Deut. 32 – De kracht van Gods liefde (… en stijg op als een arend)

Preek gehouden Heemse, 5 juli 2015
Tekst: Deuteronomium 32:10-12

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,
Bent u ook wel eens onder de indruk gekomen van een roofvogel die rondjes draait boven de weilanden? Wat is het toch een geweldig gezicht. Majestueus hoe zo’n vogel daar rondvliegt: tegen een vlakblauwe lucht, gedragen door de wind, door de thermiek. Met scherpe ogen het land afspiedend op zoek naar een prooi. Wat moet het heerlijk zijn om zo te kunnen zweven: er zijn op internet wel beelden te vinden van een vogel met zo’n camera: geweldig zo’n uitzicht, die vrijheid. Vergelijkbaar denk ik met zoals iemand mij van de week vertelde over hoe hij met een luchtballon door de lucht ging of zoals een wielrenner zich voelt hij als hij met hoge snelheden van de berg af naar beneden suist. Een beeld dat terug komt in Opwekking 488: Ik stijg op als een arend … dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest en de kracht van uw liefde.
Misschien hebt u ook wel vakantie, en hebt u boven de Vecht of vanaf de camping ook wel zo’n roofvogel zien zweven. Je ziet iets van de grootheid van Gods schepping: Hij heeft deze vogel gemaakt. Dat je iets ervaart van Gods nabijheid. Hem prijst om hoe Hij de lucht, de bomen, de velden bekleedt. Hoe Hij zo’n schepsel gemaakt heeft. Hoe Hij ook jou wil dragen door zijn Geest. Heer, hoe heerlijk is uw naam!
Maar het kan ook zijn dat je het wel ziet, maar het moeilijk vindt om Gods naam te prijzen. Omdat er zoveel veranderingen zijn dat je zekerheid begint te wankelen, omdat mensen die je dierbaar zijn ziek zijn of uit het leven weggegrepen zijn. Als je niet het idee hebt dat de Here jou draagt, maar dat je soms zo opstandig bent of vol vragen dat je eerder het idee hebt dat je dreigt neer te slaan op de rotsen.
Het kan ook zijn dat je niet nodig vindt dat God je draagt. Dat je alles wel mooi vindt in de natuur, maar dat het geloof je niet zoveel zegt. Je hebt het toch goed? Je maakt lol en plezier, geniet van je vrienden. Je hebt God niet nodig, je stippelt zelf wel je weg uit. Je hebt dan geen vragen aan God, maar hebt het idee dat je het zelf wel kan redden. Andere dingen slokken je aandacht op, en een God … die heb je niet nodig …
Daarom mag ik U Gods Woord vanmorgen verkondigen met de volgende boodschap

