, al ga je door de diepe duisternis: ik ben bij je. Ik zal je leiden. Zoals Ik midden tussen de Israëlieten woonde en hen voorging in de wolk, zo wil Ik ook steeds weer om jou heen zijn en jouw leven leiden. Leg je hand maar in mijn hand en vertrouw daar maar op.

[Dia 6] Numeri is nu niet een boek dat je leest, omdat er zulke spannende verhalen in staan (al zijn die er ook wel in te vinden). Het is, zoals de naam al zegt, vooral een boek van nummers en getallen, van namenlijsten. Vroeger had je een telefoonboeken, hele lijsten met namen, misschien heb je die wel eens gezien. Of je hebt een lijst in de klas: je weet welke leerlingen er zijn. Zo’n lijst ga je niet voor je plezier lezen: maar als je op zoek bent naar het telefoonnummer van een klasgenoot dan is het wel handig dat je het kan vinden. Dan baal je als het er niet in staat! Of als je het niet op internet kan vinden. De lijsten die hier heel nauwkeurig opgeschreven staan, die laten zien: God vergeet niet één van zijn kinderen. Hij kent ze alle naam voor naam. Iedereen die wil schuilen bij het bloed van Jezus Christus, die gelooft dat Hij voor de zonden gestorven is, die mag weten: Jezus kent mij, ik hoor er helemaal bij. Dan roept hij je op om samen gemeente te zijn, maar tegelijk kent hij echt je hart en weet hij wie wil leven van Gods genade. Kijkt hij verder dan onze grenzen of kerkmuren.

[dia 7] Dat het zo precies komt kun je ook zien in 3:49-50. De levieten waren aangewezen om God te dienen, in plaats van de oudste zonen. Dat had God gezegd bij de uittocht. Maar daarna bleek dat het volk zich misdroeg bij het Gouden Kalf. Nu zouden de oudste zonen vrijgekocht worden door de Levieten. Maar omdat er meer oudste zonen waren dan levieten, moet Mozes nog apart extra losgeld innen voor het aantal eerstgeborenen dat er meer was dan het aantal Levieten. Er was er niet één die niet vrijkocht werd. Zo heilig is God, zoveel eerbied vraagt Hij dat Hij echt wil dat iedereen gered wordt. Dat kan nu als je schuilt bij zijn eigen zoon, Hij die als het Paaslam onze zonden heeft gedragen.
[dia 8] Laten we zo steeds op weg gaan. Het volk kon om zich een kijken en dan zagen ze steeds weer de woestijn, dag na dag. Ze konden luisteren en dan hoorden ze het geluid van de woestijnwind. Ze konden proeven, elke dag hetzelfde voedsel en soms honger en dorst. Ze gaan de reis beginnen: iedereen is geteld. Maar niemand van de eerste generatie zal in het beloofde land komen. Omdat ze vergeten wie de Here is. Omdat ze alleen maar zien op wat er voor ogen is, en niet in geloof vertrouwen op de Here. De nieuwe generatie die zal het land binnengaan: zij leren om in geloof te kijken en te zien. Om het te verwachten van de belofte van de Heer. Zij zien dat de woestijn niet het eindpunt is en dat het niet Gods plan is om je daar te laten omkomen. Zij geloven dat er een beter vaderland is, dat we nu alleen onderweg zijn, onderweg naar de toekomst die zal komen.
De vraag is: bij welke generatie wil jij horen. Die generatie die het idee heeft dat het allemaal zonder zin is en dat we maar wat rond draaien? Of durf je te kijken naar het doel dat God stelt, hoe Hij niet zomaar in ons midden wil zijn, maar vraagt om Hem centraal te stellen, zodat we uiteindelijk in zijn heerlijkheid binnengaan? Kies je ervoor om Hem te volgen en te luisteren naar zijn stem? Amen

Liturgie Heemse, zondag 16 juli, 9.00u en 11.00u Ds. D.S. Dreschler

Gezongen votum, zegengroet en gezongen amen (staande)

Zingen Gz 158 (Als een hert dat verlangt, staande)

Wet

Zingen Psalm 66:2,5 en 7

Gebed; Lezen Numeri 1:1-4, 17-19; 3:44-51

Lezen 1 Korinthiërs 10:1-12

Zingen Psalm 99:1,5,6 en 8

Tekst Numeri 1:47-54

Preek

Zingen Psalm 95:1,5,3

Gebed

Collecte

Zingen Opw. 710 (Zegen mij, staande, aangekondigd na collecte);

Zegen en gezongen amen (staande)


Genesis 2 – Het is niet goed als de mens alleen is … (m/v)

november 20, 2016

Preek gehouden Heemse, 20 november 2016 (Jaarthema Vooral de Liefde)

Tekst: Gen 2:18-25

 

Geliefde gemeente van Jezus Christus,

[Dia 1] Misschien ben jij, bent u er ook wel eens geweest: een vrouwenochtend, of een mannendag. Een dag waar je nadenkt over je man-zijn of je vrouw-zijn. Misschien wel een christelijke dag: waar je als mannen nadenkt over je vriendschappen, als je getrouwd bent over je echtgenoot zijn, en over ‘Waarom een betrokken vader zo belangrijk is!’ (OpHij) waarbij duidelijk wordt dat wij mannen toch vooral van avontuur houden en van stoere mannendingen. Of een vrouwenochtend waar je samen nadenkt over allerlei vrouwen onderwerpen, wie ben je als echtgenote ‘Hoe ga je om met het moederschap?’ (Opzij) Of als niet getrouwde: Hoe overleef ik als single tussen de gezinnen. Mannen lezen vaak mannenbladen, vrouwen vrouwenbladen. Je kunt er van denken wat je wilt, er zijn ook wel boeken over geschreven: ‘waarom begrijpen wij elkaar niet’ of in de boekwinkel was lang populair: ‘mannen komen van mars en vrouwen van venus’. Misschien vind je het boeiend en interessant, misschien zegt het je niet zo veel, maar het feit of je als jongetje of als meisje wordt geboren, is heel bepalend voor je leven en voor de dingen die je doet. Wat is het moeilijk als je niet goed weet of je een jongen of meisje bent, of wat kan het lastig zijn als je door je seksuele geaardheid niet met andere jongens of meisjes mee kan praten. Ook in de kerk merk je dat er verschil is tussen mannen en vrouwen: het is zelfs veel in de discussie omdat de synode gaat spreken over evt. vrouwelijke diakenen, ouderlingen en diakenen.

[Dia 2] Vanmorgen willen we de bijbel opendoen over dit thema. We hebben gelezen hoe de man gemaakt is en hoe de vrouw gemaakt is. God maakte eerst de man: ‘Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem de levensadem in de neus’ (2:7). Daarna lezen we hoe de vrouw gemaakt wordt ‘terwijl de mens sliep nam Hij [God, de HEER] een van zijn ribben weg […] Uit de rib bouwde God, de HEER, een vrouw (2:21,22). Opvallend is dus dat man en vrouw verschillend geschapen zijn door God. We weten allemaal wel dat er verschillen zijn tussen man en vrouw: biologische verschillen. Vrouwen kunnen kinderen krijgen, mannen niet. Met name in de pubertijd ontwikkelen de verschillen tussen jongens en meisjes op een duidelijke manier. Maar er is dus ook een verschil hoe de eerste man gemaakt is en de eerste vrouw. De eerste man rechtstreeks uit de aardbodem, de eerste vrouw uit de man. Dat is een verschil in geschapen zijn, waar de bijbel in het Nieuwe Testament ook een paar keer op terug grijpt. Als Paulus zegt dat een vrouw niet mag onderwijzen en gezag mag hebben binnen de gemeente, grijpt hij terug op deze volgorde: ‘Adam werd als eerste geschapen en daarna pas Eva’ (1 Tim. 2:12,13). En ergens anders: ‘de man is niet omwille van de vrouw geschapen, maar de vrouw omwille van de man.’ (1 Kor. 11:9). De bijbel gaat er niet omheen: er staat niet: mannen komen van Mars, vrouw van Venus. Maar er is een verschil in oorsprong bij de eerste mens, en de bijbel koppelt er ook een verschil aan vast. Een verschil in positie in de gemeente, op basis van de volgorde van Gods scheppen. Er zijn verschillen, en daarom kan er iets goeds inzitten om als mannen onderling te spreken over je taken, om dat als vrouwen onderling te doen. Om een aparte mannen of vrouwenvereniging te hebben. Op sommige terreinen zal er herkenning zijn en kan het bemoedigend zijn om elkaar als mannen of vrouwen te ondersteunen en te bemoedigen.

[Dia 3] Maar hoe belangrijk is het onderscheid tussen man en vrouw voor God? Als je Genesis 2 leest, dan lees je het tweede scheppingsverhaal. In Genesis 1 heeft de schrijver al verteld hoe God alles gemaakt heeft, en dat wordt op een andere manier verteld in Genesis 2. In Genesis 1 konden we lezen dat God de mens gemaakt heeft. Er staat dat God zegt: Laten we mensen maken die ons evenbeeld zijn. En dan staat er: “mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen”. Duidelijk wordt hier dat we allereerst geschapen zijn op een zeer bijzondere manier: we zijn geschapen naar Gods beeld. God die zegt: laat ons mensen maken. Hij die als Vader, Zoon en Geest bestaat in relaties, in liefde, wil de mensen maken zoals Hij is. Als man en vrouw, een mens in relatie. Een mens die niet alleen is. Er zijn boeken vol geschreven over wat het betekent dat de mens naar Gods beeld is geschapen: maar zoveel is wel duidelijk: De mens heeft een hoge plek. Bijna als God, zegt Psalm 8. Als het gaat om ‘wie ben ik?’: dan mag je allereerst weten, dat God mij naar zijn beeld gemaakt, gemaakt om te leven in liefde en relatie met anderen. Gemaakt om net als Hij te heersen over de schepping en daar goed mee om te gaan. Na de zondeval is er veel van dat beeld van God zijn beschadigd. Is de zonde in de mens gekomen, is er een kloof tussen God en mens gekomen. Maar dankzij Christus mag dat hersteld zijn: mogen we weten dat er voor God geen verschil is in afkomst, positie, geaardheid, geslacht: Wie zich laat redden door het bloed van Christus, mag gered worden door Gods genade. Of je nu slaaf of vrije bent, Jood of Griek, man of vrouw (Gal. 3:28). Voor God zijn man en vrouw gelijkwaardig, we mogen onze identiteit aan Christus ontlenen: in Hem mag je gered zijn en tot je doel komen!

 

[dia 4] Ookal is er in Genesis 2 dan een volgorde in Schepping: eerst de man, dan de vrouw, toch is de vrouw maar niet een hulpje of een deel van de man is. Als je de tekst goed leest zie je dat op verschillende manieren naar voren komen. God neemt zich voor om voor de mens een hulp te maken die bij hem past. God ziet dat het paradijs mooi en goed is, maar als Hij in zijn wijsheid erover nadenkt ziet hij dat Adam wel erg alleen is. Hij kan met niemand praten, hij kan met niemand een stukje gaan wandelen, hij kan met niemand overleggen. Er is niet iemand om de dingen mee te delen. Een tijdje terug zag ik een documentaire van mensen die alleen in de natuur moesten overleven. Door slakken, vissen, vruchten hielden ze zichzelf in leven. Ik zag tijdens het zappen het stukje vanaf de vijfendertigste dag, toen er nog vier mensen meededen: het was moeilijk om te overleven, moeilijk om aan genoeg voedsel te komen, maar het allerergste was de eenzaamheid. Ze werden er gek van. Helemaal alleen in het bos, elke dag hetzelfde, niemand om mee te praten of dingen mee te delen. God zag dat het niet goed was dat de mens in het paradijs alleen was. En al zijn er dieren die op aarde en in de lucht leven, die Adam namen mag geven naar hun soort: de Neushoorn en de Olifant, de zijdehoenders en mussen, Adam blijft eenzaam. En dan geeft God voor de mens een hulp die bij hem past. Allereerst een hulp: niet een hulpje, niet een ondergeschikte, maar werkelijk een hulp en steun. Zoals wij aan het begin van de dienst ook niet zeggen van: we kunnen alles wel zelf, maar fijn dat we iemand hebben die ons hulpje is als we het niet alleen kunnen. Nee: Onze Hulp is in de naam van de Heer. Hij is alles voor ons, we zijn van Hem afhankelijk. Hetzelfde woord wordt hier gebruikt. En als dat een helper is die bij hem past, dan staat er letterlijk zoveel als ‘tegenover Adam’. Hetzelfde, maar dan tegenovergesteld. Iemand zegt ook: als een soort klankbord. Iemand met wie je de dingen kan delen. Als Eva dan gemaakt is, dan roept Adam het ook uit: die is nu echt been van mijn gebeente. Hij bedoelt niet dat dezelfde soort beenderen hebben, maar dit is een gelijke aan mij: iemand die echt hetzelfde is, met wie ik mijn leven kan delen.

[dia 5] Daar komt bij: Eva is gemaakt uit een rib van Adam. Ze is niet een deel van Adam gebleven, nee is echt vanuit Adam weggenomen. Ze is helemaal zelfstandig, tegenover Adam, al is ze van hetzelfde soort, en daarin gelijk aan hem. Genomen uit een rib: : “Wanneer God Eva had geschapen uit Adams hoofd, dan had zij wellicht de baas over hem willen spelen; wanneer Eva genomen was uit Adams rug, dan had Adam misschien alle lasten des levens op haar gelegd; wanneer Eva genomen was uit Adams voeten, dan had hij haar misschien vertreden, doch nu God haar nam uit Adams zijde, uit de plaats, waar het hart klopt, nu heeft Hij daarmede willen zeggen, dat de vrouw naast de man moet staan en dat de liefde des harten de man en vrouw moet samenbinden.” Zo staat er ook in Prediker dat het geweldig is als je als mens niet alleen hoeft te zijn: als twee vrienden samen zijn en de een valt, helpt de ander hem weer overeind (Pred 4:10). Wanneer je bij elkaar slaapt geef je elkaar warmte, maar hoe krijgt iemand die alleen slaapt het ooit warm? Als je alleen bent, hoe houd je stand als je aangevallen wordt? Als we het dit jaar hebben over vooral de liefde, mogen we daar ook van leren. Heeft Christus ons niet zelf de liefde geleerd, is het daarom ook niet goed om als gemeente met elkaar verbonden te zijn. Dat we geven om elkaar, dat we omzien naar elkaar, dat je meeleeft met de ander. Wat is het geweldig als er mensen zijn die om je geven, waar je je verhaal kwijt kan, door wie je je gewaardeerd voelt. Of je nu single bent of getrouwd, of je jong bent of ouder, of je man bent of vrouw, je kunt niet zonder de liefde. Laten we die liefde, dat meeleven met elkaar ook steeds vormgeven. Zeker in deze tijd waarin mensen steeds meer op zichzelf en voor zichzelf leven mogen we als kerk een tegengeluid en tegenbeweging vormen door vanuit vooral de liefde te leven. Niet door naar anderen te kijken of ze het jou geven, maar door zelf te kijken waarin kan ik er voor de ander zijn. Waarin kan ik bijdragen dat de liefde groeit en het omzien naar elkaar.

[Dia 6] Wanneer zo de schepping van de vrouw beschreven is, voegt de schrijver een opmerking in over het huwelijk. Want waar er liefde is tussen mensen en de mens bestaat in relaties, komt er voor sommigen ook die bijzondere relatie van het huwelijk. Het is niet ons hoogste doel hier op aarde: Jezus zegt: 30 Want bij de opstanding trouwen de mensen niet en worden ze niet uitgehuwelijkt, ze zijn dan als engelen in de hemel. (Mat 22:30) En Paulus zegt: Ik zou liever zien dat alle mensen waren zoals ik, maar iedereen heeft van God zijn eigen gave gekregen, de een deze, de ander die. (1 Kor 7:7). Maar voor wie wel trouwt, mag er de liefde zijn, die op zoveel mooie manieren beschreven wordt in de bijbel. Waarin Adam ook al in dit eerste lied het mooi van laat zien. Juist binnen het huwelijk gaan een man en vrouw die elkaars tegenover zijn, elkaars klankbord samen een diepe eenheid vormen. Als jongen en meisje groei je daarin naar elkaar toe mag je elkaar leren kennen, meer van elkaar weten, mag je elkaar steeds beter aanvoelen, mag je smoorverliefd worden en dan komt de dag dat je publiek voor God en voor de mensen om je heen beloofd om elkaar trouw te zijn. Wanneer je dat beloofd hebt mag je ook lichamelijk een eenheid vormen en de meest intieme liefde aan elkaar geven. Zo legt de schrijver het hier uit, daar grijpt Jezus ook op terug. Hij kent de zwakheid van ons hart, Hij weet hoe moeilijk het is om je beloftes te houden, dat er soms ook zware tijden in het huwelijk kunnen zijn en dat het echt niet altijd het paradijs op aarde is. Dat een huwelijk soms strandt, ook al doe je duizenden pogingen om het in stand te houden, dat er soms sprake is van ontrouw of blijvende ontwrichting. Wat kan dat een pijn doen, en kan Jezus spreken over het kwaad van de echtscheiding. Laten we daarom bidden dat God, die een God van vergeving is, ook steeds weer de kracht wil geven dat je vanuit een goede basis en goede voorbereiding samen werkt aan het huwelijk. Het huwelijk waarin het geven, geven, geven is en waarin je dan hopelijk ook mag ontvangen.

[Dia 7] Voor Adam was het niet goed als hij alleen was. God gaf Hem Eva. De mens mocht leven te midden van anderen. Toen Eva er was, was het paradijs heel goed. De mens was samen met Eva. De mens wandelde met God. De relatie tussen de mensen was open en goed. Adam en Eva waren naakt, maar schaamden zich niet voor elkaar. Wat is het verdrietig dat er zoveel kapot gegaan is door de zonde. Toen schaamden ze zich wel voor elkaar. Wat erg dat je je daardoor als mens soms zo eenzaam kunt voelen: Een leeg gevoel, teleurstelling in anderen, een groot gemis omdat de dood een geliefde heeft weggenomen. Die leegte zal hier op aarde nooit helemaal verdwijnen. Maar wat is het mooi als je Jezus Christus mag kennen of leren kennen. Als je in de gebrokenheid van het bestaan, je handen mag vouwen en mag zeggen: Here vervul mijn hart, houd me vast, geef me troost. Als we hier in de gemeente om elkaar heen mogen staan en ‘vooral de liefde’ niet alleen bij woorden blijft, maar ook omgezet wordt in daden. Dan zal het soms goed zijn om over je man-zijn na te denken, of je vrouw-zijn, doe dat vooral, en als je getrouwd bent, pak nog eens de woorden van het huwelijksformulier erbij waar je ja tegen hebt gezegd: Leef je verstandig met je vrouw, ga je haar voor in een leven met de Heer, Draag je zorg voor haar en geef je geborgenheid? En vrouwen: Zoek je het goede voor je man? Zijn je goede werken je sieraad? Leef je beiden van Gods genade?   Neem je verantwoordelijkheid als man, vrouw, vader, moeder, zoon, dochter, collega, vriend of vriendin: als God ons aan elkaar verbindt om te luisteren, laten we dan ook echt luisteren, opnieuw luisteren: niet van te voren al invullen wat de ander denkt, of over jezelf beginnen: maar vandaag bij het bezoek, tijdens de koffie en tijdens het eten echt je openstellen voor de ander: luister naar de ander, als een mens, met wat hem of haar bezig houdt. En laten we elkaar zo meenemen als geliefde kinderen van God, op weg naar de grote dag, waar we altijd bij God zullen zijn.  Amen

 

 

 


Ruth 3:1 en 9 – Op zoek naar rust

september 5, 2016

Preek gehouden in Heemse, 4-9-2016
Tekst: Ruth 3

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,
Je zult als jongere ook zo je plannen hebben voor de toekomst. Fantaseren over hoe je leven er over 10 jaar uit zal zien. Daarvoor zet je je in op school of voor je studie. Daarvoor doe je je stage of je training. Daarvoor ga je misschien op zoek naar een jongen of meisje van je dromen. Maak je een afspraakje, ga je chatten, ga je met een groep leuke dingen doen. Als je jongere ben je daar misschien heel bewust mee bezig, maar ook als je ouder wordt zul je nog rust zoeken, een thuis. Zeker als er ook een moeilijke periode in je leven is geweest, als er verlies is of verdriet, moet je weer een nieuwe weg vinden: in een doolhof van alle wegen die er zijn. Hoe vindt je dan rust?

Als je het boek Ruth leest zie je dat er eerst veel verdriet en ellende is. Honger in Bethlehem, Elimelech en Noömi die hun land verlaten, hun zonen die trouwen met dochters van Moab, verdriet over het overlijden van Elimelech en later van Machlon en Kiljon. Maar in het eerste hoofdstuk zien we al dat er een lichtpuntje komt: Ruth keert met Noömi mee terug naar het beloofde land aan het begin van de gersteoogst. In het vorige hoofdstuk zagen we hoe Ruth en Noömi weer te eten hebben. Maar toch wil Noömi meer. Het is niet goed als Ruth en Noömi als twee weduwvrouwen samen daar in een huisje blijven wonen. In een vertrouwen op de Heer spoort Noömi Ruth aan om een thuis te gaan zoeken: een plek van rust, waar ze aan een nieuwe toekomst kan beginnen. Zo mag je leren hoe je werkelijk vervulling en rust in je leven kunnen zoeken en vinden!

Op zoek naar rust!
1) De weg gewezen
2) Op weg gegaan
3) De weg gezegend

1) Noömi spoort aan
Als we hier in het eerste vers lezen dat Noömi zegt: zal ik niet een thuis voor je zoeken, dan doet dat denken aan het eerste hoofdstuk. Als Orpa en Ruth besluiten mee te gaan op reis, zegt Ruth ook: ga toch terug, ga naar je eigen vader en moeder en mag het zo zijn dat je geborgenheid vindt in het huis van een man. Ook toen was ze al met de schoondochters begaan, al begrijp je niet goed dat ze aanspoort om in Moab een thuis te vinden: hoe kan ze haar dochters nu een toekomst zonder God wijzen? Kennelijk was Noömi toen nog behoorlijk de weg kwijt, of het kwam omdat ze zo verbitterd was. Nu ze weer terug is in het beloofde land, nu ze weer eten hebben door het werk van Ruth, spoort ze Ruth aan om werkelijk een rustplaats, een thuis te vinden, en nu wel volgens de weg van de Heer. Ze spoort Ruth aan om een huwelijksaanzoek aan Boaz te doen. Want Boaz is een familielid.
Daarmee laat ze zien dat ze de wet van God kent. In Deuteronomium 25:5-10 wordt uitgelegd dat wanneer er twee broers zijn, en er één overlijdt, dat andere broer dan moet zorgen dat ze weduwvrouw toch een kind krijgt. Er staat duidelijk bij waarom dat is: zo kan hij ervoor zorgen dat de naam van zijn broer toch voortleeft onder Israël. Er moest nageslacht komen voor die broer. De eerste zoon moest dan ook de naam van die overleden broer krijgen. Zo hoopt Noömi dat Boaz bereid is, om als familielid die plicht te vervullen.
Nu spiegelt ze Ruth geen lege toekomst voor, zoals die geweest zou zijn als Ruth in Moab een man had gezocht: nu is ze echt gericht op een toekomst in Israël, met de Here. De naam van Machlon mag voortleven. Het volk dat Messias zo sterk verwacht, een koning die zal regeren in eeuwigheid, wilde per se dat er nageslacht zou komen dat die Messias mee zou maken. Nu wordt het hier zelfs zo dat via Ruth en Boaz die Messias er zal komen. Wat een geweldige uitkomst van het verhaal: wat knap ook verteld! Waar je aan het begin van het boek misschien zou verwachten: weet je wel wat het voorgeslacht van David was, komt pas aan het eind van het verhaal naar voren dat God zo zorgde voor de komst van David, en zo later voor de Messias. God laat zien dat hij de donkere periode van de rechters, waarin deed wat goed was in zijn eigen ogen en er geen koning was over Israël, verbindt met de nieuwe periode waarin de koningen regeren. De geschiedenis van Israël is maar niet een toevallige geschiedenis: God bestuurt de geschiedenis en werkt via zijn plan naar de komst van Jezus Christus.
Als je zelf je plannen maakt voor je leven is het belangrijk om je af te vragen waar leef ik voor? Waar vind ik nu echt rust en het doel van mijn leven? Als je je afkeert van God, niet meegaat met God en niet bij Hem schuilt, kan je leven heel leeg worden. Ja, dan kan het van de buitenkant allemaal aardig lijken, je hebt misschien huisje, boompje, beestje, je hebt je schaapjes op het droge. Maar dat had Orpa misschien ook wel gevonden in Moab: een man, kinderen. Een thuis. Maar wanneer ons leven een leven is zonder de levende God, zul je toch onrustig blijven. Heb je de echte vervulling en toekomst nog niet gevonden. Besef je dat je leven gericht mag zijn op Jezus Christus: dat Hij eens terugkomt. En vraag je je bij alles af, of wat je doet ook meewerkt aan de komst van zijn rijk: dan zal aan het licht komen hoe je gebouwd hebt. Of je gebouwd hebt op een rots, op de rust en het vertrouwen dat God wil geven. Of dat je op zand gebouwd hebt. Een leven dat voor hier wel aardig lijkt, maar wat geen stand houdt op de dag dat God oordeelt, op de dag dat Jezus komt om te oordelen. Laten we bidden: Heer, geef dat uw koninkrijk komt, ook door de dingen die ik doe en keuzes die ik maak.

2. Op weg gegaan
Noömi spoort Ruth aan, maar Ruth gaat dan ook zelf op weg. Er volgt dan een intiem verhaal over Ruth en Boaz. Een mooi verhaal over de liefde. We zien hier heel duidelijk dat Ruth hier meer vraagt dan dat Boaz akker van Elimelech gaat kopen, zodat die in de familie blijft. Nee: Ruth gaat Boaz ten huwelijk vragen. Daarvoor maakt ze zich mooi: ze wast zich en frist zich op, ze doet heerlijke geuren op, ze doet haar mooiste kleren aan, ze zal een tijd voor de spiegel hebben gestaan en wil er stralend uitzien. Dan gaat ze naar de dorsvloer: dat is de plek waar Boaz aan het eind van de oogsttijd de nacht doorbrengt. Boaz is waarschijnlijk in uitstekende stemming, want de oogst is binnen. De periode van schaarste is voorbij. Het graan is door de maaiers bij elkaar gehaald. Aan het eind van de dag zullen ze op een hoger gelegen plaats nu het kaf van het koren gaan scheiden. Ze hadden daarvoor een wan, waarmee ze het koren in de lucht gooiden. ’s Avonds was er vaak een rustige wind, die dan het kaf en de stukjes stro meevoerde. Een wind die niet te vlagerig moest zijn, maar ook weer niet te zacht. Daarom waren ze tot laat bezig geweest. Er was blijdschap om de oogst. Ze hadden genoten, gegeten en gedronken. Ze zullen die nacht ook dicht bij hun oogst slapen om de oogst te bewaken. Ruth was ondertussen terwijl het donker was de dorsvloer genaderd. Niemand kon haar zien, en dat was maar goed ook want het was niet de gewoonte dat vrouwen op de dorsvloer kwamen. Ruth ziet dat Boaz vlak bij een berg graan gaat liggen en ze gaat als hij slaapt bij zijn voeten liggen. Midden in de nacht schrikt Boaz wakker. Hij komt om zich heen en ziet Ruth en vraagt: Wie is daar!? Dan vraagt Ruth of Boaz zijn vleugel over haar uit wil spreiden, of zoals onze vertaling zegt: wilt u mij bij u nemen. Ruth vraagt heel duidelijk of Boaz met haar wil trouwen. Ze had eerst de geborgenheid gezocht onder de vleugels van de Heer, nu zoekt ze geborgenheid van Boaz. Een huwelijksaanzoek.
Ruth speelt hier wel een gevaarlijk spel! Wat had ze als vrouw ’s nachts daar te zoeken. Een gewaagde situatie om zomaar bij de slapende Boaz te gaan liggen. Ze wordt er door de schrijver van het verhaal niet om veroordeeld. Maar gewaagd is het wel: Het lijkt wel op Ester die haar leven in de waagschaal stelt om bij de koning iets te vragen. Hier is het ook spanend: zou Ruth geen blauwtje lopen, of erger: zou Boaz haar niet boos wegsturen om zoveel vrijmoedigheid waarmee ze op Boaz afkomt? Het zou misschien zomaar verkeerd af kunnen lopen.
Maar dan mogen we ook zien dat erbij staat dat ze niet alleen onder zijn vleugels wil schuilen, bij hem een nieuw thuis wil vinden. Ze geeft ook de reden aan vanuit de bijbel: u kunt als losser optreden. Ze wijst Boaz op de extra reden waarom ze naar hem toegaat: hij heeft een taak en een plicht als verwante om haar te lossen. Om het verdriet van geen nageslacht voor Machlon en Elimelech weg te nemen. Daarom durft Ruth, op bevel van Noömi de stoute schoenen aan te trekken en dit verzoek te doen.
Boaz kan zo de losser worden voor Ruth, zo kan hij dienstbaar zijn. We lazen net dat de achter, achterkleinzoon van Boaz ook aangeeft dat Hij gekomen is om te dienen. Jezus gaf zichzelf als losgeld voor velen. Waar wij een schuld hebben tegenover God, kan Jezus deze schuld weg nemen. Hij heeft voor onze zonden betaald aan het kruis. Hij wil ons vrijkopen. Hij zal dat doen. Daar mogen we ook om vragen!
Als we tot God gaan en rust zoeken bij Hem hoeven we niet te aarzelen, niet bang te zijn. We hoeven niet afwachtend te zijn of God wel wil luisteren. Wie in gebed tot God gaat mag in de zekerheid van het geloof bidden. Pleiten op Gods verbond. God heeft beloofd dat Hij ons wil verlossen van de zonden. God heeft beloofd dat Hij onze Vader wil zijn. God heeft beloofd dat Hij je bij de hand zal nemen en je leven zal leiden. Laten we dan pleiten op zijn beloften en op zijn verbond. Wanneer we bij God onze rust zoeken, mogen we weten dat Hij hoort. Wanneer we gelovig onze zonden belijden mogen we zo ook in volle zekerheid volgende week komen tot het avondmaal.

3. De weg gezegend
Zo wordt ook de weg van Ruth gezegend. Boaz reageert positief op haar verzoek. Hij prijst haar, en in de woorden lees je al dat het meer is dan een verplicht huwelijk. Hij noemt haar een bijzondere vrouw. Kennelijk had ze ook wel jongere mannen kunnen krijgen, hij is van haar onder de indruk. Hij prijst haar om haar trouw. Wat laat ze duidelijk zien dat ze de weg wil gaan die de Here wijst. Dat ze niet alleen met Noömi is meegegaan, maar nu ook graag wil dat er nageslacht komt voor Machlon. Er is blijdschap en dankbaarheid. En ook al lijkt er even een kink in de kabel te komen, omdat er nog een andere losser is, een ander familielid. Boaz zegt toe dat hij alles op alles zet om Ruth te trouwen, hij geeft al veel koren mee als een soort bruidsschat aan Noömi. Ook Noömi verzekert Ruth dat ze rustig kan wachten. Deze man zal niet rusten voordat hij de zaak geregeld heeft.
Als je leest hoe dit zo gebeurt kun je er misschien wel jaloers op worden. Als je zelf al vaak dingen aan de Here hebt gevraagd, maar je gebed niet verhoord of nog niet verhoord is. Als je God smeekt om een partner, als je God smeekt om een kindje, als vraagt om beterschap, als je op zoek bent naar een baan. Zijn we niet allemaal op zoek naar rust: naar een vervulling van onze onrustige verlangens? Je kunt blij en dankbaar zijn als God je zegent, maar Gods wegen zijn vaak zo ondoorgrondelijk en moeilijk voor ons. Zijn plannen falen niet, maar waarom dan toch dit verdriet in mijn leven, waarom dan toch zo’n andere uitkomst dan ik gedacht had. Bij het jaarthema zal dat ook regelmatig aan de orde komen: de vragen die je rondom de liefde ook kan hebben. Vragen rondom alleengaand zijn, gebroken huwelijken, anders geaard zijn, ja wat kunnen er rondom dit onderwerp ook veel dingen je bezig houden.
Maar toch … vanuit de geschiedenis van Ruth zien we hoe wij hier te maken hebben met allerlei gewone dagelijkse situaties. Met teleurstellingen en soms ook klein-menselijk handelen. Maar het wordt wel steeds duidelijker waar Ruth haar thuis, haar rust haar toekomst gaat vinden. Als onze ziel onrustig is, als we maar weinig kracht voelen, als we onze vragen hebben, hoeven we niet bij de pakken neer te zitten. We mogen ons vastklampen aan de beloften van God. Hij heeft belooft om ook voor ons als Verlosser op te treden, om je werkelijk rust en kracht te geven: hij is erbij in de verschrikkingen en zorgen, bij verdriet en teleurstelling. Laten we dan op weg gaan, bij Hem ons heil zoeken en het van Hem verwachten. Dan kies je de goede weg: dan zal Hij je met zijn vleugels beschermen, dan vind je werkelijk een toekomst: een eeuwig leven met God. Amen.


Ruth 2 – Een nieuwe start!

september 5, 2016

Preek Heemse / Hardenberg-C 28-8-2016
Tekst: Ruth 2

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus,
[1] Het staat er niet best voor in het huishouden van Ruth en Noömi. Ze zijn net uit Moab teruggekeerd, nadat ze daar een tijd als vreemdeling hadden verkeerd. Ze zullen daar in Moab wel hun inkomen hebben gehad, maar hoe moeten ze nu als vrouwen in Israël, zonder een man, aan hun brood komen? Het geld dat ze nog hadden zal snel opgeraakt zijn. Ook al kwam Elimelech, de overleden man van Noömi, misschien wel uit een welvarende familie, nu moeten ze toch zelf een manier vinden om aan hun brood te komen. Wat had de Here het bijzonder geleid dat ze net op het moment de gersteoogst in het land kwamen! Wanneer Ruth voorstelt om aren te gaan lezen op een akker, zegt Noömi: doe dat maar. De God van Israël wil dat er omgezien wordt naar de armen en vreemdelingen: daarom mochten de maaiers wat bleef liggen niet oprapen en ook niet te dicht langs de kant maaien. Zo konden de vreemdelingen die niets hadden en de armen toch een portie graan bij elkaar zoeken. Het komt Ruth niet vanzelf aanwaaien, nee, ze moet er echt voor aan de slag. Een nieuw land, een nieuwe godsdienst, een nieuw bestaan: al het vertrouwde en bekende achter zich latend, zonder iets opnieuw beginnen. Maar ze had in volle zekerheid van haar geloof die stap gemaakt: zij wilde dit zelf, met Noömi leven in het land van Gods beloften.

[2] Een nieuwe start, een nieuw begin: morgen gaan de scholen weer open. De Doekesschool komt samen hier in de kerk, morgenmiddag. Andere scholen beginnen weer: middelbare scholen, bijzondere scholen. Misschien ben je ook wel weer aan je werk begonnen, of verwacht de baas je morgen weer op het werk. Voor Ruth was alles onbekend. Hoe zou het gaan? Niemand kende haar, die vreemdelinge uit Moab. Ze was misschien helemaal niet bekend met werken op het land in de brandende zon. Misschien zou ze wel slecht behandeld worden, misschien moest ze wel met een heel klein beetje eten naar huis. Maar ze gaat aan de slag: ze doet wat haar hand kan doen, ze neemt een nederige houding aan en schaamt zich niet voor eenvoudig werk.
Ruth is dan opgenomen in het grote plan van God, mag op een akker gaan aren lezen van de boer met wie ze later zal trouwen, mag uiteindelijk de over, overgrootmoeder van Jezus worden, maar dat wil niet zeggen dat het allemaal vanzelf ging in haar leven. Ze had al veel verdriet meegemaakt, jong haar eigen man verloren, ze is ver weg van haar eigen familie, ze moest heel duidelijke keuzes maken, en ze moet ook gewoon haar taak oppakken. Eenvoudig werk, waarmee je duidelijk liet zijn dat jij van de goedheid en de zorg van anderen leefde. Eigenlijk hield je gewoon je hand op, al moest je er dan zelf wel wat voor doen.
Wanneer je deze week met je net gekafte boeken naar school gaat, niet wetend wat dit jaar gaat brengen; wanneer je je lunchpakketje voor je werk klaarmaakt, of als je morgen gaat kijken bij je nieuwe juf en meester: dan weet je ook niet hoe het zal zijn. Zal het een leuk jaar worden, of een moeilijk jaar. Ontmoet je leuke mensen of voel je je juist eenzaam, een buitenbeentje. Hoe zal het zijn als het jaar weer voorbij is? Maar we mogen dan op God vertrouwen! Hij zal met je meegaan. Hij laat je niet alleen. Hij werkt zijn grote plan uit: en dan mogen wij gewoon doen wat op onze weg komt. Je plek in de klas innemen, je best doen, ook de dingen doen die niet altijd even leuk zijn. Terwijl je bidt of de Here ook jouw en uw werk wil zegenen en door jou heen wil werken aan zijn grote plan.

[3] Zo doet Ruth haar taak. Dan wil het toeval dat ze op de akker van Boaz komt. Ja het toeval staat er dan. Misschien zeg je: toeval bestaat niet. Dat is zo, God leidt alles. Maar het was voor Ruth een keus ‘at random’, zomaar, ze was niet bewust naar de akker van Boaz op zoek geweest. Het was voor haar toevallig, dat ze er terecht kwam. Dingen die in onze ogen toevallig zijn, kunnen door God op een bijzondere manier geleid zijn. Ze kwam bij Boaz, een belangrijk man: je zult het aan zijn kleren hebben kunnen zien. Een man die gezag heeft en opdrachten geeft aan de maaiers. Een belangrijk man, anderen vertalen ook: een gelovig man. Hij begroet zijn arbeiders met de woorden: De HEER zegene U, zij begroeten hem ook met de woorden: de Heer zegene U. Boaz die kennelijk een overvloed aan goederen en land bezat, leefde met de Heer. Maar deze man had in zijn leven nog niet de ware liefde ontmoet. Hij is vrijgezel.

[4] Een vrijgezel die bijzondere belangstelling heeft voor die vrouw die bij hem aan het werk is. Vanuit de eerste woorden over Boaz en Ruth, merk je dat hier sprake is van meer dan bijzondere belangstelling. Boaz legt zelf uit hoe dat komt: Hij heeft gehoord hoe Ruth gezorgd heeft voor Noömi. Hij heeft gehoord dat ze haar geboorteland verlaten heeft. Haar eigen vader en moeder liet ze achter zich. Ze is gaan schuilen onder de vleugels van de Heer. Een mooie uitdrukking, die voor ons ook vaak bemoedigend is. Als er verdriet is in je leven, als je onzeker bent, als je je vragen hebt: er is er Een die je kent. Die er is, en die er zal zijn. Die trouw is tot in eeuwigheid. In het heetst van de strijd, bij ziekte en zorgen, in de storm van je leven weet je waar je heen mag gaan: je mag schuilen bij God. Als je baas, meester of juf je niet begrijpt. Als je teleurgesteld bent in mensen of beleid. Als het niet lukt met rekenen of lezen, met wiskunde of Engels. Als je niet goed weet hoe je met een situatie om moet gaan. Als je misschien ziek wordt of overspannen. Geen energie om te werken. God zegt: schuil maar bij Mij. Bij Mij mag je rust vinden. Zo had Ruth dat ook juist gevonden. Waar afgoden, en zeker Kemos van Moab allerlei offers, prestaties en voorwaarden van mensen vroegen, heeft ze zelf de rust bij de Here gevonden. Juist voor de proselieten: mensen van andere volken die samen met de Israëlieten God gingen dienen, wordt deze benaming gebruikt: mensen zijn gaan schuilen onder de schaduw van Gods vleugels. Zij mochten in het bijzonder ervaren dat God genadig is: niet eerst van alles van ons vraagt, maar ons uit liefde tot zijn kinderen uitkiest! God zoals we Hem in Christus ook nog beter hebben leren kennen.

[5] Zo krijgt een vrouw die zelf helemaal niet veel heeft, ook door de wetten van de Here, maar ook doordat ze bij Boaz terechtkomt extra bescherming. Ja, Boaz beschermt haar tegen andere mannen: Hij zal ervoor zorgen dat zij niet lastig gevallen wordt door andere mannen (dat wordt hier twee keer genoemd). Kennelijk waren mannen toen ook al een gevaar voor zo’n vrouw alleen. Moest je als vrouw uitkijken om alleen op weg te zijn, of zonder bescherming op de akker aan het werk te zijn. Van de week was nog op het nieuws: leraar ontslagen vanwege seksueel getinte mails en berichten aan leerlingen van een middelbare school. Wat kunnen er op dat gebied vreselijke dingen gebeuren. Wat erg als je voor je leven beschadigd wordt. Wat erg als mannen (of vrouwen) zich zo misdragen. Wat is het belangrijk dat er veiligheid en bescherming is, dat als er verkeerde dingen gebeuren je contact zoekt met een vertrouwenspersoon op school of binnen de kerk.

[6] Op een geweldige manier neemt Boaz haar nu juist op in zijn zorg. Zij krijgt heel wat voorrechten: terwijl ze die dag op het veld is, mag ze drinken bij de kruiken van Boaz. Zo kan ze goed aan het werk zijn. Ze mag dicht bij de maaiers lopen en zo kan ze behoorlijk wat verzamelen voor Boaz. Als het pauze is: hoeft ze niet haar eigen lunchpakketje op te eten. Ze mag eten van het brood dat er bij Boaz is. Daar is ook drinken, en een speciale zure wijn waardoor je weer kracht kreeg om te werken. Ook krijgt ze geroosterd koren: een lekkernij in die tijd. Als ze dan weer aan het werk gaan, moeten de maaiers zelfs expres wat aren voor haar laten liggen: Boaz weet hoe hij op een mooie manier voor Ruth kan zorgen. Een respectvolle en aardige manier. Het tegenovergestelde van haar lastig vallen: Hij geeft haar iets van de liefde, om wat zij gedaan heeft in liefde voor zijn familielid Noömi. Omdat hij zelf de liefde van God had leren kennen, kan hij ook op een goede manier liefde geven.

[7] Wie wel eens achter elkaar heeft zitten lezen in de wetten, zoals ze bijvoorbeeld in Leviticus en Deuteronomium staan, zal het misschien een hele lijst vinden. Wetten van God over het huwelijk, de rustdag, het werk, liefde voor vreemdelingen kunnen op ons soms ‘wettisch’ overkomen, botsen met wat je zelf wil. Maar als je dan hier leest hoe het in de praktijk uitwerkt, kom je onder de indruk van hoe geweldig het is als je Gods wetten houdt. Hoe een arme en vreemdeling daardoor beschermd worden. Helaas was de praktijk vaak anders: zullen veel mensen ook vaak eerst aan zichzelf gedacht hebben, God vergeten zijn. Het was de donkere Richterentijd: maar wat bloeit het leven op als Gods wetten in acht worden genomen. Want op veel manieren maakt God dan heel concreet hoe je je naaste lief kan hebben als je zelf. Wie zich geliefd weet door God, wie ziet hoe God ons laat schuilen bij Hem, kan ook anderen liefde geven. Die wijst iemand die zelf niet rond kan komen niet de deur; die probeert zo iemand juist te helpen en te ondersteunen; die bevordert het werk van de voedselbank, ondersteuning van vrijwilligerswerk en acties van present; die probeert zijn ogen te openen voor eenzaamheid. Die laat zijn ouders of grootouders niet wegkwijnen in een bejaardenhuis, maar probeert ze regelmatig te bezoeken. Die ziet in dat het voor je schoolwerk, arbeidswerk of andere taken die God je geeft goed is om één dag God centraal te stellen en Hem te eren. Die spreekt niet in het algemeen afwijzend over vreemdelingen die anders zijn dan wij, maar die ziet ook hoe we soms een voorbeeld kunnen nemen aan hun gastvrijheid, ontspannenheid, vasthoudendheid in het geloof in verdrukking. God vond de vreemdeling zo belangrijk, dat Hij wilde dat na Tamar en Rachab, nu ook Ruth in het geslachtregister van zijn reddingsplan zou worden opgenomen!

[8] Hoewel je hier al iets merkt van de bijzondere aandacht die Ruth en Boaz voor elkaar hebben, verandert er nog niet veel. Ruth blijft gewoon bij Noömi wonen. Noömi die ontzettend blij is met de hoeveelheid graan die Ruth meeneemt. Noömi die na al de moeite in haar leven, nu toch ook weer zegeningen van de Here mag ervaren. De hele oogsttijd mag Ruth onder Boaz bescherming werken tussen zijn maaiers. De wijze les die het Hooglied als refrein heeft: wek de liefde niet, laat haar niet ontwaken voordat zij dat wil, zie je eigenlijk in de praktijk. Je moet niet vooruitgrijpen op de liefde, dingen hebben hun tijd nodig en moeten rijpen. Ook al wil je als lezer graag verder lezen, meer horen over deze twee bijzondere figuren, zeker als je ook nog hoort dat Boaz de losser zou kunnen zijn, iemand die met Ruth kan trouwen in de plaats van de overleden Machlon. Het verhaal gaat nog niet verder. Eerst neemt Ruth gewoon nog haar plaats in, en woont bij haar schoonmoeder in huis.

[9] Zo vertelt de verteller deze gebeurtenissen stap voor stap. Moet Ruth gewoon elke morgen haar wekker zetten om met de maaiers aan het werk te gaan. Draagt ze het verdriet van Machlon met zich mee, maar kijkt ze soms wel verwachtingsvol naar Boaz. Is de oude Noömi weer teruggekeerd in haar eigen thuisstad, waar zoveel herinneringen liggen. De God van Israël geeft ons gewoon een verhaal met dagelijkse gebeurtenissen. Zo bestaat ons leven ook uit allerlei dagelijkse gebeurtenissen. Vanaf morgen weer met het wat vastere ritme voor jullie jongens en meisjes, jongeren van school. Maar ook al moet je je wekker zetten, voor gewone dingen. Het is toch elke dag weer een bijzondere dag. Want het is een dag dichter bij de wederkomst van Jezus Christus. Dat is waarheen we op weg zijn: Bij Ruth zie je dat heel duidelijk in de achteruitkijkspiegel. Zij werd ingeschakeld richting Jezus. Wij kunnen nog niet zien wat voor ons ligt, maar we weten wel, zoals het Doekeslied zegt: we maken samen een lange reis, een reis naar de stad van God. Een reis naar het paradijs, het paradijs van God. En tijdens die reis mag je je door God laten leiden en mag je het ook van Hem verwachten. Schuilen onder zijn vleugels als het moeilijk is, danken voor de goede dingen en leven van zijn kracht en zijn genade. Ga met Hem, en Hij zal met je zijn!
Amen


Ruth 1 – Open je ogen voor Gods werk in jouw leven

augustus 22, 2016

Preek gehouden in Heemse 21 augustus 2016

Tekst: Ruth 1:16

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Afgelopen week heb je weer van alles gedaan. Ben je van de éne plaats naar de andere gegaan. Misschien voor de boodschappen, naar je werk, spelen bij je vriendje of vriendinnetje. Het kan ook zijn dat je een lange reis gemaakt hebt, voor een stage, een vakantie of misschien ben je wel bezig met een verhuizing. En terwijl wij ons zo voortbewegen over deze aarde, gebeuren er dingen in je leven. Hele mooie dingen: liefde, blijdschap, een geboorte, geluk, cadeaus en mooie ervaringen. Kun je je van alles veroorloven om te kopen. Maar ook moeilijke dingen: je staat bij een graf, krijgt een ongeluk, zou graag met anderen zijn die er niet meer zijn of waarmee de relatie niet goed meer is. Er kan financiële nood of moeite zijn. Er kan oorlog zijn, waarin kinderen gewond raken en waarbij beelden van een gewond jongetje in een ambulance pijn doen.

Vanmorgen beginnen we te lezen in een verhaal dat lijkt op al die verhalen die er over levens te vertellen zijn. We zien een man en een vrouw, Elimelech en Noömi in een periode van gebrek wegtrekken en verhuizen. We horen van het geluk van liefde en een bruiloft voor hun zonen. De blijdschap van een nieuw bestaan. We kunnen ons de tranen voorstellen bij Noömi over het verlies van haar man. Sommigen ervaren het dagelijks hoe het is om zonder echtgenoot verder te moeten leven. Maar dan komt er ook het verdriet dat ze haar eigen zonen naar het graf moet brengen. We horen over de leegheid en verbitterdheid die ze ervaart als ze zonder iets, maar met de Moabitische Ruth weer terugkomt in Bethlehem.

Maar dan opeens komt er een diepere betekenis naar voren. Noömi noemt dat God hierin aan het werk is: Hij heeft zich tegen haar gekeerd. Je begrijpt dat bij de keuzes waar we heen gaan en wat we doen, ook sprak is van goed en fout, van met God en zonder God gaan. Van zonde en verkeerde keuzes. Maar ook van goed keuzes als Ruth zegt dat ze de God van Israël wil dienen. We horen dat dit een man uit Juda is,  we horen de naam Bethlehem en denken aan de Here Jezus die daar veel later geboren is, geboren uit het geslacht van Noömi, Ruth en David. Bij al ons doen en laten, goed en fout, gaan en komen is er een God die zijn plan uitvoert die daarboven aan het werk is, zich houdt aan de belofte van zijn verbond!

Open je ogen voor Gods werk in jouw leven!
1) Soms kies je een verkeerde weg

2) God vraagt een keus voor Hem

3) God laat het werk van zijn handen niet los.

Het is de tijd dat de rechters optreden in Kanaän. Het volk is het beloofde land binnengekomen. Het land is verdeeld in twaalf delen en elke stam heeft zijn eigen deel gekregen. Zo ook Elimelech, in Bethlehem, het gebied van Juda. Een beloofd land, een land dat meer betekent dan maar een stukje grond. Dit is de plek waar ze hoopten te blijven wonen en vooral ook dat hun nageslacht daar in Bethlehem ook de Messias zou gaan zien. God had beloofd dat het hen goed zou gaan, en dat zou je in Beth-lehem het ‘brood-huis’ dan ook mogen verwachten. Maar keer op keer vergeet het volk God en dan komen de straffen die God voorzegd had. Andere volken, Midjanieten vallen het land binnen. Denk aan de tijd van Gideon. Ze roven de oogst van het volk. Het volk leidt honger, leeft in angst voor de vijanden. En zelfs in het broodhuis (Bethlehem) komt er hongersnood. Er is geen eten meer. Elimelech kan zijn vrouw en kinderen niets meer geven.

Dan maakt hij de keus om naar Moab te gaan. Duidelijk staat erbij: hij wil daar als vreemdeling verblijven. Hij verlaat het land waar hij hoort, hij verlaat het land dat God gaf, het beloofde land en gaat als vreemdeling onder Moab wonen. Terwijl Ruth later heel bewust kies voor het volk, het land, het leven met de God van Israël, maakt Elimelech hier de omgekeerde keuze: hij verlaat zijn land, en daarmee ook zijn God. Hij gaat nota bene naar Moab: je gruwde al bij de gedachte aan dat volk. Het volk dat Israël verleid had tot zonde en overspel. Het volk dat voor zijn afgod soms een kindoffer bracht. Ze hadden daar wel eten en rijkdom. Daar waren geen zorgen. Afschuwelijk als jouw kind net geofferd moest worden, maar dat hoorde nu eenmaal bij de godsdienst. Mooi dat die afgod dan ook zorgde voor welvaart.

En stapje voor stapje verliezen Elimelech en zijn zonen zo hun leven met God. De jongens worden ouder. Zien mooie meisjes. Doen mee met de feesten. Zien niet in waarom zo nog de God van een ander land zouden dienen. Trouwen met die Moabitische vrouwen, Ruth en Orpa. Het lijkt in die eerste verzen misschien een gewoon verhaal: je kies voor jezelf, voor je kinderen, je zorgt voor eten en laat je leiden door de liefde. Maar wat een leegheid, wat een ongeloof, wat een zonde spreekt er uit dit handelen van dit gezin uit Bethlehem …

Want waar laten u, jij en ik ons door leiden? Gaan we de weg die God van je vraagt. Dat betekent je Hem op de eerste plaats stelt, met Hem verbonden bent, elke dag zijn woord opent en je door Hem laat leiden. Dat je met Hem verbonden bent. Of zijn er voor ons ook de verleidingen … als het goed gaat: dat je zegt: ik kan ook wel zonder God, ik heb Hem niet nodig om hier te leven. Andere mensen worden toch ook gelukkig? En als ik nu toch heel erg verliefd ben op een jongen of meisje dat van God niet wil weten, maakt dat nu zo heel veel uit wat hij of zij kiest. En als ik nu die baan kan krijgen, waardoor ik beter voor mijn gezin kan zorgen, ook al kan ik dan soms niet naar de kerk. En als ik nou vrolijk wordt van die muziek, ook al is het een en al liefde, seks en soms zelfs duivels, dan moet dat toch kunnen. Ik vergeet God niet. Maar langzamerhand kan je toch op een weg zijn die van God afleidt. Die weg gaat van God. Waarin je keuzes maakt, waarvan de kinderen de consequenties dragen en merken. Wat is het afschuwelijk als je ervoor kiest om zonder God, in de zonde te leven: God accepteert de zonde niet. Hij keert zich tegen de zonde en zal die ook straffen. Noömi heeft ervaren hoe de Almachtige zich tegen haar gekeerd heeft. Ze zegt het heel duidelijk: mijn leven was vol, maar ik keer nu leeg terug. De Here is bitter tegen mij geweest, zijn hand heeft zich tegen mij gekeerd. Afschuwelijk als zo je leven los komt te staan van God!

 

2) God vraagt een keus voor Hem

Wanneer Noömi zo met lege handen staat, keert ze dus terug naar huis. Ze is niet gelijk terug gegaan toen Elimelech overleed. Ze heeft nog tien jaar daar gewoond. Maar als haar zonen dan ook overleden zijn, gaat ze terug. Ze heeft nu ook gehoord dat God zich naar het volk heeft toegekeerd. Hij heeft zijn volk weer opgezocht. Als God komt, dan komt Hij met cadeaus voor het volk. Hij heeft hun roepen gehoord, en geeft hen dan ook weer te eten. De graanschuren van Bethlehem lopen weer vol. Bijna kan er weer een gersteoogst worden binnengehaald. Noömi hoort de roepstem van de Here en ze maakt de goede keus. Ze besluit terug te gaan naar haar land en volk. Naar de God die haar God is.

Zo vraagt God ook van ons om een duidelijke keus: je kunt soms in zonde vallen, kiezen voor iets dat niet past bij God. En laten we eerlijk zijn: dat overkomt ons allemaal. Wie van ons is er zonder zonde. Wie laat zich niet soms verleiden door geld, seks of macht? Op wie hebben de wereld, duivel en zijn eigen hart, gevoelens geen invloed? Wat is het nodig om steeds weer te bidden: leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze! Maar wat veel erger is dan in zonde vallen, is om erin te blijven. Om op die verkeerde weg door te gaan. God biedt altijd weer een nieuwe kans, wil graag dat je weer bij Hem komt wonen. Noömi breekt met haar verleden en gaat terug naar het land.

Dat zal geen gemakkelijke reis geweest zijn. Het is een lange reis. Fijn dat haar schoondochters haar helpen. Ze zullen de bagage gedragen hebben, haar vergezellen op die gevaarlijke reis. Maar dan stuurt Noömi hen toch terug. Heel indringend. Je bent wel familie van mij, maar als je zo doorgaat eindig je zonder nageslacht. Ik kan je geen kinderen meer geven. Kus mij maar gedag. Het ga je goed in je eigen land, met je eigen goden. Maar we kunnen niet samen verder gaan. Mooi om te zien hoe hier een schoonmoeder liefde heeft voor haar schoondochters. Ook al kun je soms heel verschillend zijn, als schoonmoeder of schoondochter. Je proeft hier iets van liefde en zorg. Van betrokkenheid. Ook al maken je familieleden andere keuzes, de deur mag open staan. Fijn als de relatie wel goed kan zijn. Als je elkaar met liefde en respect behandelt, als je de belangrijkste les van het evangelie ook laat merken: dat je je naaste liefhebt als jezelf. En ook al is je schoondochter dan misschien niet gelovig, misschien dat ze iets gaat merken en voelen van wat het geloof in God in je leven mag betekenen. Bij Orpa lezen we niet dat dat gebeurt. Zij gaat na een stevige omhelzing terug naar haar eigen moeder. Maar dan Ruth! Wat kiest zij duidelijk voor de God van Israël. Is het uit walging over die afschuwelijke afgoden van Moab die kinderoffers vroegen, heeft ze door Noömi deze God leren kennen? Het lijkt er wel op. Ook al was Noomi verbitterd, had ze misschien bij het ouder worden ook wel veel vragen, dingen die ze niet begreep, zoals dat ook bij ons kan gaan als we ouder worden. Dat je dingen niet begrijpt. Maar toch ze zoekt haar God weer op. En Ruth gaat met Noömi mee. Ze zegt: uw God is mijn God, uw land is mijn land, uw volk is mijn volk, wat een liefde en overtuiging. Zij kiest duidelijk voor de Here.

Jongelui, jullie hadden het waarschijnlijk al wel in de gaten. Deze tekst hangt ook in ‘mijn’ catechisatielokaal. Toen ik voor de vakantie mijn preek daar zat te schrijven dacht ik: eigenlijk is het wel mooi om er na de vakantie over te preken. Het past ook wel mooi bij het seizoensthema: vooral de liefde, want uiteindelijk komt de liefde en het gemis van liefde en geliefden ook in Ruth ook duidelijk naar voren. Maar ik hoop dat als jullie deze tekst aan de muur zien hangen dat dan ook tot je door mag dringen dat God van ons de juiste keuze vraagt: dat het doel van de catechisaties, maar ook van de vereniging, je christelijke opvoeding thuis uiteindelijk ook is dat je zelf gaat zeggen: Ja, die God wil ik ook dienen. Niet omdat het moet, of omdat ik dat gewend ben … maar omdat ik die God langzamerhand heb leren kennen als de God van het leven. Die meer geeft dan eten en gezondheid, maar die ons eeuwige leven wil geven. Eeuwig verbonden zijn met Hem. Dat je uiteindelijk ook zegt: God, u bent mijn God. Met U wil ik leven, want bij U is leven goed. U geeft mij troost in leven en streven!

 

  1. God laat het werk van zijn handen niet los.

Zo lijkt het bij eerste lezing een gewoon verhaal over mensen die gaan en komen, die het goed hebben en die verdriet hebben. Maar omdat je hier de naam Bethlehem leest en dan moet denken aan de Christus die geboren wordt, omdat Noömi zelf spreekt over God die bezig is in haar leven leer je verder kijken. Ons handelen is maar niet een doelloos handelen op de grote wereld, waarbij je geluk of pech kan hebben. Zoals God hier bezig is om te laten zien hoe groot zijn genade is, dat hij door het geslacht van Noömi en Ruth de Messias wil gaan brengen, zo is God nog steeds bezig. Ruth wordt opgenomen in het geslachtsregister van Jezus. God kan het kwade doen meewerken ten goed. Hij werkt heen naar de wederkomst van Jezus Christus. Hij wil aan gewone mensen, met soms hun zonden en gebreken, zijn genade bewijzen. Hij laat niet los het werk van zijn handen. Onze geschiedenis, onze reizen, onze verhalen zijn uiteindelijk opgenomen in zijn grote verhaal: we zijn op weg naar de wederkomst van Jezus Christus. Laten we met het oog daarop ook weer een nieuw seizoen beginnen, een nieuw schooljaar of werkjaar na de vakantie. God ziet onze levens, Hij kent onze levens, met de volheid en de leegte. Laten we onze levens in zijn handen leggen: voor Hem kiezen en zo met Hem op weg gaan naar de grote dag. Als de oogst compleet is en de bruiloft van het lam begint! Amen.