De kracht van Gods liefde

1. Ontdek die kracht

2. Geloof die kracht

3. Leef uit die kracht

De afgelopen jaren hadden de Israëlieten heel wat keren roofvogels kunnen zien vliegen. Ze hadden veertig jaar door de woestijn gezworven. Soms zagen rondom de toppen van het Sinaï gebergte, of de bergen tegen de grens van Kanaän de roofvogels hun rondjes maken. Nog even en ze zijn in het beloofde land. Mozes mag niet met ze meegaan. Maar wat heeft hij veel met hen meegemaakt! Bij de braambos was hij geroepen door de Heer. Hij mocht in opdracht van Heer tot Farao spreken, toen God met opgeheven arm en machtige hand het volk uit Egypte had bevrijd. Maar nu moet het volk verder zonder Mozes. Daarom houdt hij zijn afscheidstoespraak. Het is een lied. Een lied van Deuteronomium 32 dat de Israëlieten hun kinderen moeten leren. Een lied waardoor ze steeds weer zien dat de Here voor hen gezorgd heeft, en dat ze God dan straks aan de overkant van de Jordaan niet moeten vergeten! Want Hij is hun Schepper, Hij is hun redder, Hij is hun maker, Hij zorgt voor hen!
Daarom gebruikt Mozes hier het beeld van de Adelaar. Om aan te geven dat de Here hen opgezocht heeft in de woestijn en geleid heeft. Hoe Hij redde uit Egypte, maar ook steeds weer voor hen zorgde. Wat was het soms moeilijk in de woestijn: als er geen eten was, als er geen drinken was, als ze weer begonnen te mopperen op Mozes en op God. Maar weet je hoe God voor jullie gezorgd heeft? Als zo’n grote Adelaar! Hij wipte jullie als jonge vogeltjes uit het nest. Zo’n nest hoog in de bergen, waar geen roofdier kan komen, een veilige plek voor z’n jongen. Maar als het tijd is dat ze gaan vliegen, dan moeten ze dat gaan leren. Net als jullie, kinderen, moeten leren lopen, zwemmen of fietsen. Maar deze vogels worden zo in het diepe gegooid! Ploep, zoek het maar uit. Ga maar. En dan val je als jong vogeltje. Misschien heb je wel 1000 meter onder je. Je hebt het idee dat je te pletter valt. Maar als je dan je vleugeltjes spreid, dan voel je de kracht van de wind. Dan voel je dat je zweeft. Dat je gedragen wordt door de wind. En als het misgaat? Dan is moeder vlakbij, met haar enorme vleugels. Ze vangt je op en je mag veilig landen. Zij draagt je, beschermt je, zij voedt je op. Wat een veiligheid en een geborgenheid.
Zo heeft God zijn volk ook gevonden in de woestijn, geleid, geleerd, verteld. Door de mond van Mozes geleerd dat ze alleen de Here God moeten dienen, dat ze geen andere goden moeten dienen. Gods wetten gekregen. En dan straks moeten ze het beloofde land in. Maar laten ze dan nooit vergeten wie hen gemaakt heeft, wie hen geleid heeft, wie met hen was, al die jaren in de woestijn. God alleen brengt hen in dit land.
Zo geldt dit ook vandaag: hoeveel er ook in je leven kan gebeuren, hoe je soms ook het idee kan hebben dat je neerstort en er niemand is die je kan helpen, hoe je je ook eenzaam kan voelen, of vragen kan hebben waar God is. Vergeet niet dat God het is die met jou begonnen is: die jouw leven vormde in de moederschot, zijn belofte gaf bij de doop, dat Hij in jou wil werken door zijn Geest, je wil dragen, en op wil vangen als je struikelt. Die je door beproevingen sterk wil maken! Als je struikelt staat Hij klaar, Hij is bij je in gevaar. Zoals Hij Israël leidde door de woestijn, zo wil Hij ook jou leiden. Ook als je ouder wordt, als je vragen hebt, vergeet nooit Gods verbond: ontdek zijn liefde. Ontdek hoe Hij ook met jou verbonden wil zijn! Dat is wat Mozes met dat schitterende beeld van moeder Adelaar je op het hart wil binden: zie hoe de Here met jou begonnen is en waakt over je leven.

2. Geloof die kracht
Wanneer je als jong vogeltje aan de rand van het nest staat, is het wel even lastig. Je ziet die diepte onder je. Zou het lukken om helemaal naar dat volgende punt te vliegen? Iemand zei een keer: het belangrijkste wat nodig is om te blijven gaan met de Heer, het belangrijkst voor de kerk, voor een gemeentelid is het geloof. Je kunt nog zoveel doen in de kerk, je kunt nog zoveel praten over allerlei ontwikkelingen. Maar de vraag is: geloof je in de Here God, geloof je dat je dat Hij je maker en je redder is. Dat Hij zijn zoon Jezus Christus gegeven heeft voor jouw zonden? Wanneer we het geloof verliezen, dan is alles verloren.
Maar geloof gaat niet altijd vanzelf! Zoals zo’n jong de stap moet wagen. Zoals het jong moet geloven dat zijn moeder hem wel opvangt, en niet alleen maar naar zijn eigen kleine vleugeltjes moet kijken, maar ook mag verwachten dat de wind hem zal dragen, zo is het steeds weer de kunst om ons in geloof en vertrouwen over te geven aan God onze Schepper die ons maakt, Jezus Gods Zoon die ons redt en aan de Heilige Geest die ons wil dragen.
Het valt op dat Mozes hier als een soort ‘vader’ tot zijn volk, tot zijn kinderen spreekt. Ze moeten nu op eigen benen gaan staan, ze worden groot, ze vliegen uit. Hij heeft ze veel mee mogen geven in opdracht van de HEER. En het belangrijkste wat hij dan meegeeft is: geloof dat de Here je gemaakt heeft, dat Hij je gekocht heeft, geloof dat! Ook als je straks op eigen benen staat, als je zelf de dienst aan de Here moet gaan inrichten, als er van alles op je afkomt. Vergeet God niet, blijf in Hem geloven!
De vraag is: is durf jij die stap aan? Je eigen leven loslaten, Christus volgen en alles van Hem verwachten. Durf jij dingen los te laten, ook als je zelf wel zo graag in zou willen vullen dat God het anders moet doen. Dat hij of zij toch beter had moeten worden; dat hij of zij toch niet gemist kan worden; dat je je zorgen maakt om een ander of als ouder om je kinderen.

Wanneer je niet met geloof bent opgevoed, dat je dan toch de stap maakt om met de Here te leven …. Het lijkt misschien een sprong in het diepe. Veel achter laten, loslaten. Zoals Petrus en Johannes alles achter moesten laten toen Jezus hen riep. Het vraagt een keus, het vraagt geloof… maar een sprong in het diepe, onverantwoord is het niet. Want als je Gods liefde hebt leren kennen, mag je zeker weten dat Hij je zal dragen door de kracht van zijn Geest, dat Hij je op zal vangen, zoals een Adelaar haar jongen opvangt. Het is echt waar, geloof dat maar!

3. Leef dat geloof
We hebben gezien hoe Mozes zijn toespraak begint, door het volk opnieuw te laten ontdekken hoe groot Gods liefde is, maar we willen ook kijken hoe Mozes verder gaat: want zo zeker als God die volk uitkiest, zo zeker is het ook dat straks in het beloofde land het nog knap moeilijk zal zijn om uit dat geloof te leven. Mozes zegt: straks zal Jesurun vet zijn, zullen ze zijn in het land waar het goed is. Ze zullen welvaart kennen: maar wat zal er dan gebeuren? Als ze niet meer in een tent wonen, maar een dak boven hun hoofd hebben. Als ze niet meer hoeven te wachten op manna of kwakkels (vogels voor vlees). Als ze water hebben en voorraadschuren vol: dan zullen ze als een vetgemest koe achteruit trappen. Ze zullen mij vergeten, die dit alles gegeven heeft. Ze zullen andere goden achterna lopen en zeggen: ach met die God van mijn opa of oma heb ik niet zoveel. Maar dan zal God hen straffen. Dan zal Hij vijanden laten komen. Dan zullen ze te maken krijgen met de boosheid van de Heer.
Hoe is het met u. De God van de Bijbel, je maker. Hij die je geboren deed worden, misschien mocht je wel gedoopt worden in zijn naam. Leef je met Hem? Ook als je niet vervolgd wordt om je geloof, maar hier in vrijheid leeft. Ook als je niet onder een brug hoeft te slapen, maar een eigen woonplekje hebt. Als je geld hebt om je boodschappen te doen. Als je misschien zelfs de luxe hebt om vakantie te kunnen vieren: weet je dan nog dat er maar één is die dit je geeft? Kom je ervoor uit dat je christen bent. Kies je ervoor om eerlijk te zijn? Iemand zei al: het is moeilijk bidden met een volle buik. Laten we oppassen dat het ons niet overkomt, waar Mozes hier zo voor waarschuwt. De Here heeft zoveel gegeven, maar laten we dan ook met Hem leven. Als volwassen gelovigen, die onze verantwoordelijkheid nemen. Of kies je ervoor om te zeggen: ik kan wel zonder kerk, en zonder God. Je bent gewaarschuwd: dan ben je als een adelaarsjong dat aan de rand van de rots staat en zegt: ik red me, wel ik spring hier zelf wel vanaf, ik red het wel op eigen kracht ….
Wanneer dat in je leven gebeurt, dat God naar de achtergrond dreigt te verdwijnen, laten we dan niet krampachtig zeggen: ‘maar het moet wel hoor, het hoort zo’. Dan is het alsof je op eigen kracht omhoog houdt. Maar laten we doen zoals Mozes moest doen in opdracht van de Heer: terug gaan naar het eerste begin, terug naar de eerste liefde. Laten we ontdekken hoe groot de kracht van Gods liefde is, Hij die ons opzocht in de woestijn.
Wat heeft het volk het steeds weer op eigen kracht willen doen in het beloofde land. Wat zijn ze de Here vergeten. Maar wat geweldig dat Hij zijn volk steeds weer opzocht. Zijn eigen Zoon gaf: Jezus Christus, die voor ons stierf aan het kruis. In Hem hebben we het meest Gods liefde mogen leren kennen. Laten we, ook al kan het moeilijk zijn, steeds in verbondenheid met Hem blijven leven. Zijn liefde doorgeven.
Amen

Liturgie zondagmorgen 5 juli, Heemse, Ds. D.S. Dreschler
Welkom en mededelingen
Gezongen votum, zegengroet en gezongen amen (staande)
Zingen Psalm 63:2,3 (staande)
Gebed: schuldbelijdenis en genadeverkondiging
Lezen Deuteronomium 32:1-20
Zingen Gezang 166:1,2,3 (Op bergen en in dalen)
Tekst Deuteronomium 32:10-12
Preek De kracht van Gods liefde
1. Ontdek die kracht
2. Geloof die kracht
3. Leef uit die kracht
Zingen Psalm 103:1,2
Wet
Zingen Psalm 103:3,4
Collecte
Zingen Opwekking 488: De kracht van uw liefde (staande, aangekondigd na collecte)
Zegen en gezongen amen (staande)
[Bij deze preek is geen powerpoint, alleen een dia van een adelaar + thema en verdeling]

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: